Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 5 Mart 1937 [ Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Çıkmıyan huy! Tarihî tefrika : 48 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Aşk yeniden harekete geçiyor! * Padişah, bir iki aylık hicran yüzünden mücessem iştiyak kesilen yüreğini Hurremin kollarına atmakta tereddüd etmedi Gerçi kansını ziyarette tekâsül göstermiyordu. Şu kadar ki yaptığı zi yaretler hep ayakta geçiyordu. Halü hahr sormaya inhisar ediyordu. Bu, Sul" tan Süleymanm zevki aşktan üstün tutar gibi göründüğü devirdir, şuur altında ya" şıyan elemlerin ibramile ihtiyar olunmu bir harekettir. Çocuklarmı ve onlann şa" hıslarında canlanan korkunc istikbali unutmak, onu böyle sun'î bir hayata süriiklüyordu. Hurrem efendisini kendinden uzaklaştıran ve Sadrıazama yaklaştıran sebeb kavramakta gecikmemekle beraber dişin sıkıyordu, ses çıkarmıyordu. Büyük biı soğukkanlılıkla plânlannı hazırhyordu çoktan mihverini hazırladığı ağın işliyecek bir hale gelmesine savaşıyordu. Şimdi îbrahimi şehzade Mustafadan daha tehlikeli buluyordu ve ilkhücumu ona yapmak istiyordu. Çünkü Mustafa, oğlunun rakibi idi ve Padişah henüz genc olduğu için bu rekabetin yakm bir zamaır da kötü bir netice vermesi pek te murr temel değildi. Fakat İbrahim, doğrudan doğruya kendi haklarını tehdid ediyordu. Ve evvelce uzakta yapılan bu taarruz, artık burnunun ucunda cereyan etmeğe başlamıştı. Padişahla bir odada yatan adam, Padişahı karısmdan uzaklaştıran adam, Padişaha aşkını unutturan adam yarın bizzat Padişah ta olabilirdi! Hünkâr, böyle bir akıbeti düşünemiyerek yılanı koynunda beslemekte mahzur gör mese bile kocasım korumak, aşkmı korumak ve şahsî saadetini, ikbalini korumak kendine terettüb eden vazifelerdendi. Hurrem işte böyle düşündü ve yatak" tan çıkar çıkmaz harekete geçti. Ilk yaptığı iş oğluna bir sütnine getirtmek ve beşiği başka bir odaya taşıtmak oldu. Bunu yapmakla kocasını sessiz bir yuvaya ça~ ğırmış, eski çılgınlıklara hırslandırmış o lacağına kanaat besliyordu. O, kanaa tinde aldanmıyordu. Yerini darlaşmış, eşini hastalaşmış görerek avareleşen kar " tal, «gel artık» diyen ilk bakış üzerine yuvaya dönmekte, bir iki aylık hicran yüzünden mücessem iştiyak kesilen yüre ğini eşinin kollarına atmakta tereddüd etmedi. Aşk, yeniden harekete geçmiş ve Padişah, yeniden Hurremine pervane olmuştu. Fakat Ibrahimin vaziyetinde değişik" lik yoktu. Fettan kadınm kazandığı za fer, rakibini yıkmış değildi, zeki ve ha~ ris vezir, bir gün tamamile kendinin olacağmı kuruntulayıp durduğu sarayda eskisi gibi muhterem tutuluyordu ve divan biter bitmez efendisile birlikte hareme geçerek zevkü safa âleminin kapısım açr yordu, sözile ve sazile Hünkârın benli ğine zelzeleler veriyordu. Yalnız birlik" te yatmıya ara vermişlerdi. Sultan Sü leyman, geceyarılarına kadar nedimil başbaşa kaldıktan sonra daire«ine çekili" yordu, gözlerini eşiğe çevirerek ve kol larını dehlizlere açarak kendini bekliyen Hurremin yanında beyninin dümanla nnı, ruhunun sarsmtılarmı gideriyordu. Hurrem işte bu durumu bir hamle ile değiştirmek istedi, görümcesi ve ikinci vezir Mustafanm karısı Hafisadan aldığı haberlerden istifade ederek bir gece fır sat düşürdü: Efem, dedi, şu Mısır işleri hep böyle düzensiz mi gidecek?.. Yeni vali de defterdarla geçinemiyormuş, aslanımı üzecek kertede densizlik yapıyormuş!.. Yalnız aşk tadı ve buse sesi verir gibi davranan gül dudakîann birdenbire tat" sız şeyler konuşmıya başlaması, yarı baygın Padişahı uyandırdı ve onun şarab sekrile kadm zevkinin karışmasından do~ ğan garib bir bulantı ile dolu gözlerine hayretli bir açılış verdi. Kansmın anla şılmaz bir dille konuştuğunu tevehhüm ediyordu, bön bön bakıyordu. Fakat Hurrem, bu belinleyişten yılmadı, kelimelerine birer buse tadı işliye işliye, gözlerinde çeşid çeşid tebessümler pınldata pırıldata tekrar etti: Efendimi üzüyor bu gidiler?.. Hadlerini bildirmek gerek değil mi? Padişah, bahsin tadsızlığile sesin tat" Iılığı ve hele o mütebessim bakışların büyiisü arasında sersemleşen zekâsını güç • lükle tophyabildi, yorgun ve kırgm sordu: Kim dedi sana bunu?.. Divanda casusun mu var yoksa? Hurrem ahengi buselerle kıvraklaşan bir kahkaha parlattı. , Efendimi üzecek işleri, dedi, ben düşümde görürüm. Sezişim, görüşüm bu kadarla da kalmaz. Uyanıkken bile sizin yüreğinizi Tanrı bana gösterir. Onun içinde sevinc mi var, tasa mı var, hergün görüp anlarım. Ve ciddileşerek izah etti: Hafisa Sultanla görüşürken lâf a" çıldı da Mısır işleri konuşuldu. Doğru mu, eğri mi bilmem amma canım sıkıldı. Vezir neden gözünü dört açmaz, efendimin mülkünü gözetmez. Divanda böy göstereceğine kalksın, Mısıra gitsin, işle" re çeki düzen versin. Padişah, gerçekten derin bir hayret içindeydi ve şuursuz bir şive ile boyuna soruyordu: Mısıra mi gitsin, Mısıra mı gitsin?. tbrahim, Mısıra gitsin, öyle mi?.. Elbet gitsin. Burada ne iş var ki?. Ve kollarını pamuk bir kuşağa çevirerek fısıldadı: Biz de Edimeye gideriz. Biraz ha~ va alınz, eğleniriz. Siz yorgunsunuz, ben kansız düştüm. Böyle bir gezintiden çok faydalanmz. Hünkâr, Mısır işlerine aldırış etmiyordu. Vali Kasım Paşa ile Defterdar Mehmed Emin arasındaki geçimsizlik onun için önemli bir maslahat değildi. Divan, er veya geç meseleyi halledebilirdi. Fakat Hurremin sözlerinde, altı yedi ay evvelki isyan hâdisesine sinsi bir telmih vardı. Kadın, Mısırda mutlak bir süku netin teessüs edemediğini söylerken ya rın gene bir isyan çıkablieceğini anlatmak istiyordu. Bu, gerçekten tehlikeli bir ihtimaldi ve Hünkârı sinirlendirmişti. Lâ" kin Ibrahimi Mısıra göndermek gene işine gelmiyordu. Ondan aynlmakla saltanat zevkinden bir kısmını feda etmiş ola" cağmı sanıyordu. Hurremin Edirneye gitmek arzusunu ise çocukça bulup mü himsemiyordu. Onun düşünemediği, sezemediği nok " ta, karısının İbrahimi kündeden atmıya çalışmasıydı. Hurrem, Mısır ülkesinın kolaylıkla düzene girmiyeceğini, daimî bir kanşıklık içinde sarsılacağını sanıyordu. Kulağma değen haberler ve birbirini ta" kib eden hâdiseler ona bu zannı vermişti. Kendisinin düşüncesine göre İbrahim de orada belli başlı bir iş başaramazdı ve bu muvaffakiyetsizlik onu gözden düşüre bilirdi. Zayıf ve pek zayıf bir ihtimal olmak üzere vezirin Mısıra nizam ve intizam vereceğini de düşünmüyor değildi. Fakat bu neticeyi onun elde edebilmesi için Mısırda aylarca kalması lâzjmdı. Hal" buki gözden uzak olanlann gönülden de ırak düşmeleri tabiî idi. Demek ki ibrahimi, gözden düşüremese bile böyle bir tedbir ile Hünkârın gönlünden çıkarmak mümkündü. Padişah, güzel karısının çevirmek is " tediği entrikayı sezmediğinden ibrahimi kendi zevkini bozmamak için yanmdan uzaklaştırmamak noktasına saplanmıştı. Bununla beraber Mısınn bir çıban başı olabilmesi imkânını şimdi büyük bir vuzuh ile görmeğe başlamıştı. Sinirli bir kıvranışla o çıban başını kurutacak çare~ ler araştırıyordu. Hurrem, pamuk kadar yumuşak ol makla beraber ateş kadar da sıcak bir kemer arasmda kalmasma rağmen müsbet cevab vermeğe yanaşımyan kocasının geri almması müşkül bir vaziyet ihdas etmesine meydan vermemek için cilvekâr" lığa baş vurdu, ilkin yakıcı pamuk kemerin tazyikini çoğalttı, sonra gözlerindeki büyüye azamî inkişaf verdi, dudaklartnı vazifeye sevketti ve bu suretle Hünkârın ruhu üzerinde bir kargaşahk yarattıktan so'nra maksada geçti: Düşün aslanım, bir Edirne gezin" tisindeki zevki!.. Orada sana yalnız Hurrem hizmet edecek. Gündüzleri vezir yü" zü, kazasker yüzü görmiyeceksin, ocaklılarla karşılaşmıyacaksın, külâhını veliye kaptıran Alinin yaygarasını duymıya" caksm. Mubarek başm dinlenecek, gözün günlün açılacak, şarabmı ben sunacağım, şarkılarını ben ırlıyacağım. Gece gündüz yanında ben bulunacağım. Olur a. Cariyenden bıkarsan ava gidersin. Irmaklar da kayıkla gezersin. O vakit ben, bir köşeye otururum, ışıksız gecelerde gün doğumunu bekliyen hastalar gibi aslanımı beklerim. Nasıl, böyle bir gezinti hoşuna gitmez mi efem?.. [Arkast var'] Boyuna zabit elbisesi giyip mahkum oluyor Geçenlerde Şükrü adında bir genc, üzerine zabit elbisesi giyerek Şehzadebaşmda resim çıkartırken yakalanmış ve 8 gün hapse mahkum edilmişti. Şükrü dün tekrar asteğmen elbisesile şehirde dolaşmağa kalkmış ve inzıbatlar tarafın dan yakalanıp tekrar cürmü meşhud mahkemesine sevkedilmiştir. Bu yüzden şimdiye kadar dört beş defa mahkum olan Şükrü şöyle demektedir: « Ben askeri liseden ihrac edilmiş bir talebeyim. Benim babam askerdi. Askerliğe son derece merakım vardır. Can çıkar, huy çıkmaz. Yüz bin kere mahkum olsam da sivil elbiseyi giyemi yorum. Benim askerliğe karşı aşkım, sevgim ve muhhabbetim vardır. Bunu kimseye anlatamadm. Şimdi de gene yakayı ele verdik. Ne yapalım, gülü seven dikenine katlanır.» Almanya gibi İtalya da hazırlanıyor Iplik tüccarlarına verilen lman devlet şefi Hitler, son Dün mahallinde keşifler mühlet bugün bitiyor nutkunda, Almanyanın, geçen Umumî Harbin sonunda, harb Geçen haziranda İktısad Vekâleti payapıldı ve bir proje sanayiinin muhtac olduğu ham madde mukipliği yapan fabrikaların muhtelif nevi ve numaradaki mamulâtına nark leri ve halkın iaşesi için elzem olan gıda hazırlandı maddelerini, Ingiliz ablukası dolayısile Fabrika ve havuzların ıslahı tplik fiatları A MÜTEFERRlK Tokyoda açılacak bir sergiye davet edildik Şoförler cemiyetinden bize verilen malumata göre, yeni heyeti idare listesi Ticaret Odasınca tasdikten henüz gel mediği için ne böyle bir toplantı, ne de Gerek Almanyayı gerek Italyayı, mi!" istifa mahiyetinde telâkki edilecek her letlerini tamamile askerileştirerek bütün hangi bir çekilme mevzuu bahsolmuş malî ve teknik kudretleriîe silâhîanmağa tur. yol, bazı kısımları müstesna her tarefı Bu sene çok nefis yetişmiş olan Sam ve ayni zamanda harice muhtac otma " mükemmel bir haldedir. Seyahat müd sun, Fafra tütünlerine karşı fazla rağbet SOSYETELERDE mak için autarchienin son haddini tatbideti üç gündür. Hatta bir yerde konak vardır. lamadan iki günde menzile varılmaktaTünel şirketinin yaptıracağı ka sevkeden âmilin büyük demokrat devMarmara havzasınm Gönen, Bursa letlerin, bu iki memleketi, bir taraftan dr, ^^y.1 *?""* bma iktısaden tazyik ederek, diğer faraftan havalisinde sahşlar devam etmektedir. Basın Birliği teşkili Tünel şirketinin imtiyaz mukavelesi da kendileri sonsuz silâhsızlanmak sureBasm Birliği teşkili hakkmdaki ka Kocaeli ve Edirne tütünlerinin satışına mucibince Galata tarafmda yaptırması tile tehdid eyliyerek istedikleri yo'a ve nun lâyihası Vekâletlerin mütaleası a bu ay başında başlanmıştır. Bu sene hasiktiza eden bina işi yeni bir safhaya gir politikaya getirmek için sarfettikleri gaylmdıktan sonra Başvekâletten Büyük talıksız ve iyi yetişmiş olan ve fiatça da Millet Meclisine sevkedilmiştir. Lâyiha elverişli bulunan Marmara tütünlerinin m iştir. Nafıa Başmüfettişliği, yapılan retler olduğu da ehemmiyetle kaydedil " anlaşmıya ve bunu takib eden mütead miştir. mayıs ayına kadar kanuniyet kazanmış kısa bir zamanda ve kâmilen satılacağı did tebligata rağmen bu binanın henüz olacaktır. Bilhassa tükenmez servet ve ham mad" Birlik muvakkat heyeti ilk iş olarak tahmin olunmaktadır. Şimdiye kadar Gö yapılmadığmı işaret ederek şirketi ta de membaları bulunan Ingilteren'n beş Ankarada büyük bir birlik merkezi in nen mmtakasında 3540 kuruş arasında ahhüdünü ifaya tekrar davet etmiştir. senede bir buçuk milyar Ingiliz lirası sar" şası için faaliyete geçmiştir. 250 bin, Bursada 4045 kuruş vasatî fisilâhlanmağa Şirket ise, Belediyenin burada üç fetmek suretile fevkalâde Tıbbıyenın yıldonumu atla 650 bin kilo tütün satılmıştır. Trab kath bir bina yapılmağa 9okağın hali karar vermiş olması ve lüzumu halinde Tıbbiyemizin 110 uncu senei devTİyesi zonda bugüne kadar satılan tütün mikta hazır vaziyeti dolayısile müsaade etme daha ziyade masraf etmekten çekinmiyedolayısile 14 mart pazar günü bir tıb n 200 bin kiloyu bulmuştur. Satış fiatı diğini ve caddenin açılması için istim ceğine Londrada işaret edilmesi Almanya biyeliler bayramı yapılmasma karar ve 45 kuruştur. lâki icab eden binalara aid masrafın da ile Italyayı en müfrit askerî ve otarşi hazırhğa sevketmiş gibi görünüyor. Bunun rilmiştir. Bu münasebetle zengin bir Son günlerde Almanya hesabına tütün kendisine yükletilmek istendiğini, bu için büyük faşist mecüsi, İtalyanın paraprogram hazırlanmıştır. Merasim günyüzden Devlet Şurasına müracaat edildüz Üniversite konferans salonunda ya alan firmalann kîedi müşkülâtı yüzünden ca ve tabiî servetçe otarşinin son haddini pılacaktır. Evvelâ Dekan Nureddin Ali faaliyetlerini gevşetmiş bulunmalarına diğini bildirmiştir. tatbik ve temin için bütün milletin iliııı ve toplantıyı açacaktır. Bundan sonra proAlâkadar makamlar da şirketin bu teknik adamlannı iş başına davet etmiş fesör Mazhar Osman, Tevfik Remzi, do rağmen her tarafta sahşlar normal fiat tarzı hareketi, işi sürüncemede bırak ve on sekizden elli beş yaşına kadar milçent Ekrem Şerif, sivil talebeden Lebid larla devam etmektedir. mak maksadile ihtiyar ettiği kanaati letin eli ayağı tutan bütün efradın.n rru" Yurdoğlu ve askerî talebeden Fehmi bivardır. Nafıa Başmüfettişliği keyfiyeti ayyen fasılalarla silâh altına almarak VİLÂYETTE bir raporla Nafıa Vekâletine bildirmişrer nutuk söylİ3'eceklerdir. Nutuklar talim ve terbiye edilmesini kararlaştır " dan sonra Konservatuar muallimlerin tir. mıştır. Meclis, zengin ve kuvvetli dev " Nahiye müdürlerinin den Seyfeddin Asafın idare edeceği bir ECNEBİ MEHAFİLDE etlerin tazyik ve tehdidlerinden emin oheyet konser verecektir. Ayni günün salâhiyeti luncıya kadar, si\il halkın yalnız zarurî gecesi Tokatlıyan salonlarında bir gece Bazı yerlerde nahiye müdürlerinin Ingiliz ticaret ataşesi geldi ihtiyaclarının temin edilip memleketin dieğlencesi de tertib olunacak ve sabaha polis işlerini teftişe salâhiyetleri olup Bir müddettenberi mezunen Londra ğer bütün vesait ve menabiini askeri ihkadar bayram tes'id edilecektir. olmadığı meselesinde anlaşamamazlık da bulunan İngiliz sefareti ticaret ata tıyaclara tahsise karar vermiştir. Yeşilay genclerinin olmaktadır. Yaptığımız tahkikata naza şesi miralay VVoods İngilterede bazı ihZaten beynelmilel politikada beraber ran nahiye müdürleri mmtakalarındaki zarî gruplarla temaslarda bulunduktan müsameresi ce yürüyen Almanya ile îtalyanın şindi îstanbul erkek lisesinde okuyan Ye polis karakollarmı teftiş edebilecek ve sonra şehrimize dönmüş ve Ankaraya de bir hayat ve memat harbine hazırlanır şilay Gencler Birliği üyeleri tarafından icab eden emirleri verebileceklerdir. gitmiştir. gibi ayni usul ve sistem üzere silâhlan " yarın saat 15 te İstanbul lisesi salonunmakta, istihsal membalarını teşkilâtlan " da güzel bir müsamere verilecektir. dırmakta ve icabında bütün dünyaya KÜLTÜR tŞLERİ meydan okumağa karar vermiş olmalan, dünya işlerinin çok korkunc bir yoia gir" Sağlık odaları kuruldu diğini pek açık olarak gösteriyor. İstanbul Maarif müdürlüğünün, taleMuharrem Feyzi TOGAY benin ve muallimlerin sıhhî vaziyetlerini daimî olarak kontrol altmda bulun durmak ve hasta olanları tedavi ettir P. T. TELEFONDA mek maksadile her semtte birer sağlık Galatasaray telgraf gişesinodası tesis etmeğe karar verdiği yazılmıştı. İdare Fatihte 13 üncü, Şehremide memur az ninde 34 üncü, Eyübsultanda 36 ncı, BeGalatasaray postanesinin telgraf gi şiktaşta 20 nci, Beyoğlunda 11 inci, Fınşesi memurları az olduğundan bilhassa dıklıda 13 üncü, Üsküdarda 20 nci, Kasaat dörtle altı arasmda vaki olan müdıköyünde 35 inci ilkmekteblerde birer racaatleri karşılıyamamakta, gelenler sağlık odası tesis etmiştir. Haftanm mu uzun müddet belkemek mecburiyetinde ayyen günlerinde bu odalarda bir hastakalmaktadırlar. Bu hal iş sabihlerinin bakıcile bir doktor mıntakadan gelecek şikâyetini mucib olmaktadır. Keyfiyet olan muallim ve talebeyi muayene edealâkadr makamların dikkat nazarları cekler ve tedaviye muhtac olanları tena konulmustur. davi altma alacaklardır. Tokyo elçiliğimizden Hariciye Vekâ letine, Hariciye Vekâletinden de îstan tır. bul Vüâyetine gönderüen bir mektubda Tokyonun en meşhur bir gazetesi olan Tokyo Nisi gazetesinin «Siyasî neşri yat ekspozisyonu> namüe 1 nisandan itibaren bir ay devam etmek üzere beynelmilel bir sergi açtığı, bu sergiye bütün dünya matbuat ve matbaalarmın iştirak etmekte olduğunu, memleketimizin de iştiraki halinde kendimizi Ja ponyaya tanıtmak itibarile çok istifa Müstahsil merkezlerde tütün satışlan deli bir iş görülmüş olacağı bildirilmiş hararetle devam etmektedir. Samsun ve ve iştirakimiz temenni edilmiştir. Bafrada dizi tütünler hemen kâmilen saTrabzon Tahran yolunda iş folmış gibidir. Şimdiye kadar înhisar tliyecek otobüsler gönderildi daresile tüccarlann aldığı miktar dört Nafıa Vekâleti tarafından Almanya milyon kiloyu bulmuştur. Fiat ortalama ya sipariş edilen 32 kamyon ve otobüs olarak 6065 kuruş arasındadır. Bu mınevvelki gün bir Alman şilepile Trabzo takada demet tütünlerin mubayaatı bu ay na sevkedilmiştir. başında hararetlenmiştir. Demet tütün Bu vesait yakmda Trabzon Tahran transit yolunda işlemeğe başlıyacaktır. lerden şimdiye kadar 7580 kuruş fiatla 1,100 kilometro uzunluğunda olan bu 200 bin kilo kadar satılmıştır. Kasımpaşadaki deniz fabrika ve ha vuzlarmm ıslahı hakkında Başvekilin emrile yapılan tetkikler ilerlemiştir. Tersa nenin ıslah ve tevsiile burasmın her cesamerte gemileri inşa edebilecek bir hale ifrağı işi evvelce de uzunuzadıya tetkik edilmiş olduğu için bu mevzu üzerinde son defa yapılan etüdler uzun sürmemiştir. Alâkadar mütehassıslar, kızakların ve havuzlann en son sistemlerde tadili, bu ralann yeni vesartle teçhizi ve tamir fabrikalarile dökümhanenin ve sair atölyelerin noksanlannın ikmali için evvelce mufassal bir rapor hazırlamışlardı. Dün bu rapor üzerinde tekrar çalışılmış ve mahallen yeni keşifler yapılmrçtır. Bunun üzerine daha etraflı ve teferruatlı olmak üzere ikinci bir proje hazırlanmıştır. Deniz fabrikalan ve havuzları müdürü, hükumetin çok ehemmiyet verdiği bu i? üzerinde alâkadar makamlarla temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitmiş koymuştu. Halbuki ipliklerin müşteriye gelinciye kadar daha birkaç elden geç mesi yüzünden iplik fiatlannda gene bir yüksekne hissedilmişti. Bunu nazarı itibara alan Vekâlet, Resmî Gazetenin 17 şubat 937 tarihli sayısmda ilân ettiği bir kararnamede, bımdan böyle tüccarlardaki ipliklerin de bir narka tâbi tutulacağını bildirmiş ve bu işle alâkadar tüccarla nn bulunduklan mahallin Ticaret oda larına birer beyanname vererek satışla rının azamî haddini göstermeleri istenmişti. Bugün Ticaret odalarına beyanname vermenin son günü olduğundan, bundan sonra Ticaret odalarına gönderilecek beyannameler nazan itibara alınmıya caktır. Beyanname veren tüccarlar satışlannm birer tasdikli suretlerini ve iplik fiatlannı gösterir cetveli müşterilerin görebilecekleri bir yere asmağa mecbur tu rulacaklardır. haricden tedarik edememesi yüzünden uğradığı hezimete bir daha maruz kai mamak için, ham maddelerle gıda me vaddınm dahilden temini maksadile ha" zırladığı dört senelik plândan, her ne pa" hasına olursa olsun, feragat etmiyeceğini haber vermiş ve eski müstemlekelerini istediğini de açıkça söylemişti. , Ribbentrop dahi Almanyanın dileklerini daha mufassal izah ederek dört senelik plânı, herhangi siyasî ve iktısadî müsaadelere karşı pazarhk mevzuu yapami" yacağını anlatmıştı. Ayni zamanda, İn" giltere, Amerika ve Fransanın autarcHe (otarşi) yani kendi membalannı kendi " lerine hasretmek yoluna girmış olınala rına şiddetle hücum etmiş ve buna karşı Almanyanın da dört senelik plân',3 kendi kaynaklarını tensik ederek zarur ihtiyaclannı memleket dahilindeki vesaiMe temin edeceğini teyid etmişti. Bu sözlere bakarak Almanyanın tuttuğu yol iki cümle ile şöylece hulâsa oluna" bilir: Bütün milletin eli silâh tufan ef' radmı harbedecek bir hale getinrek ve bütün sanayii silâhlanmağa hasretmek ve bir harb vukuunda ordulann ve halkın her türlü ihtiyacmı dahilden tedarik ve temin etmektir. Şimdi ayni yolu Italyanm da takibe azmetmiş bulunduğu, bu devletin siyasî ve iktısadî hattı hareketirıi tanzim ve kontrol eden faşist partisinin büyük mecüsi tarafından verilen son kararlardan anla" şıhyor. italya, Habeşistan împaratjrluğunu zapt ve ilhak etmiş olmasına rağ men, gene kendisini tok ve müreffeh devletlerden saymadığmı ve Akdeniz üze rinde Ingiltere ile bir anlaşma yaptığı halde, gene kendisini emniyet içinde gör" mediğini bu kararlarile isbat ediycr Tütün satışları CEMÎYETLERDE Manifaturacılar cemiyetinin süvaresi îstanbul Manifatura ve Tuhafiyeciler kurumu, yıldönümü münasebetile 6 mart cumartesi günü gecesi saat 21 de İstiklâl caddesinde Beler oteli salon larında bir süvare tertib etmiştir. Bu seneki mahsul her tarafta iyi fiatlarla Şoförler cemiyetinde toplantı satılıyor olmadı Dün, bir sabah gazetesi, Şoförler cemiyeti yeni idare heyetinin toplanarak aralarından bir reis seçeceği ve istifa eden iki azanm yerine yenilerinin intihab edileceğini yazmıştı. Sıvasta hahcılık ilerliyor Çocuklara yardım eden heyet Çubuklu 37 nci okul himaye heyeti başkanı Mustafanın öksüz ve fakir ço cuklara karşı gösterdiği yüksek alâka neticesi olarak son defada 33 çift ayakkabı temin etmiş, bunun yarı parasım kendisi vermiştir. Şimdi de yirmi kadar çocuğun yedirilmesini ve okula bir yazı makinesi teminini taahhüd etmiştir. Cumhuriyet Sıvas (Hususî) 1928 senesinden" beri, halıcıhğın Umumî Harbden evvel" ki ehemmiyetini iktisab için sarfedilen gayretler semeresini vermeğe başlamıştır. Hususî muhasebeye bağlı san'atlar evinin 32 muntazam tezgâhla çalışan atelyesi çok güzel ve ince eserler vücude getir mektedir. 935 ve 936 yılları îzmir sergisinde teşhir edilen bu mallar büyük takdirlere mazhar olduğu gibi 29 ilkteşrin 936 senesi Ankara elişleri ve küçük san'atlar sergisinde de nakdî mükâfat kazanmıştır. Yukanki resim Sıvasın eski şöhretine lâyık bir surette yapılmış olan nefis bir taban halısını göstermektedir. Nüshası 5 kuruştur. Abone şeraiti f[ Türkiye için ıçın Senelik Altı ayhk Üç aylık Bir aylık 1400 750 400 150 Kr. » » m Hariç için 2700 Kr. 1450 » 800 » Yoktur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog