Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

V M m •ffl Bfl. 1 ŞiB NSAN öS R ^•» u 7> m AHKARA B.K 1 • 3 7 R S UfiUÇUnCU „ .«. İSTANBUL CAĞALOĞLl) S3]fl •' 40Z4 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, tstanbul Posta kutusu: İstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 t umhuri Bugünkü sayısında izmirli Mesih SABATAY SEVİ Salı 30 Mart 1937 nin hakikî hayat ve maceralannı neşre başladı. Yedigünün bugünkü sayısını behemehal okuyunuz. N Kont Ciano ve M. Tataresco bu hafta Ankarayageliyorlar Belgrad mülâkatından sonra vaziyet Şimdiden Italyanın bütün Balkan Antantile hoş geçinmek kararına varmış olduğu pek meydandadır. Bunun bu kadarla kalmıyacak surette ileri götürüleceği kuvvetle tahmin olunabilir Ankara: 29 Mart Jj talyan Dış İşleri Bakanı Kont CianoII nun Belgrada yaptığı zıyaretten ve orada imzalanan muahededen sonraki vaziyet hakkında iyi bir fıkir edinmek için ondan önceki vaziyetin ne olduğunu hatırlamak lâzım gelir, ki şöyle hulâsa olunabilir: 1 : Balkan devletlerinden bazılarile îtalya arasında iyi münasebetler yoktu. Yugoslavya ıle îtalya arasındaki hudu<3 havalisinde tam bir emnıyet ve iyi geçinme havası mevcud değildi. Arnavudlukta Balkan karasile alâkalanmış sayılan îtalya bu memleketin şimalinde ve şarkında Yugoslavya ve cenubunda da Yunanistan için velevki manen bir tazyik mengenesi tesirini yapmaktan hâli değildi. 2: Merkezî Avrupada Macaristan ve Avusturya ile anlaşmış olan îtalya bu taraftan da şimalden cenub« doğru bir tazyik tesiri yapıyordu. 3 : Fazla olarak Balkanlılar içinde gayrimemnun bir memleket vaziyetini muhafaza eden Bulgarıstanın Italyada bir istinad noktası aradığı görülüyor ve yahud vaziyeti böyle göstermek alâkadarlar için kendi hesablarına faydalı sayılıyordu. 4: Yugoslavyayı dahılî hayatında rahatsızlığa se\kedecek unsurlar Italyan ve Macar topraklannda izzet ve ıkram görerek yaşıyorlardı. Marsılyada Yugoslav Kralı Aleksandr'ı bu muzır elemanlar öldürmiişlerdı. Meselenın o zaman Avrupa sulhunu mevzuu bahsettirecek tehJıkelerle ortalığa nekadar vahim bir velvele salmış olduğunu hatırlarız. 5: Balkan Antantını Italyanın asla hoş telâkkı etmemış, onun evvelâ olmaması, sonra da bozulması ıçın çok çalışmış olduğu gizlıkapakh birşey değıldir. 6: Italyanın bir Italyan havuzu saydığı Adriyatik denızinden sonra Akdenizi de bir İtalyan denızi sayacak davalar yükseltmesı bütün bu denizlerde alâkadar devletlerden bilhassa onlara sahildar olanları kendi haklan üzerınde tedbirli olmağa sevkedıyordu. Işte, hulâsaten, evvelki vaziyet. Eğer yeni vaziyette bütün bu gerginliklerin bertaraf olduğunu görürsek Belgrad mülâkatmda ehemmıyetlı ve sulh ıçın hayırh kararlar alınmış olduğu neticesi kendiliğinden önümüze çıkmış olur. Yeni vaziyetin hareket mebdei İngiltere ile îtalya arasında Akdenize müteallik olarak akdolunmuş olan centılmen itilâfı (gentlman's agrement) dır. Centilmen itilâfı zâhirde Ingiltere ile îtalya arasında akdolunmuş olmakla beraber hakıkatte Akdenizin emniyet içinde serbestliğini ve bu deniz muhitinde statükonun muhafazasını taahhüd ettirmesi itibarile bütün Akdeniz devletlerini alâkadar edıyordu. Sanki bütün Akdenizliler onun altına imzalarını koymuşlardı, ve onlar centilmen itilâfınm akdolunduğu ruh ve mana ile yürümesini teyid etmeği kendileri için memnuniyetli bir vazife bilmişlerdi. Ondan sonra Türk Dış İşleri Bakanı Dost Misafirlerimiz Ankarada Millî küme maçları Başvekilimiz de 11 nisanda Belgrada hareket edecek îtalya Hariciye Nazınnın Ankarada yeni bir anlaşma imzahyacağı haber verilmektedir Ankarada yaptlan milli küme maçlarının ne kadar büyük alâka uyandırdığını yazmıştık. Miisabakaları bizzat Başvekilimiz de takib etmiş ve bu IIIIIIIIIIIIMIMIIIir illtlllllillMII II IIMMIMIMITIfMf llllllll lllll II Mllllllllll meyanda kır koşusunda kazanan Ankaralılara şildlerini kendisi vermek guretile iltifat eylemiştir. Maçlara dair diğer resimler altıncı sahifemizdedir. III1I1I •III1IIIIIE IIHMt llll 11111111M M111 tllll 11111111 • 11 • 11111111IIM • I • 11II1II Kontenjanın lâjjvı Hükumet kat'î karar vermek üzere bulunuyor Sanayi Birliği bir proje hazırlıyacak M. Tataresco Ankara 29 (Telefonla) Hazırlanan seyahat programına göre Başvekil İsmet Inönü nisanın 12sinde Belgrada mü teveccihen Ankaradan ayrılacaktır. Başvekilimizin dost memleketi ziyaret intı balarını daha iyi bir şekilde tesbit etmek için Türk gazetecilerinin 7 nisanda Belgradda bulunmalan tensib edilmiştir. Kont Ciano hazırlanmaktadır. M. Tataresco tstan bulda büyük merasimle istikbal edile cektir. Hükumetimizin ithalâtın tamamen serbestisi için bazı tedbirler almak kararmda olduğunu yazmıştık. Millî ik tısadiyatımızda ve sanayide mühim bir inkılâb yapacak olan yeni şeklin esaslarının çizilmesıne hazırlık olmak ü zere Millî Sanayi Birliğinin mütaleası sorulmuştur. Birlikten, bütün sanayi zümreleri toplanarak fikirlerinin alınması ve proje hazırlanarak Ankaraya gönderilmesi istenmiştir. Bu suretle birkaç gün evvel ilk defa gazetemiz tarafından verilen ve iktısadî mehafilde büyük bir alâka uyandı ran «ithalâtın serbestisi ve kontenjan sisteminin ilgası> hakkındaki haber süratle teeyyüd etmiştir. Birliğin mütaleası müsrtacelen istendiği için bugünden itıbaren Birlıkte sanayicıler grup grup toplanacaklardır. Bugün çikolatacılar ilk içtimaı yapa caklardır. ÎArkast Sa 7 sütun 4 te] İş Bankası umumî heyeti dün toplandı Heyeti umumiye tarafından tasvib edilen idare meclisi raporu, Türk ekonomisinin mes'ud bir inkişaf yolu takib ettiğini göstermektedir «Atatürk devrinin fnönü hükumetinin tarihe mal olan eserlerinin taaddüdü, Kamâlist Türkiyenin dünya müvacehesindeki şerefli mevkiini kuvvetlendirmektedir» Kont Ciano'nun Ankara seyahati Tataresconun ziyareti Belgrad 29 (Hususî) Sofyada çıkan Dnevnik gazetesine göre, Îtalya Hariciye Nazırı Kont Ciano nisanın ilk haftasmda Ankaraya gidecektir. Romanya Başvekilı M. Tataresco da Kont Ciano'nun Ankarada Türkiye nisanın 6 sında Ankaraya gelecektir. ile îtalya arasında yeni bir anlaşma akdi Dost memleketin hükumet şefinı karşıla ile Boğazlara dair müzakecrlerle meşgul mak ve misafir etmek üzere bir program olacağı haber verilmektedir. Jandarma kumandanlarına verilecek salâhiyet Dahiliye Vekâletince hazırlanan kanun lâyihası dünkü Mecliste müzakere edildi ve münakaşalardan sonra aynen kabul olundu Ankara 29 (Telefonla) Meclis bugün saat 15 te Refet Canıtezin riya setınde toplandı. Vekâletlere tayin edilen sıyasî müsteşarlar hakkındaki Başvekâlet tezkeresi ve kararnamesi okundu. Bun dan sonra memurin kanunu muvakkat encümeni aza adedinin artırılması hakkında encümen reisi Erzincan meb'usu Abdülhak Fıratın takriri okundu. Refik İnce, üzerınde çok işlenmesi kabul edilen me murın kanununun bir müddet gecikmesı nin zarar yerine fayda tevlid edeceğini, bu sebeble muvakkat encümenin aza sayısını çoğaltmaktansa memurin kanunu nun evvelâ Dahiliye, sonra da aid olduğu dığer encümenlere havalesınin daha fay dalı olacağını söyledi. Refik İncenin bu husustaki takriri reye konularak kabul olundu. jş Bankası Heyeti Umumiye içtımalanndan bıri ve murakiblardan Bay Şakır Kesebır Ankara 29 (Telefonla) Türkiye İş Bankası hissedarlar heyeti umumıyesi bugün Banka İdare Meclisi Başkanı Fuad Bulca'mn başkanlığında birbirini müteakib alelâde ve fevkalâde iki ioplanıi yapmıştır. Banka heyeti umumiyesinın alelâde toplantısında 13 üncü malî yıla aid idare meclisi ve murakıblar raporlan ve 1936 yılı bilânçosu okunarak tasvib olunmuş ve 1937 yılı için idare meclisi azalarile murakıblara verilecek ücretler miktan tayin olunmuştur. Müddetleri biten idare meclisi azalan ve murakıblar [Arkası Sa. 3 sutun 4 tei ((Avusturya olduğu gibi kalacaktır!)) Çek Başvekili «Ne Alman yaya iltihak, ne de Habsburglarm avdeti» diyor ııııııııınııııııııııtnı ııi ıııııııi nııııifiıııııııııııuııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııı II General Franco hücum hazırlıkları yapıyor Milliyetperverler arasında vâsi bir mukabil ihtilâl şebekesi meydana çıkarıldı, on sekiz kişi kurşuna dizidi Paris 29 (A. A.) Esxelsiyor gazetesi, hususî muhabirinin Çekoslo vakya Başvekili Hodza ile yaptığı bir mülâkatı neş retmektedir. Gazeteci, Hod zaya şu suali sor muştur: « Habsburg'la Çek Başveküi Hodza rın muhtemel bir tahta çıkarılması hakkındaki kanaatiniz nedir? Yeni jandarma kanunu Hodza şu cevabı vermiştir: Bundan sonra jandarma kanununun « Habsburg'ların herhangi bir tah{Arkası Sa. 3 sütun 4 te] Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya ta çıkarılışis ne sulha, ne de orta AvruIIIIIIIIIIIİIIIIIIMI1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIII pa istikrarına hizmet eder. Bu sebebden Doktor Arasın Milânoda Kont Ciano retle dostluk münasebetleri tesis eylemesi dolayı Çekoslovakya, Habsburg'ların ile mülâkatı vukua geldi. Türkiye ile îtal prtadan bazı gayritabiilikleri kaldırmakla I Arkası Sa 7 sutun 4 te] ya arasında hâlâ hükümleri cari bir dost beraber sulh fikrine ehemmiyetli ve esaslı luk vardı. Milânoda Akdenize müteallik bir surette hizmet ederdi. centilmen anlaşmasını teyiden bu dostluVe işte vakıalar tabiî teselsülünü takib ğun daha geniş bir sahaya nakli mevzuu ederek ayni dostluk îtalya ile Yugoslavbahsolduğu ve o hususta mutabakat ta ya arasında da teessüs etmiş bulundu. husule gelmiş bulunduğu kolaylıkla tah Şimdiden Italyanın bütün Balkan Anmin olunabilir. Türkiye Akdenizli bir tantile hoş geçinmek kararına varmış ol5 incide : Felsefeye dair devlet olmak hasebile bir kere centilmen duğu pek meydanda bir hakikattir. BelAnkara 29 (A.A.) Dil KuruMehmed Karahasan itilâfınm bütün Akdenizli devletlere teş grad mülâkatı bu yolda atılmış adımın mu Genel Sekreterliğinden: milinin tasrihi elbet çok yerinde, çok en kat'isi ve en büyüğü sayılabilir, ve 6 ncıda : Spor Ceyb ve teceyb sözlerinin türkçemantıkh ve çok faydalı bir hareket olur bunun bu kadarla kalmıyarak diğer Ballerini nisan iki akşamına kadar mek7 ncide : Çölde casus Lâvrensle kardu. Ondan başka Türkiye Balkan An kanlı devletlere de teşmil olunacak surettub veya telgrafla bildireceklere 100 şılaşan TUrk zabiti tantma dahil bir devlet olmak hasebile YUNUS NAD1 lira hediye edilecektir. Kandemir Italyanın diğer Balkanlılarla da ayni su[Arkası Sa. 7 sütun 4 te} Dil Kurumu Mükâfath bir anket açtı İÇ SAHİFELERDE Guadalajara cephesinde milisler, iki ateş arasında istirahat ediyorlar Salamanca 29 (A.A.) Umumî karargâh tarafından pazar günü neşre dilen resmî bir tebliğe göre Truel cephesinde asi kuvvetleri Carmocha mıntaka sında bazı mühim mevziler işgal etmiş lerdir. Soria cephesinde hükumetçilerin bir taarruzu geri püskürtülmüştür. Hüku metçilerin Granada civarında Conjouro dağlarında ve Odorzia'da yaptıkları taarruzlar da ayni surette netıcelenmıştır. Cenub ordusundan haber verildiğine göre Poto Blanco kasaba? hükumetçi lerin elinde bulunan diğeı kasabalardaa tamamile tecrid edilmiştir. İArkası Sa 7 sütun 5 te]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog