Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 Mart 1937 Casus Lâvrensin îçyüzü [ 1 * 2 • [Baştarafı 1 inci sahifedei 3 İfakat hakkında Müddeiumumî muavin• Son sistem makinelerle mücehhezdir. En mutena işler için lerinden Kemalin yaptığı tahkikat dün i • • her zaman sipariş kabul eder. Sür'at ve nefaset temin olunut. bitmiş ve suçlular dördüncü sorgu hâ 5 Telefon: 24290 Matbaa • • kimliğine verilmiştir. Yapılan ilk tahki • • 1 katta Ali Recebin, Nurinin karısile se • • vişerek Nuriyi ortadan kaldırmak için bu • • • cinayeti yaptığı şüphesi uyanmış ve ay İdare ihtiyacı için 50 aded hurç, 25 aded büyük, 40 aded orta boy müvezzi 9• • rıca vak'aya bir de ırza taarruz süsü veçantası, 20 aded büyük, 10 aded orta boy sürücü heybesi, 20 aded orta fcoy 10 rilmiştir. Yapılan iddialara göre maktul emanet çantası ki cem'an altı kalem 165 aded ihtiyacın yaptırılması açık ek• siltmiye konulmuştur. Eksiltme 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Nuri, katil Recebin ırzına geçmek isteSoldan sağa: Yenipostane binası birinci katta İstanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünde miş ve katil fili bu sırada vukua gelmiştir. 1 Müthiş rezalet. 2 Kayak sporları müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3934 Bu hususta katil şunlan söylemektedir: mızın yapıldığı yer, cilveli. 3 Güzellik, bir lira 80 kuruş, muvakkat teminat 295 lira 11 kuruştur. İsteklilerin nümune ve « Bu adam ötedenberi benim pe edatın kısaltılmışı. 4 Bir emir, bir hay şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme güvan cinsi. 5 Memurların tâbi olduğu bir şimde dolaşıyordu. Hatta arasıra evine nünden evvel mezkur Müdürlük İdarî Kalemine müracaatleri. (1721) karmn, bir edatın kısaltümış ve kalınlaş aldığı sebze, meyva ve öteberiyi benimle tırümışı. 6 Kemiğin özti, bir çeşid cilve. eve gönderiyordu. Bir aralık bana fena 7 Bir emir, Lstasyonlardaki hububat amnazarla bakmağa başladı. Hatta iki defa ban. 8 Bir edat, bir şeyln diğer bir şey üzerinde bıraktığı tesir, bir emir. 9 Beş ayıb tekliflerde bulundu. Ben reddettim. kıt'adan biri. 10 Küp imalâtile meşhur Geçen gece ona olan bir buçuk lira bor bir kasabamız, bir Alman parası. Saçların büyümesini ve çoğalmasını temin eder. Dökülen saçlann dökülYukarıdan aşağıya: cumu vermek üzere evine gittim. Oturmuş 1 İstanbulda Yüksekkaldınm civarınmesine mâni olur, cansız kalan ve büyümiyen saçlara yeniden hayat verir. rakı içiyordu. Parayı görünce: «Canım da bir semt. 2 Keder, dil. 3 Eski insanne ehemmiyeti var, aramızda teklif yok ların taptıklan eşyadan biri, bıçağı keskinki» dedi ve parayı almadı. Sonra bana leştirme. 4 Nezretmek, bir emir. 5 Oarakı teklif etti. İçmedim. Kendi içti ve lebe, çok lhtiyar. 6 Hâkimiyet sahlbi, katVekâletimizde tesis edilecek dosya odası için kapalı zarf usulile 43 tayavaş yavaş bana el uzatmağa başladı. ran. 7 Dokunma, alfabede bir harfln ne çelik saç dolab yaptırılacaktır. İhale 5 nisan 1937 pazartesi günü saat 15 okunuşu. 8 Meşguliyet, zarar. 9 SahBen mümanaat ettim. Nihayet üzerime nenin kenar tarafları, bir edatm kısaltılte Vekâlet Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3750 saldırdı. Biz altalta üstüste yuvarlandık. mışı. 10 Alfabede bir harfin okunuşu, teliradır. Bu işe aid şartname ve resimler parasız olarak Komisyondan almaNuri, benden daha kuvvetli olduğu için lefonda kullanılan bir tâbir, sonradan ilâ bilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 kuruştur. isteklilerin ihale gününde Sanamusumun elden gideceğini anladım. ve olunan parca. tınalma Komisyonunda hazır bulunmaları ilân olunur. «599» (1447) Evvelki bulmacanın haliedilmiş şekli Kamam yanımda idi. Çıkanp sapladım. 5 fi Yaralandığı halde gene saldırmakta de9 II ı vam etti. Bumın üzerine birkaç kere daG E L BİOİLİU • U İngilterede Lâvrens için yapılan bir büst ha sapladım. Halsiz bir halde düştü. Ö N EİM ZİA R F İdare heyetinin nısfmı tebdil için 17/3/937 tarihinde yapılan seçimde ekLâvrens tahrib ettiği trenlerin hikâ ren çok karakteristik bir vak'acık hatır Ben de kaçtım» seriyetin temin edilememesi yüzünden 6/4/937 salı günü yeniden intihab yaR • M AİS A L • S U yesini de bir hayli uzatıyor ve kendisıne ladım: pılacaktır. Maktulün karısı ne diyor? E S İR D E N N (köprüler uçuran, trenler deviren kahraEmir Ali Hicaz Veliahdi olarak MeCemiyet mensublarının yukarıda yazılı tarihte saat 10 dan 16 ya kadar Diğer taraftan maktul Nurinin karrsı man) süsünü vermek içın mubalâğalar dineye gelmişti. Burada bir müddet kalNİE S E B • • İA • E Galatada Havyar hanındaki Cemiyet merkezine gelerek reylerini kullanmaİrfan da vak'ayı şöyle anlatmaktadır: ları rica olunur. yapmaktan çekinmiyor. dıktan sonra Mekkeye babası Kral H l r • CİAİR E T E « Kocam çoktanberi bu çocuğtın O, hıçbir tren hâdısesmde, ı diledığine seynin yanına gidiyordu. Büyük bir ka• L A VİB • K A peşindi idi. Çocuğu arasıra eve de gönerebilmiş değildir. Çünkü askerî trenle file, büyük merasimle teşyi edilerek yola • M E T A EİTİB deriyor ve taşıdığı öteberi için kendisine rimizin hiç biri, ne eline düşmüş, ne de revan oldu. Fakat yanm saat geçmemişti para da veriyordu. Evvelki akşam onu D • N İN E !K E ki bu muazzam alay, perişan, çılyavrusu yolundan kalmıştır. alıp beraber eve getirdi. Yanında iki şişe 10 • T T AİB Z EİK Meselâ Lâvrens'in devirdiği ilk tren.. gibi dağılmış, şehre döndü. rakı da vardı. Rakı şişesini içerı götü Meğer, aylıklannı vaktinde almamış 933 şenesi temmuzu nihayetinde Merrünce bana ters ters baktı. Hem çocu olan civardaki kabileler «paramızı ver sinli Cemal Paşa ile arkadaşlannı Şanr ğun peşine düşüyor, hem de beni kıskaİzmirden başlıyarak memleketin muhtelif nolctalarında taze üzüm ve dan Der'aya götüren trenı Mesmiye ıle mezseniz, kim olursanız olun geçemez nıyordu. meyva için soğuk hava antrepolan tesis edilecektir. Bu antrepolar, iç ve dış P A RA LAB pazarlara sevkedilecek taze üzüm. taze elma, taze sebze için kullanılacak ve Leja istasyonu arasmda devirerek kolor siniz..» diye veliahdlerini ateşe tutarak, Ben dışan çıktım. Onlar içmeğe başlabir kısmı 50, diğer kısmı 150 ton istiap edecek büyüklükte olacaktır. Satıs Ahs du seryaveri Hasanla beş neferimizi şehid yolunu kesmişlerdi. Emir Ali iki üç saat dılar. Ben onların bulunduğu odanın ya Sterlin 618. 613. Muhtelif sistem ve şekilde tekliflere imkân vermek için teknik evsafı şimettiği ve istihkâm kumandanı Muhlisi ya içinde bu kabilelerin şeyhlerini Medinenındaki odaya gidip komşuların radyosu124.75 124.75 dilik tesbit etmiyoruz. Vaki tekliflerin içinden en ekonomik ve en işe uygun Dolar raladığı giin, yardımcısı Ebutaye aşıre • ye çağırmış ve parası olmadığmdan, biz111. olanmı seçeceğiz. 115. nu dinlemek istedim. Geldi, beni oradan Frank tinin gayretine rağmen, pek zayıf bir den kalan sandık sandık cepaneleri da 120. 125. Bu antrepolarla istihsal veya istihlâk mahalleri arasmda işliyecek vanLiret da çıkardı. Aradan iki saat kadar geçti. Tiirk muhafız ku\rvetinin pusu kurarak ğıtarak kendine yol açabilmişti. 80. 84. tilâtör veya diğer soğuk hava ve tecrid tertibatlı kamvonlar ve antrepolar Biz annemle ve üç küçük çocuğumla be Belcika FT. 18. dahilinde içlerine taze mevva konup serbestçe vapur veva vagonlara girecek Lâvrensle maiyetini paçavra gibi dağıt22. Drahmi Lâvrens hatıratının sonunda (zafer) raber kendi odamızda idik. Birdenbire 565. ve bir normal vagon dahilî hacmine ve şekline uygun «Container» ler de mu575. tsvicre Fr. tığını kim inkâr edebilir? den behsediyor ve Şama girişini şöyle anbir gürültü işittik. Sonra Nuri ile Receb Leva 20. bayaa olunacaktır. 23. Lâvrensin ikinci tren taarruzu ise, onu latıyor: 63. birbirlerine sanlmış bir halde odadan 66 «Force Motrice» in taş kömürü veya gaz povr esasmı ihtiva etmesi müFlorin utandırdığı kadar, bızım içın daıma gu • «Şehrin kapısında idik. Kaçanlar mü koridora düştüler. Kocam, çocuğa taa*P* Kron Cek 70. feccahtrrV ' ' ' ' ' ••*•• " / ' ,. 75. 20. rurla hatırlanacak bir hâdisedir. Bu vehimmat depolarmı ateşlemişlerdi. Her an ruz ediyordu. Merdivenlerden yuvarlan Silin Avusturys 23. Teklif yapmak istiyenlerin en geç 30 nisan 1937 tarihine kadar teklifle25. .28. «nir»Bim5 kataloğ, rirçhan gebeblwi»Tff fiatlwÜB iıklikte bildirmeleTİ ilân sikayı da, bizzat bu trende bulunan, o infilaklar oluyor, sanki yer sarsılıyordu. dılar. Biz aşağıya indiğimiz zaman kt? Mark 20. olunur. «1718» (723) 22. Zloti zamanki sekizinci kolordu birinci şube Yanımdaki ingiliz zabitine dönerek, h ü r cam perişan bir halde yaralı yatıyordu.. 21. 23. 1 Peneo müdürü arkadaşım Cevad Rıfattan dırr riyeti pahasına kül olacak bu güzel şeh tstimdad ettik. Kocamm çocuğ» saldırdı11. 14. lemiştim. rin beliren feci akibetile içim sızlıyarak ğını söylemedim, utandım. Çocuk için 50.25 50.25 Dinar 30. 1334 şubatına girerken Ammanda sr «Şam yanıyor..» diye mırıldandım. 32. «hırsız geldi, vurdu» dedim. Fakat şimdi Kron tsvec Baldasare Kardela ve Şki. Evinde hocasız kendi kendine 1040. 1041. kışık bir vaziyette bulunan şimdiki Kor Çok şükür, korktuğumuz başımıza gel artık doğrusunu söylemekte hiçbir mah Altın biçki, dikiş öğrenmek istiyenlerle AKORT ve TAMtRAT Banknot 248. 247. general Asımın kumandasındaki askeri medi. Ertesi gün, şafak vakti otomobili zur görmüyorum. Biri altı, diğeri üç, biri Yurd talebeleri için Şükrü Canal Dünyanm en meşhur pivanoları: Ç E K L E R mize yardıma giden şimdikı Harb Aka miz şehre hâkim bir noktada durdu. Neh de bir yaşında üç çocuğumla yalnız kal tarafından yazılmıştır. Steinway. Pleyel, İbach Acıhs Kattanıs demisi kumandanı Korgeneral Ali Fua rin tebahhurarile buğulanmış yemyeşil, sa dım. Kocamm ölümünden çok müteessive diğer markaları Kadın elbiselerine aid olan bi Lonrda 618. 617. Türkiye için yegâne mümessilleri dm kumandasındaki sekizinci kolordu kin bahçeler ortasında şehir her zaman rim..» rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya NewYork 0.79175 0.7902 Taksim, Zambak sok. 6 Besiktaş Dikiş Yurdunda satıhr. karargâhmı hâmıl bulunan on beş vagon kinden güzel, doğan güneşin ışıkları için Paris 17.2375 12.2075 Fransız konsoloshanesi yanında Dördüncü istintakta yapılan sorgula Her evde bulunması lâzımdır. Taşluk bir katar Ammana yakın ikinci du de bir pırlanta gibi parlıyordu. Milâno 15.04 15.0162 Tel. 42.334. nndan sonra Receb, İrfan ve îfakat tevraya posta parası almmaz. rak Kasırdan kalkmca, çölün göbeğinde Brüksel 4.7030 4.6950 Dört nala gelen bir süvari önümüzdç kif edilmişlerdir. Tatbikat ve provalara aid üçünAHna Lâvrens tarafından tahrib edilmiş, sökül durdu ve sevinc içinde bir salkım altın sa88.5737 88.43 cü cildi de basılmaktadır. Cenevre İstanbul 3 üncü icra memurluğundan: 3.4750 3.4692 müş yolun ortasında durdurulmuştu. Biz rısı üzüm uzatarak: «Müjde, dedi, Şarn Adres Besiktaş Dikiş Yurdu Sofva 64.5056 64.4012 Mahcuz ve paraya çe\Tilmesi takarzat Lâvrens, Bedevilerle mevzi aldığı te sizi selâmhyor!» Amsterd. Akaretler No. 87. Telefon 43687 1.4464 1.4440 rür eden basım makinesile kasa ve kırpelerden, ilerlemek imkânından mahrum Yeni Adam Prae 22.70 Bu Şama, Lâvrens'ten beş ay sonra tasiyeye müteallik eşya ve kitab ve mokalan bu uzun katan müthiş bir ateşe Yeni Adam 169 uncu nüshasından ltiba Vivana 4.2334 4.2265 bilya ve saire 2/4/937 tarihine musadif ben gıttım. tutmuştu. ren Anatol France'in şaheseri olan (Epi Madrid 11.4667 11.4482 cuma günü saat 10 dan itibaren GalaMedinede kalan Türk ağır yaralıla • kür'ün Bahçesi) nin Servet Yesarioğlu ve Rerlin 1.9692 1.9660 tada eski Gümrük S. da 25 numarah Sonra ne oldu?. Tiirk askeri, bu, çurını tedavi ettikten sonra vatana dönen Mithat Cemal kalemlerile tercümesinl ilâ Varsova 4.1734 4.1666 dükkânla gene Galatada Küçük Balıklı buklan sökülmüş, kınlmış, dağılmış, tave olarak vermeğe başladı. Yeni Adam gitHilâliahmer heyeti arasında idim. BttdaT>este 4.0113 4.0050 gide daha mükemmel bir hale geliyor. Tavhanmda açık arttırma suretile satılacarumar edilmiş harab yerde, sarsıla sarsıia Bükres 108.2658 108.09 Bizi getiren trende Şerif Hüseynin a siye ederiz. ğından talib olanlarm mezkur gün ve ve etrafa ateş püsküre püsküre trenini ge34.6840 34.6275 saatte mahallinde hazır bulunacak mene yürütüp gideceği yere gitmemiş miy ilesi de vardı. Yokohama 2.7786 2.7740 muruna müracaatleri ilân olunur. Yollarda, Şamda hüküm süren büyük onun titrek dudaklarmdan şu sözleri işildi? Moskova 24.65 24.69 Türk düşmanlığmı dinliye dinliye ku miştim: Stokholm 3.1434 3.1383 Lâvrens'in bütün bu iblisane teşebbüslaklarımız dolmuştu. E S H AM Halk, hâlâ sizi seviyor!.. Operatör1 lerine rağmen bu kuvvetimiz tam vak Acıhs Kauanıs tinde Maana yetişerek düşmanı sürüp at Fakat, biz Şam sokaklanna üniformaZavallı Lâvrens... Nekadar isterdım lanmızla çıkmaktan korkmadık. Halk ki, elinde bir salkım altın sansı üzümk, Anadolu Şm. mamış mı idik? Dikkat edilirse, Lâvren °fr 60 uesin 23.70 23.70 Ooğum ve kadın hastalıkları s'in bütün tren kahramanlıkları da hemen etrafımızı sardı. Boynumuza sarılan, ağ (Şam sizi selâmhyor!..) müjdesini al * mütehassısı Aslan Cimento 14.50 14.65 laşanlar hesabsızdı. Ellerinde bira şişe dıktan birkaç ay sonra, Şam sokaklannın hemen bu çeşiddir. Sadece parlatmakla dişlerin sıhCağaloğlu, Nuruosmaniye caddes İSTİKRAZLAR Lâvrens çölde hiç bir iş görmemiş mi leri, baklava tepsilerile koşuşup sokak o r şahid olduğu bu büyük sevgi tezahürir No. 22. Mavi yapı • hatini temin etmek mümkün değilAcıhs Kananıs talannda bize ziyafetler vermeğe kalk dir o halde? nü, o da görsün.. Telefon 22683 Türk borcu I Pesin dir. Doktorunun fikrini almadan mışlar ve (Yaşasın Türkiye..) diye » 1 Vadeli 19.65 20. Hayır... Böyle bir iddiamız yoktur. Bu uzayan yazıma nihayet verirken, gelişi çüzel diş patları kullanan M. barbar bağırmışlardı. » » II Pesin 19. 19. Ancak, Lâvrens'in muvaffakiyetlerini; iki küçük şehadeti zikirden kendimi alaJan Ch. Bir gün ön dişlerinin sal» » II Vadeli 19.05 19.40 Ertesi gün, şimdi Irak Saray Nazırı mıyorum. onun zekâsmdan, kudretinden ziyade, Sıvas Erzurum I 95. 95. landığını ve diş etlerinin iltihaplançöle avuc avuc akan İngiliz altmlarının ve ilk gününden ölümüne kadar Kral T A H V t L Â T Lâvrens'ten sonra Arabistanda, onun Lokman Hekim dığını dehşetle gördii. Tanınmış tılsımında aramak daha doğru olur, ka Faysahn seryaveri bulunan Tahsin Beyin Acıhs Kapanıs yerini, fakat daha büyük bir kudretle tu~ delâletile Faysal tarafından kabul edil Dahiliye mütehassısı bir tiyatro miiellifi olan kocası, tenaatindeyim. Anadolu 1 Pesin tan meşhur müsteşrik Mister Filbi, bir » Mümessil Çölü bilen biri sıfatile iddia ediyorum dik. Faysal aynhrken, o gece için bizi Pazardan baska günlerde öğleder abbiit etiği karısınm bu elim vazigün bana (Esrarengiz) adamdan bahse Vadeli 43.80 43.85 tiyatroya davet etti. ki, Lâvrens'in yerinde o salâhiyete, o nüsonra saat {Vk tan 6 ya) kadar tstan yetinden telâşa düstü. En salâhiderken şöyle demişti: fuza, o vesaite malik olan herhangi orta Bu daveti memnuniyetle kabul ettik. bulda Divanyolunda (104) numaral yettar diş doktrları bir mes'ud çif« Eline o parayı, o salâhiyeti verin, kudrette bir başka İngiliz bulunsaydı, gehususî kabinesinde hastalanm kabul e tin saadetini ihlâl eden bu hâdiseO gece tiyatroda Faysal da vardı. NiGDEDE her ingiliz bir Lâvrenstir.» ne ayni şeyleri yapabilir, ayni neticeiere der. Sala. cumartesi günleri sabai' nin önüne üc diş feda ederek anBiz localanmızda görünür görünmez Halil Kitabevi Ve Harbi Umuminin başmdan sonuna varabilirdi. «9 Vz • 12» saatîen hakikî fıkarava mah hıncahmc tiyatroda bir kıyamettir koptu. kadar Arabistandaki muhtelif Fransız Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün cak geçebildiler. Madam Jan Ch. Çöl ki, ne din, ne vatan, ne namus sustur. Muayenehane ve ev telefon mekteb kitabları, kırtasiye, gazete Ve koca kubbe gene (Yaşasın Türkiye.) heyetlerinin riyasetinde bulunan, admdan kocası gibi birlesik antiseptikli, dişsevgisi bilir, çöl ki paradan başka taptığı 22398 Kışhk 21044. ve mecmualarm tevzi yeridir. başka Araba benziyen tarafı görülmemiş yoktur. Orada sağına soluna çil çil alseslerile çınladı.. lerin ve diş etlerinin nescine uygun, tmlar dağıtarak dolaşan fani, en kuvvetb Son perdeden sonra sokağa çıkıyor meşhur Seyyid İbrahim de, Lâvrens için mineyi tahrip etmiyen, piyore ve daima ayni şeyi tekrar ederdi: ve kudretli adamdır. SENiHA BEDRi Göknil Göz Hekimi duk. Şamın büyük meydanı halkla kap kefekiye mani olan profesör Res« O, derdi, eğer hasis bir hazinenin in Umumî Harbin sonuna kadar, Pey lanmıştı. Arabalanmıza polisin yardımile naaut'un DENTOL diş macununu Tercürceleri : gamberin ahfadındandır diye Şerif Hıi açılan yoldan güç halle binebildik... Ve adamı olsaydı, çöl ayaklandırmak şöyle Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. kullanmış olsaydı dişlerini feda etdursun, fakat kırk hecinlik bir kafilenin seynin etrafında toplanan çöl, niçin harb F A US T 30 (Cağaloğlu eczanesi yanında) bir lâhzada gördük ki, faytonlann atlan bile başma geçemezdi..» miyecekti. Fennin zaferi sizi de biter bitmez onu terketti? P E R GU N T t Telefon: 22566 ı çözülmüş... Ve halk birbirmi ite kaka, kurtarır. Doktorunuza danısınız. Netice şudur: Çünkü işini gücünü bitirmiş, muradına K R A L Li R bağrışa bağrışa arabalanmızı sürükle • ermiş olan Lâvrens pılısını pırtısmı top • Her kitapcda bulunur. İngiliz altınlarile çöllerde aşık oynı Zayi makbuz lryarak Hicazdan uzaklaşmış ve o ana meğe çahşıyor.. yan Lâvrens asla bir dâhi değildi. C. H. P. İstanbul İlyönkurul Başkanılğınkadar akan altın çeşmesi kurumuştu. O gece, sabaha kadar bizi yalnız bı Ancak şimdi, daha iyi anlıyoruz kı, dan: (73101 numaradan 73200 numaraya F Bakınız, çölün ruhunu açıkça göste rakmadılar. bu yaman Türk düşmanı her şeyden e v kadar) olan 732 tom numarah bir cild makBeyoğlu Yıldu sineması karşısı Eminönü Eczanesi yanında buz iptal edilmiş oldugundan bunların ne Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra Ertesi sabah, seyahat işlerimiz için son vel, büyük bir yalancıdır. [*] Bu yazmın birincisi 29 kânunusani teberru, ne de aidat tarLsilâtında kullanılaCumartesi fakirlere parasız tarihli niLshamızda çıkmıştır. defa Faysahn yanına girdiğim zaman, | mıyacağı ilân olunur. KANDEMIR |Tel. : 43942 Lâvrensin sırrı Ingiliz altınlarının kudretindedir Eğer bu Tiirk düşmanı hasis bir hazinenin adamı olsaydı çölü ayaklandırmak şöyle dursun, kırk hecinlik bir kervanm başına bile geçemezdi Fatih cinayetinin sebebi neymiş? GÜNÜN BULMACASI 1 1 2 3 4 5 « 7 8 9 10 • Cumhuriyet Matbaası istanbul Posta T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: mmmmam KRE AÇ O H U M U M Ş ÖV ÖT A L Ziraat Vekâletinden: t [• t İSTANBUL EKMEKÇi ve FRANCALACI FIRINCILAR CEMiYETiNDEN : m L F Tll it NİE Nl ş ş Soğuk Hava Tesisatı fl" İktısad Vekâleti Türkofisten: İst. Borsası 27/3/937 '•• Piano Ticaretevi ••Biçki dersleri™ Ç YENİ ESERLER ) ZAFER İLE KURTULDU FENNIN RIZA UNVER Dr. Hafiz Cemal Dr. Şükrü Ertan "Dr. HORHORUNi Dr. Suphi Şenses drar yolları hastalıkları mütehassısı | Hastalarını hergün kabul eder.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog