Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 4 Mart 1937 KüçUk hikâye Sefalet çehresi Vicki Baum'dan Bir köy halkı birbirine girdi Köylülerden beşi yaralandı, biri de öldü Soma (Hususî) Somanm Tekeli ışıklar köyü bir zamandanberi iki parti halindedir. Muhtarlarmın zimmetine para geçirmesi dolayısile işten el çek tirilmesi üzerine yeniden muhtar se çilmesi icab etmiştir. Aralarmda bir türlü anlaşamamaları üzerine de karakol kumandam Mehmed Onbaşı intihaba gitmiş, iki taraf barışarak iyi bir intihab yapmıştır. Fakat uyuşmuş görü nen köylüler jandarma gidince aralarmda tekrar münakaşaya başlamışlardır. Ve yakmlardaki Değniş köyündeki düğüne gidecek köy delikanlıları gelin alaymda çekilmek üzere köyün bayrağım götürmek için iki taraf olmuşlar, bu sırada köyün ihtiyarları bayraksız gi dilmesini ileri sürerek ihtilâfı halle bayrağı odaya kilidlemişlerdir. Bu karara razı olmıyan bir taraf diğer tarafa saldırmış, bu kavgaya kadınlar da karışarak köylü iki taraf olmuş ve sopalarla, taşlarla, bıçaklarla birbi rme gırmiş ve bu arada bir kadın ve be§ erkek bıçakla yaralanmıştır. Yeni muhtar da yaralılar içindedir. Bunlardan başka damadı İbrahim ve kardeşi Ali tarafmdan vurulan Mehmed Çavuş ta aldığı yaraların tesirile hemen ölmüş tür. Bu arada birkaç kişi köyden epey uzaklaşan jandarma Mehmed Onbaşıya haber vermişler, geri dönen Mehmed Onbaşı silâhile güç hal köylüleri ayırabilmiş ve telefonla vaziyeti kazaya bildirmiştir. Bunun üzerine zabıta ve adliye işe el koyarak ve kazada doktor olmadığından Kırkağacdan çağırılan doktorla köye giderek ilk tahkikatı yapmıştır. Adliye bu çapraşık meselede maz nunları ayırmak için güçlük içindedir. ünkü yaralananlar da bütün köy halkının ifadelerine nazaran maznun va ziyetindedir. Zararsız geçen bir tayyare kazası R A D YO Bu aksamki program J ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 ha vadis 13,05 muhtelıf plâk neşrıyatı 14 son 17 Inkılâb dersleri: Hikmet Bayur tarafırcdan Universiteden naklen 18,30 plâkla dans musikisi 19,30 Maryo Parudi tarafmdan gitar solo 20 Rıfat ve arka daşları tarafmdan Türk mıısikisi ve halk şarkılan 20,30 Ömer Rıza tarafmdan arabca soylev 20 45 Safiye ve arkadaşları tarafından Türk musikisi ve halk şarkı ları, saat ayarı 21.15 orkestra 22,15 a jans ve borsa haberleri ve ertesi günün prograrm 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23 son. VTYANA: 16,15 çocuk saati 18,40 spor havadis leri 17 havadis 17,10 konser, 17,55 Linz'den naklen temsil 18,30 konser 19.35 konferans 19,55 havadis 20,25 konferans 21,05 orkestra konseri 22,45 haftanın hâdiseleri 23,10 havadis 23,20 oda musikisi 24 dans musikisi. BERLIN: 17 konser 18,50 opera parçalan 19,20 edebî konusma 20 şan 21,45 havadis 22 10 konser 22,15 askeri bando 23 havadis 23.30 konser 24 dans musikisi. PESTE: 18,30 piyano konseri 19,35 hafif musiki20,30 operadan nakil 23 havadis 24,10 çigan orkestrası. BUKREŞ: 18 konser 20,20 Puccini'den opera 21,15 senfonik orkestra 23 gece konseri22,45 dans musikisi. 19,35 dans musikisi 20 havadis 20,20 spor haberîeri 20 40 piyano konseri 21,30 askeri bando 22 varyete 23 havadis 23,20 org konseri 24 hava haberleri. Paris [P. T. T.]: 18.15 havadis 19 konser 20 varyete 20,50 şiir 22 konser 22,30 havadis 24,33 konser. ROMA: 17,40 çocuk saati 18,15 konser 18,50 havadis 19 komedi 20 Bari'den nakil 21 Bologna'dan naklen konser 21.49 Yunanistana mahsus neşriyat 21 havadis 21,40 komedi 23,15 ş a n 23,45 dans mu sikisi. Alma Drigalsky, mahrumiyet ve sefa" kıracı buldu. Seyyar dondurmacılık ya " letin işlediği kemikli, buruşuk ve her va" pan Herr Pusch bekârdı, Drigalsky ayda kitkinden daha yorgun çehresile, Halfa on iki mark verdi ve gazin de yarısını üs" filim kumpanyasının muhteşem binasına tüne aldı. Alma Drigalsky kiracısından son derekadar uzandı. Bir gün evvel trende ken" disine niçin alâka gösterdiğini bilmediği ce hoşlandı. Hakikaten Pusch sevimli bir bir adamın tavsiyesi üzerine ve onun kar adamdı, Drigalsky'ye çok iyi muamele tını hamilen Herr Thorbegge'yi gönneğe ediyordu. Driglsky kiracısmın hoşuna gitmek için beyaz bir blüz aldı, evde yegidiyordu. mek pişirmeğe başladı. Pusch için san Son zamanlarda birçok senaryolar yazmış olan şair Thorbegge kadını ve uzattığı duviçler hazırhyordu. Yavaş yavaş Drigalsky'nin çukur ya" kartı göriince sevincini saklıyamadı Meslekdaşlanna haber verdi. Onlar da bu naklan dolmağa başladı, gözlerinin etra" «keşf» e hayran olmaktan kendilerini a fındaki mor halkalar kayboldu ve bütün bunlar artist hayatınm tam zirvesine yüklamadılar. Kendisinde bu kadar beğenilecek, selmiş, Drigalsky ismi rejisörler için bir hayran olunacak ne bulunduğunu bir tür~ muvaffakiyet sembolü olmuş iken... Bir sabah stüdyoda Thorbergge'le lü anhyamıyan zavallı kadm yerinden kıpırdamıyor, karşılannda halinden uta karşılaştı. nır gibi duruyordu. Öyle bir sefalet mer~ Bonjur Drigalsky, nasılsmız? tebesine yükselmişti ki etrafında olup bi Teşekkür ederim, iyiyim. ten kendisini zerre kadar alâkadar etmiDrigalsky'yi tepeden tırnağa süzen yordu. Sadece iş bulmak ümidile buraya Thorbergge: kadar gelmişti ve kımıldamadan, kelime Sahih, dedi, iyileşmişsiniz. söylemeden, kendisile meşgul olunmasr Drigalsky bu sözlerde gizlenen esefin nı bekliyordu. Stüdyoya geçmesi ve ksnfarkına varmadı. dısine giinde on mark verileceği söylen" Yolda bir mağazaya girdi bir saksı diği zaman talihinin döndüğüne evvelâ çiçek satın aldı, biraz ötede, Herr inanamadı. Pusch'in odası için beyaz bir liğen ve erBu stüdyoda kendisi gibi giyinmiş katesi gün gönneğe gideceği oğlu için de dmlar vardı. Onlann da yüzü buruşuk" bir kutu şeker. Ve evine doğru adımla lar ve gözlerinin etrafı morartılar için rını hızlaştıran Drigalsky oğlunu düşü deydi. Fakat onlarmki tabiî değildi, yağnerek gülümsedi. Evet, artık sık sık gülı kalemle çizilmişti. Sağdan soldan iti lüyondu. Meselâ, briyantinin parıl parıl lip kakıUn Alma Drigalsky bu kalabaparlattığı saçlannı elile düzeltirken, mavi lığa güçlükle adım uydurabiliyordu. etekliğile son derece zarif duran beyaz kendi çehresi bu makyajlı çehrelerden o blüzünü giyerken aynanın " bir ayna da kadar bambaşkaydı! satm almıştı önünde. Herr Pusch için O gün çevrilen sahnede Alma Dri sanduviç yaparken de gülüyordu, nasıl galsky son derece muvaffak oldu. Ertesi gülmesin ki, Herr Pusch, kendisine bu gün kucağına bir çocuk vererek fotogra" kadar iyi bakan bir dul kadınla evlen fmı çıkardılar, üçünü günü saatlerce sü~ mekte tereddüd etmiyeceğini söyler gibi ren bir seanstan sonra otuz mark aldı. olmuştu. Parasını ihtimamla avuçlannda sıkarak Fakat teşrinievvel ayından itibaren gayet mahçub: Bir daha ne vakit geleyim, diye stüdyo direktörleri Drigalsky'den şikâ yete başladılar, hatta bir gün çok kolay sordu. bir rolü kendisine üç defa tekrarlatan Thorbegge mütebessim: Biz size haber veririz, dedi. Bize rejisör sonunda hiddetlenerek Drigalsky*yi evine gönderdi ve ertesi gün onu tekadresinizi bırakmız rar beyaz blüzü ve mavi etekliği ile göVe ilâve etti: rünce büsbütün köpürdü, hemen kadın " Bu iş ev işi gibi muntazam bir iş cağıza yırtık ve kirli elbiseler giydirdi. değildir. Fakat Alma Drigalsky o kadar yor Fakat bunlar elbıse mağazasmdan çıkı " gundu ki gülemedi, srüdyodan çıkıp evine yordu ve kendilerinin o kadar hahişle döndü. Tekrar çağmlacağı günü bekli aradığı realite hissini vermekten çok u zaktı. O günden sonra Drigalsky'ye, stüdyordu. yoya ilk geldiği gün giydıği elbiseleri giyO gün de geldi. Artık Alma Drigalsky Halfa stüdyolanna sık srk devam edi mesi sıkı sıkı tenbih edildi. Zavallı kadın bunun sebebini bir türlü anlıyamıyor yordu. du. Öteki figüranlar istedikleri gibi gi" O sene içtimaî mevzular modaydı ve yinmiyorlar mıydı? Niçin kendisini, arrejisörler, sefil bir kadın rolüne ihtiyaç tık giymekten utandığı o paçavraları giyhissettikçe, Drigalsky'ye başvurmağı itimeğe mebur ediyorlardı? Drigalsky kenyad edindiler. Mevcudiyeti kalabalık a" di kendine: «Allahım! Bu adamlar çılrasında taklid edilmez bir ıstırab ve sefadırıyorlar galiba..» diye düşündü. let havası yaratıyor, sahneye münakaşa Teşrinisani ayında kendisine pek az edilmez bir realite manzarası veriyordu. iş verdiler. Kânunuevvelde yalnız bir Böylece Alma Drigalsky belini doğrultmağa başladı. İlk filimleri için aldığı kere, o da «Mustarib kütle» filminin bir para ile, kocasma bakan doktora borcu iki sahnesi için, çağırıldı. Nihayet Thorbergge'e derd yanmak nu ödemişti. Birkaç gün sonra kocasını ıstırarında kaldı. gömdü. Şimdi herkes gibi giyiniyorum diye Herr Drigalsky'nin ölümü dul kadı bana az iş vermeniz doğru mu ya.. Her nın hayatını kolaylaştırdı. Alma Dri galsky birkaç kuruş biriktirmek imkânmı halde bütün ömrümce o paçavTalan üs bulabildi. Oğlunu da evde yalnız bırak tümde taşımamı istemezsinız. Zaten fi maktan korktuğu için " zira küçük çap " limlerde sahici bir şey yok ki! Hepsi uy~ kmın kibritle oynamak gibi bir kaprisi durma değil mi? Artık sefil değilim divardı bir leyli mektebe yerleştirdi. Böy ye beni kovacak mısınız? lece hayatmı intizama soktuktan sonra, iik defa olarak rahatça nefes aldığmı hissetti. Kendisile ayni apartımanda oturan komşulan filimlerdeki muvaffakiyetini kıskanıyorlardı. Fakat Drigalsky hiç aldınş etmedi. Hatta onların bu kıskançlığı kendisine, o zamana kadar eksiklr ğini daima hissettiği «itimadı nefs» i ka" zandırdı. Çamaşır yıkamağı bırakh ve talihe bakın ki boş kalan odasma da bir Thorbegge yerinden doğruldu, yum ruğunu masaya vurarak haşin bir sesle: Yanılıyorsunuz, dedi. Çevirdiği " miz filimlerde herşey uydurma değildir. Biz filimlerimizde realiteyi, hayatın kendisini anyoruz. Eğer müreffeh bir hayatı sefalete tercıh ediyorsanız, o sizin bıleceğiniz iş. Fakat artık burada işiniz kal* mamıştır. İngilterede 24 şubatta havanm sisli olması yüzünden yolunu şaşıran bir tayyare sakatlanarak Ticehurst şehri civarındaki bir kulübenin üzerine düşmüştür. Tayyarenin pilotu ve rasıdı bir tesadüf neti cesi olarak ehemmiyetsiz yaralarla ölümden kurtulmuşlardır. Kulübenin sahib olan kadına da hiç birşey olmamıştır Yukarıdaki resim kazaya uğrıyan tayyareyi ve kulübeyi göstermektedir. irtihal Esbak Başvekil ve Adliye Nazırı merhum Abdurrahman Paşanm hare mi salihatı nisvandan Bayan Fatma Faize duçar olduğu zatürrieden kurtu amıyarak Allahm rahmetine intikal etmiştir. Martın dördüncü perşembe günü Beşiktaşta Sinanpaşa camisinde ikindi namazını müteakib cenaze namazı kılmdıktan sonra Yahyaefendi kabris anına defnedilecektir. Tanrı rahmet eyliye. Sinemada ^ ^ ^ ^ YENİ ESERLER üikü ) Ankara çıkan Ülkü mecmuasmm 49 uncu mart sayısı da intisar etmistir. Bu sayıda Dahiliye Vekili Şükrü Kayanm nutku, Nafi Atufun nutku, Fevziye Abdullah, Yoseph Strzygovvski, Nihad Sami, Ömer Barkan, Behçet Kemal Çağlar, Dr. Hayri Kaleli, profesör A. Mez, Nahid sırrı imzalı yazılar ve şiirler vardır. Alâkadarlara tavsiye ederiz. EHLi SALIP Muharebeleri Türkçe sözlü Türk tarihinin son ve şeref I Bu akşam sehrin muhtelif semtlerinde nobetçı olan eczaneler şunlardır: dolu sahifelerinden NÖBETÇİ ECZANELER • Senenin en büyük fi mi • Darüşşafakanın teşekkürü Harbiyede Dersane sokağında Tavşancıyan apartımanında yüzbaşı Hasan kızı Macide tarafmdan 1, Temyiz mahkemesi azasmdan Cevad Abdürrahim tarafmdan 1, Kuçuk Nazım tarafmdan 1, mahkeme reisi Ismail Hakkı tarafmdan 1, Darüşsafaıka mezunlarmdan Hlsarlı Avni tarafından 1, Kefelizade Hacı Yusuf ve Sabri tarafından 2 kurban hediye edılmiştir. Müdiriyetinden teşekkür olunuyor. 6 mart cumarlesi günü akşamı T U R A N tiyatrosunda • « San'atkâr Naşid Dumbullu İStfiaİI komik Şevkî, RlfklHakkl karşı karşıya Yeni varyete, kanto. düet, orosrratn. El Uâılarını okuvunuz Türkiye komikleri bir sahnede Istanbul cihetindekiler: Eminonünde (Bensason), Beyazıdda (Asador), Kuçukpazarda (Necati Ahmed), Eyubde (Mustafa Arif), Şehremminde (Ham di), Karagumrukte (Kemal), Samatyada (Teofilos), Şehzadebaşında (Hamdi), Aksarayda (Şeref), Fenerde (Vitali), Alemdarda (Ali Rızaı, Bakırkoyde (Hilâl). Beyoğlu cihetindekiler Galatasarayda (Kanzuk), Bostanbaşmda (Itimad), Galatada Mahmudıye caddesınde (Ismet), Taksim Istıklâl caddesinde (Nı 7ameddın). Şişli Kurtuluş caddesinde (Necdet), Hasköyde iBarbut), Ka^ımpa şada (Vasıf), Beşiktaşta (Süleymân Re . ceb), Sanyerde (Nuri). Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Usküdarda İsekele caddesinde (Merkez\ Kadıköyde Sdğudlucesmede fArman Hu lusi). Büyukadada (Şinasi Rıza). Heybelide (Halk). CEVAD SADIK ((Normandie» nin yeni uskurları Sabık Güm ^ rükler Nazırlı Görmiyenlerin görmelenni ve görenlerin de tekrar görmeleri için ğından müteka d merhum Ba^ Hilminin torunu ve Ticaret Oda^' tahkıkat masas1 şefi merhum Ba> Sabrinin oğlu Boğaziçi lises Birkaç gün daha gösterilmesine devam olunacaktır. Ayrıca günun filmi olan ve EDWARD ROBİNSON 1935 1936 seneve JOAN BLONDEL tarahndan oynanan si mezunlarmdar Kâninin geçen bayramın dördün Merhum B. Kâni mmmma^^m^^^m^mm Fırsaltan istifade ediniz. 2 güzel film birden • ^ ^ M ^ ^ H ^ ^ M H M H cü gecesi tahsılde bulunduğu Cenevrede banyo yaparken havagazinden ze hirleneçek öldüğü haber almmıştır. Henüz 19 yaşında olan ve girdiği her mu hitte derm bir sevgi uyandıran mer hum Kâni ailesinin biricik erkeşi idi. Hayatınm baharını sürmeden gurbet elinde vefatı zavallı validesini, öksüz hemşiresini, efradı ailesini ve bütün kendisini tanıyanları sonsuz teessür lerde bırakmıştır. Cenazesi yakmda şeh tarafmdan neris bir surette yaratılan aşk ve güzelhk filmi. rimize getirılecektir. Ailesine bu sönmez acıdan dolayı sabırlar temenni eder ve merhuma gani gani rahmetler dileriz. Acıklı bir ölüm Bu akşamdan itibaren S A R A Y sinemasmda SiMONE SiMON ve HERBERT MARSCHAL'in temsillen Haftanın zaferi | \ | 2 L A R IVIEK I E B İ Fransızca sözlü film CINAYETE BU AKŞAM HARB en asrî halihazır vak'ası Sinemanın en parlak ve birbirine yakişan iki yıldızı Sinemasmda ELEK MARLENE DiETRiCH GARY COOPER Fransızca sözlii Paramount şaheseri, Prodüksyon SEVİŞMEK ARZUSU Ayrıca, Paramount dünya havadislerî Yerlerinizi evvelden aldırın. Tel. 40868 ERNST L U B İ T S C H 2 1 f7 £ I H A N Hevecan Heyecan Merhum udî Nevresin ruhuna ithaf e dilmek üzere 6 mart cumartesi günü saat te Kadıköyünde Osmanağa camisinde bir mevlid okutulacaktır. Arzu edenlerin teş rifleri. Mevlid Sıvasta Cumhuriyet gazetesinin ve bütün mekteb kitabları, kırtasiye, gazete ve mecmuaların tevzi yeridir. (Kitabevi) sahibi Kâmil S A V O YI « W V/ OTEL W I b l» « Ask Aşk ALBERS Meralr Merak SON Fransızların dev Transatlantiği «Normandie» İngılizlerin Queen Mary vapurundan meşhur mavi kurdelâyı geri almak üzere yeniden tamir görmüş ve her biri 26 ton ağırhğında olan uskurları çıkarılarak verine 22 tonluk pervaneler takilmıştır Resmimiz Havre limanmdaki gemiden eski uskurlarm çıkarıhşmı gösteriyor. YARIN AKŞAM * * İPEK Sinemasında RENATE MULLER GEORG ALEXANDR GRETE VVEİSER VVALTER FRANCK Türkçe sözlü büyük Millî filmini CASUSLAR A Aşk Heyecan iki düşman arasında kalan bir milletin istiklâli Mücadelesi. Muvaffak olmak, yahud ölmek emrini alan casuslar Nefis ve zengin sahneler Rus baletleri Rus musikisi IV uhteşem ve muazzam mizansen ^ | • ^ • * V% Her Türkün görmesi lâzım gelen TÜRK İNKILABINDA TERAKKi HAMLELERi TÜRK Siz de Görünüz. sînemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog