Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 5 Mart 1937 Geffroy ve kuzinleri Tarihî Bibliyoğrafyâ Cevahirüttevarih Hataya giden müşahid heyet geldi kuzinlerinin cvine giderek onlarla oyuna dalardı. Marthe, esmer, Lucile de sanşındı. Her ikisi de çok güzeldi. Kuzinlerinin bahçesinde, kamelya, çam ve mimoza ağacları vardı. Geffroy, ekseriya bu a ~ ğaclara bakarak, babasınm anlattığı hi kâyeleri hatırlardı. Babası kaptandı. Bir Afrika seyahatinde bogulmuştu. O da babası gîbi bahriyeli olmak istiyordu. Fakat dul kalan annesi, onu çok seviyor ve yanından ayırmadıgı için buna mâni oluyordu. Geffroy'yu hergün kuzinlerine götüriiyordu. Onlar da bebek, mutfak ve diiğün oyunlan oynıyarak vakit geçiriyorlardı. Onun ikisinden birile evleneceği muhakkaktı. «Hangimizle evleneceksinî1» diye sorduklan zaman ekseriyetle şu cevabı verirdi: Hem seninle, hem onunla... Seneler geçti. Geffroy yirmi be§ yaşma gelmi|ti. Iki kuzini de sevmekte dV vam ediyordu. Marthe çok güzelleşmişti. Lucile sarışın yüzile çok nazik ve şirin bır kız olmuştu. Yalnız zatülcenb hasta" lığı, onu çok zayıflatmıştı. Ailesi onun çok yaşıyamıyacağına kani idi. Geffroy, zengindi. Hemen her gün roman yaz • makla vaktini geçiriyordu. Bazan Parise giderdi. Fakat kalbi daima Britanyada idi. Şimdi her ikisile evlenemiyeceğini anlamasma rağmen, hangisini alacağını bir türlü kararlaştırmıya cesaret edemiyordu. Annesi de, karar vermesi için durmadan ısrar ediyordu. Bir gün mimoza ağacmın altmda Marthe ile konuşuyorlardı. Genc kız: Yirmi senedenberi düğün lâfı a | zımızdan düşmüyor... Seneler geçip gidiyor... Günlerimiz eksiliyor. Kızkardeşimle evlenmelisin... Evet onunla evlen" melisin evvelâ... Onun hasta olduğunu biliyorsun. Ona biraz saadet bahşet... Eğer bir gün kardeşim... Ne ise, ne dV mek istediğimi anladın ya... Ben gene seninim. Geffroy, Lucile ile evlendi. Balayı seyahatine çıktılar. Bu sırada ümid edil" miyen bir hâdise zuhur etti. Marthe, yavaş yavaş ncş'esini kaybetti. Kardeşinin saadetini kıskanıyordu. Halbuki Lucile, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi, neş'e Yazan: Osman Dede (Erzurumlu Geffroy, kuzinleri Marthe ve Lucile li ve mes'ud idi. Rengi yerine geldi... Osman bin Ali) Omuzlan genişlendi. Britanyaya döndükile beraber büyümüştü. îki aile de Bri tanyanın sahil şehirlerinden birinde onr leri zaman Lucile'i gören aile doktoru 28x20 büyüklüğünde, 200 varak; hat tâlik; Köprulü kütübhanesi, Fazıl Ahmed Paşa ruyordu. Bu yüzden Geffroy her gün adeta saşırarak: kitablan arasında, Um. Numa: 231. îyileşti... Evlenme onu kurtardı... Büyük mucize... Görüyor musunuz, dünyada en büyük ilâc tabiattir... Biz dok" torlar, hiçbir şey bilmiyoruz, dedi. Bu izdivacdan üç dört ay sonra, Marthe, gene mimoza ağacmın altında: Geffroy, ben kendimi öldürece ğim... dedi. Kendini öldürecek misin?.. Deli mis'm! Evet belki deliyim, çünkü siz beni delirttiniz... îkiniz de beni yavaş yavaş öldürmek istiyorsunuz... Yalnız aşkınızla meşgulsünüz... Etrafıhıza bile bakmıyor Suriye heyeti gizli bir proje hazırlamış taraftan ayni haberlerin Suriye heyetinin çalışmalarına dair olan kısmı, yapmakta olduklan teşebbüslerin Fransa mehafi linde de hoş görülmediğini teyid eder ma" hiyettedir. Suriye heyetinin Hatay anayasasmm konuşulması münasebetile ayrı bir proje hazırladığı ve bu projenin Su" riye umumî efkânndan da gizli tutulduğu bildirilmektedir. Suriyeden gelen haberler, heyetin böyle bir proje hazırladığının Suriyede de şayi olduğunu ve bu şayianm Vatanî par" tiye karşı itimadsızlığı kuvvetlendirdiğini göstermektedir. Sancağm Suriyeden ayrılmaz bir cüz olduğunu iddia ile işe başhyan ve hatta bu yolda kan dökmekten bahsedecek kadar ileri giden zihniyetin şimdi anaya sa projesi üzerindeki çahşmalara kanş mak istemesi, Suriyede Vatanî parn'si muhaliflerinin itirazlannı kuvvetlendir miştir. Demirgömlekliler teşkilâtının îsken derun yerine Trablusşam limanmı temine gayret etmeleri için Suriye heyeti nezdinde teşebbüslerde bulundukları da bildiri" liyor. Konseyin Sancak hakkmdaki karannı asgari manada anlamak ve bu kararı Suriye hakimiyeti lehine tefsir etmek niye tile yola çıkmış olan Suriye heyetinin Sancak meselesindeki iddialan tutmayın" ca Trablusşam limanı meselesini ileri sürmeğe teşebbüs edecekleri gene Suriyeden gelen haberlerden anlaşılmaktadır. R M DVO Q Bu aksamki program j ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikLsi 12,50 havadıs 13,05 muhtelaf piâk neşriyatı 14 son17 İnkılâb derslerı: Hıkmet Bayur tarafından Universiteden naklen 18,30 plâkla dans miLsikisi 19,30 spor musahabeleri: Eşref Şefik tarafıri'dan. 20 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Türk. musıkısi ve halk şarkıları 20,30 Omer Rıza tarafmdan arabca soylev 20,45 Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafından Turk musıkısi ve halk şarkıları, saat ayarı 21,15 orkestra22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi günün programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçalan 23 son. VIYANA: 18,10 çocuklara elişleri 18,30 BÜYÜK MUSIKI VE ŞAN KONSERİ 19,10 spcr. seyahat, konuşma, haberler ve saire 20,15 filimlere dair 20,30 MEŞHUR OPERET LERDEN PARÇALAR 20,35 eğlenceli yayın 21,45 SENFONIK KONSER: SCHU BERT'IN ESERLERI 23,15 hava, haberler ve saıre. BERLİN: 18,05 gramofon 18,35 konuşma, hukukl nasihatler 19,05 LÂYIPZİG'DEN NAKLEN MUSIKİ 20 05 gelecek haftanın programı20,25 gramofon 20,50 günün aklsleri 21,05 haberler 21,15 gramofon 21,35 BUYUK KONSER 23,05 spor, haberler, hava ve saire 23,35 GECE MUSIKISİ. PEŞTE: 18,05 gramofon 18,35 ÇİNGENE OR KESTRASI 19,05 spor, konuşma 20,25 BUYUK ŞAN VE MUSIKI KONSERİ 21,15 edebi yayın 22,55 hava, haberler 23,15 SALON ORKESTRASI 24.35 ingülzce haberler 24,40 CAZBAND TAKIMININ KONSERİ 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,05 BUYÜK KONSER, istirahat esna sında hava ve konuşma 20,20 konuşma 20,40 OPERA BİNASINDAN NAKİL, istirahat esnasında haberler, spor 23,50 fransızca ve almanca haberler 24 son haberler. LONDRA: 18,05 kıraat 18,35 orta İngiltere Istasyonu 21,15 haberler, hava ve saire 21,35 karışık musiki 22,05 BÜYÜK ORKESTRA KON8ERI 23,15 piyes 24,05 spor, ko nuşma, haberler ve saire 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 haberler ve saire l,4J gramofon. Paris [P. T. T.]: 18,05 edebî yayın 18,20 KEMAN KONSERİ 18,35 ÇOCUK KOROSU 19,05 gramofon 19,20 siirler 19.35 konuşma, gramofon 20.35 hava, haberler, konuşma 21,50 ŞAN KONSERİ 22 05 musiki konuşması 22.35 Strasburg'dan nakil 24,35 haberler, hava. ROMA: 19 kış haberleri, turizm propagandası, fasizm haberleri 21,45 OPERET YAYINI, istirahat esnasında konuşmalar, sonıa: DANS MUSIKISİ. İstirahat esnasında haberler 24.25 Bari istasyonile müştereken: DANS MUSIKİSİ. Ç ASKERLİK İSLERİ Şubeye davet ) Kadıköy Askerlik şubesinden: Kadıköy Askerlik şubesinde yazılıyken şlmdiye kadar meçhul kalan aşağıda adları ve adresleri yazüı yedek subaylann çabuk şubeye gelmeleri. Taşrada iseler bulundukları yerlerini bildirmelerl. Kadıköy Yeldegirmeni İzzeddln sokak No. 58 de Rifat oğra emekli blnbaşı Münıf. Beyoğlu Agahamam Nlmet apartımanı 5 numaralı dairede Ziya oglu piyade as teğmen Ali Sedad. Kadıköy Yeldeğlrmeninde Hüseyin oğlu topçu yüzbası Mehmed Tevfik. IRTÎHAL İttihadı Millî Sigorta şirketi îstanbul şube müdürü Bay Mehmed Sadullah validesi ve Kültür Bakanlığı müfettişleriaden Bay Fethi İsmailin büyük kayınvalidesi ve Manisa savlavı Bay Kenan Orerin teyzesi Bayan Saliha Muhldse kısa bir hastahğı müteakıb evvelki gün irtihal etmiş ve cenazesi dün Bo ğaziçinde Kuzguncuktaki hanesinden kaldınlarak Nakkaştaki aile makberesine defnedilmiştir. Allah rahmet eylesin. İBa§tarafı l incı sahifede] ye hareket edeceğiz. Hatayın anayasasıOn yedinci asnn en mühim kaynak larından biridir. Müellifi, Köprülüzade nı hazırlamakta olan komisyon pazartesi Fazıl Ahmed Paşanm çıraklarmdan o günü toplanacağmdan dolayı bizi telglup bu eseri, Kandiye kalesinin fethi rafla çağırdıklannı zannediyoruz. Biz bu münasebetile ve paşasmm emrile yaz komisyona iştirak edecek değiliz. Ancak mıştır. Cevahirüttevarih beş fasıl ve bir komisyondaki Türk ve Fransız murah hatimeden mürekkebdir. Bırinci fasıl: hasları arasında herhangi bir mesele hakFazıl Ahmed Paşanın Beylerbeyliği za kında ihtilâf çıktığı takdirde bizim reyimanmın havadislerini; ikinci fasıl: Fa mize müracaat edileceğini zannediyo zıl Ahmed Paşanın Avusturya seferini; üçüncü fasıl: Fazıl Ahmed Paşanın Gi ruz. Bunun haricinde, arkadaşımız Holsride geçmek için hazırlıklarım; dördün tadt'm dönüşünü bekliyerek raporumuzu cü fasıl: Kandiye muhasarasının başla hazırlamaga başlıyacağız. masmı ve Lâğımlar Cengini; beşinci fa Umumiyetle seyahatimizden memnun sıl: Lâğım cenginin devamile büyük de olarak dönüyoruz. Hatay çok güzel bir sunuz... Geffroy, itidalini bozmıyarak: niz muharebesini ve Kandiye kalesinin memlekettir ve bu güzel memleketi gör Beni korkutuyorsun, Marthe, dedi. sureti teslimini nakletmektedir. Hati düğümüzden memnunuz. Artık tahammül edemiyorum... mede, Kandiyenin fethi münasebetile Şahsî kanaatimire gelince: Hatay haîTahammül edemiyorum. îkimizden biri devrin şairleri tarafından Fazıl Ahmed Paşaya takdim edilen kasidelerle fetih kının refah ve saadetini temin edecek eyok olmalı... Düşün bir kere, eğer sen benim yerimde olsaydın... Gözünün ö tarihleri vardır. Hepsi 200 varakın 372 saslar hazırlanabileceğine kani bulunu sahifesini doldurmaktadır. yoruz. Esasen Hatay meselesi hakkında nünde bir erkek karmı okşasa deli olmaz 372 nci sahifeden 388 inci sahifeye Türkiye ile Fransa arasında itilâf hasıl mısın? Ben müthiş surette kıskancım... Sizi kıskanıyorum. Sizin böyle sevişme kadar boştur. Ondan sonra gelen altı olduğuna göre, Cenevrede, müzakerele niz benim içimi yiyor, size karşı kin bes varakta (12 sajıifede) nesih hatla, Fa rin de tam bir anlaşma ile neticeleneceğizıl Ahmed Paşanın Çavuşbaşısı olduğu liyorum. Geffroy, artık seni nekadar sev anlaşılan bir zat tarafından, bu zat bel ni umuyoruz.» diğimi anla!... Anla... diyerek hüngür Suriye heyetinin hazırladığt ki de Osman Dededir, şu vakayi kaydehüngür aglamıya başladı. dilmiştir: Dördüncü Mehmedin hicrî gizli proje Ertesi gün Geffroy, bir iş bahane ede" 1081 Edirne seyahati; Köprülü Mehmed Ankara 4 (Telefonla) Sekiz martrek Parise gittr. Birkaç gün sonra kansı Paşanm Sadrazam olduğu gün yapılan ta Cenevrede konuşulacak olan Hatay ondan bir mektub aldı: «Pariste bir ka" merasim; Mehmed Raziin hicrî 1083 Ledınla deli gibi sevişiyoruz. Beni affet histan seferi; 1086 da Şehzadelerin sün anayasasile statü etrafında murahhaslarr Güzelsin. Tekrar mes'ud olabilirsin.» net düğünile Hatice Sultanm Musahib mızla diger murahhaslar arasında bazı Lucile'in meyusıyeti, Marthe'i adeta Kuloğlu Mustafa Paşa ile evlenmesi; temaslar yapıldıgı alâkadar mehafile gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Diğer sevindirdi. Kardeşinin teessürü onun acı Fazıl Ahmed Paşanın vefatı. Köprülüzade Fazıl Ahmed Paşa gibi lannı dindirmeğe kâfi geldi. Marthe kardeşine acımıya başlıyarak onu tekrar büyük bir Türk vezirinin hayat ve icraatmı; Girid cengi gibi de parlak bir Suriye Maliye Nazırı sevmeğe başladı. Gene eskisi gibi mes'ud Türk zaferini nakleden «Cevahirütte idiler. Çok geçmeden Marthe, büyük bir varih» basılması lâzım gelen metin [Baştarafı 1 inci sahifedei tüccarm oğlile evlendi. Kurduğu yuva lerdendir. Ben buraya bu metinden bir Cenevredeki Suriye heyetine iltiile Lucile'i azaba düşüreceğini zannedi parça naklediyorum: haJt edecek misiniz? yordu. Böylece Geffroy'a da kendisini Kandiye kalesinin anahtarlan (1 ce Hayır, ben Milletler Cemiyeti taunuttuğunu anlatmak istiyordu. Marthe, maziyelevveli hicrî 1080, cuma): rafından davet edildim; bu itibarla Ce evine yerleşir yerleşmez, Lucile, Geff «Kandiye anahtarları seksen kıt'a nevreye Suriye murahhası olarak gitmi roy'a mektubla vaziyeri anlattı. Çok miftahtı. Sim tepsi ile Sadrazam huzu yorum. Daha ziyade beni mütehassıs olageçmeden de cevabını aldı: «Hele şü " runa getürdüler ve getüren kefere Sol rak çağırdıklannı zannediyorum. kür... Birbirimize kavuşuyoruz... Se " tad kethüdası imiş ve temenna edip de Hataydaki vaziyet nasıldır? naryosunu ihtimamla tanzim ettiğimiz di ki: Devletlu vezir! Saati bugüne Halk henüz Cenevrede verilen kaküçük komedi beklediğimiz neticeyi v e r mevkufmuş. Allahü Taalâ Padişahınıza di. îşte bak... Ufak bir icad Marthe'ı ve devletlu ve saadetlu sultanımıza ve rarın mahiyetini bilmiyor!.. Gazeteler de kurtardı... Çünkü kıskançhk onu öldü cümle askeri islâma Kandiye kalesin tafsilâtını yazmamışlardır. recekti...» mubarek eylesin, dedi. Sadrazam Haz CenevTede verilen karar «leyhin* retleri dahi altı yüz altın şapkasma dolSeniha D. durdu ve maan gelen iki nefer kefereye Suriye gazetelerinîn neşriyatına bakılırsa dahi dört yüz altın verdi ve' hil'at giy * herhald* halkm vaziyetten haberdar büEvlenme merasimi dirdi. Ve ol mahalde, Sadrazam Haz lunmasına hükmetmek lâzım gelmez mi? Merhum Ahmed Nazminin kerimesi retlerinin biraderi Mustafa Bey ve Orasmı bilmiyorum. Benim bildi Melda İsmanla Zonguldak Maden mü ammisi (Hasan Ağa) ve reis efendi ve ğim birşey varsa, Iskenderun Antakya diriyeti heyeti fenniyesinde maden mü tezkereciler ve kethüda beyi ve anda hendisi Rasih Tanberkin akidleri Bey hazır bulunanlar Sadrazam Hazretleri halkı şimdiki idareden memnuncfur ve ooğlu Altıncı daire Nikâh memuru tara nin damenini öptüler ve cümle ağlayıp nun devamını istiyor!.. Esasen Iskendefından bir heyeti muhtereme huzurüe gözyaşı döktüler. Veziriazam Hazret run ve Antakyada bir istiklâliyet mev icra kılınmıştır. Tarafeyne saadetler te leri yüzün kara toprağa sürüp ağladı. cuddur!...» menni ederiz. Ertesi gün Inadiye kalesine varıp va Siyasî beyanatta bulunamıyacağım lidesine buluşup elini öptü. Fazıl Ah Mevlid med Paşanm ihtiyar anası da oğlu ile söylediği halde Hatayda esasen bir istikSevgili kardeşim Halidin nihuna 7/3/937 beraber Girid cengine gitmiş, Türk ka lâliyetin mevcud olduğunu iddia etmek tarihine musadif pazar giinü ögle namazı dınma mahsus bir büyüklükle oğluna nı müteakıb Erenköyünde İstasyon camisuretile propaganda yapmak istiyen Susinde hafız Kemal tarafmdan Mevlidi Şe manevî bir destek olmuştu.) Bugünü rif kıraat olunacağmdan arzu edenlerin müze şükür deyu ikisi beraber ağlayıp riyeli Nazır, diğer taraftan Cenevreye teşrlfleri rica olunur. validei azizeleri bir müsliha ve mu çağınldığmı itiraf etmekle ortada halle Mellha haddıra hatun ki ruyu zeminde iffet ve dilecek bir meselenin mevcudiyetini ka ismet ve ibadetle misli yoktur. Esvabı bir fakir hatun gibi. Bir veziri azamın bul etmiş olduğunun farkına varmıyarak HANS ALBERS hatırnu ve bir veziri azamın validesi çok tuhaf bir mevkide kalmıştır. Galata rıhtımmın tamiri Galata rıhtımınm kaymasma mâni olmak üzere temellerini takviye işi ilerlemiştir. Buraya şimdiye kadar 8 bin metromikâbı taş dökülmüştür. Yakında burası bitecek ve Eminönü tarafındaki rıhtımın takviyesi işine başlanacaktır. Limanın esaslı bir surette ıslah ve tevsii, rıhtımların genişletilmesi üzerinde ecnebi mütehassılann tetkikleri ilerlerken bir taraftan da bu tamir işine de vam olunacaktır. Navlun nizamnamesini tetkik eden heyet Beynelmilel navlun nizamnamelerini tetkik ederek memleketimizin mevzu NOBETÇİ ECZANELER atma uj'gun bir yük tipi bulmağa çalı Bu akşam şenrin muhtelif semtlerinde şan teçhizatçılar, donatanlar, yükleyici nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: lerle Ticaret Odası mümessillerinden mürekkeb komisyon dün de Ticaret O Eminönünde (Salih Necati), Beyazıdda Küçukpazarda (Yorgi), dasmda toplanarak bazı maddeler üze (CemiD, Atlamaz), Şehremininde Eyübde (Hikmet (Nazım rinde müzakere ve münakaşalarda bu Sadık), Karagümrükte (Fuad), Samatyada lunmuşlardır. Komisyon daha birkaç (Rıdvanl, Şehzadebasmda (İsmail Hakkı), toplantı yaptıktan sonra son karannı Aksarayda (Sarim), Fenerde (Emilyadi), Alemdarda (Esad), Bakırkoyde (Istepam, verebilecektir. Polislerin kullanacağı unvan Ankara 4 (Telefonla) Emniyet umum müdürlüğü emniyet teşkilâtına bir tamim yaparak polis teşkilâtı merisublarının (siyasî ikinci komiser), (vali polisi) gibi kartvizitler bastırdıklannı, bütün meslek mensublanmn kanunen muayj'en olan unvanlardan başka bir unvanla adres ve kartvizit kullanamıyacaklarını bdldirmiştir. Beyoğlu cihetindekiler: Galatasarayda (Matkoviç), Galatada (Mustafa Nail), Taksimde (Kürkçiyan), Kalyoncukullukta (Zaflropulos), Firuzağada (Ertuğrul), Şişlide (Asım), Hasköyde (Nisim Aseo), Kasımpaşada (Müeyyed), Besiktaşta (Nail Halid), Sarıyerde (Asaf^. Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Üsküdarda (Ömer Kenan), Kadıköyde Yeldeğirmeninde (Üçler), Büyükadada (Halk). Heybelide (Tanas). (Çajrılar, konferanslar, kongreleT) Galatasaraylılar cemiyeti umumî içtimaı Galatasaraylılar cemiyetinden: 20 şubat 937 tarihindeki heyeti umumiye içtimaında ekseriyet hâsıl olma dığından 6 mart 937 cumartesi günü saat 14,30 da bütün Galatasaraylı arka daşların, içtimada hazır bulunmak üzere mezkur tarihte cemiyete teşrifleri rica olunur. Felsefe konferansı Eminönü Halkevinden: Erimizde t€rtib edUen felsefî ve içtimal konferansların onuncusu bugün saat 17,30 da Evimizin konferans salonunda Dr. Ziyaeddin Fahrl tarafından verilecektir. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. ola. Bunun vasfı mümkün değildir.ı (Cevahirüttevarih 328 329). Reşad Ekrem Koçu I I B ü y ü k G a l a G e c e s i BAYANLARA SÛRPRIZ ve ayrıca 25 kıymetlı hediye KADIKÖY SUREYYA Sinemanm 10 uncu yıldönümü şereHne YARIN AKŞAM Küçük san'atkârların konseri İ ^ H SAVOYOTEL 217 Pek yakında... En sehhar Jönprömye Etrüsk Vazosu Üiçin ölümü Efendi île Uşak Vikontun ölümü tklimler îlk Aşk Küçük Hikâyeler Mevud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Felsefe Tarih Felsefesi Anarşizm Haydar Rifatın eserlerinden 20 50 40 30 100 100 100 125 150 75 35 125 60 Kr.f J I İ fl 9 yaşmda olduğu halde şayani hayret derecede piyano çalan küçük san'atkâr Cilinka Lebovitcih. 7 mart 1937 pazar günü saat 16 da Ünyon Fransezde bir piyano konseri verecektir. Konser programında Bach'm, Mo zart'm, Scorlatti Tausig'in Chopin'in ve diğer birçok tanınmış bestekârların j müntehab parçalan vardır. ASRÎ sinemoda d BUyUk yıldızlar tarafmdan temsil edilmiş 2 bUyük film Sinema Kralı Büyük ve muammaalud yıldızlar MAURICE CHEVALIER WILLIAM POVVEL ANN SOTHERN ve ve MYRNA LOY MERLE OBERON Gayri metnul vakalarla dolu olan tarafından temsil edilen AVEN TORES'in neffs romanı ROBERT TAYLOR dilber ve sevimli yıldız Teşekkür 56 yaşlarında vefatile bizleri keder ler içerisinde bırakmış olan kürk tüc carı M. Kuris'in cenazesine bizzat iştirak veya şifahen ve tahriren beyani taziyet lutfunda bulunmuş. olan bilcümle akraba ve dostlanna en samimî teşek kürlerimizin iblâğına muhterem gaze tenizi tavsit eyleriz. Ailesi namına D. Kuris, diş tabibi Kemal Sun ve eşi :> i :. ı ı ı : ı J >ı 1 Beklenilmiyen Şahid Emsalsfz filminde IRENE DUNNE Nefîs musikili, zarif nüktell buyuk film. FOLi BERJER Ressamlan davet Güzel Sanatlar Birliği Resim şubesin den: Belgradda açılacak resim sergisine İştirak etmek istiyen Birlik ressamlan azamî üç eserle bi2:sat 9 mart salı günü 14 te Alaykoşküne gelmeleri veya en iyi intihab ettiği eserlerinin nereden temin edilece ğinin 8 marta kadar kâtibliğe tahriren bildirmeleri. Yarın akşam T U R A N tiyatrosunda San'atkâr Naşid Dumbullu ismaîl komik Şevkî, RıfklHakkl karşı karşıya İAnanoludan yeni gelen kOçuk SEMiHA tarafından konser Yeni varyete, kanto, düet, proşrram. El ilânlannı okuyunuzB TOrklye komikleri bir sahnede : : 'İ 1 1 Lloyd DouJİas'ın romamndan muktebes ve m lyonlarca kişi tarafmdan alkışlanmış alan Samsunda Halk Kitabevi Cumhuriyet gazetesinin ve bütün I mekteb kitablan, kırtasiye, mecmua ve gazetelerin tevzi yeridir. En son model daktilo ve fotoğraf makine lerini de burada bulursunuz. Samsun Gazi caddesi Kadınlp Sırrı filminde pek yakında SON Sinemasında SUP'IEK Sinemasında görüneceklerdir. Cidden sızi duşundfirecek film İPEK BU AKŞAM RENATE MULLER GEORG ALEXANDR GRETE WEİSER • WALTER FRANCK TUrkçe sözlü büyük Millî filmini CASUSLAR TÜRK Aşk Keyecan iki düşman arasında kalan bir milletin istiklâli Mücadelesi. Muvaffak olmak, yahud ölmek emrini alan casuslar Nefis ve zengin sahneler Rus baletleri Rus musikisi Muhteşem ve muazzam mizansen 1 Ayrıca: Paramount dünya haberleri ve 2 kısımlık renkli komedi ^ • • ^ • • ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ • ^ • • B ^ Turk sinema âieminde en çok alkışlanan TURK ÎNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi Siz de Görünüz. sinemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog