Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 4 Mart 1937 her üç senede bir yeniden seçilir. Azanın B İDARE KOMİTESİ nünden on beş gün evvel tahriren idare Bilânço ve kâr ve zarar hesabları, Malitekrar intihabları caizdir. 35 VAZİFE VE SALÂHİYETLERİ: İ meclisine müracaat vaki olursa talebna ye ve İktısad Vekâletlerince müştereken İlk Meclisi İdare azaları, Müdürü Umu dare komitesi, idare meclisi tarafından ve medeki mesail dahi ruznameye dercolunur. tesbit edilecek formüle muvafık olarak miden maada, isimleri aşağıda yazılı ze bu meclise dahil azalar arasmdan seçilen Ancak bu mesailin müzakeresi için taleb tanzim edilir ve umumi heyetin toplanma vattan terekküb eylemiştir. iki zatla umumi müdürden mürekkeb üç eden hissedarlarm en az yarısınm içtima tarihinden itibaren bir ay içinde, İdare kişilik bir heyettir. Bu komite 2999 numa da hazır bulunması lâzımdır. Rize meb'usu Fuad Meclisi ye murakıblar raporile birlikte MaTürkiye iş Bankası Esas 12 HİSSE SENEDLERİNİN FERAĞI: ralı bankalar kanununda yazılı vazifelerin Ertuğrul meb'usu doktor Fikret liye ve İktısad Vekâletlerine takdim edilir. Nama nruharrer hisse senedlerinin ferağı, 47 İÇTİMA YERİ: Umumî heyetler Bilânçolar, ayni müddet zarfında, biri resNizamnamesi ifasile mükelleftir. Komitenin ittifakla verGazi Ayıntab meb'usu Kılıc Ali fariğ ve mefrugunleh veya kanuni vekil idare mi gazete olmak üzere en az iki gazete ile diği kararlar doğrudan doğruya, ekseri bankanın idare merkezinde veya Cebelibereket meb'usu İhsan BİRİNCİ BÖLÜM: leri tarafından imza edilnıiş iki beyanna yetle verdiği kararlar İdare Meclisinin tas merkezinin bulunduğu şehrin diğer müsa neşir ve ilân olunur. Siird meb'usu Mahmud TEŞEKKÜL me üzerine, Meclisi İdare kararile icra o id bir mahallinde içtima eder. vibinden sonra infaz olunur. Yozgad meb'usu Salih MÜESSESELER: İkinci maddede ya lunur. Bu kararı müteakıb, ferağ edilen 57 ÜÇ AYLIK HESAB HULÂSALARI: Herhangi bir içtimaa iştirak edemiyecek Sıvas meb'usu Rasim 48 İÇTİMA NISABI: Bu statüde vey: ı nıaksadlarla iktısad Vekili esbakı ve hisse senedinin şirket defterlerindeki kaysurette mazereti zuhur eden idare komi ticaret kanununda hilâfma sarahat olmı Her üç ayda bir bankanın vaziyetini gösİzmir meb'usu Rahmi ,bık mübadele, Imar ve İskân Vekili di üzerinde de icab eden tashihler yapılır. tesi azası yerine vazife görmek üzere ida yan hallerde gerek adi ve gerek fevkalâde teren ve Maliye ve İktısad Vekâletlerince Ankara meb'ı^su Kınacızade Şakir hmud Celâl, Siird meb'usu Malmıud, re meclisi tarafından ayrıca iki yedek aza umumi heyet içtimalarında asaleten veys müştereken tesbit edilecek formüle muva13 HİSSE SENEDLERİNİN TECEZZİ yinbeyzade İbrahim, Mora Yenişehir26 AZALIĞIN İNHİLÂLİ: Vefat, istifa kanunu vekâleten sermayenin en az dörtte birin fık bir hesab hulâsası tanzim edilecektir. KABUL ETMEMESI: Hisse senedleri şir veya sair sebeblerden dolayı münhal ka seçilir. İdare komitesi bankalar ,de Etem Hasan, Cebelibereket meb hükümlerine uygun olarak bir komite ka teşkil eden hissedarlarm huzuru şarttır. Bu hesab hulâsaları heyeti umumiyece t a ket nazarmda tecezzi kabul etmez bir küliu İhsan, tüccardan Hanifzade Ah j lacak azalıklara meclisi idarece münasib ilk içtimada bu nisab hasıl olmazsa hisse yin edilen murakıblar tarafından tasdikli Edirneli Emin, eşraftan Sük dür. Şirket her hisse için bir sahib tanır. I görülecek zevat seçilerek keyfiyet ilk top rar defteri tutmağa mecburdur. Hisse senedinin birden ziyade sahibleri darlar ikinci bir içtimaa davet edilir. İ olarak taalluk ettiği devrenin hitamından rizade Tevfik Paşa, " Süreyya Emir C UMUMÎ MÜDÜR | lanacak umumi heyetin tasdikına arzedi itibaren nihayet üç ay içinde Maliye ve İkmanifatuıra tüccarı Hafız Hafcd, varsa, bunlar şirkete karşı olan haklarını lir. Bu suretle intihab edilen azalar umu36 UMUMÎ MÜDÜR: Umumî Müdür kinci içtimada toplanan hissedarların temancak müş&erek bir mümessil vasıtasiie sil ettikleri sermaye miktarı ne olursa ol tısad Vekâletlerine verilecektir. Trabzon meb'usu Hasan, Rıdvanzade Hamî heyetin ilk içtimaına kadar vazife gö İdare Meclisince intihab olunur. Azli dahi san, Kavalalı İbrahimpaşazade Hüseyin, kullanabilirler. Bu mümessil şirket naza rürler ve intihabları tasdik olunursa selef ayni veçhile icra olunur. Umumi Müdürün sun umumî heyet muntazam bir şekilde 58 TEMETTÜÜN TEVZİİ: Bankanın Aîtarzade Rasim, Sıvas meb'usu Rasim, rmda mezkur hisse senedinin sahibi addo lerinin bakiye kalan müddetini ikmal e maası İdare Meclisince tayin olunur. Bun in'ikad etmiş telâkki edilerek müzakerat bir senelik muamelâtından elde edilecek İnegöllüzade Mehmed Saffet, Çubukçuza lunur. Bir hissenin intifa hakkma sahib o derler. dan baska, İdare Meclisi azası sıfatile mu başlar. Ve icab eden kararları alır. Kararın gelirlerden bütün masrafların tenzilinden de Mehmed Suphi, İnegöllüzade Mehmed lanlarla mülkiyetine sahib olanlar ayrı ayayyen temettü hissesine iştirak eder. Fa muteber olması için asaleten veya vekâ sonra kalacak safi kâr aşağıda yazılı şekil leten verilen reylerin ekseriyeti şarttır. İ ve nisbetlerde ve sıra ile kısmen ihtiyat Refet, Uşşakizade Mahmud Muammer, rı şahıslar olduğu tafkdirde bunlar da şir27 İLK İDARE MECLİSİ: İlk idare kat ücreti huzur alamaz. dare Meclisi azasma aid hisse senedleri akçesine tefrik ve kısmen tevzi edilecek tüccardan Altıağazade Mustafa, eczayi tıb kete karşı olan haklarını müşterek bir mü meclisi, bankanın beşinci mali senesine a37 EVSAFI: Umumi Müdürün diğer biye taciri Necib, Yelkencizade Lutfi, İz messil vasıtasiie kullarrmak mecburiyetin id hesabları hissedarlar umumî heyetince İdare Meclisi azaları gibi hissedar olması bilânçonun tasdikına ve idare Meclisi aza tir. nıir meb'usu Rahmi, Muhasebecizade Rı dedirler. Aralarında anlaşmazlarsa, gerek tetkik ve kabul edilinciye kadar vazifesine şart değildir. F a k a t Türk olması meşrut larının mes'uliyetine dair mesailde içtima A) 1: % 5 kanuni ihtiyat akçesine, nisabına dahil addedilirse de bu meseleler za, Kınacızade Şakir, Yozgad meb'usu Sa yapılacak tebliğlerde ve gerek umumi heyet devam edecek ve ondan sonra (25) inci tur. 2: % 5 «İleride vukuu muhtemel zaiçtimalarında hazır bulunarak reye iştirak madde mucibince idare meclisi intihab o hakkında sahiblerine rey hakkı vermez. lih, Nemlizade Sıtfeı, Yozgad eşrafmdan A38 SALÂHİYETLERİ: Bankanın bütün r a r karşılığı» na, kif Paşa, Hacı Ebubekirzade Osmaıı, Ali hususunda şirket yalnız intifa hakkı sahi lunacaktır. idari muameleleri umumî müdüre mevdu 49 REYLER: Adi ve fevkalâde içtima3: % 10 birinci tertib fevkalâde ih . Ramiz ve şürekâsı, Remzizade Ferid, Er bini ve bunlar birden ziyade ise tayin ede28 İDARE MECLİSİ İÇTİMALARI: olup müdürlerle şube müdürlerinin ve ban lara iştirak edebilmek için en az elli his tiyat akçesine tefrik edilecektir. tuğrul meb'usu doktor Fikret, Rize meb'u cekleri mümessili tanır. ka namına imza vaz'ına mezun memur seye malik olmak lâzımdır. İçtimalara işsu Fuad, Gazi Aymtab meb'usu Kılıc Ali, 14 HISSEDARLARIN MESULİYETİ: İdare Meclisi, içtimalarım Ankarada ak B) Yukarıda (A) fıkrasında yazüı ihti Avundukzade Mahmud, Ragıbpaşazade Hissedarlar ancak malik oldukları hisse deder. Fakat azanın yarısından ziyadesi larm nasb ve azlini ve maaşlarının mikta tirak edenlerden her elli hisseye malik o yat akçelerinin tefrikinden sonra safi t e Şakir, Baylarla işbu esas nizamnameye' senedlerinin bedeli miktarınca mes'uldür nin muvafakatile istisnaen münasib gö rını İdare Meclisine teklif ve sair memur lanın bir reyi vardır. Vekâleten rey ver mettüden bakiye kalacak miktardan; te tevfikan çıkarılacak hisse senedleri sahib ler. Kendilerine taahhüd ve imza ettikleri rülecek diğer bir mahalde de akdedebilir. ları bilâhare idare Meclisine bildirmek ü mek caizdir. Ancak vekillerin de şahsan diye edilmiş sermayenin Ç*c 6 sına tekabül Içtimam muteber olabilmesi için aza zere re'sen nasb ve azleder. Şu kadar ki hissedar ve rey sahibi olması lâzımdır. leri arasmda bir Türk Anonim şirketi teş sırada kabul etmiş oldukları nakdi taah edecek bir miktar «birinci temettü hissesi» İdare Meclisinin içtima halinde bulunmaUmumi heyetlere iştirak edecek olanlar namı altmda hissedarlara kil olunmuştur. hüdler miktarından fazla bir mes'uliyet nın yarısından fazlasmın huzuru şarttır. tevzi olunur. Kararlar mevcud azanın ekseriyetile itti dığı zamanlarda yapılacak nakil ve tayin içtima gününden en az beş gün evvel ma Herhangi bir senenin temettüatı işbu % 6 2 MAKSAD: Şirket aşağıda yazılı mu yükletilemez. haz olunur. Reylerde müsavat halinde re muamelelerile icab edenlere imza salâhi lik oldukları hisse senedlerinin miktariie Hisse senedleri bedeline mahsuben te yı temin etmezse noksanı fevkalâde ihti amelelerle iştigal etmek üzere teşekkül etyetinin verilmesi, keza bilâhare idare mec numaralarmı gösteren bir cetveli idare diye olunacak taksitler bu senedlere şerh isin bulunduğu taraf tercih olunur. miştir. lisinin tasvibine arzedilmek üzere doğru meclisine veya göstereceği mahallere tev yat parasından tefrik ve tevzi olunur. F a İçtimalarda cereyan eden müzakeratı ve verilmek suretile tesbit olunur. kat bu suretle ihtiyat parasından ayrılan a) Hertürlü banka muameleleri, dan doğruya Umumî Müdüre aiddir. die mecburdurlar. Mukabilinde kendileri mebaliğ, gelecek senelerin iştirak eden azanın isimlerini mübeyj'in b) Ziraate, sanayie, madenlere ve nafia temettülerinden 15 HİSSE SENEDİ SAHİBLERİLE Mİ bir zabıtname tanzim edilerek idare mecBankanın bilumum memurlan, evamiri ne bir duhuliye kartı verilir. işlerine müteallik hernevi teşebbüsler, ayrılması icab eden borc mahiyetindedir. RASÇILARIN VE ALACAKLILAREN VA lisi karar defterine dercedilir. Ve celseye umumi müdürden telâkki ederler. Hissedarlardan bir diğerini tevkil sure c) Hertürlü eşya ve levazımın istihsal, iC) Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarında ZİYETI: Hisse senedine malikiyet işbu e iştirak eden aza tarafından imzalanır. Katile umumi heyetlere iştirak edecek olan yazılı ihtiyat akçelerile birinci temettü hisDÖRDÜNCÜ BÖLÜM mal ve tedariki ve alelumum inşaat der sas mukavelename hükümlerine ve umumi rarlara muhalif olanlar, muhalefet sebeblar metni idare meclisi tarafından tayin MURAKIBLAR uhde ve ifası ve bu hususlar için şirket sesinin tefrikmdan sonra safi temettüden heyet kararlarına muvafakati tazammun lerini tasrih ederek imza etmek mecburitesisi, 39 MURAKBLARIN İNTİHABI: İşbu edilecek bir vekâletnameyi içtima günün kalacak bakiye aşağıda yazılı nisbetler daeder. yetindedirler. statü ve ticaret kanunile 2999 numaralı den en az beş gün evvel yukarıda sözü ge iresinde kısmen tevzi ve kısmen de ikinci ç) Hertürlü sınaî ve ticarî muameleleri Temettü hissesile ihtiyat akçesi üzerin gerek kendi nam ve hesabma ve gerek yertevfikan çen cetvelle birlikte İdare Meclisine veya tertib fevkalâde ihtiyat akçesine ayrılır. Bu zabıtlarm tamamen veya kısmen su bankalar kanunu hükümlerine deki muhtemel haıklar da dahil olduğu li ve ecnebi müesseselerle mür.tereken ve retlerini çıkartmak icab ederse, üçüncü şa murakabe vazifesile mükellef olmak üzere göstereceği mahallere tevdi etmelidirler. işbu bakiyenin: halde bir hisse senedinin temin ettiği bilyahud bilvekâle bu müesseseler nam ve hehıslara karşı muteber olabilmesi için reis her sene umumî heyet tarafından iki mu Şu kadar ki hissedar resmi bir daire veya cümle hukuk ve tahmil edeceği borclar o % 60 ı ikinci temettü hissesi namı al • sabma deruhde ve ifa etmek, tarafından imza edilmesi lâzımdır. Meclisi rakıb intihab edilir. Murakıblarm tekrar hükmî bir şahsiyeti haiz bir şirket veya hisse senedinin sahibine aiddir. Bir his müessese ve yahud hacir altma alınmış tında hissedarlara, Bu maddede yazılı hususat tahididî ol sedarın mirasçıları veya alacaklıları hiç idare tarafından mezun olmaksızm müte intihabları caizdir. İflâs veya tatili tediyat bir kimse ise ayrıca vekâletnameye hacet % 15 i Meclisi İdare azalarına mütesamayıp tâdadidir. Banka ticaret maksadile bir vesile ile şirketin idare işlerine müda valiyen üç ay içtimalarda hazır bulunmı eden murakıblar istifa etmiş sayüırlar. kalmayıp temsil haklarının usulen tevsik viyen, gayrimenkul alımsatımile meşgul olamıya hale edemiyecekleri gibi şirketin malları ü yan aza istifa etmiş addolunur. 40 MURAKIB OLMA ŞARTLARI: Mucağı gibi gayrimenkul üzerine ödünç para zerine haciz konmasını ve bunların satüı29 RİYASET: idare meclisi her sene rakıb olmak için en az on hisse senedine ve tesbit edilmesi kâfidir. % 5 i banka memurlarına, veremez. Ancaik kendi alacaklarını sağ ğa çıkarılmasını istiyemezler, haklarını is umumi heyet toplantısını müteakıb ilk iç% 10 Müessis hisselerine, sahib olmak lâzımdır. Murakıblık sıfatı de50 CELSELER: Umumi heyetlerde içlamlaştırmak maksadile gayrimenkul ipo tifa haısusunda şirketin muhasebe defter timada azası arasmdan bir reis seçer, revam ettiği müddetçe bu senedler teminat tima nisabının mevcudiyetini tayin için iş% 10 İkinci tertib fevkalâde ihtiyat akteği alabilir. lerile umumi heyet kararlarıru kabule mec isin bulunmadığı celselerde azadan biri o makamında ve kabili ferağ olmamak üzere tirak eden hissedarların isimlerini ve veçesine tefrik ve tevzi olunacaktır. içtimaa mahsus olmak üzere muvakkaten 3 ŞİRKETİN UNVANI VE MERKEZİ: burdurlar. bankaya tevdi olunarak hıfzolunur. Tetkik kâleten veya asaleten malik oldukları rey Şu kadar ki hissedarlara tevzi edilecek reishğe seçilir. Kâtiblik vazifesi azadan veŞirketin unvanı (Türkiye İş Bankası) o ettikleri seneye aid hesablar umumî heyet adedini gösterir bir cetvel içtimadan evolan «B» fıkrasındaki birinci temettü his16 AKSİYONERLERİN İKAMETGÂ ya haricden birisine tevdi edilebilir. lup idare merkezi Ankara şehridir. İdare tarafından kabul ve tasdik edildikten son vel tanzim edilerek iştirak edenler tara sesile «C» fıkrasında yazılı ikinci temettü Meclisinin kararile Türkiyenin başka ma HI: Her hissedar şirket merkezinde veya fından imza edilir. 30 İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE ra bu senedler kendilerine iade olunur. hissesinin yekunu tediye edilmiş sermayehallerinde ve ecnebi memleketlerde şube şirketin şubeleri bulunan mahallerde ka SALÂHİYETLERİ: a) İdare: Bankanın iUmumi heyetlere, İdare Meclisi Reisi ve nin % 15 inden fazla ise işbu fazla miknunî bir ikametgâh göstermeğe mecbur 41 VAZİFELERİ: Murakıblar bankanın veya acentalar açılabileceği gibi muha birdur. Hisse senedlerinden dolayı şirketle daresi, gerek hissedarlara ve gerek üçün bütün hesablarını ve muamelelerini tetkik gıyabmda idare Mecüsi azaları arasmdan tar tevzi olunmayıp fevkalâde ihtiyat akler de bulundrurulabilir. hissedarlar arasında cereyan edecek mua cü şahıslara karşı haricen ve mehakim ve murakabe etmek salâhiyetini haizdirler. seçilecek bir zat riyaset eder. Hazır olan çesine ilâve olunur. 4 ŞİRKETİN MÜDDETİ: Şirketin huzurunda temsili idare meclisine aiddir. lardan en ziyade reye malik iki zat reyleri müddeti kat'î surette teşeikül tarihinden mele için bu ikametgâh muteberdir. Bu Umumi heyetten karar istihsalini istilzam Bütün defterleri, muhabere evrakını, za 59 KANUNÎ VE FEVKALÂDE İHTİ tasnife memur edilir. Kâtibi, reis tayin eitibaren yetmiş senedir. Bu müddet işbu suretle ikametgâh tayin etmiyenler için şir etmiyen ve idare komitesile umumi müdü bıtnameleri mahallinde tetkik ve murakabe PARALARININ KULLANILMASI: ket merkezinin bıüunduğu yer ikametgâh edebilirler. İdare Meclisi her altı ay niha der. Ruznameye dahil maddeler hakkında YAT esas nizamnamede yazılı hükümlere tev rün salâhiyeti haricinde kalan hususlarm yetinde bankanın alacak ve borclarını mü umumi heyetçe karar ittihaz edinciye ka 58 inci maddenin «A» fıkrasmın birinci ve mahalli sayılır. fikan uzatıhp kısaltılabilir. kâffesinde idare meclisi bilmüzakere karar beyyin ihzar edilecek cetvelleri murakıb dar müteaddid celseler akdi suretile içti ikinci bendinde yazılı ihtiyat akçeleri şir17 SERMAYENİN ARTIRILMASI: Bu ittihaz eder. Umuru idareden hangilerinin lara vermek mecburiyetindedir. ketin muhtemel zararlarına karşılıktır. İKİNCİ BÖLÜM: maların temadisine reis karar verebilir. statü hükümlerine göre toplanacak olan umumî müdür, hangilerinin idare meclisî "SERMAYE VE HİSSE SENEDLERİ Birinci ve ikinci tertib fevkalâde ihtiyat Umumi heyetlerde reyler el kaldumak Mlurakıblar bu statü ve ticaret kanunile hissedarlar umumi heyetinin kararile şir kararile icra olunacağı, bankanın İdare 5 SERMAYE: Şirketin sermayesi bankalar kanunu hükümlerine göre ya suretile verilir. Hazır bulunan hissedarlar akçeleri bir kül teşkil eder ve bunların kulket sermayesi üç misline kadar artırılabi Meclisince tanzim olunacak dahilî nizam(5.000.000.) beş milyon Türk lirasıdır. Bu pacakları tetkikatın neticelerini ve senelik dan birinin talebi üzerine tahriri reye mü lanılacağı yerleri heyeti umumiye serbestlir. namesile tesbit edilecektir. çe tayin eder. Bir hesab senesinin hasılatı sermaye (400.000) adedi nama muharrer bilânço ve kâr ve zarar hesabları h a k k m racaat edilir. Sermayenin bundan fazla artırılması için hissedarlara kâr tevziine kâfi gelmediği ve (100.000) adedi hâmiline aid olmak ü b) Temsil: Bankaya aid menkul ve gay daki mütalealarını bir raporla umumî he51 KARAR NİSABI: Umumî heyetler takdirde fevkalâde ihtiyat parasının bu zere (500.000) hisse senedine taksim ediî hükumetten izin almak lâzımdır. Her rimenkul mallarm idaresi ve şirketin mev yete bildirmek mecburiyetindedirler. de kararlar hazır bulunanlarm mutlak ek hususa tahsisi caizdir. miştir. Hisse senedleri aşağıda yazılı oldu halde, sermayenin tamamı tahsil edilme zuu üe alâkadar hernevi akidlerin ve muMurakıblar İdare Meclisi içtimalarında dikçe yeniden artırma kararı verilemez. amelelerin icrasında Meclisi İdare mutlak seriyetile alınır. Reylerde müsavat halinğju veçhile üç tertibe ayrılır: 58 inci maddede yazılı ihtiyatlarm yekuSermayenin artırılması halinde yeni çıka bir salâhiyete malik olup bu sıfatla şirke reye iştirak etmemek şartile hazır buluna de reisin tarafı tercih olunur. Hissedarlar Birinci tertib: Onar liralık birer hisse, nu ödenmiş sermayenin tamamına baliğ bilirler. Ve münasib gördükleri teklifleri rılacak aksiyonların bir kısmı hâmiline a tin imzasmı kullanma hakkını haizdir. İşahsan alâkalı bulundukları meselelerde oluncıya kadar tefrik edilir. Şu kadar ki İkinci tertib: Yüzer liralık onar hisse, id olabilirse de bunların mecmuu hiçbir cabmda sulh olmak ve hakem tayin etmek gerek idare meclisi ve gerek umumî heyet kendi rey haklarını kullanamaziar. Üçüncü tertib: Beşer yüz liralık ellişer ihtiyatların istimali neticesinde bu h a d ruznamelerine ithal ettirebilirler. zaman sermayenin üçte birini geçemez. idare Meclisi azalarının intihabmda ek tenezzül ederse yeniden ihtiyat te İdare Meclisinin salâhiyetlerindendir. hisse. tefrikine Murakıblar, ticaret kanununda yazılı Hisse senedlerinin ne miktarımn birinci 18 SERMAYENİN ARTIRILMASI c) İdare Komitesini murakabe: İdare hallerde, umumi heyeti içtimaa davet et seriyet hasıl olmazsa ikinci intihabda sıra başlanır. ile en çok rey kazananlar seçilir. Reylerde ve ne miktarmın ikinci ve üçüncü tertib HALİNDE YENİ ÇIKARILACAK HİSSE Meclisi idare komitesinin faaliyetini mu mekle mükelleftirler. YEDİNCİ BÖLÜM: müsavat halinde kur'a keşide olunur. lerden ihrac edileceği idare Meclisi tara SENEDLERİ: Sermayenin artırılması ha rakabe etmekle mükelleftir. Azalarından ŞİRKETİN İNFİSAHI 42 MURAKIBLARIN ÜCRETİ: Murafından tesbit edilecektir. Sermayenin ta linde yeniden çıkarılacak hisse senedleri herbiri idare komitesinden, bu komitenin 52 STATÜ TADİLLERİ: Statü hüküm60 FESİH KARARI: Herhangi bir semamı taahhüd ve tediye olunmuştur. nin nevileri ve şartları artırma kararını faaliyeti hakkında hertürlü malumatı is kıblara verilecek ücret, murakabe ettikleri veren umumî heyet tarafmdan tesbit edi temeğe, münasib göreceği hernevi kontro seneye aid hesablarm umumi heyetçe t e t lerinin tadili için toplanacak umumi he bebden bankanın fesih ve tasfiyesi icab 6 MUVAKKAT HİSSE SENEDİ: His kikini müteakıb bu heyet tarafından t a yetlerdeki içtima ve karar nisabı ticaret ettiği takdirde, umumi heyet fevkalâde içlerek İdare Meclisine lâzım gelen salâhiyet lü yapmağa salâhiyetlidir. fiedar yazılanlara, şirietin aslî senetlerile yin ve tesbit olunur. Bu ücrete istihkak t a kamınunun 385 ve 386 ncı madeleri hüküm timaa davet edilerek bu hususta bir karar verilir. değiştirilmek üzere, nama muharrer muç) Dahili talimatname: Bankanın dahilî mamen ifayi vazife eylemekle mukayyed lerine tâbidir. Bu nevi kararlar İktısad Ve ittihaz eyler. Fesih kararını müteakıb t a vakkat hisse senedi ilmühaberleri verüir. 19 RÜÇHAN HAKKI: Yeni çıkarıla muamelâtındaki intizamın temini için icab olup vazifesini tamamlamadan terkedenler kâletince tasdik ve usulen tescil ve ilân e kib edilecek merasim ticaret kanunu h ü eden talimatnamelerin tanzim ve tasdikı kümlerine tâbidir. 7 HİSSE SENEDLERİNİN ŞEKLİ: Na cak aksiyonları satın almak hususunda veya herhangi bir sebeble hizmetten ayrı dildikten sonra muteber olur. Mecüsi İdareye aiddir. ma muharrer hisse senedleri münhasıran mevcud aksiyon sahiblerinin rüçhan haklanlarla mirasçüan ücret istemek hakkını 53 MÜZAKERE ZABITLARI: Umumî 61 TASFİYE MEMURLARI: Tasfiye d) Bilânço ve rapor: Meclisi İdare icab kaybederler. türkçe, hâmiline aid olanlarsa bir tarafı ları vardır. Bu rüçhan hakkmm nekadar heyetlerin verdikleri kararlar muteber o muamelâtı iki veya daha ziyade «tasfiye türkçe ve diğer tarafı, İdare Meclisi tara müddet ve ne gibi şartlar içinde kullanıla eden direktifleri vererek üç aylık hesab 43 MES'ULİYET: Murakıblar kanu labilmek için alman kararların mahiyet ve memurları» tarafından tedvir olunur. Bu hulâsaslarını beher hesab senesi sonunda fından lüzum görüldüğü takdirde, başka bileceğini idare meclisi tayin eder. kanunen muktazi bilânço ve kâr ve zarar nen ve işbu esas mukavelename ile ken neticelerile muhalif kalanların muhalefet memurlan umumi heî'et tayin ve intihab bir lisanla yazılır. 20 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE sebeblerini gösterir bir zabıtname tutmak eder. Umumî heyet, kanunî hesablarını Maliye ve İktısad Vekâletlerin dilerine tevdi olunan vazifeleri hüsnü su lâzımdır. Bu zabıtname reye iştirak eden Hisse senedlerinin nümuneleri ihracdan EKSİLTİLMESI: ce müştereken tesbit edilecek fomüle mu retle ifa etmedikleri takdirde müteselsilen Tasfiye memurları şirketin bilcümle evvel tasdik edilmek üzere, İktısad Vekâ hükümlere istinaden, sermayenin artırıl hissedarlarla celsede hazır bulunan hü menkul ve gayrimenkul emvaline vazıyed letine takdim edilecektir. Hernevi hisse se masına ve azaltümasına ve icabmda tah vafık olarak tanzim ettirir ve bir senelik mes'ul olurlar. kumet komiseri tarafından imza olunur. muamelâta mütedair hazulıyacağı raporile ederek kanun hükümlerine tevfikan tas nedleri, idare Meclisi azası arasmdan ta vilât ihracına karar verebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM: birlikte umumi heyete takdim eder. Reye iştirak eden hissedarlarm imzala fiye muamelelerini tedvir ederler. Hilâfma yin edilecek iki zatm imzasmı ve şirketin UMUMÎ HEYET 21 HİSSE SENEDLERİ VE TAHVİLÂn altında verecekleri bir salâhiyetname ile heyeti umumiyece bir karar alınmadığı resmi mührünü havi olacaktır. Hadleri ne olursa olsun açık yani ka 44 ADİ VE FEVKALÂDE HEYETİ UTIN ZIYAI: Hisse senedleri ve tahvillerin rışıksız kredi hesabı carileri, banka Umum MUMİYELER: Bankanın hissedarları se reis ve rey toplamağa memur zevatın sözü takdirde bu memurlar müttefikan hareket 8 NAMA MUHARRER HİSSE SENED zıya, sirkat, tahrib veya sair sebeblerle sageçen zabıtnameleri imzaya tevkil edil ederek hali tasfiyedeki şirket namına imLERİ VE KUPON HÂMİLLERİ: Yalnız na hibinin rızası olmadan elden çıkarılması Müdürlüğünün teklifi ve İdare Meclisi ka nede en az bir defa umumî heyet halinde meleri caizdir. Zabıtnamelere, içtimaa daa vaz'ma salâhiyetlidirler. rarile açılır. Kefalet veya teminat muka içtima ederler. Kanuna ve işbu esas mu ma muharrer hisse senedleri sahiblerinin halinde yapılacak muamelelerde ticaret bili açılacak borclu cari hesablar için sa kavelename hükümlerine muvafık surette vetin usulü dairesinde cereyan ettiğini gösTürk olması şarttır. Fakat gerek nama kanununda yazılı hükümler tatbik olunur. 62 TASFİYENİN NETİCESİ: Mefsuh teren vesikaların bağlanması veya mün lâhiyetler İdare Meclisince tesbit edüir. muharrer ve gerek hâmiline aid aksiyoniçtima eden umumi heyetler ;bütün hisse dericatımn dercedilmesi lâzımdır. İdare şirketin borcları tesviye edildikten ve infi22 MÜESSİS HİSSE SENEDLERİ: Çılarm faiz ve temettüü kuponları hâmiline 31 VEKÂLET İdare Meclisi, haiz darlar temsil eder. Bu suretle toplanan Meclisi bu zabıtnamenin bir suretini der s a h m üçüncü ilânından itibaren bir sene aid olup faiz ve temettüler, kuponu ibraz karılacak hisse senedlerinden defaten en olduğu iktidar ve salâhiyetin muayyen bir umumi heyetlerde alınan kararlar gerek hal ticaret sicilline tescil ettirerek hulâ geçtikten sonra bakiye kalan nükud ve ihaz yüz hisse alanlar (müessis) telâkki o edene ödenir. muhalif kalanlar ve gerek içtimada hazır tiyat paraları hissedarlara hisselerine gölunur ve kendilerine beher yüz hisse için kısmını icra için tasrih edeceği şerait da bulunmıyanlar hakkında d a h i hüküm. ifa sasmı bilânço ile birlikte ilân ettirmekle re tevzi olunur. iresinde azadan bir veya birkaçma veya mükelleftir. 9 AKSİYON BEDELİNİN TAHSİLİ: bir (müessis hissesi) verilir. de eder. Müdiriyeti Umumiyeye vekâlet ita eder. ı Hisse senedleri bedelinin dörtte biri kayid Şu kadar ki bu hak dört milyon serma SEKİZİNÇİ BÖLÜM: 54 HÜKÛMET KOMİSERLERİ: Adi ve Umumî heyetler, adi veya fevkalâde olave imza muamelesini müteakıb def'aten yeye kadar mevcud olup sermayenin bunMÜTEFERRİK HÜKÜMLER 32 MEMNU MUAMELELER: a) İdare rak içtima eder. Adi umumi heyet, hesab fevkalâde umumî heyet içtimalarının İktıve mütebakisi, İdare Meclisi tarafından dan fazla artınlması halinde müessis his Meclisi azası şahsan alâkadar oldukları hu63 GAYRİMENKUL TASARRUFTT VE devresinin sonundan itibaren üç ay içinde sad Vekâletine bildirilmesi lâzımdır. Bu ihgörülecek lüzum üzerine, tayin edilecek za sesi verilmez. susların müzakeresine iştirak edemezler. ve senede herhalde bir defa toplanır. Bu bar, içtima gününden en az on beş gün İPOTEKLERİ: Banka. gerek ihtiyacı içinve manda def'aten veya taiksitle ödenir. erek tesis ettiği şirketlerin ihtiyacı için b) İdare Meclisi azası umumî heyetten içtimada bankanın bir senelik muamele evvel ve tahriren vuku bulmalıdır. Müza ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hisse senedlerinin henüz tesviye edil ayrimenkul tasarruf edebileceği gibi alaizin almadan kendi veya başkası namına lerile bilânço ve kâr ve zarar hesabları tas kere ruznamesile buna aid evrakm birer BANKANIN İDARESİ memiş bedel bakiyelerinin defatem veya bizzat veya bilvasıta banka ile herhangi dik edilerek karara bağlanır. Fevkalâde u suretleri de ayni veçhile İktısad Vekâleti caklarını tahsil maksadile de gayrimenkul taksitle tahsiline İdare Meclisince karar 23 İDARE UZUVLARI: Bankanın i ticarî bir muamele yapamaz. mumî heyet, banka işlerinin lüzum gös ne tevdi olunacaktır. Bütün içtimalarda satm alabilir. Bundan başka alacaklarını verilirse, keyfiyet şirketin merkezi idare dare uzuvları (İdare Meclisi), (İdare Kosağlamlaştırmek maksadile teminat ola c) İdare Meclisi ve idare komitesi reis tereceği hallerde ve zamanlarda toplanır. İktısad Vekâleti komiserinin huzuru şartsinde ve icab eden diğer mahallerdeki biri mitesi) ve (Umumî Müdür) den ibarettir. rak gayrimenkul ipoteği alabilir. tır. ve azaları h u i u k usulü muhakemeleri karesmî olmak üzere en az üç gazete ile bir 45 İÇTİMAA DAVET: Umumî heyet, Şu kadar ki, kendi işleri için lüzumlu oİdare Meclisi ve murakıb raporlarile senununun 245 inci maddesinin 3 numaralı A İDARE MECLİSİ ay evvel ilân olunur. Sermayenin artırıl adi içtimalarını mutad zamanda idare müstesna temellük nelik bilânçodan umumî heyet zabıtname lan gayrimenkuller bendinde yazılı derecelerde karabeti buluması halinde de ayni veçhile hareket edi24 İDARE MECLİSİNE AZA OLABILmeclisinin davetile ve bu meclisin davet mecburiyetinde kaldığı gayrimenkulleri, t e lir. İstenilen taksitleri vaktinde ödemiyen ME ŞARTLARI: İdare Meclisine aza olabil n a n kimselere taalluk eden kredi, teminat etmemesi halinde, murakıblarm veya İk sinden ve bu heyet içtimalarında hazır bulunan hissedarlarm isimlerini mübeyyin mellük tarihinden itibaren beş sene içinde hissedarlar, şirket tarafından ihbarname mek için şirketin en az yüz hisse senedine ve kefalet talebleri müzakeresine iştirak tısad Vekâletinin davetile içtima eder. 1den çıkarmak mecburiyetindedir. Böyle cetvelden İdare Meclisi reisi tarafından tebliğine lüzum (kalmadan, mezkur taksit sahib olmak ve hertürlü medenî hakları edemezler ve bu işler hakkında rey vereUmumi heyetin fevkalâde içtimaları ke tasdikli dörder nüsha son içtima günün olmakla beraber bu suretle elden çıkarmamezler. lerin tediyesi icab ettiği tarihten itibaren kullanma ehliyetine malik bulunmak lâ za İdare Meclisinin daveti üzerine vuku % 9 faiz vermeğe mecburdurlar. zımdır. Bu hisse senedleri bankaya tevdi ç) İdare Meclisi banka hesabma şirket bulur, şu kadar ki şirket sermayesinin en den itibaren nihayet bir ay içinde İktısad nın imkânsızlığı veya büyük z a r a n mucib olacağı anlaşılan hallerde, İktısad Vekâleolunarak, hıfzolunur ve azalık sıfatı de hisse senedlerini satın alamaz, yahud işbu az onda biri kıymetinde hisse senedlerine Vekâletine takdim kılmacaktır. tinin iznile bu müddet uzatılabilir. 10 BEDELİ ÖDENMİYEN HİSSE SE vam ettiği müddetçe ve umumî heyet t a senedleri rehin mukabilinde kabul ederek malik olan nissedarlarm, esbabı mucibeyi ALTINCI BÖLÜM: NEDLERİNİN SATILMASI: Tediyesi lâzım rafından tebriye edilinciye kadar başka para ikraz veya avans ita edemez. Şu ka64 MEMURLARIN MÜKELLEFİYEThavi yazılı talebleri üzerine idare meclisi HESABLAR VE TEMETTÜÜN TEVZİİ gelen taksitler bir ay içinde ödenmediği sına ferağ edilmiyeceğine dair üzerine lâ dar ki temettüden tefrik olunan mebaliğ veya murakıblar umumi heyeti fevkalâde 55 HESAB SENESİ: Şirketin hesab se LERİ: Bankanın bütün müdür, memur ve takdirde şirket, borclulara karşı haiz ol zım gelen meşruhat yazılır. Bu senedler, mukabilinde bedelleri tamamen tediye o içtimaa davet etmek mecburiyetindedirler. nesi ikincikânun ayının birinci gününden müstahdemleri. bankaya ve banka ile m u duğu hafclara halel gelmeden, ta'gîitleri azanın idareden mütevellid mes'uliyetle lunan hissç senedlerinin iştirası için umuEtmezlerse İktısad Vekâleti bu daveti ya başlıyarak birincikânun ayının sonuncu amele yapan şahıslara aid esrarı her ne verilmiyen hisse senedlerini satabilir. Bu rine karşı teminat hükmündedir. mi heyet idare meclisine salâhiyet vere pabilir. günü biter. Birinci hesab senesi, müstesna suretle olursa olsun haricde ifşa edemeznun için yalnız merkezde ve İstanbulda üç Herhangi bir sebeble azalık sıfatmın ze bilir. olarak, şirketin kat'i surette teşekkül et ler. İfşa ettikleri anlaşılanlann vazifele gazete üe ilân ettikten bir ay sonra İdare vali ve umumî heyet tarafından beraet ka46 İLÂNLAR: Umumî heyetin ruz tiği tarihte başlayıp ayni sene birincikâ rine nihayet verilir. 33 İDARE MECLİSİ AZALARINA VE namesi, İdare Meclisi tarafından tanzim ve Meclisince verilecek karar üzerine müna r a r ı n m verilmesi üzerine bu hisseler sa Banka müdür ve memurları idare mecîiRİLECEK ÜCRET: İdare Meclisi reis ve a içtima gününden en az on beş gün evvel nun ayının sonuncu günü bitecektir. sib görülecek zaman ve mekânda ve ih hibine veya veresesine iade olunur. si müsaadesi olmadan başka bir bankada zalarına işbu esas mukavelenamenin 58 in ilân olunur. Bu suretle vaki olacak ilân tarname tebliğine ve sair adli ve icraî mu56 BİLÂNÇO VE KÂR VE ZARAR HE vazife deruhde edemezler. Kollektif ve koAlelumum devlet memurlan ve diğer ci maddesi mucibince tefrik ve ita edileck ameleler icrasına lüzum kalmadan hisse larda içtima yeri gun ve saati tesbit edi SABLARI: Her hesab senesinin sonunda bankalarm müdürlerile m u r a h h a s azaları temettü hisselerinden başka iştirak ede mandid şirketlerde gayrimahdud mes'ulisenedleri o günkü borsa fiatile satılabilir. İdare Meclisine aza olamazlar. İflâs veya cekleri içtimalar için «hakkı huzur» namı lerek davet ve içtima günleri dahil ol bankanın mali vaziyeti umumiyesini gös yeti mutazammın bir sıfat iktisab ede Bu suretle satılan hisse senedleri iptal mamak üzere içtima gününden en az on teren bir bilânço ile kâr ve zarar vaziyetlni tatili tediyat eden idare Meclisi azaları is altında bir ücret verilir. Reis ve azalara mezler. edilerek alıcısma eski numaraları havi yebeş gün evvel resmî gazete ve diğer ga gösteren bir hesab cetveli tanzim edilecektifa etmiş sajrtlırlar. bir sene zarfmda verilecek hakkı huzur zetelerden en az üç gazete ile ilân olunur. tir. Umumî heyet içtimalarından on beş ni bir hisse senedi verilir. Satış bedelin 65 İSTATİSTİK: İstatistik idaresince miktarını umumî heyet tayin eder. den resülmal ve o güne kadar işliyen faizile Umumî heyetlerin içtimaına dair olan i gün evvel, bilânço ile kâr ve zarar hesab verilecek nümunesine tevfikan her sene 25 İDARE MECLİSİ AZALARININ İNbilcümle masraflar tenzil edildikten sonra TİHABI: İdare Meclisi, biri umumî mü 34 MES'ULİYET: İdare Meclisi azası lânlarda müzakere ruznamesinin derci ları ve bunlar hakkmdaki murakıblar ra muamelâtına dair bir istatistik defteri t a n bakiyesi, senedi satılan kimseye verilir. Sa dür olmak üzere 7 n azadan terekküb e deruhde ettikleri hususattan mes'ul olup mecburidir. Ruznamede gösterilmiyen h u porunun matbu suretleri, istiyen hissedar zim ve taleb vukuunda İktısad Vekâletine tış bedeli şirketin matlubunu istifaya kâfi der. Umumî müdürden maadası umumi he bankanın taahhüdlerinden şahsan mes'ul suslar görüşülemez. En az on bin hisseye lara verilmek üzere banka merkezinde h a takdim edilcektir. ^elmezse noksanı ayrıca taleb olunur. malik hissedarlar tarafından ve içtima gü zır bulurîdurulacaktır. yet tarafından üç sene için intihab olunup değildirler. 1799 29 m a r t 1937 tarihinde toplanacağı ıiân edilen fevkalâde umumi heyet ruznamc sinde yazılı olup tadil edileceği bildiriler. banka esas nizamnamesinin yeni şekli a şağıya kayid ye ilân olunur. 11 VAKTİNDEN EVVEL ÖDEME: Hisse senedlerinin geri kalan bedelini talebden evvel şirkete tediye eden hissedarlara bu suretle ödenen meblâğ için taleb zamanına kadar % 6 faiz verilir. Türkiye iş Bankası îdare Meclisinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog