Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 5 Mart 1937 Sevilmek için Hoşa gitmeli ve GUzel bir ten olmalı KANZUK SIHHI BALSAMİN KREMLERİ Londra, Paris, NevYork ve Berlin'de güzellik enslitülerinden lakdîrname ile laltif edilmiş olup beynelmilel sergilerin allın madalyalarını haizdir. Esmer, sarışın, kumral, her tip için muvafıktır. Güzellik ve cazibeyi artırır. Buruşuklukları, çil ve lekeleri kat'iyyen izale eder. Memleketimizin en kibar mahfillerinin kullandıkları Balsamin kremlerinin Birçok kadınlar, eski usuller daire sinde yapıhnış olan adi güzellik kremleri kullanmakla sukutu hayale uğrarlar. En iyisi fennin en son terafckiyatını takib ederek asrüeşmelidirler. Parisli meşhur güzellik mütehassısı Jean de Parys, iddia ediyor ki şimdi, bütün kadınlar, en son keşfi olan GÜNDÜZ KREM SİAMOISE'ı kullanarak nermin, yumuşak ve bir çocuk cildi gibi açık bir ciîde malik olabilirler. Bu krem havada şeffaftır ve cüdin mesamatını kapamadan pudrayı bütün gün sabit tutar. Cildi, tozlardan temizlemek için GECE SİAMOISE KREMİ (Gold cream) kullanınız. Beşerenizi bütün gayrisaf maddelerden kurtaracaktır. Muvaffakiyet garantilıdır. Memnun kalmadığınız takdırde paranız iade edılir. 4 N e v ' İ Vardir. 1 Krem Balsamin yağsız beyaz gündüziçin 2 Krem Balsamin yağlı pembe gece için 3 Krem Balsamin Acı Badem gündüz için 4 Krem Balsamin Acı Badem gece için Balsamin kremindeki hassa hiçbir kremde yoktur; Balsamin maddesi mesameleri kapatan cildi gencleştirerek beyaz, yumuşak, mat ve nermin kılan besleyici bir cevherdir. 1NG1L1Z KANZUK ECZANES1 BEYOĞLU İSTANBUL (i N; r +y ^ Türk Anonim Şirketi idare Meclisinden : TiCARET Creme Siamoise Her yerde saülır. Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğünden: POKERPLAV EN SERT SAKALi BİLE KANATMADAN \TRAS EDER. Alelâde umumî heyet toplantısı davetnamesi; Esas nizamnamemizin 57 nci mad desine tevfikan hissedarlar umumî heyetmm 29 mart 1937 pazartesi gunü saat 15 te Ankarada Işıklar caddesinde İbrahim Hakkı apartımanındaki merkezin de alelâde toplantısına karar verilmiş olduğundan şirket hissedarlarının toplantıda hazır bulunmalan rica olunur. Esas nizamnamemizin 61 inci maddesi mucibince asaleten ve vekâleten as garî 25 hisseye sahib olan hissedarlar umumî heyete iştirak edebilirler. An cak vekillerin de şahsan hissedar olması icab eder. Toplantıda bulunacak hissedarların içtima gününden lâakal bir hafta evvel şirket merkezine müracaatle duhuliye varakalarmı almalan lâzımdır. Bilve kâle bulunacak hissedarlar sureti aşa ğıda yazılı salâhiyetname ile müracaat etmelidirler. Salâhiyetnameler 1 liralık pula tâbidir. İdaremizin Hendek Müdürluğü ıle Akyazı Memurluğu ambarlarmda mevcud kabili tezayüd ve tenakus 274,000 küo yaprak tütünlerin Adapazarı Müdürlüğü ambarına ve gene Hendek Müdurlüğü ambarlannda mevcud kabili tezayüd ve tenakus 100,000 kilo yaprak tütünlerin Adapazarı tarıkıle İzmitte İnhisarlar Başmüdiriyeti transit ambarı iskelesmde bulundurulacak İdare motörlerine teslim şartile yapılacak naklivatı 2490 sayılı kanunun 46 ncı maddesinin «L» fıkrası ve şartnamesi mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 1 Şartname suretleri Kabataşta İnhisarlar Başmüdürlüğü Yaprak Tütün ve Zıraat Şubesinden, Kocaeli Başmüdürlüğünden, Adapazarı, Hendek ve Düzce Müdürlüklerinden bilâbedel ahnabilir. 2 Eksiltmeye iştirak etmek istiyen taliblerin muhammen bedelin % 7,5 u nisbetinde güvenme paraları olan 120 lirayı İdare veznesine yatırarak mukabilinde alacakları vezne makbuzunu veya hükumetçe muteber millî bir bankanın bu miktarı ihtiva eden teminat mektubile beraber 8/3/937 tarihi ne musadif pazartesi günü saat 15 te Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğü merkezinde toplanacak olan Komisyon riyasetine müracaat etmeleri. (1092) 5ARKI5PEMCİYARİLABOfiATUABİ Haricen kullanılır eski ve yeni SAKAUNIN SERT OLDUĞUNDAN ŞİKÂYEİ OERMALBİR.PDKER.İU3 Û ALINIZ. MtMNÜN ff 1 Eczacı aranıyor Erzurumda bir eczanenin mes' hül müdürıüğünü yapacak diplomalı eczacıya lüzum vardır. isteklilerin şartlarını bildirmek uzere : Ayasofya cıvarında Devlet Basımevinde ressam Bay Mamud'a mflracaatları Tasfıye halınde bulunan ROMATİZMA LUMBAGO SiYATiK Sinir ve soğuk algınlığından ileri gelen şiddetli ağrıları teskin ve izale eder. Si Her eczaneden arayınız. Salâhiyetname sureti: Aşağıda numaraları yazılı aded hisse senedıne sahib bulunduğum Tıcaret Türk Anonim şirketinm 29 mart 1937 tarihinde inikat edecek olan umumî heyet içtimaında hissedarlardan n beni temsilen bulunacağma dair salâhiyetnamedir. Türkiye tütünleri Müşterekülmenfaa Reji Şirketi I LÂN Çünkü ASPIRIN senelerdenberi her türlü soğukalgınlıklarına ve ağrılara karşı tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu isbat etmiştir. Tasfiye halinde bulunan Türkiye Tütünleri Rejı şirketi hıssedarları 26 mart 1937 tarihinde öğleden evvel saat on birde İstanbulda, Beyoğlunda Tünel meydanmda Metro hanında toplanacak olan umumî heyete tasfıye memurları tarafından davet olunurlar. Müterdm Alınacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Almancadan türkçeye, türkçeden almancaya tercümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. îsteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Müdürlüğe müracaatlerL (1010) Ruznamei müzakerat : Ruznamei Müzakerat 1 İdare meclisi ve murakıblar raporunun okunması, 2 1936 senesi bilânço ve kâr ve zarar hesablarınm tasdıkı ve idare meclisinin ibrası, 3 Temettüün tevzii suretinin ve tevzi tarihinin tesbiti, 4 1937 senesi için iki murakıb se çilmesi ve ücretlerinin tayini îstanbul 6 ncı icra memurluğundan: Bir alacağm temini için haczedılip paraya çevrümesine karar verilen ev eşyası Beyoğlu Şişli Bomonti istasyon Kâzımpaşa apartıman 6 No. lı dairesinde 12/3/937 cuma günü saat 9,30 da birinci açık arttırma ile satılacağı ilân olunur. SÜMER BANK Umumî Müdürlüğünden: Zonguidak cıvarında Karabükte kurulacak olan demir ve çelik fabrikası için Avrupadan getirilecek malların tahliye ve gümrük işleri bir müteahhide ihale edilecektir. İsteklilerin teklif te bulunmak üzere 10 Mart 1937 Çarşamba günü saat (10) da Ankarada Bankalar caddesindeki idare merkezimizde hazır bulunmalan lâzımdır. Bu hususa aid şartname Ankarada umumî müdürlüğümüzden ve istanbulda Bankamız şubesinden tedarik edilebilir. A S P İ R İ N in tesuinden emin olmak için lüifen kasına dikkat ediniz. BAYER Ankara Belediyesinden: 1 Su idaresine almacak font boru ve aksamı on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedeli (8913,40) liradır. 3 Muvakkat teminatı (668.50) liradır. 4 Şartname ve listelerini görmek istiyenlerin hergün Yazı İşleri kalemine ye İstanbul Beledivesine müracaatleri. İhale 12 mart 1937 cuma günü saat on birde Belediye Encümeninde yapılacağından istekhlerin saat ona kadar teminatlarile birlıkte teklif mek tublarmı Belediye Encümenine vermeleri. «401» (1006) Erzurum 1 2 3 4 Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: Eksiltmiye konulan iş: Erzurum Nümune Hastanesinin kaloriferi. Keşif bedeli 12,700 liradır. Eksıltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. Bu işe aid evrak şunlardır: a. Plân, b Nümune şartname, e Baymdırlık işleri genel şartnamesi, d Keşif ve silsiîei fiat cetveli. 5 Eksiltme 6/3/1937 salı günü saat 14 te Nafıa Müdurlüğü odasmda yapılacaktır. 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 953 lira dokuz yüz elli üç lira muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. 7 Şımdiye kadar bu gibi işleri yaptığma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu ehlıyet vesikasını ibraz etmesi. 8 Tıcaret Odası vesikasını ibraz etmesi. 9 İşbu evrakı okumak istiyen istekliler Erzurum ve İstanbul Nafıa Müdarlüğünde okuvabılirler. 10 Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvelme kadar Erzurum Nafıa Müdürlüğü odasmda tesekkül eden Komısvon rivasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektublar dördüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfları mumla iyice kapatılmış ve mühürlenmiş olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (994) 1 1936 senesi içindeki tasfiye işleri hakkında tasfıyedarlar tarafından verilen raporla murakıb raporunun o kunması. 31 birincikânun 1936 tarihinde kesilen hesablarla bilânçonun takdim ve tasdıkı. 2 İngiltere hükumetine yapılan müracaatin vaziyeti hakkında M. Weyl ve Salem tarafından vuku bulan tebligat, 3 31 birincikânun 1936 tarihine kadar olan zamana aid idarelerınden dolayı tasfıyedarlarm ve M. Weyl ve M. Salem'in ibrası. Umumî heyette bulunabilmek için en az 30 hissesi olan hissedarların nihayet 15 mart 1937 tarihine kadar hisse se nedlerini: İstanbulda: Osmanlı Bankası merkezine. Londrada: 26, Throgmorton sokağında Osmanlı Bankası şubesine. Pariste: 7, Meyerbeer sokağmda Osmanlı Bankası şubesine. 6 ve 8 Haussmann bulvarında Ünion Parisienne Bankasma. Berlinde: Behrenstr. 63 sokağmda M. S. Bleıchrödere. Viyanada: 1, Schottengasse 6 sokağında Öesterreichische Credit Anstalt Wiener Bankvereinde. Tevdi etmeleri lâzım gelen İstanbuldaki hissedarlar için hisse senedlerinin tevdi mühleti Türkiye kanunu muci bince nihayet 18 mart 1937 tarihine kadar uzatılmıştır. Hisse senedlerini tevdi edenlere bir makbuz verilecek ve bu makbuzun gösterilmesile umumî heyete girilebüecektir. SOFRA TUZU Piyasaya çıktı DAİMA i NCE Toptan satış yeri Kabataş İnhisarlar Baş müdurlüğü ambarı I n h i sa r Toptan fiatlar: Mutfak tuzları : 50 kiloluk çu valda kilosu: 5 kuruş 10 para Sofra tuzlan: 64 kiloluk sandıkta (1 ve 1/2 kiloluk paket halinde) kilosu 9 kuruş 20 para. Î ı^™™ BESiR FUAD TOPUZ Doktor ^ ^ ^ ^ Samsunda Ziraat Banka«ı Uarsısında Sahib ve Başmutıarrtri: Yunu* Nadt Umumh ne$rıyati tdare eden Yazt Ijlert Müdüru: Hihmet Münif Cumhunueı matbaası DAİMA KURU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog