Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

n UflUÇllflClI jfll S3yi ! ...... . umhuri . KEMALİ Yazan: Tekin A İSTAXBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet, İstanbul Posta kutosu: Istanbul, No 246 Telefon: Başmuharrir ve evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. İdare ve matbaa kısmı 24299 24290 Pazartesi 29 Mart 1937 Türk inJolâbı hakkında ifndiye kadar yazılmış eserlerin ukemmehdir. Fransız p f e parlâment reisi Herriot ve doktor Köprülü Fuad eser için birer mukaddeme yazmışlardır. Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır. Köylü kalkınmasının Kuvvetli manivelâsı: Kooperatifler Ankara: 28 mart Yeni bir Sııriye manevrası Balkan Ekonomi Konseyinin kararlan ooperatif teşekkülleri yalnız köylulerin değıl, şehirlılerin ve kasabalıların da çok işlerine yanyacak çok hayırlı faaliyet vasıtalandır. Balkan Antantı ekonomi konseyine işHükumet, memleket iktısadî hayatmın tirak eden murahhaslarımız Loid Triyestemelini teşkil eden ziraate fazla ehemtino kumpanyasmın Rodi vapurile dün miyet verdıği için bılhassa bu sahada kosabah şehrimize gelmişlerdir. operatifler vücude gelmesini birinci dereHeyet reisi Trabzon meb'usu Hasan cede nazan dıkkate almış bulunmaktadır. Saka konseyin faaliyeti ve Balkanlılarm Dün burada Kooperatıfçıhk Cemiyetinin ikbsadî sahalarda teşriki mesaisi hakkınumumî kongresi akdolundu, ve bu konda dün kendisile görüşen muharririmize grede kooperatıflerin sosyal ve ekonomik şu beyanatta bulunmuştur. memleket hayatında oynamağa namzed « Konsey ekonomik, umumî konsebulunduğu mühim roller üzerinde uzun yin istişarî bir organıdır. Bu defa yaptıuzun tevakkuf edildi. İdare heyeti rapoğmuz beşinci toplantımızın neşrolunan runun ve bilhassa genel sekreter raporutebliğinde görüleceği veçhile bütün me nun izahları kooperatiflerin memleketisail üzerinde tam bir mutabakat hasıl olmizde tabiî en sağlam usulleri ve en faymuştur. Gelecek içtimaın îstanbulda yadalı şekıllerile alabıldığine tevessü ve inpılması takarrür etmiştir. Yalnız bu topkişaf eylemesinin teşvike nekadar lâyık lantınm tarihi, Balkan Hariciye Nazır olduğunu olanca açıkhğile ortaya koylan kongresindt takarrür edecektir.» muştur. Mesleği dahılindeki çalışmalarını Konseyin bu içtima devreMnde takdir ve teşekkürlere pek lâyık bulduğuüzerinde en ziyade meşgul olduğu Balkan Ekonomi Konseyinin verdığı mümuz Kooperatifçilık Cemiyetinin mütevazı meselelerden biri Balkanlann müşterek him kararlar hakkında beyanatta bulunan ve fakat adeta aşkla musır olan faaliyetve dün Atinadan şehrimize gelen mahsullerinin bir elden ihracı olmuştur. lerinden memnun ve müftehir olmamak Murahhasımız Hasan Saka Bunun iyi bir misalini afyon işinde Yu ihtimali yoktur. Bu cemiyetin yaşayıp çagoslavlarla olan teşriki mesaimizde göre kanlarda bir tütün ofisi kurmak üzerinde lışmasını temin eden Ekonomi Bakanlığibiliriz. Üzerinde müştereken çalışüabile ötedenberi meşgul oluyoruz. Fakat BalCuzel Hataydan iki manzara: Antakya ve Beylan le Ziraat Bankamızı cidden mahalline Antakya 28 (Hususî muhabirimiz şimdiden büyük bir teessür uyandırmış rede cereyan eden müzakerelerin buraya cek daha bazı maddelerimiz vardır. Me kan tütün müstahsillerinin mühim uzuv • masruf himmet ve sahabetlerinden dolayı [Arkası Sa. 8 sütun 3 tel akseden tafsilâü bütün Suriyede geniş selâ tütün, bunlann başında gelir. Bal den) Suriye çöllerinde yaşıyan tır. hassaten ve samimiyetle tebrik ederiz. akisler yapmıştır. Halk, yavaş yavaş bu Hataya karşı gıpta Muchim ve Aneze Arab aşiretlerinin kuMemlekette iktısadî hayatı ve hatta raklık bahanesile Amuk ovasına getirileŞam (Hususî muhabirimizden) mıntakanın kavuşacağı büyük iktısadî ve [Arkası Sa. 3 sütun 1 de] alelumum hayatı ıslah etmek için insanlar ceği haber ahnmıştır. Bu haber Hatayda Hatayın müstakbel şekli hakkında Cenevarasmda tesanüdün en faydalı şekli olan kooperatiflerden daha müessir bir yol yoktur denılse mubalâğa olmaz. En zarurî ihtiyaclarını temin etmei için banka kapılarında veya faizle para veren sermayeciler yanında yüzsuyu dökerek büyük külfetlerle istediğinin tamamını elde et» Ankara 28 (A.A.) Boş olan mekten gene âciz kalan bir köylünün haKayseri ve Gazianteb Vilâyetleri lıni düşünelim. Zavallınm bin müşkülâtsaylavhkları için bugün yapılan se la bulabildıği paranm kirası o kadar ağırçimde Cumhuriyet Halk Partisi dır ki biz Anadoluda böylelıkle nesillere namzedleri Maliye Vekâleti Müssürmüş borc biliriz. îptıdaî vasıtalarile teşan Faik Baysal ve Hariciye Veköylünün istihsali bazan bu borcun faizikâleti Genel Sekreteri Numan Rini ödemeğe yetmez, hele anasını hiçbir fat Menemencioğlu ittifakla seçilzaman. Ziraat denılen faaliyet şubesi bimislerdir. Dost Rumen zim memleketimizde düne ve bugüne kadar bir talıh işi olarak devam edegelmiş Başvekili Tatares tır. Mevsiminde yağmurlar düşmiyerek co'nun memleketimiortalık kurak gidebilir, herhangi bir se zi ziyareti arifesinbeble köylünün çift hayvanlan ölebilir. de ve Rumen H a Zaten borclu olan köylünün bu yeni zor riciye Nazm Anto luklar önünde ne acmacak bir vaziyete nesco'nun Ankarayı düşeceğini ve ondan şöyle böyle kurtula ziyareti münasebe bilmek için yeniden yeniye ne belâlara tile Rumen gazete lerinde Türkiye ve uğnyacağını izah iktıza etmez. Türklük mevzulan Bizden önce hepsi ayni merhalelerden etrafmda hararetli geçmiş olan garb dünyası memleketlerin neşriyat yapılmak Roma 28 (A.A.) Tribuna gazede halk smıfınm bu tdrlü müşkül vaziyet tadır. tesi, İtalyanm Avrupa sulhunu temin etlerine çare olmak üzere bizzat alâkadar 20 mart tarihli mek için ekseriya büyük fedakârlıklara insanların yekdiğerlerine dayanmalarm Universul gazetesi Barcelone'da yeni teşkil edılen komunist fedai G ^ ^ . >.>u.*.ı biri katlandığım kaydederek bu memleketin dan ibaret bir takım teşekküller vücude «Türkiye ile Ro Madrid 28 (A.A.) Havas Ajan Filhakika iki muhasım ordudan her biri haricî jiyasetini muhik göstermektedir. geririlmek çaresi bulunmuştur: Koopera manya arasmda» sının muhabiri bildiriyor: zorlanması müşkül sevkulceyş bakırmn Dost Romanyanın ktymeth Hartciye Nazırı Antonesco'nun Bu gazeteye göre Yugoslavya ile ititifler. Ve bunlar zamanla tekemmül ede başlığı altında neşZâhiren göründüğüne nazaran, Gua dan ehemmiyetli mevzilere çekilmişler lâf edebilmek için îtalya millî fedakâr Ankarayı ziyaretinden bir intiba ede, denebilir ki, bugün medeniyetin bel rettiği bir Jyazıda lArkası Sa. 5 sütun 4 te] lıklar yaparak bazı iddialanndan vaz dalajara cephesinde hareket durmuştur. libaşlı güzel ve hayırlı müesseseleri olOsmanlı istilâsı zamanlannda bile Türk Bunu, yukarıda bahsettiğimiz yabancı llllllilllllllllllllinilllllllllllliMIIMIMIIIIIIII llllllllllirilllllllllllllllllllll ıttıııııııııtııımtıımım geçmek mecburiyetinde kalmıştır. Fran muştur. Oralarda devletler ve hükumetler tufeyliler yapmışlardır. lerin Rumenlere karşı çok dürüst ve alisa ile de iyi komşuluk münasebetlerini hâlâ kooperatiflere cidden lâyık oldukcenab davrandıklannı kaydettikten sonTürkler diğer milletlerin ırkî mevcu bozan ve mazide iki milletin yanyana ları en büyük ehemmiyeti atfediyorlar. ra şöyle diyor: diyetlerine karşı daima hürmet etmişler yürüdüğü tarihî tesanüdlere mukavemet Bir ziraat memleketi olan Fransada dev«Çünkü; yüksek bir asalet ve iyi ka!b dir. Ayni zamanda da bu milletlerin har eden eski itilâflan halletmiştir. îtalya, letin tasvib ve kefaletile kooperatiflerin lilikle mücehhez olarak doğan Türk mil sî ve dinî haklarına da riayet etmişlerdir. Almanya ile halli imkânsız addedilen emrine verdirilen ucuz faizli kredi paraleti, doğrudan doğruya kendi idaresi al Onların hakimiyetine nihayet verildikten Avusturya meselesini tesviye etmiştir. Inlan milyarlarca franktır. tmda bulunan milletlerin emvaline ve sonra Balkanlarda oruran bilumum hı gilterenin Milletler Cemiyeti vasıtasile [Arkası Sa 4 sütun 4 te\ izhar ettiği hiddete rağm«n îtalya bu Cumhuriyet hükumetimizin ilk işlerin mevcudiyetlerine zarar iras etmemiştir. llll1IIIIIIIIIIII1llllliniUllllllllllll!lllllll1IIIIIIIHIIUMII11l11llll1IIIIMI1IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIII1IIIIIMIIIIIIMIIIIIItlllllllllllllllfIIIIM1IIIIIIIIMIIIIIIMIIII den biri köylüye bu kredi kolaylığım tedevletle de Akdenizde anlaşmıştır. Or min etmek için ayni teşekküllerin memle tenilmiş ve bu kanun da 1935 te bazı ucuz istihsalini değer pahasile satmış ve tada bir Ispanya kalmıştır ki orada da ketimizde de vücud bulmasma matuf ol tadilâtla yeni bir şekilde ıslah olunarak binnetice bütün yıl harcadığı yorucu eme İtalya hakikî sulhun istinad etmesi lâzım muş ve bu maksadla 1925 senesinden iti 1936 satış kooperatifleri kanunile ikmal ğinin tam karşılığını almış olur. Köylü gelen nizam ve intizam taraftarlarile birbaren bazı kanunî mevzuat tedvin edil edilmiştir. Şimdi eski kooperatifler tasfiye nün bu suretle tahakkuk edecek refahı likte hareket etmektedir. İtalya hiçbir simiştir. İtiban ziraî birlikleri unvanım taşı edilerek yeni kanunlara intıbak eden yeni devlet kuvvetinin baş temelini teşkil eder. yasî nüfuz aramamakta, fakat bolşe Onun için devlet her çeşid kooperatiflere vizmin de Akdenizde yerleşmesini iste yan bu ilk teşebbüslerin iyi neticeler ve teşeküller vücude getirilmektedir. rerek yürüyemediği görüldükten sonra Bütün bu on bir, on iki yıl uzunluğun azamî ehemmiyet vermek vaziyet ve va memektedir. 1929 da ziraat kredi kooperatifleri unva da memlekette çoğu ziraî olarak vücude zifesindedir. nile bu teşekküllere daha yürüyücü kabi gelen kooperatiflerin mecmuu 600 kadar İktısad Vekâletimiz ve onun başında Jiyetli yeni istikametler tayin olunmak is ve bunlara iştirak eden ortaklar adedi de olan kıymetli Vekil arkadaşımız mesele6070 bin arasındadır. Görülüyor ki nin bütün ehemmiyetini müdriktir. Memyürüyüş ağırdır, miktar azdır, ve teşek lekette kooperatıf fıkrini yayarak temelküllerin de ekseriyetle hakikî kooperatif leşürmek birinci işlerimizin en ileri gelenusul ve esaslarına uygunluklan sabit ve leri arasındadır. Teşekkül edecek ve git3 üncüde: Yurddan yazılar muhakkak değildir. Bunun sebebi şudur tikçe çoğalacak kooperatiflerimizin hakikî îsmail Habib 5 incide: Dünyada genclik hareketleri ki kooperatifçilik esasen çok basit bir iş kooperatifçilik usul ve esaslanna göre kuolduğu halde halkm ona intıbak etmesi rulmalan ve yürümeleri için sıkı bir konNüzhet Abbas îzmir 28 (Telefonla) İzmir mu6 ncıda: Havacılık: Bir tetkik seyaha zannolunabileceği kadar kolay bir iş de trola ihtiyac vardır. Uzun tecrübelerden Dun Fenerbahçeye karşı muvaffakiyetli bir oyun oynıyan ğildir. Kooperatifçilik hakikî inkişafını sonra artık ilerisi için bu kontrolun yapı sevileri bugün ibadethanelerinde bir toptinin intıbaları Ankara 1936 1937 şampiyonu Genclerbırliği takımı lacağmda şüphemiz yoktur. Kooperatif lantı yaptılar ve bundan sonra yalnız gösterebilmek için halkm onu iyi bilmesi, İbrahim Ayad sevmesi ve severek kucaklaması lâzımdır. lere ucuz faizle kredi temininin de dev türkçe konuşmağa ve başka yerlerdeki Ankara 28 (Telefonla) Millî kü hakimiyet nisbetini asla ifade •etmemek 7 incide : Başvekilimiz tsmet İnönünün Kredi kooperatifine kaydolunan bir köy letçe lâyık olduğu ehemmiyetle dikkate museviler arasında da türkçe konuşma me maçları için Ankaraya gelen Fener şartile maçın neticesi 21 Fpne|Ulerin legüzel eserlerinden biri lü mecburî olarak satış kooperatifine de alınmasını hassaten temenni ederiz. yı propaganda etmeğe karar verdiler. bahçe takımı bugün de Gencler Birliğile hinedir. A. D. YUNUS NADl lArkası Sa. 6 &tun 1 de] iştirak etmelidir. Böylelikledir ki o iyi ve Toplantı çok hararetli oldu. karşılaştı. Her iki taraftaki canlılık ve Arab çöl aşiretleri Hataya yerleştiriliyor Hatayda büyük teessür Balkanlılarm mahsulleri bir elden satılacak Bükreşte, Balkan Ticaret Odalarının mümessillerinden mükkeb bir kongre toplanıyor I Suriye gazeteleri hâlâ bir Türk istilâsı tehlikesinden dem vuruyorlar. Hatayın istikbalde alacağı seldl Suriyede gıpta uyandırdı «Türk gittiğindenberi doğruluk ta gitmiştir» Rumen gazetelcrinin dostane neşriyatı I | Numan Menemencioğlu ve Faik Baysal ittifakja meb'us seçildiler Hükumet filosu Malagayı bombardıman etti lngiltereye sevkülcej^şî bakımmdan üstün kıymeti için Ispanyadan Cebelüttarık'a mukabil Ceuta liramını istemesi tavsiye ediliyor Türkiye ve Romanya, sulh içinde çahşmakla yükselmeği arzu etmektedirler Italyanlara göre Sulhu temin etmek için İtalya büyük fedakârIıklara katlanıyor... Millî küme maçlannda dün alınan neticeler F e n e r b a h ç e G e n c l e r Birliğini 2 1 yendi, Beşiktaş t a Doğansporla 1 1 berabere kaldı IÇ SAHIFELERDE İzmir müsevileri türkce konusacak Bu maksadla dün Izmirde bîr toplantı yapıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog