Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

28 Marf 1937 CUMHURÎYET B ^"™"" BİÇKİ DİKİŞ YURDU Tesis müdUrU: ELENi ÇORBACIOGLU OROPS ŞEKERİ HER KES İÇİN İDEAL Yilce vo görgUIU En son ve çok kolay bir usulle Fransız lüks metodla iyi dikiş büeolere 3 «y, az d i t ş bileDİere 6 ay, hiç bilmiyenkre 9 ay, Tayyör, tuvalet, roblar, beyaı çamaşır, Erkek kostümü, reklâm pardesü, picama denleri bayanlara verilir. Yiice Kültür Direkt5rlü£fînden muaaddaU şehatname verilir Adres Kumkapı Kadırga caddesi N. 93 BOZKURT ve HALK Tıraş Bıçakları Milyonlarca TÜRKÜN kullandığı yegâne ÖZTÜRK isimli ve ÖZTÜRK sahipli Tıraş bıçaklandır. Sahipleri: FEHMİ H. ARDALI ve MEHMED SALIH Ş. ti Istanbul AâZA Sertnllk ve Rahy» verir. Hazmı Kolaylaçtırır. VIUmince zanglndlr. Akay İsletmesi Müdürlüğünden: r tdaremizin mah olup Halicde Camialtında karada parçalanmış bir halde bulunan 7 No.lı mavunası açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. îhalesi 7/4/937 çarşamba günü saat 15,00 te Galatadaki Idare Merkezinde yapılacaktır. ' (1653) Devlel Demiryolları İşletme Umom Müdürlüğünden Haydarpaşa Limanı arazisinde kâin eski nhtım binasmdaki 5 No.lı ya zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma tarihi 8/4/1937 ve saat 15 te Haydarpaşa Devlet Demiryolları Birinci îşletme Müdürlüğünde icra edilecektir. Taliblerin muhammen bedelin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile gereken kanunî vesaikle beraber mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları ilân olunur. (1695) :ı suantmz Kanzuk Pastilleri KULLANINIZ! Sizi nezle ve öksürükten korur. Boğaz ve akciğer nahiyelerini temizler. ADEMi İKTİDARA FORTESTİN Erken ihtiyarhjranlar> geDCİestirir, yorgun vucudleri dincleştirir. Belgevaekügini geçirir, felik gribi bir vucud kazandınr Izmir İli Daimî Encümeninden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Kızılcabölük Belediyesinden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Denizli Vilâyetinin Davas kazasma bağlı Kızılcabölük nahiyesinin meskun gayrimeskun kısımlarında 100 hektarınm hali hazır haritasının ahnmasıdır. 2 Bedel muhammen hektarı 18 er liradan 1800 liradır. 3 Şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi, B Mukavele projesi C Şehir kasabalann hali hazır haritalarınm ahnmasına aid şartname. İstiyenler bu evrakı Denizli Nafıa Müdürlüğünde görüp inceliyebilirler. 4 Eksiltme 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te Kızılcabölük Belediyesinde teşekkül edecek Encümen huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 135 lira muvakkat teminat akçesi vermesi ve bundan maada aşağıdaki vesikayı haiz olması lâzımdır: 1937 senesi için harita işlerine aid Nafıa Işleri müteahhidlik vesikasını haiz bulunmak. 6 Teklif mektublan yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kızılcabölük Belediyesine getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 4 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür mumile iyice kapatılmış bulunması lâzımdır. Postada vuku bu lacak gecikmeler kabul olunmaz. (1631) (25987) lira (39) kuruş keşif tutarile ve kapalı zarf usulile eksiltmesi Uân edilmiş olan Dikili Ayvalık yolunun yapısı eksiltmesine istekli çıkmadığmdan 2490 sajnh yasanın 40 mcı madesi gereğince bir ay içinde pazarlıkla eksiltmesi uzatıldığından isteklilerin îzmir İli Daimî Encümeninin toplantısı olan pazartesi ve perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar başvurmaları ilân olunur. «742» (1441) IKem Osmanl Kemal BOZKURT I DOKTOR »inir hastalıkları mütehassısıl Cağaloğlu Kapalıfınn karşısı No. 24 •Telefon: 22666 I YENİ ANKARA LOKANTA ve BiRAHANESiNDE Sahibınin Sesi ve Odeon plâklarının sevimli okuyucuları beş Bayanın iştirakile her akşam MOKEMMEL iNCE SAZ Ucuz ve nefis içki ve mezeler Zayi 1935 senesinde Beyoğlu 29 uncu okulundan aldığım şehadetnameyi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 317 No. lı Rahmi oğlu Ali Gucur Istanbul GayrimübadiIler Ağız kokusunu giderir. Ses kısıklığını açar, yolculukta, tozlu ve mikroplu yerlerde, yağmurlu, rüzgârlı, sisli havalarda: KANZUK PASTİLLERİ KÜLLANINIZ. İngiliz Kanzuk Eczanesi Beyoğlu İstanbul D. No. 1351 2489 2720 2758 3320 Semti ve mahallesi Arnavudköy Bostana Büyükdere Bostana Çengelköy Yenimahalle Sokağı Dere Çatalçeşmc Çiçek ve Hamam Çatalçeşme Ç«şme Meydan Komisyonundaır Cinsi ve hissesi 115 metro arsanın 3/7 hissesi 198 metro arsa 79 metro arsa 198 metro arsa 115 metro arsa Ahşab hane Ve bahçonin 3/4 his. Hisseye göre muhammen K.| 40 Açık arttırma Emlâk No. E : 82 Y : 62 E : 15 Mü. harita: 129 E: 4 6 Y: 1 E : 15 Mü. harita: 67 11 120 » 160 160 » » ı: Bozüyük icra memurluğundan: Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne olduğu: 24 sene müddetle imtiyazı mevcud manyezit yüksek teklis fırını ve Dizel motörü, asansör ve Şimdiye kadar blnlerce kişiyi zengin etmiştir. müştemilâtı. Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Bozüyük Lstasyon civarı. Takdir olunan kıymet: yirmi sekiz Ayrıca: 40.OO0, 25.OOO, 2O.OOO, 15.000, 10.000 liralık bin liradır. ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık Iki mükfiffat vardır. j Arttırmanın yepılacağı yer, gün, saDikkatı at 26 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 Bilet alan herkes 7 nisan 937 günü akşamına kadar te Bozüyük icra dairesinde. biletini değiştirmiş buhınmalıdır. 1 İşbu gayrimenkulün arttırma şart Bu tarlhten sonra bllet Uzerlndeki hakkı sakıt olur. namesi 24 mart 1937 tarihinden itibaren 635 numara ile Bozüyük icra dairesinin muayyen numarasında herkesin göre bilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler işbu şartnameye ve 635 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmeli27000 Top sigara kâğıdı muhtelif eb'adda dir. 2050 Bobin » » renkli » 2 Arttırmıya iştirak için yukarıda 8000 > » > beyaz » yazılı kıymetüı %7,5 nisbetinde pey ve125000 > > » > > 20000 » > » lüks » ya millî bir bankanın teminat mektubu I. 15/111/1937 de pazarlığı yapüacak 3*0,000 bobin sigara kâğıdmdan tevdi edilecektir. (124). maada şartnamesi mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 182,050 top ve 3 İpotek sahibi alacaklılarla diğer bobin sigara kâğıdı pazarlıkla satm almacaktır. alâkadarlarm ve irtifak hakkı sahibleriH. Pazarlık 5/IV/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Ka nin gayrimenkul üzerindeki haklannı, bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. hususile faiz ve masrafa dair olan iddiIII. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. alarını işbu ilân tarihinden itibaren 20 IV. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1477) memuriyetimize bildirmeleri icab eder. 1 tdaremizin Paşabahçe îspirto Fabrikası için 22/HI/1937 tarihinde Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olaçık eksiltme usulile satın ahnacağı ilân edilen 4800 lira muhammen bedelli madıkça satış bedelinin paylaşmasuı9 aded istim kontörünün eksiltme tarihi bir hafta temdid edilerek 29/111/1937 dan hariç kalırlar. 4 Gösterilen günde arttırmıya iştitarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 e talik edilmiştir. 2 tsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve Inhisarlar rak edenler arttırma şartnamesini okuMüskirat Fabrikalar Şubesine verilmesi icab eden fennî tekliflerin muvafık muş ve lüzumlu malumat ahnış ve bunbulunduğuna dair mezkur şubeden alacakları vesika ve % 7,5 güvenme para ları tamamen kabul etmiş ad ve itibar larile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım ve olunurlar. Mubayaat Şubesindeki Alnn Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1629) 5 Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok Kilo arttırana ihale edilir. Ancak arttırma 4200 Saf metil alkol bedeli muhammen kıymetin yüzde yet900 Aseton v miş beşini bulmaz veya satış istiyenin 900 Piridin basen I Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnameleri mucibince alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunlann o gayripazarlıkla alınacaktır. II Pazarlık 8/IV/1937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 16 da menkulle temin edilmiş alacaklarının Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok lacaktır. arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere III Şartnameler parasız «larak hergün sözü geçen şubeden almabilir. arttırma on beş gün daha temdid ve on IV Isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme beşinci günü ayni saatte yapılacak artparalarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1731) tırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılarm o geyri600 aded boş bidon: Paşabahçe Müskirat fabrikasmda menkulle temin edilmiş alacakları mec385 kilo ıskarta çuval: Ahırkapı Bakımevinde muundan fazlaya çıkmak şartile en çok 195 kilo ıskarta çul: Ahırkapı Bakımevinde arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 35 kilo ıskarta ip: Ahırkapı Bakımevinde elde edilmezse ihale yapılamaz ve satış 447 kilo ıskarta kanaviçe: Ahırkapı Bakımevinde talebi düşer. 57 aded eski muşamba: Cibali fabrikasmda BUYUK Türk Hava Kurumu PİYANGOSU 60 » 80 » 6 ncı keşide 11 nisan 937 dedir. B y k ikramiye 2 0 0 , 0 0 0 &*&*• Qü 4809 Heybeliada E : Kuyubaşı Y : Ulugfcey ve Uluçpaşa E : Kostantin Y : Mehmedcik 5511 Heybeliada 6103 6302 7181 Büyükada Yalı Burgazada Istinye Mehmedçavuş, Bahçe E : îsdnyecaddesi Y : îstinye Emirgânyolu Kakaviya E : Kızıltoprak Y : Mehtab Merhaba koşesi 10 No. taj: 3 Ada: 60 Parsel: 17 30 No. taj: 13 Ada: 55 Parsel: 8 E: 13 Y : 21 Ada: 25 Parsel: 4 E : ve Yı 9 Bahçeli ahşab hancnin 1/2 his. 400 » 23,50 metro arsa 80 » 80 » 1000 Kapalı | zarf 250 Açık arttırma 130 » E: 1921 Y: 17 19 E : ve Y : 18 Maakulübe bahçenin 21/144 his. 189,50 metro arsa 7844 8371 8594 Yeniköy Panaiya Burgazada Yedikule îmrahor îlyasbey 245 metro arsa 803,50 metro müfrez arsamn 1 /2 his. 45,50 metro arsa E: 11113 E: 13 Y: 13 70 » tarihine düşen Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkanlmış nr. Ihaleleri 9/4/937 cuma günü saat 14 tedir. Sanş münhasıran gayrimübadil bonosiledir. KUMBARA 1ARLAD1R 30.000 kilo kapak tahtası: Cibali Kutu fabrikasmda 3.000 » yamalık çul: Ahırkapı Bakımevinde 3.500 » ıskarta çul: Ahırkapı Bakımevinde 2.000 » yamalık çuval: Ahırkapı Bakımevinde 10.000 » ıskarta kanaviçe: Ahırkapı Bakımevinde Dinamo ve teferrüatı: Şemsipaşa Bakımevinde 2396 aded dört köşe imalât tahtası: Boğaziçi depolar grupu 184 » yuvarlak imalât tahtası: Boğaziçi depolar grupu 16 » istif sandığı: Boğaziçi depolar grupu 150 » saz kutusu: Boğaziçi depolar grupu 160 > imalât iskemlesi: Boğziçi depolar grupu 16 » imalât kalburu: Boğaziçi depolar grupu 482 » imalât sepeti: Boğaziçi depolar grupu 3 » Çocuk karyolası: Cibali fabrikasmda 646 kilo ıskarta kanaviçe: Feriye İşlemeevinde 583 » ıskarta ip: Feriye tşlemeevinde 324 » kmnap: Feriye İşlemeevinde 99 Vz » marka bezi: Feriye İşlemeevinde 61 » ıskarta çul: Feriye İşlemeevinde Yukarıda cins ve miktarları yazılı ıskarta malzeme 14/IV/937 tarihine raslıyan çarşamba ffünü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin mallan görmek üzere hergün hizalannda gösterilen mahallere pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müra caatleri. (1685) 6 Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimseye arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmıya çıkarılıp m çok arttırana ihale edilir. İki ihle arasmdaki fark ve geçen günler için %5 ten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızm memuriyetimizce ahcıdan tahsil olunur. Madde (133). Manyezit fabrikası yukarıda gösterilen 26 nisan 1937 tarihinde Bozüyük icra memurluğu odasmda işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnamesi dairemizde satılacağı ilân olunur. (31351) Sahib ve Başmuharrtrt: Yunu$ Nadı Omumi neşrtvatı ıdare eden Yazı Ifttm UudüTu: Hihmtf* Münit Cumhunyeı matbaası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog