Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

4 Mart 1937 CUMHUKİYET [Baştarafı 1 inci sahifede] bir Locarno misakı akdi için müzakerele" re girişilecek olursa muavenet taahhüdü" müzü Almanyaya da teşmil etmeğe âmadeyiz.» Eden, bundan sonra Büyük Britanya" [Baştarafı 1 inci sahifede] Koşma, Koşak: şiir, neşide, mannın Milletler Cemiyeti mukavelenamesibu kalitelere ve bu kalitelerden her zume. ne bağlı olduğunu ve siyasetini bu mukahangi birini gösteren siije veya obKoşuk: bir raks havası velenameye istinad ettirmekte devam ejelere intikal etmesi kolayca anlaşıKoşun: 1 ) dizi, 2) asker, muntadeceğini söylemiştir. lır bir semantik hâdise teşkil eder. zam kıt'a (T. D.) Hatib, nutkunun başlangıcında İspan" Onun içindir ki grekçede (Kos Koşum: takım yanın kontrolu plânınm yakında meriyet mos) Homiros'a göre «nizam, inti Koşdaş: refik (Cev. K.el.). mevkiine konulacağı ümidini izhar etmiş zam, uygunluk, yakışık ve süs» iken Kişi: zevc. ve demiştir ki: Herodot onda «şeref ve iğtibar», III Kuvvet ve kudret ifade eden « Halihazırda ademi müdahale Demosten «disiplin ve asayiş» Aris kategori: komitesine terettüb eden vazife, Ispanya" tot ise «teşkilât, idare ve hükümran Koca: büyük, muazzam; zevc da bulunmakta olan bütün gönüllülerin lık» görmüşlerdir. Incil de onu «inKoç: kahraman, (Rad. II.) geri alınmasmı temin etmekrir.» san, insan cemiyeti ve insan kalabaKoçak: dilâver, kahraman, mert Hatib, büyük faşist meclisinin dün itlığı» manasına almıştır. (Rad. II.) tihaz etmiş olduğu kararlara bir guna * * * Koç: kuvvet ve tenasübünden ki telmihte bulunmamıştır. (Kos) temini ve varyantlarını, naye koyunun erkeği (kuzu da bu Celsede birçok diplomatlar, hazır bu~ tıpkı (Kosmos) ta olduğu gibi türk nun küçültme şekli gibi görünüyor.) lunuyordu. çede 1 ) parlaklık, güzellik, 2) nizam Kasamak: hâkim olmak (Rad. Edenden sonra liberallerden Mander, ve ahenk, 3) kudret ve kuvvet ma «K. Kır.») söz almıştır. Bu zat, hükumeti Çekoslonalarile bulmak için hiçbir güçlük çeKisetmek: emretmek (Rad. II.) vakya meselesi hakkında daha açık be kilmez. Koşmak: emretmek (Rad. II.) yanatta bulunmamış olduğundan dolayı, 1 Güzellik ifade eden kategori: (Kosmos) kelimesinin insan ve muahaze etmıştir. Radloff'a göre birçok lehçelerde: cemiyet manasına da geldiğini gör Amele fırkasından Henderson, îngil Kos: 1) güzel, gösterişli, şen, şık; müştük. Türkçede de (Koş) cemi terenin taahhüdatı, Fransa ve Belçikaya 2) süs ve güzellik anlamlarına gelir. yet, (Kişi) de bildiğimiz gibi insan ve hatta Almanyaya münhasır kaldığı Ondan başka Kırgız lehçelerinde: demektir. (Rad. «Çağ.» ) takdirde Avrupada emniyetin zamân alKos: Iyi, hos demektir. (Kos = tına alınamıyacağını söylemiştir. Dilimizde bu serinin nekadar zenhoş) Austen Chamberlain, yeni misaklar gin olduğu görülüyor. Ayrıca bunun Kıs ku: (uygurcada) pek güzel; bir de, (K) prensipal kökü yerine akdinin zarurî olduğuna kail değildir. Başka lehçelerde: Bu zat şöyle demiştir: (y) taşıyan, ikinci bir şekli daha var. Kas: Şık, « Muhtelif milletler arasında m e v Bunun da birkaç örneğini alıyoruz: Kas ma: şekil, görünüş manası cud olan itilâflar. kâfidir, ancak bu milI. Yosma: edalı, şirin. nadır. Yaşalamak: tezyin etmek (Der letlerin bu itilâflar ahkâmma riayet ni Şu kelimeler de ayni kategoriye yetinde olmalan lâzımdır. Mesele, muagi). girer: hede veya misakların kifayetsizliği değıl, Yazal, yazu: ziynet (Rad. III.). Kaşan: zarif (Rad. II «Ad.»), bunlann ahkâmına kâfi derecede riayet II. Yasmak: mukayese etmek Kuşam: kusantı, elbise, tuvalet, edilmemesidir.» (Dergi). Kös: zarif (Rad. II.) Chamberlain, muhaliflere hitab ederek, Yasa, yusun: nizam, kanun, u Gözen, gözeni: cazib, nazarrüba «Çekoslovakya veya Dantzig halkına sul, üslub (T. D.; Rad.) (Dergi), yardım etmek icab eylediği zaman İn Yasal, yasav: dizi, tertib. (T. Güzel: (malum ) , gilizlerin adım atmıyacaklarmı» haykı ~ D.) (Ç. L.) v. s. Kızık: hoş (Rad. II.) rarak söylediği zaman, Kamarada büyük Yosmak: kıyas etmek, münasib Kızıklı: makbul, leziz (Rad. II.) bir heyecan hasıl olmuştur. II Nizam ve ahenk ifade eden bulmak (T. D.; Dergi). Almanya tngiltereyî tehdid etmiş Yosunluğ: üsluba muvafık (P. kategori: Londra 3 (A.A.) Morning Post D.C..Ç.L.). Lehçelerde: gazetesi Von Ribbentrop'un nutkunda Kos: 1) bir araya getirmek, 2) eş, Yusmak: nizam vermek (L. O.). Ingiltereye karşı yapılmış bir tehdid gör Yasun: tabiat. çift, muadil; (Rad.) mektedir. Zira bu nutuk eğer müstemleke Kaşmak, teşrik etmek (Kur. Ist. III. Yasavul: nâzım, zabıta (Ba.) meselesi uzlaşma yolu ile halledilemezse tercemesi) Görülüyor ki klâsik ekolün dar bir Almanyanın kuvvete müracaat suretile Koş: ]\ çift, 2) zevc, zihniyetle hiçbir yere iliştiremediği projesini tatbik mevkiine koymıya karar Köş: zevce (Rad. «Alt.»), (Kosmos) sözü, çeşid çeşid manala vermiş bulunduğunu telmih etmektedir. Koşa: 1) beraber, 2) çift), 3) mü rına rağmen sayılması imkânsız desavi, muvazi, recede çok ve türlü bağlarla türkçeye [Baştarafı 1 inci sahifedei Koşmak: 1) tertib ve tanzim et merbut bir kelimedir. [Arkası var] mek, 2) ilhak etmek, terfik etmek, ralardan sonra donanmadan bazı genu3) nazmetmek, şiir düzmek. Dr. M. Ali Ağakay lerin dost Romanyayı ziyaret maksadile Köstenceye gitmeleri muhtemeldir. Türk Dili Üzerinde TETKİKLER Avam Kamarasmdan yükselen sesler GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 1 Kosmos»sözü hakkında • • • • • • 1 • 10 L İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 10000 aded Siyah kurşun kalemi 5000 > Renkli kurşun kalemi 1000 şişe Sabit mürekkep 2000 » Zamk 100 gramlık 30000 aded Sarı zarf No. 7 1200 top Çizgili kâğıd No. 2 1000 » Müsveddelik kâğıd 2000 » İnce makine kâğıdı 1500 » Kalm makine kâğıdı 2500 kutu Tel raptiye 3000 > Maşa raptiye Yukarıda cins ve miktarı yazılı «11» kalem kırtasiye pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlık 16/111/937 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelrneleri ilân olunur. (1166) !• • • • • • • • • • • I • Soldan sağa: 1 Hükumet reisi. 2 İstikbal, bir cins sigara. 3 Çehrenin kısımlarmdan biri, bir emir, İran dilinde «dudak». 4 Ateşten çıkan, cümle. 5 Bir edatm kı saltılmışı, isırü var cismi yofc, vilâyet. 6 Kurumuş çayır, nota, büyükbaba. 7 E şeğin çıkardığı ses, lutuf. 8 Kenarda, kuzunun çıkardığı ses. 9 Çolukçocuk karıkoca ve saire, Iran dilinde «iyb. 10 Bir dılde «evet», içi boş. Yukarıdan aşağıya: 1 Bir cins imtihan. 2 Tembellik, ilişik. 3 Bir çeşid kab, bir emir. 4 Anne. 5 Torpunün büyüğu, ekseriya tişte!» kelimesinden evvel gelen tabir. 6 Vü ouriun iskeleti, nota. 7 Bir emir, bir yemiş. 8 Bir çiçeğin fransızca ismi, evliya. 9 Gazete, meşguliyet. 10 Ayağınm altına alıp çiğnemek. Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli n in I Şartnamelerine ekli listelerde eb'adı gösterilen ve 900 M3 Samsunda ve mütebakisi İstanbul dahilindeki müessesatımıza teslim edilmek üzere 2977 metre mikâbı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 13/111/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte T 7,5 güvenme o paralarile birlikte adı geçen Komisj'ona gelmeleri ilân olunur. (1173) Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekâleti Iskân Umum Müdürlüğünden: Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgad, Çorum, Tokad ve Sıvasm Şarkışla kazalarile diğer yerlerde iskân edilen ve edilecek olan muhacir ler için 2500 çift (beş bin aded) öküz pazarlıkla satm alınacaktır. Pazarlık 10/3/937 çarşamba günü saat 15 te Sıhhat Vekâletinde yapılacaktır. İdarî ve fennî şartnameler İstanbul, Kayseri, Sıvas, Adana Erzurum ve Kars Vılâyetleri İskân Müdürlüklerinde ve Ankarada İskân Umum Müdürlüğünde mecvuddur. İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Pazarlığa girmek için her talib bes bin öküz için şartnamede yazılı muhammen fiatın yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat vermeye mecburdur. (947) 10 K I Z IİL OİRİDİU • A L I İ Ş İ A N • İAİFİİ P I R IİL • E RİBİS A K H KİAİFİB DİAİR L • TİHİB AİDİAİNİA I R • İA NİH Nİİ F KİA D AİN A • E T İ U S • VİAİT • L A L ,T i T AİN İ K • • • lu N • RİE K A K E T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Açık Eksiltme İlânı Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: Haydarpaşa Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe için az 475, çok 500 metre lâcivert kumaş açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 19/3/1937 cuma günü saat 15 te İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. Beher metre kumaşın tahmin bedeli 4 lira 45 kuruş ve mecmuunun ilk teminatı 167 liradır. Talibler şartnameyi ve kumaş nümunesini görmek üzere Mekteb Idaresine müracaat edebilirler. İsteklilerin eksiltme gününden evvel ilk teminatlarmı Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları, belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte Komisyona gelmeleri. (1110) istanbul Borsası kapanış fiatleri 3 3 1937 I PÂBALAR 1 Sterlln 615. 1 Dolar İA 114. 20 Fransa Pr. 120. 20 Liret 20 Belcifea Pr. to. 20 Drahınl 18. 20 tsvlcre Ft. J65. 20 Leva 20. 1 Florin 63. 20 Cek kromı 70. 1 Avusturra SL 20. 1 Mark 25. 1 ZloU 2a 1 Penzfl 21. 20 Lev 20 Dinar Ruble 30, 1 İsveç kuronu 1039. 1 Turls altuu 247. 1 Banknot Os B ÇEKLEB Londra Nev Yok Parla Milano Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterâam Prae Vtvana Madrtd Berlin Varsova Budat>este Bukres Belerad Y/okohama Moskoya Stokholm AÜJJ Ahş Satış 620. 126. 117. 125, 84. 22. 675. 23. 23. 28. 22. 23. 14. 53, Si. 1040. 243. Satı? 619. ".7925 16.985 15.0080 4.6Ö86 S8.4490 3.4620 64.2 J75 1.4425 •22.6375 4.2245 11.35 5 U636 4.1680 4.3618 LC8.0775 34.41 2.769o 26. 3.1332 İstanbul Defterdarlığından: Galatada Bereketzade mahallesinin Yüksekkaldınm caddesinde kâin Cilâciyan veresesinden metrük eski 13, 13 mükerrer 48, 50, 52 yeni 1, 3, 4, 8, 50, 52 sayılı altında dört dükkânı müştemil Cilâciyan hanınm 8552 lira 52 kuruş kıymetle ve kapalı zarf usulile 2/2/937 tarihinde yapılan arttırmasmda zuhureden bir talibi tarafından verilen 8655 lira bedel Vekâlet Yüksek makammca muvafık görülmediğinden arttırması temdid edilmiştir. Mezkur han 2/4/937 cuma günü saat 14 e kadar pazarlıkla satılacaktır. Taliblerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak haftanm salı ve cuma günleri saat 14 te Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. «M.» (H65) Filo manevrada Çok miihim bir san'at şubesi: Tiyatro [Başmakaleden devam] lar vererek elde etmenin müstesna zevkı düşünülmeğe değer. Binaenaleyh ikinci ve üçüncü kayid ve kabul muamelelerınde Ankaradaki Devlet Tiyatro mektebimize fazla ragbet olunduğunu görmeği pek yerinde bir arzu olarak ileri sürüyoruz. Ortamekteb tahsilini ikmal edenlerden talebe alan mekteb leylî ve meccanidir. Yakında neşredilecek bir kanunla oradan neşet edeceklerin bütün istikballeri temin olunacak, fazla olarak istidad ve muvaffakiyetleri nisbetinde en geniş ölçüde terfihlerine itina edılmesi teminat altına alınacaktır. Bilhassa müstaid genc kızlarımıza şiir ve san'at dolu bir istikbal vadeden bu mektebin onlar tarafından çok rağbet görmesi lâzımdır. yanlışlıkla araya kanştığında şüphemiz olmıyan kanunî bir kayıddan dolayı memleketimize ecnebi trupları, hatta mu" siki san'atkârlan gelemez oldu. Bu yanlışlığın düzeltilmesini Maarif Vekâletimizin kıymetli teşebbüslerinden beklemek hakkımızdır. Erbabı için bir mekteb meselesi olan san'at terbiyesi halk için görmek ve işitmek meselesidir. Corteau, Thibeaut gibi yüksek san'atkârlann adlarını unutacak hale geldik. Modern Türkiye âlemşümul yüksek san'ata karşı bu kadar yabancı ve kayıdsız kalamaz. Yeni harb gemilerimizin bir kısmı Italyada yapılacak Romadan verilen bir habere göre hükumetimiz tarafından yeniden inşa ettirilecek harb gemilerinin bir kısmı italyan tezgâhlarına sipariş edilecektir. Bu inşaat bedelleri de îtalyaya ihrac edeceğiır>iz kömürle ödenecektir. Rumen Meclisinde hararetli bir celse 618, 0.7913 17.01İ5 15,0310 İ.6u62 88. £925 3.4680 64.4012 1.4450 22.6740 4.4314 U.3675 L967O 4.175 4.3690 108.2â :5 34.4660 2.1710 24.98 3.1383 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anpnim Sosyetesinden: Haydarpaşa liman Şirketi E S HAM Aslan çimento AÇlllfl 1140 [Baştarafı 1 inci sahifede] kumetin bunu tenkil hususundaki kat'î kararını bildirmiştir. Adliye Vekilinin beyanatı Bu yüce işe binnefis devlet lâyık olduBükreş 3 (A.A.) Âyan ve mebV ğu ehemmiyeti vermeğe başlayınca teferruat kabilinden olan bu anzalann kendi san meclislerindeki bütün partilerin naşiri kendine ve çarçabuk ortadan kalkacağm efkân olan gazeteler, rektör Bratau'ya karşı yapılan tecavüzü tel'in etmektedirda bizim en ırfak şüpyemiz yoktur. ler. YUNUS NAD1 Adliye Nazın Hessou, vazifesini soBu henüz bir başlangıcdır, bu mekteb nuna kadar yapacağını söylemiş ve deaz zamanda çok büyüyecek ve dalbudak miştir ki: «alacaktır. Tiyatro memleketimizde uzun « Hayatımı tehlikeye koyduğumu müddet hiç şüphesiz devletin doğru biliyorum. Fakat bu tehltke, beni vazife[Baştarafı 1 inci sahifede] dan doğruya ve hergün daha fazla himaAnkaradan doğruca Karabüke hareket mi yapmaktan menedemez.» ye edeceği bir san'at şubesi olarak yükseBratoy iyileşiyor edeceklerdir. Heyet azalan Türkiyede lecektir. îstanbul şehri Konservatuannı Bükreş 3 (A.A.) Brato'nun sıh iş yapmak fırsatını bulduklanndan dolakurmağa çalışıyor. Devletin bu yolda ilk yı fevkalâde memnun olduklannı ve ikhati iyileşmiştir. Doktorlar tehlikenin atla~ adımı atan İstanbula yardım etmesini tetısadî sahada Türklerle teşriki mesaiden mış olduğunu bildirmektedirler. menni ederiz. Bu yardım devletin AnMütecavizler aranıyor büyük bir haz duyduklannı söyleınektekarada dahi daha büyük ölçüde kendı dirler. ^^^^ Bükreş 3 (A.A.) Yaş'dan bildr konservatuannı kurmasına asla mâni rildiğine göre, rektör Brato'ya karşı yapıHava bayramı için değildir. Mekteblerile tiyatronun hakikî lan suikasd neticesinde 50 kişi tevkif edilhazırlıklar yolu açılırken bazı şartlara riayet etmefliiştir. Bunlann arasından mütecavizlerin leri kaydile şurada burada tenebbüt et Türk Hava Kurumu İstanbul Vilâyet teşhis edileceği umulmaktadır. Nasyonamerkezi başkanı İsmail Hakkı, yanmda meğe çalışan hüdayi nabit sahnelere yarTürkkuşu reisi Nuri olduğu halde dün Jist talebeler cemiyetinin reisi tevkif edidım edilmesi de kezalik asla yersiz olKadıköy cihetinde plânörlerle uçuş ya Içnler arasmdadır.. maz. pılmağa müsaid sahalar bulmak için Küçük san'atkârın konseri Memlekete haricden gelebilecek tiyat tetkikatta bulunmuşlardır. Bu hafta içinde yapılacak hava bay 9 yaşında olduğu halde şayanı hayret ro truplarını teşvik etmek dahi halkımız ramı halk üzerinde büyük bir alâka u derecede piyano çalan küçük san'atkâr arasında tiyatro terbiyesini tenmiye ede yandırmıştır. Hazırlıklara devam edilCilinka Lebovitch 7 mart 1937 pazar cek islerdendir. Son senelerde nasılsa mektedir. günü saat 16 da Unyon Fransezde bir piyano konseri verecektir. Konser programında Bach'in, Mo " zart'm, Scorlatti Tausig'in, Chopin'in ve diğer birçok tanınmış bestekârlann müntehab parçalan vardır. ogrenmek istiyor musunuz ? Kapanıs 14,40 ts TİK RAZL A Açüış a Kapanı? 19.15 18.80 95. 95. 71. Karabükte inşaat başlıyor rürlt borcu l vadell 19 45 > r r vadel 18.80 > > m t>e 18.65 db, Sivas Erzurum 2 SıvasErzurum 3 % 5 Hazlnc TAHVİLÂT Anadolu I vadeli vadell Açıüs 3d.3O 39 30 Ü9.3D 39 30 Çağrılar, konleranslar, kongrelep Galatasaraylılar cemiyeti umumî içtimaı Galatasaraylılar cemiyetinden: 20 şubat 937 tarihindeki heyeti umumiye içtimamda ekseriyet hâsıl olma dığından 6 mart 937 cumartesi günü saat 14,30 da bütün Galatasaraylı arka daşların, içtımada hazır bulunmak üzere mezkur tarihte cemiyete teşrifleri rica olunur. Şirket hissedarlar umumî heyetinin, 22 mart 1937 günlemecine düşen pa1 zartesi günü saat 16,30 da İstanbuldaj Galatada Voyvoda , caddesinde Türkiye ] Cumhuriyet Merkez Bankası binasıi dahilindeki şirket merkezinde adi olaı rak toplanması kararlaştınldığmı his j Sosyetemizin senelik hissedaran he sedarlara bildirir ve kendilerini bu topyeti umumiyesi, aşağıda yazılı ruzna lantıya çağırırız. menin müzakeresi için 1937 senesi mart Bu toplantıda bulunarak rey haklarıayının 31 inci çarşamba günü saat 16 da, nı kullanmak istiyen hissedarlar, tica| İstanbulda Bahçekapıda Birinci Vakıf ret kanununun 371 inci maddesine u | Hanında, dördüncü katta kâin Sosyete yarak, ellerindeki hisse senedlerini topi idare merkezinde toplanacaktır. lantıdan en az yedi gün evvel: Sosyete esas mukavelesinin 53 ün AnkaTada: Türkiye Cumhuriyet Mercü maddesi mucıbince sosyetenin (100) kez Bankası idare merkezine, hissesine sahib olan her hissedar bir rey İstanbulda: Türkiye Cumhuriyet sahibi olarak içtimaa iştirak hakkını Merkez Bankası İstanbul şubesine ve haizdir. ya Doyçe Bank und Diskonto Gezeli Hissedarlarımızm içtimaa iştirak e şaft İstanbul şubesine. debilmesi için gerek asaleten ve gerek Zürich'te: «Credit Suisse> müesses vekâleten hamil olduklan hisse senedsine. lerini 23 mart 1937 tarihine kadar sosMakbuz mukabilinde, yatırmalı ve yete merkezine tevdi ederek duhuliye toplantıya girmek için lâzım olan dukartlarım almaları lâzımdır. huliyeleri de bu müesseselerden almalıdırlar. * Müzakerat ruznamesi: 1 İdare meclisi raporunun okun ması. 2 Murakıblar raporunun okun ması. 3 Bilânço ve mevcudat defterile kâr ve zarar hesabmm tetkiki ve idare meclisi ve murakıblarm ibrası. 4 İdare meclisi azalarına verilecek huzur hakkile murakıb ücretlerinin tayinL RUZNAME 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması, 31/12/1936 bilânço sunun ve kâr ve zarar hesabının umu mî heyete bildirilmesi, 2 İdare meclisinin ibrası, 3 İdare meclisine aza seçilmesi ve a huzur ücretinin tayini, 4 Bir murakıb seçilmesi ve ücretinin tayini. İstanbul, Galata. 26 şubat 1937 İdare Meclisi Fransızca, ingilizce, Almancayı Derhai B E R L İ T Z Mektebine kayıt olunuz. Tecrübe dersi parasızdır. Riyaziye dersleri ANKARA • Konya caddesi istanbul • 373, istiklfil caddesi Kapalıçarşı ile Sirkeci arasında bir nüfus tezkeresile bir evlenme cüzdanı kaybolmuştur. Yenisini çıkaracagundan eskisinin hükmü yoktur. Belediye Sular İdaresinde şoför Osman Zayi İstanbul 27/2/937 Konferans ve konser Kadıköy Halkevinden: İdare Meclisi 5 mart 937 cuma akşamı saat 21 de Evimiz salomnnda Bay Ahmed Hamdi tara mevzuuna dair. (Profesör Rıza Izzet Güner fından (Şiir üzerinde bir izah) adlı bir tarafından). konferans verilecektir. Konferanstan son2 Temsil: Evimiz Gösterit şubesi ta ra Evinıiz koral heyeti tarafından bir kon rafmdan. ser verilecektir. 3 Bu toplantı arzu eden yurddaşlara Herkes gelebilir. » açıktır. #** Toplantıya davet Eminönii Halkevinden: Bdirne Iisesinden Yetisenler cemiyetinBu yıl için düzenlediğimiz seri konfe ranslarm sekizıncisi 4/3/937 perşembe gü den: 7/3/937 pazar günü saat onda Kemeraltı nü saat 17,30 da Evimizin ağaloğlundaki merkez salonunda Halim Baki Kunter ta caddesindeki Trakya Yurdunda yapılacak rafından (Eski Istanbulda Türk Sporu) olan senelik toplantıya azamızın teşrifleri mevzuu üzerinde verilecektir. rica olunur. Kongreye davet Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. *** Kabataş Lisesi Mezunları Birliğinden: Nizamnamemizin tadilile fevkalâde umuBeyoğlu Halkevinden: 6/3/937 cumartesi günü saat 20,30 da E mî kongremiz 6 mart 1937 cumartesi günü vimizin Gösterit salonlarında bir toplantı saat on beşte Eminönü Halkevinde topla nacağmdan bütün üyelerimizin teşrifleri yapılacaktır. 1 Konferans: Eski ve yani Türkiye rica olunur. | idrar yoltarı hastalıkları mütehassısı) Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo ApL Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere 1 Tel. : 43924 I Dr. Suphi Şenses İstanbul 5 inci icra memurluğundan: Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen piyano ve ev eşyası 12/3/937 cuma günü saat 13 ten 14 e kadar birinci açık arttırma suretile Mecidiye köyünde Mecidiyeköy caddesinde 28 numaralı hanede paraya çevrileceğinden' talib olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. (30676)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog