Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

4 Mart 1937 CUMHURİYET SONHABERLEB Büyük Faşist Meclisinin Oviedo önünde kanlı çarpışmalar vermiş olduğu kararlar Bütün gayretlere rağmen Bir Fransız gazetesine göre Italya bir kere daha hükumetçiler bu şehri zaptedemiyorlar gayrimemnun devletler tarafını tutmuş EDEBIYAT TEIEF9N TELCRAF vcTELSiZLE Uzun ve kısa cümle Peyami Safa Tanınmış bir mütefekkirimizden, bcni uzun ve kısa cümle üstünde bir kere daha düşünmeğe ve bu satırları yazmıya teşvik eden bir mektub aldmı. Kendisi telgraf ibaresi kadar kısa cümleye pek taraftar görünmüyorsa da uzun cümleye açıkça aleyhtardır. Edebiyatta, cümleleri endazeye vurarak onlara boy tayin eden bir nazanye yoksa da, üsluba aid her meselenin böyle bir ölçü davasina yol açmasını da pek tabiî görürüz. çırmak istemediğimiz günlerin tecrübelerini hatırlamak şart değildir. İHEM NALINA MIHINA Yedek Subay okulu için arbiye mektebi Ankaraya git tikten sonra, öksüz kalacağını sandığım Ha'biye " Şişli mu Kısa veya aksine uzun cümle yapmıya hitı Pangaltıdaki binanın, Yedek Subay alışmamış kalemlere çok tesadüf ederiz. okuluna (İhtiyat Zabit mektebine) tahTıknefes veya ağıraksak ibareler bu kasisi üzerine, eski şenliğini muhafaza etti. biliyetsizlikten doğar. Kâğıd üstünde yaBu yeni müessese, Harbiye gibi, yüz zı yürüyüşünün ritmini tayin eden şey, küsur senelik şan ve şeref dolu bir mazisi yolun eb'adı olduğu kadar yürüyenin de Madrid 3 (A.A.) Hükumet kuvolmamakla beraber, Halıcıoğlundan PanBerlin 3 (A.A.) Büyük Faşist ri, büyük Faşist meclisinin dünkü kararı hareket noktasile hedefi arasındaki mesavetleri, Jarama mmtakasında büyük biı galtıya göç ettiği gündenberi, durmadan meclisinin kararlan, son derecede mem~ dolayısile hayret izhar etmekte ve bu kafenin maksada ve temayüle göre taksiterakki ve inkişaf ediyor. Hakikaten, rann Roma Berlin mihverinin anî ola faaliyet göstermektedirler. Asilerin V V nuniyetle karşılanmıştır. midir. Çabuk ve ağır adım atılacak yerlencia yoluna karşı yapmakta olduklan Yedek Subay okulunun tekâmülü, elle Siyasî mehafil, İtalya ile Almanyanın rak takviyesi demek olduğu mütaleasmda leri, anları ve zaruretleri iyi tayin edeendahtların şiddeti azalmıştır. mukadderatı arasındaki müsalemet mev bulunmaktadır. Ilkönce yazılan nevilere ayırarak dü bilmek: Uslubun en büyük şartı budur, tutulacak kadar barizdir. Arganda madenî köprüsüne karşı ya şünmeliyiz. Telgrafta kendi endüstrisinSabah akşam talim ve tatbikat için zuu üzerinde yazılar yazmakta, mütaleaLe Journal, diyor ki: sanınm. pılan atışlar da hafiflemiş olup şimdi bu den ve ekonomisinden gelme bir zaruretle kırlara sessiz sadasız gidip gelen bölük" lar serdeylemektedir. «İtalya, bir kere daha mutmain dev• Yerini yadırgıyan uzun ve kısa cüm lerin şimdi boruları, trampetleri ve fif • Bu mehafil, Almanya, îtalya ve Fran letler sımfından aynlarak gayrimemnun yol ve köprüyü Madridin müdafaasına kısalan cümle, kartvizitte, damgada ve aid ihtiyacların tatmini için kullanmak mühürde fiillerini ve haber edatlarını bir leler de vardır. İki kelimeye inhisar ede releri vardır. Bunlar, caddelerden ge cist İspanyanın dünya yüzünde birer in Iar tarafına geçmektedir. Dümen, pek imaya tenzil edecek kadar kısaldığı g'bi, ceği yerde nafile yere uzayan cümleler, çerken, Harbıyenin mızıkasını dınleme" tizam unsuru oldukları beyan etmekte garib bir sertlikle kırılmıştır. Adalelerde imkâm hasıl olmuştur. Hükumet kuvvetleri, Üniversite ma acele yazılmış bir mektub veya pusula buluttan koptuktan sonra toprağa düş ğe alışmış olan kulaklarımızın hasretini dirler. Ayni mehafil, İtalyan Alman te ki gerginlik, para ve iptidaî maddeler itisanüdünün her iki memleketin de fakir barile zengin olan milletlerin bir taar hallesinde tazyiklerini artırmışlar ve a da, rahat yazılmış bir mektubda vîya mek için havada tereddüd ederek sende kısmen gideriyorlar. Ağır makinelitü i olması ve ancak kendi dahilî servet mem ruzuna mukavemet etmek zaruretile mu silerin iaşe işleri çok müşkül bir şekle gir" tezkerede de muhtelif derecelerle uzar. liyen mubayyel bir yıldırım kadar gü fekler, genc omuzlardan katır sırtma in" Edebiyatta, vecizeden fıkraya, küçük lünc değil midirler? Bazan yazıda «silâh tikal etmiştir. Mekteb, tamir ve badana balarına müracaat mecburiyetinde bulun hik gösterilmektedir. Hiç şüphesiz doğ miştir. Tage'in cenubunda hükumetçiler, To nesir parçalanna, hikâyeye ve nihayet patladı» demekten korkar ve cümleyi u ediliyor. Büyük kapınm önüne, Ata " ması dolayısile daha ziyade resanet kes rudan doğruya istihdaf olunan millet, înledo'yu doğrudan doğruya tehdid eden romana kadar giden nevilerin istedikleri zatarak: «silâh, camları sarsan, viranede türkün büstü konulmak üzeredir. Okulda, bedeceğini ilâve etmektedirler. gilizlerdir. Fakat İngilizler, yalnız de mühim sevkulceyş mevzileri işgal etmiş ölçülerde birbirinden farkedebilir. akisler yapan, çocukları haykırtan ve ih spora da ehemmiyet verilmeğe ve spor Ayni mehafil, sulh zamanında mille ğildirler.» lerdir. tiyarları yerinden sıçratan bir tarraka ile teşekkülleri kurulmağa başlamıştır. tin tamamile seferber edilmesinin evvelce Fakat, asıl bu dereceyi tayin eden şev, Oeuvre gazetesinde Madam Tabouis, Oviedo cephesinde Bunlar, dışandan gördüğümüz çalış patladı.» gibi abes ilâvelere saparız. girişilmiş ve Almanya tarafından kısmen yazının nev'inden ziyade, içindeki fikrin şöyle diyor: Seville 3 (A.A.) General Llano, Guya silâh patlamadan evvel bütün bu ma ve tekâmül eserleridir. İçeride, yedek tahakkuk ettirilmiş olan işe müşabih ol inkişafı ve devrini tamamlaması bakımın«Fransa Hariciye Nezareti, Berlin is dün cumhuriyetçilerin Oviedo'ya yaptıkhâdiseler serisinin vukubulmasma imkân subayların daha iyi ve daha esaslı bir şeduğunu kaydetmektedirler. Bununla bedan kendine has bir nahiv kütlesine ihtitikametine doğru dümen kınlmasından ları taarruzun kolayca defedildiğini bil" kilde yetiştirilmeleri bakımından da yeni varmış gibi. raber, Almanyanın iktısad sahasındaki yacıdır, ki bir vecızede uzun cümleyi ve dirmiştir. Gazetelerde, vermek istediği haberi gayretler gösterildiğine, işin esası itiba " zimamdarları, Almanyanın iktısadî nok müteessir olmuştur. italyan siyasetinin bir romanda kısa cümleyi zarurî bir hale General demiştir ki: kararsız ve mütemevviç olduğu doğru uzun bir cümle içine sığdırarak bir çırpı rile de tekâmüle doğru gidıldiğine şüpTai nazardan münferid vaziyette kalmak getirebilir. Hikâyede ve romanda, urau« Hükumetçiler taarruzlanna de " he etmiyorum. Çünkü bölüklerde, mad" istememekte olduğunu söylemektedirler. dur, fakat Mussolini, 1937 senesinde miyetle, harekete aid parçaların kısa e da yazmak ve vakit kazanmak istiyen deten ve manen bir başkalık, yüksek bir Fransayı müşkül bir mevkie sokmuştur: vam edebilirler. Oviedo, düşmiyecektir.» Almanya, Berlin Roma mihverinin tahlile aid parçaların uzun cümle içinde muhbirlere kısa cümlenin faziletini unutGeneral, diğer cephelerde oldukça bübeden ve ruh zindeliği görülüyor. Bir Fransa, iki şıktan birini tercih etmelisalâbetini ilân etmekte ve bunu Paris en tam devirlerine kavuştuklan görülii turmamak için bazı Avrupa gazetelerinin dir: Boyun iğmek veya mukabele et yük bir sükun hüküm sürdüğünü ilâve et" yazı odalarında, duvarlara şu tavsiye frenk tabirile genclere çok canlı bir «air Prague Moskova mihverine mukabil yor. Fiziyolojik hareketlerimiz ekseriya miştir. martial» askerce bir eda gelmiş, benlik" tutmakta berdevamdır. Fakat îtalyanın mek.» birbirinden çok farklı plânların ve pers levhaları asılırmış: «Kısa cümle ile yazılerini bir askerlik havası, bir cengâveriiK Hükumetçilere göre îtalya ve silâhlanma dün büyük faşist meclisinin ittihaz etmiş pektiflerin birinden ötekine hızla geçtik nız. Tekrarlardan sakınınız. Noktalı Bilbao 3 (A.A.) Bilbao radyo hâlesi sarmıştır. olduğu kararlarından anlaşılan Akdenize Roma 3 (A.A.) Matbuat, büyük leri halde, ruh içindeki hareketlerimiz, virgüle noktayı tercih ediniz. İlk cümlede sunun bildirdiğine göre, cumhuriyetçileı İhtiyat zabitleri, mecburî askerlik usumevzua giriniz. İcab ederse mevzuun aid emperyalizm temayüllerine açıkça Faşist meclisinin verdiği kararlar hakkınekseriya, bir tek mananın geniş dairesi dün Oviedo şehrinin içine doğru yavaş lünü kabul etmiş memleketlerin vücude muzaheret etmekte tereddüd eylemekte da uzun tefsiratta bulunmakta ve diğer içinde halezonlar çizerek ayni istikamet evveliyatım ve tafsilâtını sonra yazınız.» bir yürüyüşle ilerlemişlerdir. Hükumet Gazete nihayet büyücek bir takvim getirdikleri büyük ordulann en mühim. dir. Çünkü bu temayüller, kendisinin memleketlerin fazla miktarda silâhlante bir gidişle devirlerini tamamlarlar. Fiktopçuları, Esclampero yolunu ateş altına unsurlarından biridir. Yannın harbinde, menafiine bigâne görünmektedir. maları dolayısile İtalyanın yeni fedakârrin zembereği, sağlamlığı nisbetinde çe yaprağı olduğu için, dar zemini üstünde almışlardır. Bu şehri işgal eden asiler muuzun söze pek az tahammülü vardır. Bu mılletler, nüfuslannın yüzde onunu, hatFransada hayret ve endişe kılmeğe ve uzanmağa müsaıddır. lıklarda bulunması lâzım geldiği kanaati kavemet etmektedirler. nu hatırdan çıkarmadığımı ispat etmek ta yüzde yirmisıni seferber edeceklerdır, Paris 3 (A.A.) Fransız gazetele ni izhar eylemektedir. Meşhur uslub delisi Gustave Flau " Birkaç gündenberi cumhuriyetçilerin için geniş mevzuun davetine rağmen, ma Türk ordusu da bu nisbetler dairesinde, muhasara ettikleri Vega silâh fabrikasın" bert, cümlelerinin en nihayet bir solukta bir buçuk, iki buçuk, hatta üç milyon ın~ kalemin son noktasmı koyuyorırm. okunacak kadar uzun olmasına tahamda yangın çıkmıştır. sandan mürekkeb olacaktır. Bu insan PEYAM1 SAFA mül edebileceğini hatırımda yanlış kalGeneral Franconun bir projesi kütlelerinin çoğu, ihtiyat zabitlerinin kumadıysa şair Fransois Copee'ye söylemandasına verılecektır. Onun için, Ye" Seville 3 (A.A.) Franco hüku dek Subay okulunu da Harbiye kadar» meti, Tage nehrini Toledo'ya ve belki mıştı. Hıtabet bakımından bu ölçü pek hatta Harbiyeden daha mükemmel bir de Aranjuez'e kadar seyrüsefere yanya doğru olabilir; fakat yazıda zekânın müessese haline sokmak gerektir. Çünkü, cak bir hale ifrağ etmeğe karar vermiştir. hele ferdî tesebbüsleri daima değişen zekânın lâstığındeki açılma kabiliyetine Harbıyenin yetıştirdıği muvazzaf zabıt " Bu proje, Kral İkinci Philips zamanm ler, mektebe gelmeden askerî lise'Je dan kalmadır. Tatbikı, Lisbonne'u Av bir had tayin etmek için, göğüs gibi yaltalim ve terbiye gördükleri gibi mektîbi rupanın en büyük limanlanndan biri ha nız hatiblere ve hanendelere mahsus bir ifade cihazınm fizyolojik hareketlerini bitirdikten sonra da kıt'alarda daima line getirecektir. Ankara 3 (Telefonla) Gayrimüs Londra 3 (A.A.) Bahriye bütçesi iimlere aid vakıflar mütevellilerinin tahminlerine ilâve edilen mülâhazalarda ölçü yerinde kullanmak, hislerimizi, memeslekî bilgilerini artırabilecek vaziyet nasıl tayin olunacaklarmı gösteren taAnkara 3 (Telefonla) Bayrak tedirler. İhtiyat zabitleri ise ancak mahbilhassa bahriye efradna 1 1,000 kişi da Erzurum 3 (A.A.) Dün akşam selâ aşkı barsakların uzunluğile ölçmek limatname Vakıflar idaresi meclisince gibi bir münasebetsizliği hatırlatacaktır. kanunu 5 hazirandan itibaren meriyet dud bir zaman zarfında, askerliği öğren" saat 19,30 da şiddetli bir zelzele oldu. hazırlandı. Talimatname projesine göre ha ilâve edileceği zikredilmektedir. Bunun için Madame Bovary müellifin mevkiine gireceğinden bu husustaki ni ~mek ve sonra, sivil hayata dönmek mec1936 tarrhli Londra deniz muahedesi Zayiat yoktur. vakıflar kanunundan evvel cemaatler den yarım asır sonra halis edebiyat kısa zamname hazırlanmaktadır. Nizamna buriyetindedirler. İcab eder ki bu genc tarafından intihab ve idare makamla nin tasdikı, İngiliz ve Fransız hükumetle32 bin Türk köyü mektebe cümleden ziyade uzun cümleye doğru mede ordu kuvvetlerile resmî daire ve lere, askerî bilgiler, adeta komprime şek" rınca tasdık edılmiş olan mütevelli he ri tarafından geciktirilmiştir. Bu iki hükavuşuyor tekâmül etti: Yalnız Fransanın değil, teşekküller tarafından bayrak çekme ve linde sunulsun ve çok kuvvetli bir şekilde yetlerinden kanun müddeti içinde be kumet, muahedenin tasdikı için bir tarafAnkara 3 (Telefonla) Maarif bu asnn en büyük zekâlarından biri ta indirme sırasında yapılacak merasım, hu öğretilsin. Bu itibarla, Yedek Subay oyanname vermiş olanlar intihab müd tan Ingiltere ile Almanya arasında, diğer Vekâleti 32,000 Türk köyünü en kısa nınan Marcel Praust'un kısa cümleden susî alâmet ve filâmaların nasıl, nerede kulu, ordunun en güzide ve mütehassıs detleri sonuna kadar vakıfları idare etaraftan da Ingiltere ile Sovyetler Birlideceklerdir. zamanda mektebe kavuşturmak üzere ye~ nefreti bütün eserlerinde bellidir. Ben biı ve ne şekilde kullanacakları, hususî y e r bir talim ve terbiye heyetinin elinde, as İntihab edilmeden kendiliklerinden ği arasında mümasil itilâflar akdi için ni bir program hazırlamıştır. Bunun esa gün onun 237 kelimelik tek bir cümlesi lere bayrak ve forsların temsil veya tez" kerî mekteblerimizin en mütekâmili ol " vakfa el koymuş olanlarla intihab edil cereyan eden müzakerelerin neticesin:, sı geçen yıl ilk tecrübesi yapılmış olan ne rastladım. Aşağı yukarı bir kitab sa yin maksadlarile ne suretle çekilecekleri, mak lâzım gelen bir müessesedir. miş olup ta müddetleri bitenlerin yeri bir de kruvazörlerin 14 pusluktan daha orduda çavuşluk etmiş okur yazar vatan" hifesini dolduruyordu. Merak ettim ve yabancı memleketlerdeki resmî veya mıl" Onun içindir ki Yedek Subay okulu ne teamüllerine göre mütevelli tayini i büyük çapta toplarla teçhiz edilmemeleri daşlan kurslardan geçirerek köylere mubu cümlenin bölünmesi kabil olup olma lî binalara bayrak asılması hakkında hü nun dısarıdan görebüdiğim terakki ve in" çin alâkalılarm ve ipka hakkında 15 gün meselesinin hallini beklemektedirler. allim yapmaktır. kişafını büyük sevincle takib ve daha dığını kâğıd üstünde denedim. Kabildi, kümler bulunmakvdır. müddetli ilânlar yapılarak vakfm bumükemmel bir hale gelmesıni temenni İngilterenin 1937 deniz bütçesi fakat muhtevasınm ruh içindeki vahdeti Bursa Osmanlı Bankası soyAmerikada zelzele lunduğu mahallin vakıflar idaresi koriNevyork 3 (A.A.) Amerikanın muh ni bozarak, fikrin bütününden gelen ve doruna asüacak, bu ilânlar vakfa aid Londra 3 (A.A.) 1937 senesınin guncularının muhakemesi ediyorum.Kurmaym okulun hertürlü mes" Genel telif şehirlerinde ve bilhassa İndianopo parçalarından müstakil manasını kaybstmüessesenin kapısma konulacağı gibi, deniz bütçesi tahminleri 105,065,000 lis. Toledo, Çincinnati, Houisville, Ad tiriyordu. Edebiyatm hemen tahlile aid Bursa 3 (Hususî muhabırimızden te " lekî inkişaf vasıtalannı ve tedbirlerini tegazete ile de neşrettirilecektir. İngiliz lirasına baliğ olmaktadır. înşaat lefonla) Bursa Osmanlı Bankasını mın ettığıne ve daha da edeceğine şüp Tercih yapılacak kimselerde kanun programı mucibince 3 zırhlı, 2 tayyare rian ve Jackson'da dün zelzele olmuştur. bütün nevilerinde olduğu gibi felsefî esoyanların muhakemesıne bugün devam Hasarat voktur. ve nizamname şartları aranacaktır. Mü serlerde de fikrin, ancak uzun bir cümle edildi. Evvelâ İnegöl sorgu hâkimi Re hem olmadığı için, ben, Harbiye Anka" gemisi, 8000 tonluk 5 kruvazör, 5300 tevellilerin Türk vatandaşı olmaları ve içine sığabilecek bir hacme sahib olduğu fik ve bundan sonra da şahıdlerden Os raya gittikten sonra, İstanbulda onun hatonluk 2 kruvaör, 16 muhrib, 7 tahtel asgerî ilkmektebden mezun bulunma tırasını yaşatan bu mekteb için, yalnız iki na dikkat etmiyen yoktur. manlı Bankası Yenicami muhasebeci.M ları lâzımdır. İlân müddeti için de mü bahir ve 47 tane muhtelif harb gemisi şey istiyorum. Tekrar, haşiv, tenafür ilâh... gibi iba Alyanak dinlendi. Muhasebeci Alya • tevelli olmak istiyen hiç çıkmadığı ve yapılacaktır. Sancak ve mızıka. re sakarhklarına düşmemek şartile bir nak, soyguncuları tanıyamadığını söyle" ya isteklilerden hiçbirisinin nizamna Müzeler Umum müdürlüğü tarafm Amerikanın yeni bahriye projesi Alay sancağı olmıyan bir İhtiyat Za~ medeki şartları haiz bulunmadığı veya dan Müzeye dikilecek olan Atatürkün cümlenin uzaması, yalnız muharririn dü di. Müddeiumumî, Alyanağm evvelce bit mektebi, insana yetim ve öksüz hissi" Vaşington 3 (A.A.) Meclis bütimtihanda kazanamadıkları takdirde bronz heykeli için hazırlanmakta olan şüncesine aid hususiyetleri değil, bir lisa polise verdiği ifadedeki sözlerine işaıet ni veriyor. Mızıka ise, en iptidaî zamanvakıflar, Vakıflar idaresi tarafından i çe komisyonu önümüzdeki yılın deniz kaide bitmiştir. Kaidenin alt kısmı benın bünyesine ve elâstikî kabiliyetine de etti. lardanberi, cengâverlerin ve askerlerin dare olunacaktır. bütçesini tasdik etmiştir. Bütçe, şimdikin" yaz mermerden ve sütun kısmı da yeBundan sonra soygunculara asker el" mükemmel bir miyardır. Tekemmül etruhî bir ihtiyacını tatmin edegelmiştir. den 35,870,000 eksik olarak 526 milyon şil somakiden yapılmıştır. Atatürkün Ankara elektrik saatlerinden memiş lisanlarda ibareyi aksatmadan ve bisesi satan terzi Vasil ile asker şapkası Mesakkatli bir yürüyüşten sonra yorgun 555,428 dolardır. büstü 15 marta doğru merasimle Müzeşikâyet manayı sakatlanmadan uzun bir cümle satan şapkacı Ali Muzaffer dinlendiler. argın kışlalarına dönen kıt'alara, bandoYeni inşaat arasında 397 tayyare, 2 ye rekzedilecektir. Terzi Vasil de suçlulan tanımadığını Ankara 3 (Telefonla) Son günyapmak imkânsızdır. nun çaldığı marşlar muhakkak ki yeni bir balon, 8 destroyer ve 4 denizaltı gemisi söyledi. Ali Muzaffer ise soyguncuları lerde Ankaradaki elektrik saatlerinden can verir. Lehistandan Türkiyeye gevardır. Keza 2 zırhlı, 3 tayyare gemisi, «Sürat asrındayız, hiç birşeyin ve iba gayet iyi teşhis ettiğini bildirdi. Sonra şikâyetler çoğalmıştır. Saatlerin umumi Memleketin bütün münevver gencli " 11 kruvazör, 48 destroyer ve 16 denizallen tayyareler renin uzununa tahammül kalmamıştır.» Osmanlı Bankasmda vaktile memur bubir tetkike tâbi tutulacakları anlaşılmakğinin bu mektebden geçeceği düşünülür tı inşasına devam edilecektir. Romanyada çıkan Tuna gazetesinde gibi bir mülâha, uzun cümlenin tasarruf lunan ve Ankarada oturan Neşet ile İz~ tadır. Merkez Bankası memurlanndan se, i«tediğim iki şeyin, alay sancağüe okunmuştur: Limanlarda kurulacak ettirdiği vakti ve enerjiyi anlamamaktan mır Irak hükumeti memleketiHer ay başında Polonyadan Türkı " Hurriyet ve kocası Mehmed Ali ve Ha mızıka bölüğünün mutlaka verileceği mağazalar gelir. Uç kısa bebek adımı yerine bir u san dinlendiler. Bunlann hepsi de soy şüphesizdir. mizden mütehassıs yeye hava kuvvetlerine katılmak üzere Ankara 3 (Telefonla) İzmir, îs" 8 " 10 tayyare, Köstenceden IstanLula zun adımın bize kazandırdığı vakti ölçe gunuları teşhis ettiklerini söylediler. NeSancak, yurdun imanını çelikleştiren jj celbediyor tanbul ve Mersin limanlarında kurulacak sevkolunmaktadır. bilmek için mutlaka Ada vapurunu ka ticede muhakeme 1 7 marta talik edildi. bir timsal, mızıka da genclerin ruhî ve Ankara 3 (Telefonla) Irak hükuumumî mağazalar için hazırlanan rapor" bedenî kuvvetlerini artıran bir münebbih meti memleketimizden bazı mütehassıslaı iar tetkik edilmektedir. olacaktır. celbetmektedir. Bu arada Ziraat Vekâ" Gayrimüslimlere aid vakıflar İngilterenin 1937 deniz programı Bunların idaresi için Bu sene bahriye efradına yeniden 11000 kişi Vakıflar idaresi bir ilâve edilecek talimatnarne hazırladı Yeni Bayrak kanunu meriyete giriyor Bu hususta bir talimatname hazırlanmaktadır Erzurumda zelzele oldu Müzeye dikilecek Atatürk heykeli leti Zoa teknik mütehassısı Nureddin de Irak hükumeti tarafından angaje edil mektedit. Orman kanunu talimatnamesi hazırlanıyor Ankara 3 (Telefonla) Orman kanunu talimatnamesi hazırlanmaktadır. Amenejman gruplannm merkeze nakli Londra 3 (A.A.) Daily Mail ga muhtemeldir. zetesinin bildirdiğine göre, Avusturya kral taraftarları, Başvekil Schuschnigg nezdinde, kraliyetin derhal iadesi için sıkı teşebParis 3 (Hususî) Paris borsasınm büslerde bulunmuşlardır. Kraliyetçiler, bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Habsburgların yeniden tahta getirilmesi Londra 105,13, Nevyork 21,50, Berlin şimdi derhal yapılamazsa, bilâhara gayri 864, Brüksel 362,12 1/2, Madrid , Amskabil bir hale gelmesinden korkmaktadır" terdam 1177,75, Roma 113,10, Lizbon lar. Halbuki, bugün Küçük Antantın bu 95,75, Cenevre 490,75, bakır 73 1/2 meseleye karşı muhalefeti daha ziyade 75 1/2, kalay 250,7,6, altın 142,2 1/2, gümüş 20 7/16. gevşemiş bulunmaktadır. Avusturya Kralcılarının gayreti PARİS BORSASI Dünkü yazımın sonunda Ağacamisinin yanındaki çeşmenin de tamiri lüzurrpm dan bahsetmistim. Beyoğlu Vakıflar ~« • > * rektörü H. Kunterden aldığım bir nv '•>da «çeşmenin tamiri işinin Belediy id olduğu ve caminin tamiri esnasır ra lüzum nazarı itibara almarak ke in. Belediyeden rica edilmiş ve oraca n m gelen tesebbüslere girişilmi<: olduğı: • bil  j dirilmektedir. Ağacamisi yanındaki çeşme Askerî Şura çalışmalarına başladı Ankara 3 (Telefonla) Yüksek'' Askerî Şura çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog