Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA n " " " ! ı JİROO UflUÇUnCU yil S3]fl ! 4030 umhuri Büyük Atlasi FAiK SABRİ DURAN Tafsilât „ , . rBrŞBIHDG 4 İSTANBUE CAĞALOĞLU Telgraf ve meKub adresl: Cumhurlyet, Istanbul Posta fcutusu: İstanbul, No 248 Son Sayfada Telefön: Başmuharrir ve evi: 22368. Tahrir heyetl: 24298. İdarc ve matbaa inamı 24299 24290 Kahraman Yavuzumuz, manevra için Karadenize çıkarken Çok mühim Bir san'at şubesi: Tiyatro Sahne, memleketîmizde devletin doğrudan doğruya ve her giin daha fazla himaye edecegi bir san'at şubesi olarak yükselecektir. üzel san'atlann memleketımizde istedığımız, istiyebıleceğımiz h r zı almadığını sanarak çok acı duyuyoruz. İtıkadımızca devletin fay dah endüstriye gayretlerinin bir o ka darı da bu bedıî sahaya tevcıh ve teksıf olunsa asla yersiz bir iş ol mazdı. Ezcümle tiyatroyu henüz hakkıle kurmağa muvaffak olmaktan çok uzakta bulunuyoruz. Düne kadar İstanbul şehrının bu branşa gosterdıği alâka daraya çıkarılsa ve bir kısım Halkevlerimizin amatör temsılcileri olmasa tiyatro memleketimizde lâyık olduğu ehemmıyet nisbetinde dıkkat ve itinaya mazhar olmak tan hemen hemen bılkulhye mahrumdu, di yebılirdık. Muterakki ve hatta terakkı azmınde bir cemiyetın ihtiyacı yalnız maddî gıdadan ıbaret değıldır. Hatta bir kısım manevî gıdaların cemiyet içın ekmekten üstün bir kıymeti haız olduğunda şuphe yoktur. İleri Avrupa memleketlerinde gözle görülecek ve elle tutulacak derecede barız olan bu hakıkatin bir tecelli mevzuu da tiyatrolardır: En hafıflerinden en ağırlarına kadar biitün çeşidlerıle tiyatrolar. Maarif Vekâletinin Ankarada açtığı Tiyatro mektebıle İstanbul şehri tiyatroya kıymet vermekte yalnızlıktan kurtuldu dıyebılınz, ve artık umarız, hatta isteriz ki bu başlangıc devletin de kudretli elile bu güzel san'at şubesine hergün daha sıkı yapışacağının pek hayırlı bir mukaddemesini teşkıl etmiş olsun. Tiyatronun büyük kıymet ve ehemmiyeti ergeç devletin ona bütün kuvvetile hız vermesini icab edeceğinde şüphe olmadığı için memlekettekı kız ve erkek istidadlı genclığin nazarı dikkarini güzel san'atlann bu emsalsız güzel şubesi üzerine çekmeği vazife biliriz. Dahiliye Vekilinin cenub vilâyetlerinde seyahati Şükrü Kaya tekrar Adanaya dönüyor Sancağa giden bitaraf müsahidler bugün şehrimizden geçerek Cenevreye gidecekler Adana 3 (Hususî muhabirımız den) Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu sabah saat sekiz buçukta Mersinden geldi. İstasyonda hükumet rüesası ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanmıştır. Dahiliye Vekılını karsılıyanlar arasında bulunan Hatayhlar da kendiine bir buket takdîm etmislerdir. Vekil, Vılâyeti, Belediyevi ve Parti merkezini ziyaret etti. Oğleden sonra şehir mezbahasını gezdi. Sonra tekrar Mersine avdet etti Orada ve Tarsusta iki gün kaldıktan gene Adanaya avdet edecek ve burada birkaç gün geçirecektir. FILO MANEVRAPA Yavuz zırhlımız da dün Karadenize çıktı Donanmamızın açık denizde yapacağı manevralar birkaç gün sürecektir Müsahidler Ankaradan geçtiler Ankara 3 (Telefonla) Sancakta bir müddettenberi çalışmak,ta olan bitaraf müsahidler bu gece şehrimizden geçen Toros ekspresile İstanbula hareket ettiler. Bitaraf müşahidlere Iskenderu nun Suriyede kalması lehınde te şebbüsatta bulunmak üzere vaktile Cenevreye gitmiş olan Suriyenin esıki Maliye Nazm Hasan Cebbare de refakat etmektedir. Müsahidler doğruca Cenevreye gideceklerdir. Kocatepe muhribimis dün Karadenıze çtkarken Deniz Ticaret Usesi talebelerı tarafından se^âmlanıyor Evvelki gün muhriblerimizle denizaltı Gemılerimız, Dolmabahçe önüne gelgemilerimizden bir kısmı Karadeni7e dıkleri zaman Yavuz yırmı bir pare top çıkmışlardı. Dün de, Yavuz muharebe atarak Atatürkü selâmlamıştır. kruvazörıle dığer muhriblerimiz ve gemiDonanmamızın Karadenizdeki malerimiz de limanımızdan Karadenize çık nevraları birkaç gün sürecektir. Manevmışlardır. lArkası Sa. 7 sutun 3 te] Dahiliye Vekılımız ve Parti Genel Sekreteri Şukru Kaya I Karabükte inşaat başlıyor Dünyanın en büyük çelik Almanyanın bu hususta Avam Kamarasındsn teşebbüste fabrikalarmdan birini herhangi birdoğru değil yükselen sesler... bulunduğu biz kuruyoruz! «Çekoslovakya ve Danzig halkına yardım icab Dün şehrimize gelen Ingiliz heyeti martın 15 inde faaliyete başlıyacak Ankara 3 (Telefonla) Alrnanla" nn Montreux anlaşması için bazı ihtirazî kayidler dermeyan ettıklerine ve hatta bu yolda hükumetimiz nezdınde teşebbüslerde bulunduklarına dair haberler et rafında alâkadarlar nezdinde tahkikatta bulundum. Kat'î olarak söylenildiğine göre bu hususta resmî şekilde hiçbir te şebbüste bulunulmamıştır. Bazı ecnebi gazetelerinin bu yolda verdıkleri malu mat Ankarada ancak inanılmıyacak bir haber mahiyetinde telâkki edıliyor. Montreux anlaşması ve Almanya ederse Ingilizler adım atmıyacaklardır!» Edenin Ribbentropa verdiği cevap Ankarada açılan Tiyatro mektebine ilk hamlede yalnız otuz üç kişi kaydolunmuş bulunmasmı ve bunlardan da yalnız üçünün kız olmasmı mektebin bütün memlekette kâfi derecede işitılememiş veya anlaşılamamış olmasına atfetmelidir. Mektebi genclığe duyurmak için nekadar çok söylesek asla fazla olmıyacağını takdır ediyoruz. Tiyatronun kendısi bir halk mektebidir, ve Türkiyemizde henüz hakkile mevcud olmıyan sahne mukadder olan inkişaflarını elde ettıkçe hiç şüphesiz elüstünde tutulacak bir güzellık abidesi Karabuk fabrıkasını kuracak Ingiliz muhendısleri, dun sabah haline gelecek ve onu yaşatan san'atkârSirkeci istasyonunda lar milletin en sevilen insanları sırasında Karabükteki çelik ve demir fabrikası kafıle halinde Türkiyeye geleceklerdir. mevki alacaktır. Hayatta şu işi ve bu işi : yapmanın gayesi mes'ud bir aile yuvası m inşa edecek olan Brassert grupu nrü ~ İlk iş olarak Karabükte mühendısler .nİ7 nm maişetini temin etmekten ibaret oldu dürü Mackenzie dün sabahki ekspre^le irın evler yapacağız. İleride Ankara ve ğuna göre bu gayeyi halka manevî gıda" Londradan İstanbula gelmiş ve akşam İstanbulda bürolar açmamız ihtimali de ekspresle Ankaraya hareket etmiştir vardır. YUNUS NAD1 Mackenzie ile beraber, Karabükteki in~ Türkiyede inşa edeceğimiz demir ve ı [Arkası Sa. 7 sütun 1 de] şaatı idare edecek olan mühendis G. F. çelik fabrikası en modern miyarlar üze " Hapkinson ile W . S. Rawlin, J. B. Sel rine kurulacak ve dünyanın en büyük way ve Roberts te Ankaraya gitmiş'erdır. çelik ve demir fabrikalanndan biri o!a " îngiliz grupu mümessilleri dün Park caktır. İlk devrede iki, üç yüz kadsr 3 üncüde: Edebiyat otelinde bir arkadaşımızı kabul ederek Türk işçisi kullanacağız. İnşaat bitfiği Peyami Safa faaliyetleri hakkmda şunları söyîeınış zaman bu miktar üç bine, belki de daha 5 incide: Ankarada açılacak kömür lerdir: fazlasına baliğ olacaktır. sergisi. Türk tiyatrosu ku« Bu akşam Ankaraya hareket Sümer Bank şimdiden işçi kaydma rulurken. ediyoruz. Birkaç gün orada kaldıktan başlamış bulunmaktadır.» 6 ncıda : Şişman Bertanın esran. sonra Karabüke giderek martın on beşinOğrendığimize göre, grup müdürü Spor haberleri. Tahlil ve de faaliyete başlıyacağız. Iki sene zar Mackenzie bir haftaya kadar İngilterefında inşaat tamamlanacaktır. Onümüz ye dönecektir. Heyetin dığer azaîan da tenkid. deki haftadan itıbaren mühendisîenmiz lArkası Sa. 7 sütun 2 de] Suryede sevkulceyş yolları yapılıyor Bu yollar, Filistinden Suriye hududuna doğru uzanacakmış ilâve edecek değı Londra 3 ( A. A.) Havas ajanlim. Bu beyanat, sı muhabirinden: Majeste Krahn hü~ kumetinin takib et", Dün öğleden sonra Avam kamara mekte olduğu siyasmda Von Ribben " setin esasını teşkil trop'un Leipzig'de etmekte berdevam ~ söylemiş olduğu nutdır. Büyük Britan ka cevab veren E vanm Almanyaya den, İngilterenin her karşı hattı hareketi, hangi bir müstem yapıcı bir hattı halekenin Almanyaya rekettir. Eden iade edilmesini na ^ Chamberlaine Leamington'da zan itibara almağa âmade olmadığını Fransa veya Belçıkaya karşı tahrik eseri beyan etmiştir. olmıyan bir tecavüz vukuunda bu mem Eden, ilâveten demiştir ki: leketleri müdafaa içm silâha sanlmağa « Cranbourne tarafından Avam ka hazır olduğumuzu söyledım. Eğer yeni Kudüs 3 (A.A.) Gazetelerin ha marasında yapılmış olan beyanata birş?y İArkası Sa. 7 sütun 3 tel llllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll 1IIIIIIIII lllllllllllllllllllllllllllllll llll ber verdiğine göre Filistinin şimalinde IIIIII1IIIIIIIIIIIIİIII1II1IIII halihazırda iki sevkulceyş yolu inşa edilmektedir. Bu yollardan biri, bir sahil şehri oîan Hedera'yı Afule'ye bağlıya cak, diğeri de Suriye Fılistin hududunu takib edecektir. Bu yollann inşa masrafı 100,000 İngiliz lirasma baliğ olacaktır. Türk Dili Üzerinde TETKİKLER Yazan: Dr. M. Ali Ağakay 2 İÇ SAHİFELERDE Rumen Meclisinde hararetli bir celse Bükreş 3 (A.A.) Meclisin dünkü toplantısında, sağ cenah grupları da dahil olduğu halde, bütün partilerin mümes ~ silleri Yaş suikasdini şiddetle takbih etmişler ve tethiş usullerinin tatbikını bü " yük bir teessürle karşılamışlardır. Bakan, Diamandi, hükumet adına, bu usulleri şiddetle tenkid etmiş ve hülArkası Sa. 1 sutun 3 tel Kosmos»sözü hakkmda Herşeyden önce güneşi isimlendiren ve daha sonra bu ismi, güneşten aldığı her türlü mefhuma veren ilk mütefekkir beşeriyetin, kâinat gibi şamil bir anlama taktığı adı da ora dan mülhem olduğu mücerred fikirlere teşmil etmiş bulunması çok tabiidir. Kâinat manası verdiğimiz (Kos) sözüniin tahlilinde, anakökün bura da varlık, büyüklük kuvvet ve parlaklık gibi birbirine bağlı ve yekdi ğerinin neticesi olan bir takım anlamlarla amil olduğunu görmüştük. Böylece kâinat mutlak varhğını; büyüklük ve çokluğun; kuvvet, kudret ve haşmetin! ziynet ve güzelliğin bir timsali olduğu anlaşılır. Şu halde oj nun aldığı ismin de zamanla bütün [Arkası Sa. 7 svUcu, L <îc]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog