Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURÎYET SOFRA TUZU Piyasaya çıktı DAİMA i NC E Toptan satış yeri: Kabataş inhisarlar Baş müdürlüğü amban inhisarlar satış mağaza ve depolarından mal alanlara meccanen nümune verilir. Kadıkdy sulh icra daıresinden: Müddei Luizin müddeaaleyh Gülinya üe şayian ve müştereken mutasarrıf olduğu Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Söğüdlüçeşme sokağında eski mükerrer 118 ve yeni 33 ve 35 No. lı altmda bir dükkânı bulunan ve bin sekiz yüz lira kıymeti muhammeneli bir bab hanenin izalei şüyuu suretüe satılması hakkmdaki Kadıköy birinci sulh hukuk; hâkimliğinin ilâmı üzerine mezkur hane ve bahçe tarihi ilândan itibaren yirmi gün müddetle eshabı müracaate açık bulundurulan satış şartnamesinde muharrer şerait dairesinde ve peşin para ile 7/4/937 tarıhme tesaduf eden çarşamba günü saat 10 dan 12 ye kadar açık arttırma suretile Kadıköy sulh icrasmda satılacaktır. Yevmi mezkurda satışın kıymeti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdırde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere müzayedenm on beş gün daha temdi dile 22/4/937 tarıhme tesaduf eden perşembe günü saat 10 dan 12 ye kadar en çok arttırana ıhalei kat'iyesi icra kılı nacaktır. Mezkur hanenin satış tarihine kadar bina ve evkaf ve yırmi senelık evkaf taviz bedeli ve resmî tellâlıye •hissedarlarma ve ıhale pulu müşterisi ne aid olmak üzere satılacaktır. İcra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesi mucibince ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlarm gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masarifa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin dairemizin 937/149 No. lı dosyasma müracaat eylemeleri lüzumu ilân olunur. I n h i s ar 1 S AÇ BAKIMI en Güzelliğin birinci şartıdır. 4 Mart 1937 R İ P İ N Bütün acı, ağrı, sızı ve ıstırablarda yegâne cankurtaran : Toptan f iatlar: Mutfak tuzları : 50 kiloluk Çuvalda kilosu: 5 kuruş 10 para Sofra tuzları: 64 kiloluk sandıkta (1 ve 1/2 kiloluk paket halinde) kilosu 9 kuruş 20 para. PETROL NİZAM (Tasfiye halinde) Mersin Tarsus Adana Drmiryolu kumpanyası Tasfiye halinde bulunan Mersin Tarsus Adana Demiryolu Kumpanyası hissedarlar umumî heyetinin 22 mart 1937 günlemecine düşen pazartesi günü saat 17 de İstanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası dahilindeki kum panya merkezinde adi olarak toplanması kararlaştırıldığını hissedarlara bildirir ve kendılerini bu toplantıya çağı rırız. Bu toplantıda bulunarak rey hakla rmı kullanmak istiyen hissedarlar, ti caret kanununun 371 inci maddesine uyarak, ellerindeki hisse senedlerini toplantıdan en az yedi gün evvel: Ankarada: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare merkezine, İstanbulda: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul şubesine veya Doyçe Bank und Diskonto Gezelşaft İstanbul şubesine. Makbuz mukabilinde, yatırmalı ve toplantıya girmek için lâzım olan duhuliyeleri de bu müesseselerden almalıdırlar. RUZNAME 1 Tasfiye heyeti ve murakıb raporlarının okunması, 31/12/1936 bılânço sunun umumî heyete bildirılmesi, 2 Tasfiye heyetinin ibrası, 3 Tasfiye memurlan seçilmesi ve ücretlerinin tayin edılmesi, 4 Bir murakıb seçilmesi ve ücretinin tayin edilmesi. İstanbul, Galata, 26 şubat 1937 Tasfiye Heyeti Haklcı var! Soğuk algınlığından mü tevellid nezle, grip ve bronşiti hem önler, hem tedavieder. Baş, diş, mafsal, adale ve sinir ağrılarını geçirir. DAİMA KURU Ereğli Belediyesinden: Gîînde üç kaşeye kadar alınabilir. Karadeniz Belediyemize ayda 140 lira ücretli bir memur almacaktır. Mühendis mektebınden mezun olanlardan isteklilerin memuriyeti Bayındırlık Bakanlığından tasdik edilmek üzere ellerindeki diploma ve bulunduğu yerlerden aldığı vesika suretlerini mart aymın 15 ine kadar Belediyemize göndermeleri, makine, elektrik ve su işlerinden anlıyanların tercih edileceği ilân olunur. (1069) Gripini tercih ediniz. Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSİL İşletmesinden: Akay 1 Akay İşletmesinin bir sene zarfmda getireceği kömürleri'Aı İstanbula naklı açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksıltme 31mart 937 çarşamba günü saat 15 te İdare Merkezinde Şefler Encümeninde vapılacaktır. 3 İstekliler 2250 lira muvakkat teminat getirecekler ve ihalenin kesbi kat'iyet etmesini müteakib bu miktar, bedeli ihale üzerinden yüzde on beşe iblâğ edılecektir. 4 Şartnamevi gbrmek ve tamamlayıcı malumat almak istiyenlerin hergün İdare Levazım Şeflığine müracaatleri. (1167) BU AKŞAM Byüd eona i j Hiç bir iddia 26 Aslmda kıymetsiz olana fazla bir şey ilâve etmez. DAKTİLO ARANIYOR Türkçeden başka mükemmel fran~ sızca bilir ve seri daktilo yazan milliyet ve tâbiiyeti Türk tercihan be kâr bir daktiloya ihtiyac vardır. Isteklilerin Galatada $arab iskelesi sokak Muradiye hanının 5 inci katındaki Fethiye Şirketine hergün sa• at 1 1 ıle 12 arasında müracaat. • Zayi 340 senesi Kuleli Askerî lisesinden aldığım şahadetnamemi kay bettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Mehmed Ali oğlu Mehmed Cemil KREM PERTEV İfrat ve mubalâğanm ifadesi değildır. Terkıbi bir fen harıkası gibi velveleli bir tarzda ortaya atılan güzellik müstahzarlarını da ken disine karşı hiçbir zaman rakib olarak tanımamıştır. Bayan • ncı san'at hayatının yıldönümü bütün meslek arkadaş* larının iştirakile tes'id edilecektir. Kanunî A H M E D ZEYBEK ve MiLLî oyunlar L O N D R A HAMiYET Tanburacı OSMAN PEHLiVAN'm Millî şarkıları, Monolog, Kemiksiz kadın Bayan S E M i H A ' n ı n iştirakile Akrobatik revüler ve ilâve olarak cok zengin proöram. Telefon: 40227 Maliye Vekâletinden: En hoş meyva tuzudur. İnkıbazı defeder. Mide, Barsak, Karaciğerden mütevellid rahatsızlıkları önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir. 1/6/1937 tarıhmden itibaren tedavül mevkiinden kaldırılacağı evvelce ilân edılmış olan nikel 25 kuruşluklarla bronz 10 kuruşluklarm 1 kânunuevvel 1937 tarihine kadar tedavül mevkiinde kalmasımn takarrür etmiş olduğu ilân olunur. c443» (1108) ÎNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL ÎLÂN Fabrikamda imal ederek bugünlerde satışa çıkaracağım makarnalarm paketleri üstündeki (Bahçe Çapalı) markasınm Kazila Biraderler Fabrikasmm mamulâtma konulan (Çapa) ile bir a'âkası olmadığı ilân olnur. Viktor K. Kazilas Hasırcılar caddesi No. 48 50 İstanbul Antalya Valiliğinden: 1 Antalya Vilâyetinin Akseki Manavgat yolunda 1551 metrelik kısımda yapılacak olan 15986 liralık tesviyei türabiye işi 20/3/1937 cumartesi günü saat 12 ye kadar kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Teklif mektublarmm saat on bire kadar Vilâyet makamma veril miş olması lâzımdır. 3 Muvakkat teminat 1199 liradır. Talib olanların kesifnamelerini Antalya ve İstanbul Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. (1160) öksiirenlere: KATRAN HAKKI EKREM üyük Atlas büyük paftadan ibaret olan bu Atlas memleketimizde şimdiye kadar görülmedik nefasette ve rnüellifinin nezareti altında Viyana Coğrafya Enstitüsü matbaasında basılmıstır. Büyük Atlasta lise talebcsi kadar Yüksek mekteb talebesinin de bütün ihtiyaçlarını karşılıyabilecek tafsilât vardır. 16 paftası Türkiyeye hasredilmiş olduğu gibi Avrupa hükumetlerinin ve beş kıt'anın her yerine aid tabiî, siyasî, beserî, iktısadî ve cevvî harit aları cazib ve canlı renklerle tersim edilmiştir. İlâve edilen e'ndeks te Atlasta geçen bütün coğrafî isimlerin coğrafî mevkileri gösterilmiştir. Yalnız mekteb ttlebesinin değil herkesin eli altında bulundurması lâzım gelen büyük Atlasın fiatı 3 liradır Sulıanhamam Keba^cı PiPO Pazan Dr. İHSAN SAMi Tifo ve paratifo hastahk'arına tutulmamak için ağızdan ahnan tifo hablaııdır Hiç rahatsızhk vermez Herkes alabitir. Kutusu 55 Kr Satııb ve Başmun.amn\ Yunua Nadt ümumi neşnyatt idare eden Yazı /jtert Müdurü: Hikmet Münit T iFOBi L Faik Sabri Duran GR'IP • NEZLE BAŞ VE DİŞ EROO KANAAT KiTABEVi Cumhunyet matbaast AĞRILARINI KESER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog