Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 4 Mart 1937 <0 mahiler ki derya içredir deryayı bılmezler» diyen şair, belki de Boğazitzmir (Hususî) Başbakanımızm çinde dolaşırken o bediî kordelânın pamuk tohumu üzerine verdikleri emirle, meçhul kalmış tarihini düşünerek bu mıntaka pamukçulanna iyi tohum veril sözü söylemiştir. Fakat Boğaziçinin yalmesi için hazırlıklara başlanmış ve bu nız tarıhi mi meçhuldür? Ulu Tannnın hareket büyük bir sevincle karşılanmıştır. çok neş'eli bir gününde işlenilip kürre Ziraat Vekâletinin İzmire, Eskişehir nin şu müstesna köşesine iliştirilen bu Çırçır mıntakasında yetiştirilmiş olan eşsiz dantelin bin bir kıvrımında bin Akırle cinsinden 100 bin kilo tohum ve bir güzellik var. Ne yazık ki biz, Bo receği haber alınmıştır. Ancak nakliye ğaziçinin, birçok müverrihleri işgal eve ambalâj masrafı olarak çiftçinin kilo den tarihine kulağımızı tıkadığımız gibaşına 2 kuruş borçlanması lâzımdır. bi o güzelliklere de gözümüzü kapalı Valimiz Fazlı Güleç bunu da düşünmüş tutmakta ısrar ediyoruz. Bu sözümüz kuru bir iddia değildir. ve vilâyet bütçesinden 2,200 lira ayıraStraton'un iki bin iki yüz yıl önce ve rak köylüyü borçtan ve muamele kül Strabon'la kürrenin ilk fizikçilerinden fetlerinden kurtarmıştır. Gene Izmir çift" biri olan Diodore de Sicile'in ondan üç çilerine mahsus olmak üzere tohum ekme yüz yıl kadar sonra Boğaziçi için yazve 15 beygir paça makinesi de beklen dıkları şeyler, dilimize çevrilmiş midir? mektedir. Bu makinelerle icabmda mısır Eski Fransız elçilerinden Kont An ve bö'rülce de ekilebilmektedir. Makine " dreossy'nin ve onun haleflerinden lerin kullanılma tarzları çiftçiye öğretile Choiseul'ün gene Boğaziçi hakkında kacektir. Nazilli mıntakasına alınan 200 leme aldığı eserler kitabhanelerimizde makineden bir kısmı da borçlandırılma yer almış mıdır? Binbir gece masalla suretile İzmir civan müstahsiline verile rından çok daha manalı ve hiç olmazsa cektir. Umumî tohum tevziatı 938 te baş eğlenceli olan güzel îyo'nun hikâyesini Şisman Bertan'ın tahminlere göre yapılmış bir resmi hyabilecekti. Bunun bir sene önceden ba" ve bu kızm ineğe temessül ederek Bo Büyük Harbde, Almanlann 130 ki he vaziyetini gösteren duvardaki harita" şarılabilmesi için vilâyette bir tohum ü" ğazı bir yandan öbür yana nasıl aştığını içimizde kaç kişi merak edip okumuş lometro uzaktan Parisi dövdükleri «Şış ya göz gezdirdi, sonra kâğıdın üstüne retme istasyonu açılması kararlaştınl tur? Ya Fransalı, İngiltereli, Holandalı Bayramda UludaÇda yapılan musaîıakalara iştirak eden sporculardan Berta» denilen meşhur top, bütün birkaç formül sıraladı ve: mıştır. Yeri henüz belli değildir. Fakat ressamların Boğaziçinden ilham alarak man birkaç grup Mesele halledilmez birşey değil " • ya Bergama, ya Menemen veya Tor " yarattıkları tablolar? Bunların kaçı ev dünyayı hayret ve meraka düşüren büİkinci kategoride 13 müsabık arasında balıda açılacaktır. Bursa (Hususî muhabirimizden) yük bir sır olmuş, harb bittikten sonra, dir, dedi. lerimizde veya müzelerimizde asılıdır? Bayram günlerinde Bursa, Avrupadaki iniş yapılmış, Ankara Ziraat Enstitüsün" Almanlann, bu topun vücudüne dair orGeneral ayağa kalkarak, cevab ver • Boğaziçinin tarihten önceki devirlere dağ şehirlerinden farksızdı. Sokaklar ka den Ahmed birinci, Niyazi ikini, Ankatada hiçbir iz bırakmamaları yüzünden, di: MÜZELERDE "taalluk eden efsanevî hikâyelerini bir yaklı insanlarla dolup taşıyordu. Hergün ra Genclerbirliğinden Keşfı üçüncü, Is • muamma halledilememişti. O halde iş basına, profesör! Müzeye teslim edilen eski yana bırakalım. Anadoluhisarınm, he Şimdi Romain Frisch isminde bir Al Stratosfer'den geçen mermiler yukan çıkan aşağı inen otobüsler kayak tanbul Alman mektebinden Sadun db'r nüz o adı almadan evvel ve ilk çağlarçı kafilelerini götürüp getiriyorlardı. Bu düncü gelmişlerdir. O gün havanın rüz" paralar Şişman Bertan'nın esrarım faşetmiş Profesör Rausenberger'in hallini derda oynadığı rolier, Sisamlı Androk man, sefer bilhassa Ankara sporculan ekserr gârlı ve soğuk olmasına rağmen iniş mü~ Salkımsöğüdde bulunan altmların ta les'in orada yaptığı köprü ve Dâran'ın bulunuyor. Bir Fransız gazetesinin, on uhde ettiği mesele müskül bir meseleydi. yeti teşkil ediyorlardı. Aralarmda meb~ sabakalan güzel ve muvaffakiyetli ol mamı dün Müzeler umum müdürlüğüne gene orada kurduğu taht hangimizi alâ dan naklen neşrettiği bu ifşaatı aynen a 130 kilometro menzilli bir top imaîi uslar, hariciyeye mensub zevat dahi bu" muştur. Çam ormanlan arasında yapılan mevzuubahstı. Halbuki, bu büyüklükte teslim edilmiştir. 452 tanesi altm ve 295 kadar etmiştir? Pierre Loti'ye sahife lıyoruz: lunan Ankaralılar; yüksek mekteb tale bu inişte bayraklar muhtelif tehlikeli ve lerle mensur, şiir yazdıran Göksuyu, Teşrinisani 1916 Alman umumî bir mesafe, Balestik kanunlarını tama " belerinden ve muhtelif spor kulüblerine sarp noktalara dikilmişti. Slalam denilen tanesi gümüş olan paralar muhtelif kıy şimdi içimizde kaç kişi gidip te ziyaret karargâhına giden yol sürekli bir yağ men altüst ediyordu. teknik müsabaka havanın müsaid olma mettedirler. Asari atikadan alduğu tes eder? mensub genclerden mürekkebdir. mur altında kamçılanıyor. Saat akşamın Profesörün imdadına talih yetişti. O Oteller (Nuhun gemisi) denilecek gi" masından yapılamamıştır. Derece alan bit edilen bu paralar Sultan Mahmudla İşte Şirketi Hayriye idaresi, yüzüne altısı. On santimetro ileriye baksanız sırada, uzun menzilli top tecrübelerine her gün baktığımız halde özünü anla gö'lgeden başka birşey göremezsiniz. Sis sahne olan Nieppen talimhane meyda bi her çeşid ve her kıyafette, cins cins in lara federasyonca mükâfat olarak dağ Sultan Mecid devirlerine aiddir. mıya tek bir günümüzü feda etmeğe lüsanla dolu idi. Yer bulamıyanlar geri cılara lâzım olan eşyadan bazı hediyeler ortasında bir otomobilin kornası işitiliyor nında şayanı hayret neticeler elde edil" görmediğimiz bu yetim güzelliği, dönmüşler, bazıları red cevabı aldıkla verilmiştir. Bu bayramın hususiyetlerin rak Viyananm Hakova takımını getir " zum mişti. Obüs topları yirmi kilometro me~ biri de Uludağda ilk defa kücük meğe karar vermişler ve bu kulüble şera Boğaziçi adını taşıyan bediî danteli yer ve otomobil, içinde Alman Erkânıhar rından hiç gelememişler, buraya çıkabüen den biyesinin calıştığı eski binanın methalinl safeye endaht yapmalan icab ederken, yer ve tutam tutam bize tanıtmak ül bahtiyarlar ise yataklarda ikişer üçer yat mikyasta atlamalar yapılmış olmasıdır. it hususunda mutabık kalmışlardır. küsüne bel bağlamış, altı aydanberi bir gizliyen dönemeci, bütün süratile dönü tecrübe esnasında, obüslerin kırk kilo Kayak evi yanında yapılan atlama saha" mağa mecbur kalmışlardı. yor. Selâm duran nöbetçilerin önünde metro mesafe katettikleri görülüyordu. İngiliz takımlarının yapacak mecmua çıkarmıya girişmiştir. Takvımın geçmedığı, saatin işlemedı " sinda bırçok gençîer çalısmışlardır. Boğaziçi adını taşıyan bu mecmua duran otomobilden, bir sivil, çevik bir Bu nasıl oluyordu ve bunun sebebi neyları müsabakalar ği, günün bilinmedıği bu diyarda spor, Musa Ataş nın altıncı sayısı da bugün elime geçti, sıçrayışla yere iniyor. Onun önünde bü di? neş'e, kahkaha ve eğlenceden başka bır Ingilizlerin tanınmış profesyonel takım" rikkatle ve dikkatle gözden geçirdim. Tekirdağında bir stadyom tün kapılar açılıyor. Aradan bir dakika Krupp fabrıkası mühendislerinin tet " şey hüküm sürmüyordu. Konya meb'usu ları, futbol mevsiminin sona ermekte ol Ne yalan söyliyeyim. Mecmuanın her geçemeden kendisini Erkânıharbiye re ~ kikatı şu neticeye vardı: Obüslerin mah« yapılıyor Hamdi, Tokad meb'usu Süreyya Genca duğunu nazarı itibara alarak turnder sahifesinde, güzelliği tarümar olup giisinin odasma sokuyorlar. Reis bu zata reki kısmen stratosferden geçiyor ve Tekirdağ (Hususî) Şehrimizde ya" tertib etmektedir. da aramızda idiler. der gibi görünen Boğaziçi hakkında bidoğru ilerliyor ve: pılmasına karar verılen stadyomun plân mermi, burada daha az hava mukavemeHali hazırda birinci lik tasnifinde bi " rer mersiye okuyacağırm umuyordum. Bu sefer 2,000 metre irtifaa ilk defa ve sair evrakı üzerindeki muamele bitiril rincı olan Çerlton takımı Kanada ve şi Fakat her sahifede, o ihmal olunmuş Profesör Rausenberger siz misi tine maruz kaldığı icin, tahmin edilen olarak bir radyo çıkarmışlardı. Fakat miştir. 936 senesinde vilâyet ve belediye malî Amerikada on bir maç yapmak ü güzellikler üzerine sevgi ve alâka cel niz? diye soruyor. menzilden daha uzağa kadar gidiyordu. mübarek radyo arasıra kendıliğinden ya bütçesinden ayrılan 3,000 liralık tahsı zere bir kunturat imzalamıştır. 19 ma beder mahıyette yazılar ve gene bu Profesör Rausenberger, bu noktayı Filhakika, şimdi, generalin bir işareti sesini yutuyordu, yahud istasyon değiştr sata Türk Spor Kurumutda 4,000 üra güzelliklerden bir kısmını bütün in üzerine, yumuşak deriden bir koltuğa nazarı itibara alarak ve stratosfer taba " yısta başlıyacak olan seyahat 9 temmuz" riyordu. Anlaşılan buradaki havada bir eklemiştir. celiklerile tecessüm ettiren tablolar yerleşen bu zat meşhur topçu mütehas kalarındaki derecei hararet düşüklükle da nihayet bulacaktır. başkalık vardı. görünce rikkatim sevince münkalib olBir Macar güreş takımı Arsenal, Sandırlend, Everton ve du, Şirketi Hayriyeyi candan alkışla sısı ve Krupp fabrikalannın başmühen rini de gözönüne getirerek bir top imaBayramın üçüncii günü Istanbullu line girişti. Bu top kırk kilometro irtifa disiydi. geliyor Portsmavt takımları da cenubî Ameri " dım. larla birlikte zirveye çıktık. Zirvede bu geçen ve nakıs 50 derece hararete General, bırdenbıre söze şöyle başla dan Macar güreş millî takımı ayarmda ve kaya ve Rusyaya davet edilmişlerse de Şu satırlan yazarken de sahifelerini sene yapılmış olan sığınağm her tarafını tahammül erlebilen mermiler atacaktı. seve seve ve sevine sevine çevirmekte dı: bir metro kalınlığında buzlar kaplamıştı. kıymetindeki Uypeşt güreş takımı mart kat'î bir karar verilmiş değildir. P. 1 în akameti Profesör, vaziyet vahimdir. Harb Çelse takımı Avusturyanın Admira olduğum 6 numaralı mecmuada Hüse Içi de tıpkı bir dondurma kutusuna ben" ayı sonunda şehrimize gelip iki veya üç yin Cahidin, Abidin Daverin birer nefis iki senedir devam ediyor ve zaferle bit" Aradan aylar geçti. Almanyanın ziyordu. Sobayı yaktığımız zaman tavan rr.aç yapmak üzere Galatasaray ile Gü takımı tarafından 17 mayısta Viyanada makalesi, Mithat Cemalle Faruk Nafi mesi için de, denizde, karada ve hava muhtelif dökümhanelerinde, topun muh neş kulüblerimize müracaat etmiştir. karşılaşmak üzere davet edilmiştir. daki buzlar eriyip üstümüze damlamıya Meşhur profesör Karpatinin idaresinBerlin Olimpiyadlarına iştirak eden zin de birer zarif şiiri var. Aziz arka Iarda taarruza gectikten sonra, müthiş bir telif parçaları üzerinde hummalı bir ça" başladı. Zaten sığınağın kapısındaki buzdaşım Abidin Daver, burada nalma mılan kayaklarla kırarak içeri girebilmiş deki bu takımm getirilmesi için iki kulüb İngiliz amatör millî takımı ise profesyo hına vurmuyor, deniz harblerinden ve vasıtaya, Fransada panik uyandıracak lışma devam ediyordu. Bu harikulâde tik. Bayramın üçüncii günü aynca Ulu" aralarında uyuştuktan sonra Macarlara nellerden daha büyük bir turneye çıka " devletlerin askerî kuvvetlerinden bah bir vasıtaya müracaat etmek lâzım. Paris topun aksamı üzerinden bir plân vücude üzerine ateş açacağız. getirilebilmesine mâni olmak için, onu caklardır. dağda ilk defa olarak federasyonca bir mukabil teklifte bulunacaklardır. setmiyor, siyasî tahliller ve tahminler Bu söz kamçı gibi şaklamışh. Profe müteaddid parcalara ayırmağa karar teşvik müsabakası yapıldı. İki kategori Galatasaray Robert Kollej İngiliz amatör millî takımı, sekizi Ye yapmıyor, mecmuanın taalluk ettiği büüzerine yapılan bu müsabakalara BUÎ " nizelândada, dokuzu da Avustralyada yük şiiriyetle, Boğaziçinde gülen, ya sör Rausenberger yerinden fırladı; se vermislerdi. Ve bu sır mükemmel surette kır koşusu muhafaza edildi. sadan Uludağda kimse olmadığı için; olmak üzere on yedi maç yapmak için şıyan ölmez şiirle alâkalanarak şairle lâm vaziyetinde cevab verdi: Galatasaray ile Robert Kollej atlet " dört ay sürecek büyük bir seyahate ha şiyor ve bize mensur bir şiir sunuyor. Emredersiniz, ekselâns! Istanbul dağcıları da dağa geç geldik 1917 ilkbaharında top ikmal edilmiş, Onun gerçekten nefis olan yazısının Odada derin bir sükut vardı. Profe iş, ilk tecrübe endahtını yapmağa mü " lerinden ve antrenmanları olmadığından leri arasındaki senelik kır koşusu önümüz z;rlanmaktadır. deki cumartesi günü Bebekte yapılacak" başlığı «Boğazda Beyaz Geceler» dir sör masanın üstünden bir blok aldı. Cep said bir yer bulmağa kalmıstı. Mevcud girmemişlerdi. Birinci kategoride: tır. Üç bin metro mesafe üzerinde yapı Güneş kulübünde konferans ve şüphe yok ki Boğaziçi, bu gecelerin atış meydanlan bittabi çok dar olduğu 250 metrehk bir iniş ve 800 metrelik lacak olan bu müsabakaya iki takımdan Güneş kulübünün tertib ettiği fay yeryüzünde yegâne kaynağıdır. Mec ayni zamanda ona karşı taşıdığımız seviçin, tecrübenin denizde yapılmasına bir mesafe üzerinde yapılan müsabakada onar atlet iştirak edecektir. dalı konferanslar devam etmektedir. muadaki öbür yazılar da seçmedir, fay ginin lâyık olduğu hadde yükselmesini mecburiyet hasıl oldu. Günün birinde, Ankara Ziraat Enstitüsünde'n Mahmud Bu hafta da cumartesi günü Ressam dalıdır, resimler ve tablolar ise ayrı ay temin edeceğme kanaatim var. Bu ka büyük bir deniz üssü olan Cuxhaven 1 dakika 15 saniyede birinci, Ankara Viyananın Hakova takımı rı birer zarafet ve san'at nümunesidir. naatle mecmuayı bütün okuyucularıma Bedri Rahmi tarafından resim ve res mıntaka^ında sahilin büyük bir kısmı asGenclerbirliğinden Nazım ıkind, Ziraat geliyor Şirketi Hayriye, birçok mecmuacıla tavsiye edıyorum. sam mevzulu bır konferans verilecek Enstitüsünden Cihad üçüncü, Istanbul Galatasarayla Güneş kulübleri 20 ve rımızın gıptasını celbedecek nefasetteki Boğaziçini sevenler ve onun hakika kerî muhafaza altına alındı ve elektrikli ve bunu bir çay takıb edecektir. Güneş şu mecmuayı çıkarmakla büyük bir tini öğrenmek istiyenler Şirketi Hayri demir tellerle çevrildi. İhzarî ameliyelar Alman mektebmden Oberle dördüncü 21 marta tesadüf eden cumartesi ve pagelmişlerdir. Bu müsabakaya 15 sporcu zar günleri millî küme maçları oynama kulübü bu konferansa aza ve dostları noksanı gidermiş, bize Boğaziçinin üâhî yenin çıkardığı mecmuayı mutlaka o Essen'den gelen tnakine bölüğü efradına girmiştir. güzelliklerini öğretmiş olacağma ve kumalıdırlar. yaptırıldı ve bu efrada, gördükleri şeyyjf# J . J . yıp boş kalacaklannı nazarı itibara ala~ nın teşrifini rica etmektedir. leri söylemiyeceklerine dair yemin etti " benden daha kuvvetli sanıyorsun. Çünkü Birdenbire, korku ve dehşet içinde geri Sağ eli bir anda arka cebine gitti ve sö rildi. ben bütün silâhlarımı sana gösterdim ve çekildi. Yırtıcı bir sesle: züne devam eder ğörünerek: Topun namlusunun fazla gözükme bütün vasıtaları senin gözünün önüne Sen... sen... sen misin?.. Anlaşıldı Azmi! dedi. mesi ve casusların nazarı dikkatini cel koydum. Amma bütün bunlan ben gerı Diye sordu. Hasan Azmi alaylı ve sa Sonra dişlerinin arasında ıslık çalar betmemesi için, beton kaide çok derin Zabıta romanı : 64 almasını ve senı bir tabak gibi kırıp fır kin: gibi: kazılan toprağa gömülmek suretile ya " Hayır... Yapayalnızım, görüyor verdiniz. Haydi, çabuk cevab ver. Doğ latmasmı da bilirim. Şimdi sana soruyo Benim!... Mevkiim boş kahnca opıldı ve böylece, namlunun pek az bir Anlaşıldı, diye tekrar etti, fakat sunuz ya... ruyu söyle... Çünkü... rum. Paralar nerede? Bu projeden vaz rasım işgal etmeğe de mi hakkım yok?... senin anlamadığın birşey var. Ben seni kısmı zeminden dışanda kaldı. Ameliye Çok iyi. Size gayet fena bir haber Amma... Bıraz cür'etkâr hareket geçecek misin? Ne yapayım?... Hasan Nuri gidecekmiş. bu mevkide bırakır mıyım sanıyorsun?... uzun müddet devam etti ve bir mayıs güvermeğe geldim. Bu haberın fenahğı ediyorsunuz Prens... Ne kadar kuvvetli Allah Allah, doktorcuğum... Ha Baktım ki işler altüst olacak, ben de de Sen vazifen olmıyan ve öğrenmemen lâ nü herşey hazır oldu. şimdilık yalnız bana taalluk ediyor, gıbı iddia... İftira... liniz pek garib... Eğer bana Hasret veya nizin dibinden çıkıp buraya geldim, azi zım gelen birçok şeyleri öğrendin.. Muazzam namlu aheste aheste yukan görünmekte ise de korkarım siz bundan Bana bak, Hasan Nuri... Herşeyi davuddan hangısınin akıbeti için endişe zim... Hem bu hal, size ne derece mer Doğru Samoilof... Bu vaziyette o doğru dikilirken, Heligoland adasının daha çok müteessır olacaksınız... biliyorum. Hatta aşağıkı kasadaki para de olduğunuzu Wdirseydıniz sozlerinize but olduğumu da göstermez mi? Ben şu arkasında, çok uzakta bir topito filotillâsı Hasan Azmı büyük bir hayret içinde: ları yavaş yavaş kaldırmıya başladığını, daha ziyade ehemmıyet verirdim. Han Rızkullah Samoilof denilen zatın ba lan bir adamla, daha ciddî ve daha esasiı mevzi almıs ve bir tayyare filosu da enmüzakereye girişmen lâzım. Şimdiye ka Nasjl haber bu? diye sordu. şimdilık yarısını götürdüğünü de biliyo gisi? Hasret mi, Davud mu? Dedinız na ne derece ihtiyacı olduğunu da tak dar cürüm şerikin olan adamı bundan dahtı takıb etmek üzere havalanmıştı. Bugüne kadar paralarn hangı göz gibi Hasretten şüphelendiğinizi farzede • dir ediyordum. Hasan Nuri ismindeki Prens bir elini yazıhaneye dayayarak rum. P. 1. ateşe hazır ol! sonra tam manasile şerik yapmalısın.. de olduğunu bılmıyordun. Ev^velki akşam lım... Pekı amma, Hasretle benım ne a gencin size ne derece zararlı olabilece yüzünü Hasan Azmiye yaklaştırdı: Ateş! Yahud ortadan kaldırmalıyım!.. Siz benim karımı kaçırmak istiyor burada kalarak onu da öğrendin ve yüz lâkam olabilir? Hasretin alâkadar oldu ğini de anlamıştım. Sizi ondan kurtar Hava sarsıldı, deniz zabitleri, krono Bu sözlerle Rızkullahın çınhyan sesiotuz bin lirayı kaldırdın. Nuri kendine ğu adam ben değilim başka birisi... mak ta vazifemdi. Bundan dolayı bana sunuz!... ni uzanan elindeki silâhın sesi takib etti. metro elde, vaziyeti takib ediyorlardı. Dedı. Hasan Azmı daha büyük bır gel... Prens Rızkullahın gözleri birdenbire teşekkür etmelisiniz ya... Aramıza giren Fakat Hasan Azmi çoktan bu taarru Uç dakika sonra, merminin, hedefine uhayretle: Hasan Azmi bir kahkaha salıverdi: büyüdü. Şüphe ve endışe ile başını Ha zavallı bir enai... Çoktan bu dünya ile zu bekliyordu. Onun elinin uzandığını lasmıs olması lâzımdı. Ne diyorsunuz, ben mi?... Aman Aman dostum Samoilof... Neden san Azmiye yaklaştırarak ve gözlerini alâkasını kesmiş olacakken siz onu yok görür görmez yazıhanesinin altına atılMüthis bir su sütunu havaya fışkırdı; tan var etmişsiniz. Ona yaşamak, hayatPrens hazretleri... Kendınize gelinız. Ne bana Hasan Nuri diyorsun? onun gözlerinden ayırmıyarak: mıştı. Zaten tam o sırada ve kurşun atıl fakat 120 kilometro uzaktaki hat üze " tan zevk almak imkânlarını temin etmişmünasebet? Ben Hasret Hanımı kaçı Ya sen bana neden Samoilof di Başkası mı? Kim bu başkası? madan bir saniye evvel, Murad Ferdi de rinde değıl, millerce geride kalan bir rayım öyle mi?.. yorsun?.. Demin bahsediyordunuz ya, Hasiniz... Amma o bir aşk yüzünden nan saklandığı yerden çıkmış, Rızkullahın noktada. Mesafe derhal ölcüldü ve mü" ; körlük ediyor. Hasan Azm o kadar soğukkanlı ve o Birdenbire ikisi de sustular. Birbirle san Nuri... üstüne atılmıştı. Arkadan kollarını bir tehassıslann çehresinde hayret ve yeis akadar tabiî idi ki Prens daha ziyade rine bakmaktan çekiniyorlardı. Nihayet Nasıl? Ne dedin?.. Rızkullah büyük yazıhanenin önünde çember içine aldığı gibi dizlerinden biri lâmeti belirdi. Mermi, 120 kilometro yeSiddetlendi: Prens Rızkullah bu sükutu kesti: Hasan Azmiye o bf&Sr yaklaşmıştı ki ki kanapeden ayağa kalkmış, birkaç a ni de bir tekmeyle bükmüş, yere yıkmış rine, ancak 90 kilometroya kadar gide" Bana rol yapma... Herşeyi biliyo Âlâ, dedi. Artık herşeyi açıkça ona dokunacak sanılırdı. Nefesini duyu dım geriye atarak olduğu yere mıhlan bilmişti. Dev yapılı ilk topun imaîi akaü. ' n Sevişiyorsunjz. Kaçmağa karar konuşabiliriz. Anlaşıldı ki sen kendini yor ve gözlerini kırpmadan bakıyordu. mıştı. Gözleri kin ve nefretle parhyordu. metle neticelenmişti. (Sonu yann) lArkası vcr] Uludağda yapılan kayak müsabakaları Ege çiftçileri ve tohumluk ve pulluk Bunun için şimdiden hazırlıklara başlandı Boğaziçi mecmuası Çıkaran: Şirketi Hayriye İki kategori arasında yapılan müsabakaların hepsini Ankaralı sporcular kazandı Parisi döven müthîş top nasıl yapılmıştı? Şişman Bertanın esrarı Profesör Ransenberger'in ilk tecrübesi boşa çıkmıstı. Uzun emeklerle P. 2 hazırlandı ve ateş tecrübelerinde mermiler 120 kilometroyu buldu Köşe minderinin esrarı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog