Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

5 Mart 193? CUMHURİYET SON TELEFÛN HABERLER... TELGRAF ve TELSiZLE Balkan Konseyi Balkan milletlerinin haricî tesirlere karşı kurdukları müşterek cephenin azmini isbat etmiştir Pariste çıkan haftalık «L* Europe Nouvelle» mecmuası, Balkan Antantı nın Atina toplantısı münasebetile neşret" tiği bir makalede diyor ki: «Hâdiseler, şimdi, bütün diplomasi hesablarını şaşırtan bir süratle cereyan ediyor. Beynelmilel bir konferansın bir hâdise hakkındaki hükümlerini vermesi akabinde, bu vaziyet hükümsüz kalmış, yahud geride bırakılmış oluyor. Balkan Antantı daimî konseyinde de böyle ol muştur. Konsey, geçen hafta Atinada içtima ettiği zaman, programınm en başı" na, îngiliz Italyan anlaşması neticesinde Akdenizde husule gelen yeni vaziye " tin tetkiki meselesini dercetmiş, yani, I talya ile, bu anlaşma fevaidinin Balkan devletlerine de teşmilini mümkün kıla cak itilâflar ihzarını derpiş etmiştir. Hat" ta, bazı ajanslar, bu hususta, İtalya ile Balkan Antantı arasında pek yakında müzkerelere başlanacağını ilân etmişlerdi. Derhal ilâve edelim ki, böyle birşey mevzuu bahsolamaz. Ancak, İtalyanm, Balkan Akdeniz devletlerine, iki tarafh garanti paktlan akdi teklifinde bulunma" sı imkân dahilindedir. Bu takdirde, bu devletlerin «n başında, bittabi Yugos " lavya mevcuddur. Vatandaş türkçe konuşmuyor! Gözlerimizi yumsak kendimizi yabancı bir ülkede zamıedeceğiz Evet herşeye rağmen vatandaş türkçe konuşmuyor, konuşmak istemiyor; hem gizlenmeğe bile lüzum görmeden, açıkça ve bağıra bağıra!.. Vatandaş türk" çe konuş! On seneden fazT ladır, bunu tekra ede ede bizim dili " mizde tüy bitti. Onlar ise, hâlâ kös dmlemış insan lar halinde, bildik lerini okumakta devam ediyorlar. Hayır, vatanda* türkçe konuşmuyor' Ve uzun tecrübelerle anlaşıldı ki; bu hitaba maruz kalan vatandaşlar, imkânı yok bu yola, ceza" sız girmiyeceklerdir Böyle, imkânı yok, diyecek kadar kat'î bir hüküm ver~ meden evvel, İstan bul içinde küçük bir ( tetkik seyahati ) yapmak zaruretini Turkçenm pek az konuşulduğu Beyoğlu caddesi duydum. Ve dün Ortaköy açıklarında, dalga " mağazaya gınyorum. lan yara yara kendi yarattığı kara bulutKarşıma çıkan tepeden tırnağa boyan" ların içinden bir yıldınm gibi enginlere mış kız, yıhşıyor: akan Yavuzu uzun uzun takib ettikten Vous desirez monsieur? sonra, içim ondan gelen sevgi ve gururla Karşıki kazinoya baş vuruyorum: dolu, ıslak kaldınmlara düştüm ve yolu Oriste kirye... nu şaşırrnış bir seyyah gibi Galatada dur~ Kaldınma çıkarken biri ayağıma ba * dum. sıyor: Bankalar caddesini bilirsiniz.. Pardon monsieur. Biraz ilerleyin.. Şişhane yokuşunun Yan sokaktan bir ses: altbaşmda, sağda Tünele çıkan geniş bir Ombrelos!.. cadde vardır. Köşesinde (Şair Zıyapaşa Derinden, çok derinden bir başka caddesi) yazılı olan büyük yokuş.. ses: Işte oraya saptım. Eskiler alayım... Beş on adım yürüyünce, uclanna m r Oooh... sır taneleri bağladıklan sicimlerle güver" Arkasmdan: cin avlamağa uğraşan irili ufaklı bir ka Simidci.. Akşam simidi... lsbahkla karşılaşrım ve katıldnn arala Bir geniş nefes daha alırken, birden gene boğazım kuruyor: Karşnna çıkan nna. Kadınlar, erkekler, çocuklar yerlere bir dilenci yalvanyor: Je suis aveugle.. Ayez pilie de mısrr serperek güvercinlere sesleniyorlar: Vene.. vene.. vene! moı... Zavallı kuşlar bu yabancı dıle sinîr Geniş nefes mi?. Hayır, sadece nefes lenmiş gibi, havada çırpınıp duruyor, bir almak bile kabil değil burada.. türlü yere inmiyorlar. Ve, her şeye rağmen bütün soğukkan Vene... vene!Iılığımı toplıyarak duruyor, düşünüyo rum. Işte türkçe konuşmasmı istediğimiz Siz türkçe bilmez misiniz? vatandaş gizlemeğe bile lüzum görmeden, Aldıran bile yok. Kaldınmlar Madrid veya Barselon sokaklarını andıran karma açıkça, bağıra bağıra, ihmalimizle, mü samahamızla alay eder gibi, türkçe kokarışık bir velvele içinde. Biraz ötedeki balıkçmın önünde şa " nuşmuyor. Fakat, acaba yetişmekte olan nesil ne âlemde? matalı bir pazarlık var. Kurtuluştan Tünele kadar sağlı sollu Fakat bütün bu gürültü içinde tek girmediğim mekteb kapısı kalmıyor. türkçe kelime yok. Ve açtığrm her mekteb eşiğinde, bü " Daha ileride pencereden pencereye yatün iyi zanlarımı şamarlıyan bir hava ile renlik eden kadmlara kulak veriyorum. karşılaşıyorum.. Hayır, kulaklan tırmalıyan bu sohbet Şu mekteb avlusunda gözlerinizi yu " te tükçeye yabancı. nıunuz; içinde çalkandığınız ses dalga " Köşebaşında çocuklar oynaşıyorlar ve sında Türkiyede olduğunuzu unutursu yabancı bir dille birbirlerine bağnşıyor nuz. lar. Hayrr, vatandaş türkçe konuşmuyor.. Bir leblebici de onlara bağınyor: Evde, mektebde, sokakta, tramvayda, Eee.. Non kero şamata!. çarşıda, pazarda her yerde türkçeden Sen de mi mubarek adam?. başka dil kullanmakta ısrar ediyor. Ağzı bir karış açık gülüyor: Ve biz, şehrin birçok semtlerinde göz Ne idelim... Aralannda dolaşa lerimizi yumunca, öz yurdumuzun hasdolaşa dillerini öğreniyoruz.. retini duyacak kadar kendimizi uzaklar Dilini öğretsen daha iyi değil mi? da buluyoruz.. Artık yetmez mi? Oğretmeğe ne hacet efendi... OnKANDEMIR lar türkçe bilirler.. Bilirler amma konuş" mazlar. Ve bu kadar basit birşeyi bilmeyişime şaşmış gibi arkamdan baka kalıyor. Tünelin önünde tramvay bekliyen kalabalık türkçeden başka her dili hem de yüksek sesle konuşuyor. Birbirine so kulmuş iki kadm bu umumî kaideye mu~ halefet etmekten çekinir gibi türkçelerini Kahire 4 (A.A.) Muhammed birbirlerinin kulaklarına fısıldıyorlar. Mahmud Paşanm liberal fırkası, kapi Tramvayda ayni hal. tülâsyonların ilgasile yakında Mon Kendi kendime, neredeyim, diyorum, treux'de meşgul olacak olan konferans Pariste mi, Viyanada mı, BoenosAyres" dolayısile aşağıdaki 4 noktayı tesbit et te mi... Nerede? miştir: Galatasarayda tramvaydan mîyor, so1 Ecnebilerin iktısadî imtiyazlanla kıvnlıyorum. nın derhal ilgası, Sesler geliyor: 2 Çok mahdud bir intikal devresi Pandufles!.. kabulü, Lusturacis!. 3 Bu devrenin hitamında bir guna Servelo... Servelo!.. müzakerede bulunulmaksızın mutlak ad" Sağa sapıyorum. Balıkpazan ses için lî hakimiyetin tesisi, de. Fakat, sağdan, soldan gelen çeşid 4 Umumî vaziyetin yeniden tetkiki çeşid seslerin hiç birinde türkçenin sıcak ve konferanstan sonraki direktiflerin teslığı, tatlığı yok. biti. Neredeyim yarabbi.. Nerede? Uzüm kongresi Istiklâl caddesine çıkarken, pasajın kaAnkara 4 (Telefonla) Üzüm kon pısında çiçekçiler haykırışıyorlar: gresi için hazırlıklar bitmek üzeredir. Viyolettis.. Viyolettis! Kongre martın onunda İktısad Vekâleti Sendeliye sendeliye, dalgmlıkla bir konferans salonunda toplanacaktır. İHEM NALINA MIH1NA Stoyadinoviçin mühim beyanatı Yugoslavya Başvekili haricî siyaseti anlattı Stoyadinoviç, Yugoslavyanın herkesle dost olduğunu, fakat memleketin müdafaa vasıtalarını da kuvvetlendirmek zarureti bulunduğunu söyledi Belgrad 4 (A.A.) Başbakan Stoyadinoviç bugün meb'usan meclisınde Yugoslavyanın haricî siyasetini anlatarak demiştir ki: «Haricî siyasetimize hâkim olan prensipler şunlardır: Beynelmilel sulhun idamesi, şimdiki hududlanmızın muhafazası, beynelmilel tesanüd fikrinin kuvvet bul ması, umumî emniyet prensipinin müessir bir tarzda tatbiki ve bütün Avrupa milletlerile dostane teşrik mesai. Milletler Cemiyeti, otoritesini gösterememiş olmakla beraber, Yugoslavya bu müesseseye bağlıdır. Çünkü henüz bundan daha iyisi bulunamamıştır. Siyaset havası biraz açılmış olmakla beraber Avrupanın sulhu silâhlı bir sulh olarak kalmakta devam ediyor. Yugoslavya, îngiliz Italyan Akdeniz anlaşmasını mes'ud bir hâdise olarak karşılamıştır. Yugoslavya bir Akdeniz dev leti olmak dolayısile bu anlaşmadan kendi toprak statükosu hususunda dolayısile bir garanti görmektedir. Yugoslavyanın Fransaya olan dostluğu bir an'anedir. Daha geçenlerde 1927 dostluk muahedesinin temdidi kararlaşhnldı. Yugoslavya ile Büyük Britanya ara smdaki siyasî ve iktısadî münasebetler de her zamandan ziyade iyidir. Yugoslavya ile Almanya arasında hiç bir ihtilâf yoktur. İki memleketin bilhassa ekonomi sahasmda birçok temas noktaları vardır. Yugoslatvya hükumeti bu dostluk havasını inkişaf ettirmek yolun daki gayretlerine devam edecektir. Ital ya ile Yugoslavya arasmdaki eski anlaş mazhklar yavaş yavaş silinmekte ve bunların yerine iyi komşuluk münasebetleri kaim olmaktadır.» Operatör Cemilin bulduğu hazine ski Şehremini operatör Cemil, bir arkadaşımıza, İstanbulu kırk senede imar edecek bir plân hazırladığını söylemiş ve bu plânın bir milyar lira sarfile kabil olacağını anlatmış. Yüz milyar sarfile istanbulu belki dört senede imar etmek kabildir; fakat iş pa~ rayı bulmaktadır. Onun için arkadaşı mız, eski Şehreminine sormuş: Ya bu kadar parayı nereden bulacaksınız? Hepsinin membamı buluyorum ve yakında çıkaracağım kitabda bunlan ya~ zıyorum. Bu, bir sırdır. Başta, Vali ve Belediye Reisi Mu " hiddin Üstündağ olmak üzere bütün İs tanbul ve hatta bütün memleket halkı " nın, operatör Cemilin sırrmı ifşa edecek olan kitabı dört gözle beklediklerine şüphe yoktur. İstanbula 40 senede bir mil yar lira kazandıracak olan sırn kim öğ ~ renmek istemez ki... Operatör Cemilin bulduğu 1 milyar liralık hazinenin membalanndan biri de, mutlaka, kendi kitabı olacaktır. Çünkü istanbula bir milyar kazandıracak olan bu esrarlı kitabı mutlaka herkes okumak istiyecek ve kitab, Türkiyede de misli görülmemiş bir miktarda satılacaktır. Eski Şehremininin bulduğu hlsımlı altm anahtarın esrannı bize öğretecek olan kitabı, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalrm, operatör Cemil, yıllık varidatı, alrı milyon lira içinde dolaşan Istanbul Be" lediyesine, 40 senede, bir milyar lirayi nereden bulacak? Çekoslovakyanın siyasî vaziyeti Alman Parti Reisi Al Almanya yeni bir Lokarmanya ile anlaşmanın za« no misakı imzalamağa yanaşacak mı? rurî olduğunu söylüyor Roma 4 (A.A.) Tribuna gazetesi, Çekoslovakyadaki Alman partisi re isi Hein Lein ile yaptığı mülâkatı neşretmektedir. Heinlein, Çekoslovakya için Berlin Roma mihverinin Sovyet dost luğundan daha sağlaın bir garanti olup olmadığı meselesinin tetkiki lâzım geldi ğini söylemif ve demiştir ki: « Fakat daha önce Çekoslovakyadaki Almanlar meselesinin halli lâzım dır. Avrupada sulh ancak Almanyanm iştirakile tarsin olunabilir. Çekoslovakya ile Almanya arasında iyi münasebatın idamesinde partimiz bugün her zamandan ziyade alâkadardır.» Bir gazetenin mütaleaları Prag 4 (A.A.) Çek «Naroni Osvobazeni» gazetesi, Sovyetler Birliğile Çekoslovakya arasmdaki karşılıklı yar " dım paktmm umumî banşm muhafazası için olan ehemmiyetini kaydederek Çe koslovakya dış siyasasmın ana hattını değiştirmek ve bu paktı iptal etmek istiyenleri tenkid ediyor ve diyor ki: «Çekoslovak milletinin büyük ekseri yeti muhakkak bu paktın lehindedir. Çekoslovakya Sovyetler Birliğile karşılıklı yardım paktını akdetmiş olmasaydı Almanya çoktan bu memlekete taarruz etmiş olacaktı. Fransa ve Çekoslovakyanın Sovyetler Birliğile olan paktlanna ln gilterenin iltihakı umumî banş için en iyi zamân olacaktır.» Zabıta taharriyatı Reichenberg Çekoslovakya 4 (A. A.) Polis dün Bund der Deutschen ismindeki Alman cemiyetinin merkezile bu cemiyet başkanmın evinde araştırmalar yapmıştır. Yugoslavyada komünistler çoğalıyormuş Belgrad 4 (A.A.) Dahiliye Na zın Korchetz, Yugoslavya siyasî zabıtasının komünist unsurlann tahrikâtına kar§ı büyük bir faaliyet gösterilmesi için as" rileştirileceğini beyan etmiştir. Korchetz, komünist propagandasının geçen sene Yugoslavyada pak ziyade in~ Alman sefiri Iktısad kişaf etmiş olduğunu kaydetmiştir. Dahiliye Nazın, memlekette bulunan ve en Vekilimizle görüştü ehemmiyetlisi Zagrebdeki teşekkül olan Ankara 4 (A.A.) Alman sefiri gizli komünist teşekküllerinin bir listesini vg« Keller beraberinde sefaret müsteşaokumuştur. n bulunduğu halde Iktısad Vekili Celâl Zagrebdeki teşekkül, Viyananm gizli Bayarı ziyaret etmiş ve aralarındaki gö komünist merkezinin bir şubesidir. rüşme wzun müddet devam etmiştir. Stoyadinoviç, Küçük Antantla Bal kan Antantının birer esaslı sulh amili olduğunu ehemmiyetle kaydettikten sonra Bulgar Yugoslav dostluk paktmın Balkan Antantının prensip ve hedeflerine kat'iyyen uygun olduğunu alkışlar arasında söylemiştir. Stoyadinoviç, Avusturyada kral taraftarlannm son zamanlardaki faaliyetlerine temas ederek, mes'ul Avusturya devlet adamlannın merkezî Avrupada vahim ihtilâtlar tevlid edebilecek olan işlere kendilerini kaptrrmıyacaklan ümidi Balkan yanmadası, İtalyaya karşı o ni izhar etmiş ve Yugoslavyanın kat'iy lan siyasetini yeni bir hâdise esası üze yen Habsburglann tekrar tahta geçme rine tanzim etmişken, daha başka yeni bir lerine muanz kaldığmı söylemiştir. hâdise, diğerini hükümsüz bırakmıştır. In" Başbakan, Macaristanla olan münase gilterenin askerî sahadaki mesaisi ve Vi batın mühim surette iyileştiğini ve Lehis yana nazilerinin gürültülü nümayişleri, I" talyayı, Balkanlardaki vaziyetini takvi ~ tanla da bu münasebatın samimiyet içinyeve ve genişletmeğe mecbur bıraktığını de inkişaf bulmakta olduğunu kaydet inkâr etmiyoruz. Fakat, ayni hâdiseler, miştir. yarrmada devletleri için, eskisinden daha Stoyadinoviç, Yugoslavyanın beynel tedbirli davranmak hususunda daha bü milel vaziyetinin çok müsaid olduğunu, yük sebeblerdir. Avrupanın en müthiş eski dostluklara sadık kalmakla beraber teslihatma sahib bir İngilterenin, Akde yeni dostlar da kazandığmı söylemiş ve nizin mukadderah üzerinde yapacağı te~ süreklı* alkışlar arasmda memleketin as sir, Italyan matbuatmın da doğru olarak kerî müdafaası vasıtalannı kuvvetlendir kaydettiği gibi, pek büyüktür. mek zaruretini tebarüz ettirmiştir. Hulâsa, Balkan konferansı, müzakeratını, îtalya üzerinde cereyan ettirmiş" tir ve gelecek aylar zarfında, Atinada temsil edilen devletlerin diplomatik dik" katleri, kuvvetli bir ihtimalle, İngiltereye in'itaf edecektir. Esasen, kollektif em niyet formülü haricinde bir formülden mülhem bir Akdeniz ' statüko garantisı aklın zor kabul edeceği birşeydir.» Makalede, bundan sonra, Bulgar * Yugoslav anlaşmasından bahsedilerek bu anlaşmanın mahiyeti hakkında kısaca Londra 4 (A.A.) Birçok gaze " malumat verildikten sonra, gene Balkan teler, Eden'in beyanahndan sonra, Al siyasetine avdetle deniliyor ki: «Şurasını itiraf etmeliyiz ki, sulhun manyanın yeni bir Locarno misakı akdi hususunda önayak olup olmıyacağı sua" tanzimi yolunda, şimdiye kadar en fazla teşebbüs Balkanlarda yapılmıştır. Bütün lini irad etmektedirler. bu faaliyetin manası, Balkan milletleri " Morning Post gazetesi diyor ki: «Von Ribbentrop'un bu husus hak " nin, haricî tesirlere ve haricin hulul teşebkında Hitler'le istişarelerde bulunacağı büslerine karşı müşterek bir cephe kur " mak hususundaki azimleridir. Ve Cenev" tahmin olunabilir.» rede bazı büyük devlet mümessillerinın Daily Herald, diyor ki: «Von Ribbentrop, Locarno misakı gıyabma rağmen, Atinada toplanan hakkındaki müzakerelere aid istihzaratta dört Balkan devleti mümessilinin, Milletbulunmak üzere bu hafta sonunda Lon ler Cemiyetine bağlılıklannı, alenen bir kere daha ifade etmiş olduklarını söylerdraya gelecektir.» Daily Herald, Schuchnigg'in Romaya sek mevzuubahs azmin bütün manasmı mutasavver seyahatini geri bırakmış ol anlatmış oluruz. Bu istikrar ve sulh siyaseti bir ekono duğunu haber vermekte ve Avusturyanın mik elbirliği programile de takviye edilMusolini ile irtibatını kesmiş bulunduğu" miştir. Atina konferansının, orada temsil nu ilâve eylemektedir. edilen devletleri tatbik mevkiine konul " masına memur ettiği gümrük, istatistik, demiryolu, hava şebekesi, turizm propa' Ankara 4 (Telefonla) İmtihanda gandası ilâh. gibi hususat Atinada ittihaz muvaffak olarak sorgu hâkimliğine ter edilen siyasî ve diplomatik kararlarla ayfi edenlere aid karamame yüksek tas ni hedefe müteveccihtir: Istiklâl içinde kikten çıktı. Kararnameye göre Safran tesanüd^ bolu sorgu hâkim vekili Alâeddin, Bozüyük sorgu hâkim vekili Bahaeddin, Gelibalu sorgu hâkim vekili Mehmed, Necibözü sorgu hâkim vekili Ali, Havza sorgu hâkim vekili İhsan, Ermenak sorgu hâkim vekili İlhami, Mudurnu sorgu hâkim vekili Faruk, Bünyan sorgu hâkim vekili Hami, Bandırma sorgu hâkim vekili Memduh, Çumra sorgu hâkim vekili Memduh, Çomra sorgu hâ Adana 4 (Hususî muhabîrimizden) kim vekili Nazif, Şarköy sorgu hâkim vekili Mehmed Necati, Sandıklı sorgu Tetkiklerine devam etmek üzere dün hâkim vekili Hüseyin, Eşme sorgu hâ Mersine giden Dahiliye Vekili Şükrü kim vekili Kemal, Marmaris sorgu hâ Kaya bugün öğleden sonra Tarsusa gelkim vekili İhsan, Lâpseki sorgu hâkim miş ve kasabanın eski eserlerini, görülme" vekili Feyzi, Mudanya sorgu hâkim ve ğe değer bazı yerlerini gezdikten sonra kili Adil, Kangal sorgu hâkim vekili hükumet dairesine giderek uzun müddet Avni, Arabkir sorgu hâkim vekili Sü meşgul olmuştur. Haber alındığına göleyman, Mihalıccık sorgu hâkim vekili Emin, Andırın sorgu hâkim vekili Zi re Vekil bu meyanda Etilli ırkdaşlanmızya, Bihisni sorgu hâkbn vekili Şafi, dan bazılarile de konuşmuşlar, bunlarla Tirebolu sorgu hâkim vekili Salâhad diğer vatandaşlar arasında eski idarenin din, Ardahan sorgu hâkim vekili Tahsin sathî ve kötü zihniyetinin arhklanndan sorgu hâkimliğine terfi etmişlerdir. Yu hasıl olma bir ayTigayrılık dahi kalmadr sufelinden Hikmet tahvilen Iğdıra ta ğını ve kalmıyacağmı, esasen böyle bir yin olunmuştur. telâkkinin rejimimize tamamen aykın ol" duğunu tekrar tebarüz ettirmişlerdir. İki rakama dair Çarşamba günü çıkan başmakalemde Türk Hava Kurumu Baskanı Fuad Bulcanın, Kurumun 1935 kongresindeki nutkundan bir parça almıştım. Bu parçada, Büyük Harbde Almanların 47,000, Fransızlann ise 67,000 tayyare yaptıklarmdan bahsedillyordu. O rakamları mubalâğalı bulan baza zevat, bunlarda bir yanlışhk olup olmadığmı bana sordular. Muhterem başkanın nutkundan aldığım parçayı o zamankl gazetelerden aynen iktlbas ettim. Bu iki rakama, o vakit, yanlışlıkla birer sıfır fazla konulmuş olması nruhtemeldir. Başkan Fuad Bulcaya bir mektub yazarak verdiğl adedlerde bir yanlışhk olup olmadığını sordum. evabıru alınca dikkatll ve me raklı okuyucularıma bildiririm. Avusturya İtalya ile bozuşmuş Açık muhabere Hakkımdaki teveccühünüze teşekkür ederim. Yazınız çok güzeldir. Fakat, sadece bir edebi parça, bir mensure halinde ya zıldığı için, yevmî bir gazeteden ziyade bir edebî mecmuaya yaraşır. Saygılar. F. C. îmzah yazı sahibine: Yeni kurulacak radyo istasyonları Istasyonların inşası Markoni Şirketine verildi Ankara 4 (Telefonla) Cumhuriyet Nafıası, Türkiyenin sesini yalnız iç ve civar memleketlere değil, bütün dünyaya işittirebilecek büyük radyo istasyonları kurmak meselesini de bugün mu vaffakiyetle halletmi§ bulunuyor. Mo dern isrtasyonlarm Ankara civarmda Etimes'udda yapılması hükumetçe takarrür etmiş ve muhtelif firmalardan bu inşaat hakkında teklifler ve fiatlar is tenmişti. Fakat verilen bütün fiatlar mu hemmen bedelden yukan olduğundan ihale yapılamamış ve maruf fabrika ve müesseselerden Flips, Telefunken, Standard, Markoni, Lorens davet olunmuşlardır. Nafıa Vekâletinde müteşekkil komisyon bir müddettenberi bu firmalar ta| rafmdan yapılan teklifleri tetkik etmiş! ve mümessillerile müzakerede bulun muş, nihayet hükumetçe aranılan şart1 lara uygun teklifin Markoni müessesesî| tarafından verildiği tesbit olunmuştur.j İstasyonlar inşaatınm Markoni fir masına ihalesi bugün takarrür etmiştir. | Ankara civarmda Etimes'udda iki radj yo istasyonu kurulacaktır .İstasyonlari dan biri 120 kilovat kudretinde uzun] dalga ile çalışacak, diğeri de 20 kilovat 5 üzerihden kısa dalga ile neşriyat yapacaktır. İnşaat 16 ay sonra tamamen hiJ tama ermiş ve yeni istasyonlarımız çakşmıya açılmış olacaktır. \ Terfi eden sorgu hâkim vekilleri Dahiliye Vekilinin yaptığı tetkikat Şükrü Kaya dün Tarsusta teftişlerde bulundu Kapitülâsyonlar Mısır Liberal partisi dört esas hazırladı Yunan Kralı Yarm Başvekille beraber Girîde sridiyor Atina 4 (A.A.) Atina ajansı bil" diriyor: Kral îkinci Yorgi ile Başvekil Metak" sas cumartesi günü Girid adasma hare ket edecekler ve başlıca şehirleri ziyaret ederek bir hafta kadar kalacaklardır. Gazeteler, Giridlilerin hararetli da vetleri üzerine vuku bulacak olan bu se~ yahatin hususî ehemmiyetini kaydetmektedirler. Liselerin imtihan sualleri Ankara 4 (Telefonla) Maarif Vekâleti liselerin ikinoi yazılı imtihanla rına aid sualleri tesbit etmektedir. İm tihanlar martm son haftasında başlıyacağından sualler yakında liselere gön derilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog