Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

4 Mart 1937 CUMHÜRtYET I Emlâk ve Eytam Bankası tlânları I Adliye Vekâletinden: îstanbul 4 üncü icra memurluğundan: Yeminli üç ehli vukuf tarafmdan ta mamma 1711 lira kıymet takdir edilen Feriköyünde Rum kilisesi sokağında \\ / £ j y SURETILC SIZİN İÇİN 28/30 numaralı hane evsafı aşağıda ya* zılıdır: Çiftlik Kimyager Doktot Bodrum katı: Çimento döşem'eli bir sofa üzerinde bir odunluk, iki kömür • Bağ Cevad Tahsin Tin nezarttinde lük, bir halâ ve oda, çimento döşemell Bahçe sabit saç ocaklı bir mutfak olup bura • MUSUSÎ Ş A R T L A P I M I Z H dan bahçeye kapısı vardır. Kezalik mut* Limonluk GIŞELEPİMİZDEN M A L Û H A T A L I N l Z faktan içiçe geçilir. Zemini çimento bir Lâboratuarı Ağaç kiler ve çimento tekneli bir çamaşırlık AkümlâtÖr içîn en fennî suretolup sofadan bir ayrı kapı ile geçilen te haıırlanmış asid solfrik mfthlulü bir aralık üzerinde zemini çimento bir Sahiplerine ve meraklılarına müjde : bütün şofor ve garajlara tavsiye oda, bu odanın içinde demir kapaklı bir «HERKULES „ GUBRE HÜLÂSASI Avolunur. Her yere gönderilir. Leylek kuyu ve sokağa demir kapısı vardır. rupa ve Amerikanın milyonlarca çittcileri markasına dikkat ediniz. Unkapanı Zemln kat: Zemini karesiman bir tarahndan senelerdenberi kullanılmaktadır. Fabrika sokağı numara 7/9 Tela antre ve camekânla bölünmüş bir sof» üzerinde beş oda. bir halâ ve iki dolab, fon: 22773. Türkiye umumî Acen İ J B Ç A D P i İstanbul ayrıca camekânla bölünmüş bir kısımda ta ve satış yeri n » r • ^ # % H I * I TUtün gUmrUk bodrum katına inilir, merdiven vardır. Antalya acentası : Tahsin Tezer Imroz acentası : H M Vanço Anadolu Demiryolu Çatı katı: Dolabı bulunan bir sofa ü« Izmir I.H. Ulukartal Trabzon emiş yazıcı zerinde iki oda olup birinin zemini çin» Şirketi . ko, ahşab korkuluklu balkonu ve diğeYüksek Mühendis Mektebi Arttırma Şirket hissedarlar umumî heyetinin rinin camları ve çerçeveleri harabdıf. 22 mart 1937 günlemecine düşen paBu katın tavanlan harabdır. ve Eksiltme Komisyonundan: zartesi günü saat 16 da İstanbulda Bahçe: Çimentodan mamul bir havuz, 1 Yüksek Mühendis Mektebi binasınm bulunduğu arsa dahilinde yap Galatada Voyvoda caddesinde Türkiye kaysi, erguvan, ayva, incir ve muhtelif tırılacak 214296 lira 7 kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası ve tesiçiçek fidanları vardır. İki tarafı tuğla Cumhuriyet Merkez Bankası binası satı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. duvar ve serpme çimento sıvalıdır. dahilindeki şirket merkezinde adi ola2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: Evin içinde eîektrik ve terkos tesisatı A Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususî ve fennî şartlar, rak toplanması kararlaştınldığını his mevcuddur. Pansiyon projesi, taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli. sedarlara bildirir ve kendilerini bu top İSTANE.UL KABAlfOy PALAS ALALEMCÎ HAN B Mukavele projesi Hududu: Bir tarafı 270 ziralı arsn, bir lantıya çağırmz. C Bayındırlık işleri genel şartnamesi tarafı Mihal ve İstelyonun arsası, bir Bu toplantıda bulunarak rey haklarıD Plân ve proieler. tarafı arabacı İstefonun menzili ve taEmniyet Direktörlüğünden: İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mukabilinde mekteb nı kullanmak istiyen hissedarlar, tica İstanbul rafı rabii de Rum kilisesi arka sokağı idaresinden alabilirler. Zabıta memurları için 214 takım sivil elbise ile 214 sivil şapkanm imali ile mahduddur. ret kanununun 371 inci maddesine u3 Eksiltme 22/3/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Gükapalı zarf usulile eksiltmive konulmuştur. Sahası: Umumî 223 metro murabbaı müşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksiltme yarak, ellerindeki hisse senedlerini top Elbise ve şapkalar birlikte beher takımının muhammen fiatı 24 lira ve olup bundan 124 metro murabbaı bina Komisyonunda yapılacaktır. lantıdan en az yedi gün evvel: muvakkat teminatı 385 lira 20 kuruştur. ve kalanı bahçedir. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 11965 lira muvakkat teminat Ankarada: Türkiye Cumhuriyet MerEksiltme 19/3/1937 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Vilâyet vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lâzımdır. İşbu gayrimenkul açık arttırmıya vaMuhasebecilik dairesinde yapılacaktır. Teklif mektubları ihale tarihi olan kez Bankası idare merkezine, A Nafıa Vekâletinden alınmış yapı müteahhidliği ehliyet vesikası. zedilmiş olduğundan 12/4/937 tarihin* 19/3/1937 günü saat on dorde kadar kabul edilecektir. îsteklilerin şeraiti öğİstanbulda: Türkiye Cumhuriyet renmek ve nümuneleri görmek üzere Direktörlük Muhasebesine müracaat musadif pazartesi günü saat 14 ten lfl B 50.000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekâletince tasdikli vesika. C 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. Merkez Bankası İstanbul şubesine ve leri. (1161) ya kadar dairede birinci arttırması icrt 5 Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomalı mühendis veya mimar ol ya Doyçe Bank und Diskonto Gezeledilecektir. Arttırma bedeli kıymeti ması veya bunlardan birinin fennî mes'uliyeti altında işin yapılacağını ve muhammenenin %75 ini bulduğu tak * inşaat müddetince işin başında bulundurulacağını taahhüd etmesi lâzımdır. şaft İstanbul şubesine. Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâleti dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Zürich'te: «Cre'dit Sulsse> mÜessese6 Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat Aksi takdirde en son arttıramn taahhü* evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki Arttırma ve Ek sine. İskân Umum Müdürlüğünden: dü baki kalmak üzere arttırma 15 gün siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönMakbuz mukabilinde, yatırmalı ve derilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olMuhacirler için «1000» bin aded araba pazarlıkla imaJ ettirilecektir. Pa müddetle temdid edilerek 27/4/937 taması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Posta toplantıya girmek için lâzım olan du zarlık 11/3/937 perşembe günü saat 15 te Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâ rihine musadif salı günü saat 14 ttn 16 da olacak gecikmeler kabul edilmez. (1076) huliyeleri de bu müesseselerden alma letinde yapılacaktır. îdarî ve fennî şartnameler îstanbul, İzmir, Kocaeli İs ya kadar keza dairemizde yapılac*k l kân Müdürlüklerinde ve Ankarada İskân Umum Müdürlüğünde mevcuddur. lıdırlar. kinci açık arttırma bedeli, kıymeti m u İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. hammenenin % 75 ini bulmadığı tak RUZNAME Pazarlığa girmek için her talib bin araba için şartnamesinde yazılı fiatm dirde satış, 2280 numaralı kanun ahkâ 1 îdare meclisi ve murakıb rapor yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecgurdur. (948) 1NKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE mına tevfikan geri bırakılır. Satış pe larınm okunması, 31/12/1936 bilânço EKŞ1KLİK ve YANMALARINI şindir. Arttırmıya iştirak etmek i lerin kıymeti muhammenenin % 7,5 giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi sunun ve kâr ve zarar hesabının umu mî heyete bildirilmesi, betinde pey akçesi veya millî bir yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. 2 îdare meclisinin ibrası, Muhammen bedeli (13.000) lira olan 200 ton mazut 2/4/937 cuma günü sa kanın teminat mektubunu hâmil bn MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ lunmaları lâzımdır. Hakları tapu sicil 3 İdare meclisine aza seçilmesi ve at 15 te kapalı zarf usulile Ankarada îdare binasmda satın alınacaktır. tçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. Bu işe girmek Istiyenlerin «975» liralık muvakkat teminatla kanunun ta lerile sabit olmıyan ipotekli alacaklı yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. huzur ücretinin tayini, yin ettiği vesikaları, Resmî gazetenin 7/5/936 G. ve 3297 numaralı nüshasm larla diğer alâkadaranın, irtifak hakkl 4 Bir murakıb seçilmesi ve ücretiMAZON isim HOROZ markasına dikkat da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini sahiblerinin bu haklannı ve hususile nin tayini. ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. faiz ve masarife dair olan iddialannı Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa evrakı müsbitelerile birlikte 41ân tari • İstanbul, Galata, 26 şubat 1937 şada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (1086) Idare Meclisi hinden itibaren 20 gün zarfmda daire • Muhacir iskânı icin İğdir merkezinde yapılacak 239 aded evin beheri mize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdir556,00 lira üzerinden 140054 liralık inşaat 29/2/937 tarihinden itibaren 20 gün de hakları tapu sicillile sabit olmıyan müddetle kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Adalar sulh icrasmdan: Sinob Uray Başkanlığmdan: lar satış bedelinin paylaşmasından ha • 1 Bu inşaatm 35000 liralık kısmmın 936 senesinden verilecek müte Bir deyinden dolayı mahcuz olup paEvvelce elektrik tevzi tablo memurluğunda ve hattı havai tesisatmda ça ric kalırlar. Müterakim vergi, tenviri » baki 105000 lirası 934 senesinden verilecektir. 29 mayıs tarihine kadar 35000 raya çevrilmesine karar verilen beş lışmış ve Nafıa Vekâletinden ehliyetnameyi haiz bir elektrik memuru şehrl liralık insaatın yapılması lâzımdır. ye, tanzifiyeden mütevellid beledlye 2 Eksiltme 19/3/937 tarihine musadif cuma günü saat 15 te İskân Mü karyola, bir aynalı konsol. bir hasır ma 60 lira ücretle almacaktır. İstekliler 16/3/937 salı günÜne kadar evrakı müsbi rüsumu ve vakıf icaresi müşteriye aid(934) sa, bir elektrık abajoru, iki şezlonk telerile birlikte Başkanlığa müracaatleri ilân olunur. dürlüğünde toplanacak Eksiltme Komisvonunda yapılacaktır. dir. Daha fazla malumat almak istiyenikinci arttırma suretile 11 mart 937 ta3 Muvakkat teminat 825270 liradır. lerin ilân tarihinden itibaren herkesin 4 Bu işe aid plân. kesif evrakı, keşif hülâsası, tahlili fiat. münakasa rihine musadif perşembe günü saat ongörebilmesi için dairede bulundurula İstanbul Liman İşletme İdaresinden: ye fennî şartname ve Bavındırlık isleri genel şartnamesi 7 lira mukabilinde dan itibaren Kmalıadada Narlıçiçek soİskân Müdürlüğünden verilecektir. İstiyenler Kars Nafıa Müdürlüğünde kak 81 numaralı evin önünde satılaca1 Galata rıhtımmın 150 metrelik kısmınm terfi ameliyesinin açık pa cak arttırma şartnamesile 34/3480 No. ll mevcud evrakı tetkik ederek izahat alabilirler. ğmdan talib olanların mahalli mezkur zarlığı 8 mart pazartesi günü saat onda Şefler Encümeninde tekrarlanacaktır. dosyaya müracaatle dosyada mevcud 5 İstekli olanlar teklif mektublarile birlikte Nafıa Vekâletinden bu da hazır bulunacak memuruna müra 2 Teminatı «1000» lira olan bu işe aid her izahat için Merkez Rıhtım vesaiki görebilecekleri ilân olunur. gibi bir inşaat için almış oldukları müteahhidlik vesikası ve teminat mektu caatleri ilân olunur. hanmda Rıhtım Tamirat Bürosuna müracaat edilmesi. (1157) (30673) bunu veya makbuzunu ve Ticaret Odası kavid hüvivet varakasmı havi zarflarını yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisvon Reisliğine makbuz mukabilinde vermelidir veva posta ile göndermeleri ve teklif mektuplarından bütün inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini ayrıca yazmalaMevkii Parça Hisse ö LC Ü S Ü Cinsi Senet Borçlunun adı n lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. (1114) miktan Dekar M.M. Dönüm Evlek Zira No. 258,5 1 3. 3 2 75 Kavışdağı Tam Tarla 205 Mustafa O. Sıtkı > 757 2. 1 3 . » 206 Sıtkı eşi Şadiye 378 1. Sıhlı Ka\marca 1 1 2 (» 238 Yusuf Reis veresesi 595 5 1 4. Tahminen Sıhh Agıl . 930 354. 670 Kartal Basıbüyük 1 245 Avse Saliha t Şubemizden maaşlarını iskonto ettirmekte bulunan mütekaidlerin üze757 3 2. 1 Kartal Zevtinağılı ^evtinlik 374 Ali O. Yakup rinde müracaat edecekleri günler yazılı olarak gişelerimizden aldıkları 22 > Kartal Kurdköv 1 (Dükkân 40 512 Mehmed veresesi numaralarla tayin olunan günlerde bankamıza müracaatleri. Ve bu1 838 Kartal Şıhlı Ormanbagı 1. 2 (Tarla nun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeceği. 120 Kartal 1 210 Arsa 589 Hasan O. İsmail 2 Harb malullerinin avın 4 üne kadar vâki olacak müracaatleri günü gü1 18. 380 : > Kurna 20 Tarla 634 Arif kızı Ayşe nüne icra edilip ondan sonraki müracaatlerinin sıraya tâbi olacağı ilân 3. 676 » Sıhh Ormanba$ı 1 4 > 703 Mahmud O. Pire Mehme'd olunur. c465» " (1128) 9. 1 » Kurna Dogruvokuş 1 190 10 > 728 Arif kızı Zevnep 1 1 > » 34 60 Mağaza 781 Mehmed O. Mehmed I 1 595 5 » Şıhlı Ormanbaşı 4. (Tarla Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğünden: 1041 îsmail, Mustafa varisi » > Kocamezar 1 839 2 • (> 1. 1 Eksiltmiye konulan iş: Üçüncü U. Müfettişlik merkezi olan Erzu757 3 2. 1 • » » Büvükdere ( , rum şehrinin tstanbul kapısından başlayıp Kiremit, Toprak Kars ve Sudni48 2 570 44. » Basıbüvük karyesinin 8 1/2 2378 Hasan, Zehra, Fatma, Esmâ san tabiyalarından geçen hattı muttasıl ve Sarıkamış dekovil istasyonile yemuhtelif mevkilerinde ni mezbaha şimalinden bir kilometre mesafeden geçen hattı mevhum dahi33. 36 » Sovanîık karvesinin 6 84 > Tam 2439 Sun'ullah kızı Fatma veresesi lindeki meskun ve gayrimeskun kısımlarmdan bin hektarımn haritası alınmuhtelif mevkilerinde ma işidir. 838 2 1 î. > Yavalar > ( » 2462 Nazmiye vereseleri 2 Bedeli muhammeni hektarı 20 şer liradan yirmi bin liradır. 814 6 5. » Büvükdere » 1 ( » 3 Bu iş kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacak. 919 1 • * •~ » Kövcivarı (Bahçe yeri 1/2 1 4 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: I. 838 3/2 » » Yakacık Kevkekapı 1 2 ** (Tarla 2501 Fatma Muhibbe veresesi A Nafıa Vekâletince kabul edilen şehir ve kasabaların hali hazır ha4. 595 5 » » Eskiatıl 1 ( 4/1 ritalarımn alınmasına aid şartname. 4. 595 5 1 ( 4/3 B Erzurum şehrinin haritasınm alınmasına dair hususî şartname. 22. 975 25 > » rruhtelif mevkilerde 6 (• Tam C Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 9. 190 10 > Sıhh Orman yanı 1 » 2507 Osman kızı Hüsniye İstekliler bu şartname ve evrakı Erzurum Vilâyetinden alabilirler. 1. 838 2 » Maltene Sığıryolu 1 » 2558 Maşuk varisi 5 Eksiltme 15/3/937 pazartesi günü saat 14 te Erzurum Vilâyeti Na16. 18 3 » * Büvüklerpmarı 542 > 2575 Yahya varisi fıa Müdürlük odasmda teşekkül eden Komisyon tarafmdan yapılacaktır. 11. 947 13 > Dolavoba Kömürcüağılı 2 > Gülsüm varisi 6 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1500 bin beş yüz lira mu 2610 5. 514 6 > Sıhh Catra 1 Maa kuvu dolabmı havi 2701 İsmail kızı Sıdıkâ vakkat teminat vermesi. Bundan başka aşağıdaki şartları haiz olması lâbostan yerile mülkünün zımdır. üç rubu hissesinin nısıf Şimdive kadar her hangi bir şehrin 200 hektardan aşağı olmamak şartile hissesi haritasınm aldığına dair vesika ibraz etmesi. İsteklinin harita mühendisi 55. 140 60 » Kurna karyesinin muh 9 Tamamı Tarla Münire ve Mustafa veya bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden veya Harita U. Müd. 2705 telif mevkilerinde 96 şar hisse den alınmış vesika olması. itibarile 52 7 Teklif mektubları yukarıda beşinci maddede yazılı saatten bir saşer hissesi. at evveline kadar Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasmda teşekkül 750 250 229. 1 Bakırköy Kuruceşme Ava8 » 1146 Hâmtd Nuri .. . Tam eden Eksiltme Komisvonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. PosBorç aldıkları paralan vadesinin geçmesine ve yapılan tebligata rağmen ödemediklerinden dolayı Bankamıza bırincı derece ve sırada ipotekli tada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. Bu mektubların iyice mühür bulunan *' cins ve miktarları yukarıda borçluların isimleri hizalarmda yazılı ve hududları tapu senedl&rinde kâyidli gayrimenkuller 1697 sayıll mumile kapatılmış ve mühürlenmiş olması lâzımdır. (993) kanuna tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya çıkarılmıştır. Şartnameleri bugünden itibaren Bankamız Ikrazat Servısmde herköse küâftae '' bulunmaktadır. İhaleleri 21/4/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Bankamızda yapılacaktır. Pey parasi muhammen kıymetlerimn yüzde yedi buçuğudur. Tayin edilen zamanda arttırma bedelleri gayrimenkulle temin olunan Banka alacağlni karşılamadığı takdirde en son arttiranin taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün temdid edilmiş olacak ve on beşinci günü ayni saatte gavrimenkuller en çok arttirana ıhale olunacaktır Kat'İ ihalevi yaptırıp yaptırmamakta Banka muhtar olduğu gibl kat'î ihaleye kadar borçlular, borçlarını faiz ve masraflarıle birlikte oderlers* Hâkimler kanunu mucibince toplanan ayırma Meclisi Umumî heyeti 938 muamele fesh ve iptal olunacaktır. Müşterisi ise pey akçesini istirdattan başka bir guna hak mutalebesinde bulunamıyacaktır. Bankadan başka îpoteJsenesine mahsus olmak üzere hâkimlerin terfii için Mahkemei Temyizce tetsahibi alacaklılarla diğer alâkadarların gayrimenkuller üzerindeki hakları nı ve hususile faiz ve masrafa dair iddıalarmı evrakı müsbitelerile Virmı gur kik edilen işlerinden % 50 sinden fazlasmm tasdik edilmiş olmasını ve terciiçinde Bankamıza bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkca satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malu • han terfic lâyık olabilmeleri için de bu miktarm % 75 inden fazla bulunması mat almak istiyenlerin Bankamız Ziraî İkrazat Servisine müracaatleri ilân olunur. • l""»') lâzım geidiğini kararla§tırmı§tır. €478» (1164) HERKULES Gübre hülâsası PAQANIZ TAİZ GETifcMEkf ÇALIŞIfc. ARIK SU NOLANTJE: BANk' ÜNİ2 MAZON MEYVA TUZU | Devlet Demlryolları İşletme Umum Müdürlüğünden | Kars Valili^inden: İstanbul Ziraat Bankasmdan: c» > ]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog