Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 Mart 1937 Küçük hikâye Nişan yüzüklü kadın Cahid Uçuk Erkek, memnun, onu dinliyor, beyaz küçük elini dudaklanna götürerek öpüyordu: Size bir dost; bir dost diyorum çünkü ağabey olsam demeğe cesaretim yok... O kadar güzel ve cazibelisiniz ki. Kumral kadmın başı, erkeğin geniı omzuna düşmüştü. Için için ağlıyor, vü cudü belirsiz ürpertilerle titriyordu... Sizi Boğaza götüreyim, sinirlisiniz biraz hava alır, açılırsınız... Sonra istediğiniz yere götürürüm... Şoförüne emir verdikten sonra, kumra kadmın elini dudaklanna götürdü: • Bana kocanızm isımile değil, yalnız küçük isminizi söyleseniz ne bahtiyar o lacağım... Genc kadm, hıçkırıklarla başını kal dırdı. Yaşlı gözlerle erkeğe gülümsedi: Canana... * * * Kıymetli bir ilim adamı öldü Bütün servetini veremlilere sarfeden bir doktor Fransız gazete leri, radyoloğ Dr. Herve'in vefatını haber veriyorlar. Dr. Herve, hayatmı veremin tedavisi uğrundaki mesaisine hasrermiş, çok değerli bir ilim adamıydı. Veremlileri, ön ce, eskidenberi ma lum olan usullerle Doktor Hervi tedaviye çalışan Dr. Herve, X şualarının bu hastalığın tedavisinde ne kadar mühim bir rol oynıyabileceğini düşünerek 1913 senesinden itibaren, hastalanna bu usulü tatbika başlamıştı. Harbi Umumide, siperlerden gelen veremlileri tedaviye çalışmış, harb bittikten sonra şarkî Pyrenees'de, bir dağ tepesinde inşa ettirdiği sanatoryoma çekilerek, bütün servetini veremlileri kurtarmağa hasretmek suretile çalışmağa başlamıştı. Sanatoryomuna iltica eden zengin, fakir her hastayı ayni güleryüzle karşılıyan Dr. Herve, müessesesinin masraflarını önliyebilmek için ender tesadüf edilen bir feragati nefisle servetini tamamen bitirdikten sonra birçok yerlere borclanmış, bu borcların faizlerini bile ödiyememiş ve en nihayet sanatoryoma haciz vazedilmiş tir. Gerçi, Dr. Herve, Paris gazetelerinîn lehinde yapnklan neşriyat üzerine, bazı resmî makamatın müdahalesile müessesesini hacizden kurtararak eserini tamam lamak için tekrar çalışmağa koyulmuşsa da, uzun senelerdenberi üzerinde çalıştığı X şualarile harab olan vücudü bu öldürücü mesaiye daha fazla tahammül edememiştir. Dr. Herve'in sağ elinin üç parmağı X şuaından yanmış ve birer birer kesilmişti. Bu fen kurbanmın ölümü, Fransız ilim muhitini büyük bir matem içinde bırakmıştır. Eminönü Halkevi için yapılacak spor salonu RADVO Bu aksamki program J ISTANBUL: 12^0 plâkla Turk muslkisi 12,30 hava* dLs 13,00 Beyoğlu Halkevi gösterit kolu tarafmdan blr tçmsil 14,00 son 18,3(1 plâkla dans mosikisl 19,30 konferans 3 Ordu saylavı Selim Sırrı Tarcan (Rus mu< sikisi nasıl başladı) 20,00 Müzeyyen ve arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafın •> dan arabca soylev 20,45 Muzaffer ve arka. daşlan tarafmdan Turk musikisl ve halk; şarkıları: Saat ayarı 21,15 orkestra •* 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesl guniin programı 22,30 plâkla sololar, o« pera ve operet parçaları 23,00 son. VI YAN A: 18,35 hafif musiki 20 havadls 20,10 ESKI VE YENİ ŞARKILAR 21 bale 21,30 temsil 23,30 konser. BERLIN: 18,30 melodller 20,40 spor haberlerl 21 , VVAGNER KONSERI 23 havadü 23,30 dans musikisi. PEŞTE: 16 50 DANS MUSİKİSİ 18 ÇİGAN OR KESTRASI 19,30 konser 20,40 havadls 20,50 temsil 23,30 ÇİGAN ORKESTRASI24,20 CAZBAND. BÜKREŞ: 18,10 konser 20,05 konusma 20,25 koro heyeti 21,22 operet 22,30 DANS MUSIKISİ. LONDRA: 18 konser 19,30 Cenevre'den nakil • « 20 havadis 20,15 temsil 22,15 keman konseri 23,45 havadLs 24,05 konuşma 24,25 KLÂSIK KONSER. PARİS: 18 hafif musiki 19,15 havadis 20 konser 20.30 havadis 23 orkestra konseri •* 23 45 temsil 22 DANS MUSİKİSİ. ROMA: 16 futbol maçları neticesi 18 operet • * 20.50 konser 22 Bari'den naklen hafif musiki 22 opera 23 DANS MUSİKİSİ. Akşam ortalık karanrken, Ahmed Raifin otomobili Boğazdan dönüyordu. Erkek, genc kadını kolları arasmda tutuyor, kulağına fısıldıyordu: Ben sizin hayran ve hürmetkânnızım... Bir hafta sonra, gene böyle kimseye göstermeden, Boğaza geleceğiz ve derdleşeceğiz... Otomobil şehre gelince, tenha bir köşebaşmda durarak kumral kadını bırak h. Genc kadın, uzaklaşan otomobilin içindeki loş ışıklara bakarak sevincle gülümsedi. Caddeye çıkarak rramvaya bindi... Uzun uzun gittikten sonra tramvaydan indi ve bir evin kapısmı çaldı. Rica ederim sayın bayan, mubalâ Kapıyı açan kısaboylu, topluca vücudlü ğa ediyorsunuz! Ben vazifemi yaptım, bir kadmdı. Kumral kadını güler göriinHem biletdn yere düşmesine nekadar ce bağırdı: memnunum, ben de onun sayesinde si Ne haber Süheylâ?.. zinle konuşmağa muvaffak oldum. Mü Kumral kadın, eldivenlerini, şapkasmı, saade eder misiniz, size kendimi tanıta tayyörünü, aceleyle çıkarıyordu: yım... Dur, ilkönce üstümü değişeyim, Kumral kadm, gülümsiyerek cevab sonra anlatırım. Hem eve çok geç kal verdi: dım. Bizimkiler merak ederler... Benim Memnun olurum!.. elbiseyi versene... Aman çabuk, karde Erkek, gizli birşey söyler gibi fısılda şim... dı: Kısa boylu kadın, onun elbisesini man Kumusyoncu Anrned Raif... tosunu verdi. Bunlar eski denecek ka Oo... Isminiz herkesçe tanman bir dar ütüsüz, kötü şeylerdi. Kumral kadm, isim... Sizi ben, çok başka tiirlü düşüonları giydi. Bir iskemleye oturarak annürdüm... lattı: Demek ki sayın bayan beni düşü Sabah ilk vapurla karçı tarafa geçnürlermiş... tim. Onun bineceği vapuru önceden öğ Kumral kadın, yeşil gözlerinde yanan renmiştim. Lüks salomla karşıhklı oturpmlularla sevinmiş gibiydi: duk... Yaşayrşmızın güzelliği herkesin Kahkahalarla gülüyordu. ağzında. Bir peri masalı gibi beni de saKısa boylu kadın, dayanamadı: nyordu... Sonra gülersin. Anlat kuzum». Erkek, memnun içini çekti: Kumral kadın, başmı geriye doğru a İçyüzü hiç te öyle değil bayan... tarak gıcıklanmış gibi gülüyordu: Ya!... Ne anlatayım? Sabahtanberi be İskeleye çıkmışlardı. Yanda alçak, son raberdik. Hepsine inandı. Tamamile amodel bir otomobil duruyordu. Erkek, vucumun içinde... Bir hafta sonra bulukumral kadına doğru iğildi: Sayın bayanı, gidecekleri yere gö şacağız... Kısa boylu kadın, arkadaşını dürttü: türmeme izin verirler mi acaba? Aferin Süheylâ.., Becerikli kızsm Kumral kadmın yeşil gözlerini belirsiz vesselâm.., Seni kendi mahallende bakbir korku bulutu sarmıştı: Bu izni sevincle vermeğe hazınm, kal Mehmedin kızı Süheylâ bilirler... Halbuki... fakat... Süheylâ yerinden kalktı: Evet fakat? Gideyim, eve geç kaldım. Babam Kocamın nekadar kıskanc, huysuz, merakhdır. Şimdi ona da yalanlar uyve kaba bir adam olduğunu bilseniz... Erkek, otomobilin kapısmı açarak bek durmak lâzım. Sende olduğumu, beraber dikiş diktiğimizi söylerim olur biliyen şoförüne emir verdi: llerideki köşebaşmda beni bekle!.. ter.., Yerinden kalktı. Arkadaşı onu kapıSonra kumral kadına döndü: Bizi oradan alırsa, kimseler gör ya kadar geçirdi. Süheylâ kapıdan çıkacağı sırada bir çığlık kopardı. Parmağınmez... Oh çok mersi... Yalnız beraber daki yüzüğü kopanrcasına çekerek arkayürümiyelim... Siz önden gidiniz... Ben daşına verdi: Az kaldı bunu parmağımda unutusizi takib edeyim.. yordum. Hay hay bayan... Şunu sakla... Ben, yann sabah gene Erkek, uzun boyuna yakışan, iyi makastar elinden çıkmış, usta terzi elinde di geleceğim, Hasan Şevkile randevum var... kilmiş, şık pardesüsünün önünü ilikledi. Onun yanmda bir dul kadınım, biliyorsun ya... Genc kadm, gülümsiyerek yürüdü... Gülerek kapıdan çıktı... Biraz sonra arabamn ipek ku maş kaplı, yumuşak koltuklannda otur muşlardı. Kumral kadın, eldivenlerini çıkardı: Hava ne güzel... Adeta yaz... Erkek, ona doğru sokuldu: Eğer, sayın bayan emir ve arzu ederlerse, şöyle bir kırlara doğru açıla lım... Ah ne güzel olur. Fakat, bu ma sum gezinti kocamın kulağma giderse beni boşar, ve hatta öldüriir... Erkek, onun yumuşak, küçük elini avuclan arasma aldı: Bu, yüzük sizi çok üzüyor sanıyo rum. Sormaymız nekadar bedbahtım... Hayatta kimsem yok... Kocamı anlata cak hakem bulamıyorum... Ben, zavallı bir esirden başka birşey değilim... öyle bedbahtım ki... Eğer dayanacak bir dalım olsa, onun derdini, kahrını çekmiye ceğim... Gencliğime yazık oluyor... Kumral kadın, hıçkırmağa başlamıştı: Demin vapurda size bakıyordum. Ne koruyucu, ne inanılacak bir erkek diyordum. Şimdi sesinizi de duyunca, duygularımm beni aldatmadığını anladınl... Kumral saçlı, yeşil gözlü, yüzü özene rek boyanmış, güzel giyinmiş, genc biı kadındı. Elindeki gazeteyi okuyor hissin venneğe çalışarak, karşısında oturan erkeğe bakıyordu. Erkek, ortayaşlı olmasma rağmen dinc, iyi giyinmiş bir adamdı. Koltuğunu masaya yaklaştırmış, bir takım kâğıdla • ra birşeyler yazıyor, gözucile kumral ka dını süzüyordu. Bir aralık, kumral kadm gazetesini erkek kâgıdlarını bırakarak, gözgöze bakıştılar. Bu bakışjar, anlaşmak istiyen iki insanın, söylemek istedikleri sözlerin manalarile doluydu. Kumral kadm gazetesini katladı. Erkek kâğıdlarmı topladı. Vapur iskeleye yanaşıyor, yolcular yerlerinden kalkı yorlardı. Kumral kadın, eldivenlerinin sol tekini giydi, sağ elinde, pırlantah bir alyans vardı. Sinirli sinirli yüzüğüne ba karak, çantasmı aldı, kalktı. Erkek, büyük, içi şişkince serviyetin alarak kadınm arkasmdan yürüdü. Kalabalık arasında yanyana yürüyorlardı. Kumral kadan, birdenlbire küçük bir çığlık kopardı: Biletim düştü! Erkek, hemn yere iğilerek bileti buld.: Sayın bayan, biletiniz... Kumral kadın, gülüyordu: Oh!.. Çok mersi... Siz olmasanız ceza vermek mecburiyetinde kalacaktım Bu kalabalık içinde yere iğilemezdim Büyük mersi... Erkek, ona yaklaşmrçtı: Eminönü Halkevi için yapıiacak spor üst katta en modern bir sahnesi olan bir salonunun projeleri ikmal edilmişrir. Bi temsil ve konferans salonu bulunacaktır. nanm inşası, 10 nisanda münakasa ile biı Spor salonunun etrafında ayrıca, duş, müteahhide ihale edılecektir. Şartname banyo ve soyunma odalan, üst kattaki salonun yan taraflarında ise temsil şuye göre binanın sekiz ayda bitmesi icab besine tahsis edilmek üzere soyunma, etmektedir. Fakat binanın bu müddetten makyaj, aksesuar, gardrob ve çahşma evvel ikmal edilerek Cumhuriyet bayra daireleri bulunacaktır. Yeni bina, şimdimma yetiştirilmesine çalışılacaktır. Yeni ki binaya tamamile iltisak edecektir. bba iki katlı olacaktır. Yukandaki resim binanın alacağı şekli Alt katta 17X21 eb'admda bir salon göstermektedir. Binlerce hava ve deniz tayyarelerinİD, paraşütlerinin, Amerika filosunun ve ordusunuo iştirakile vücude getirilen heyecanlı, meraklı, neşeli bir film. ÇELİK KARTALLAR Fransızca JAMES CAGNEY MARGUERITE LINDSAY PAT O'BRIEN Bugün T U R K ' te Bugün saat 11 de tenzilâtlı matin e NOBETÇİ ECZANELER Zfya... Renk... Göz kamaşma... Muvaffakiyet.. Bu hafta SARAY sinemasında R A takdir nazarlarile seyredilen ilk ve tabiî renkli Fransızca sözlü büyük Hlm. Baş rollerde : O N A DON AMECHE LORETTA YOUNG Sinemanın kn güzel romanı, aşk ve ihtiras dolu bir eser Devlet idaremizde Bir yenilik Siyasî Müsteşarlar [Ba$makaleden devamî işler göreceklerdir. Bu böyle olmayıp ta kendilerinin yalnız meclisle temaslaram derpiş etsek bu bile bütün vekâlet işlerinin ihata olunmasını istiyen bir vazife olur. Herhangi müsteşar daima meclisle karşı karşıya gelebileceğini gözönüne almca mensub olduğu vekâletin bütün işlerini kavramış olmak mecburiyetinde bulunduğunu takdir eder. Bunun amelî iki büyük faydası olacaktır: 1 Vekiller çok esaslı işlerde bizzat gelecekleri meclise tâli ve cari işler için müsteşarlarını gönderebileceklerinden kendileri vekâletlerinin işlerile daha çok ve daha esaslı surette meşgul olmağa imkân ve zaman bulmuş olacaklardır. Bu büyük bir kazancdır. Itiraf etmelidir ki içtimalan istimrar esasına müstenid olan meclisin faaliyet zamanlannda vekiller vakitlerinin çoğunu mecliste geçirmek zaruretinde bulunuyorlardı. Bu zaruret şimdi siyasî müsteşarlarla paylaşılmak suretile vekiller devlet ve millet işlerini en çabuk ve en iyi şekillerinde yürütmek için rahat ve geniş çalışacaklardır. Teşkilâtı peyderpey ikmal olunmak yolunda olan yepyeni bir rejim için bu devamlı çalışma imkânmm kıymeti elbette pek büyüktür. 2 Siyasî müsteşarlıklann ikinci faydası, devlet, hükumet ve millet işlerimiz için adam yetiştirecek olması meziyetidir. işler hakkında nazarî olarak malumat sahibi olmakla onlara yakından temas ederek yakinen bilmek arasında dağlar kadar fark vardır. Zahirde en basit sanılan nice işlerin filiyatta çok çetin safhalar arzettiği görülür, ve bunlar içlerinde yuğrulunarak öğrenilir. Nitekim herhangi bir işi mes'uliyet fikrinden azade olarak mütalea etmekle onun hakkmda mes'uliyetli bir rey beyan etmek meoburiyeti karşısında tetkik ve intac etmenin de büyük farklan vardır. Meclisten icra işlerine ahnan siyasî müsteşarlarımız en çetin bir mektebe girmekte olduklarımn şüphesiz şimdiden farkmdadırlar ve gittikçe daha ziyade farkında olacaklardır. Bunun neticesi ise bizi iş üzerinde pişmiş yeni ve kıymetli elemanlara malik etmek olacağına göre bunu bile hepimizi memnun etmek lâzım gelen başlıbaşına bir kazanc diye kaydedebiliriz. Hulâsa yeni teşkilât, devlet idaremizde tekâmüle doğru atılmış esaslı bir adımdır. Bu teşkilâtm siyasî müsteşarlar safhası kısmen tahakkuk ta etmiş olduundan hepsi de kıymetli arkadaşlarımıza yeni vazifelerinde bütün samimiyetimizle muvaffakiyetler temenni ederiz. llâveten : FOX JURNAL dUnya haberleri Buıjün saat 11 de tenzilâtlı matine Bu akşam şehrin muhtelif semtlerinda nöbetçi olan eczaneler şunlardır: İstanbul cihetindekiler: Emınönünde (Bensason), Beyazıdda (Asador), Küçükpazarda (Hikmet Cemil), E. yübde (Mustafa Arif), Şehremininde (Hamdi), Karagümrükte (Arif), Samatyada (Erofilos), Şehzadebaşmda (Hamdi), Aksa < rayda (Şeref), Fenerde (Vitali). Alemdar» da (Eşref Nes'et), Bakırköyde (Merkez). Beyoğlu cihetindekiler: İstıklâl caddesinde (Kanzuk), Altıncıdairede (Güneş>, Galata Topçularda (Spori< dis), Taksimde fNizameddin), Tarlaba ^ şmda (Nihad), Şlşlide (Halk), Kasımpaşada (Asaf), Haskoyde (Barbut), Beşiktaşta (Süleyman Receb), Sarıyerde (Asaf). Usküdar, KadıJcoy ve Adalardakiler: Usküdarda (Merkez), Kadıköy Pazaryolunda (Rifat), Büyükadada (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). Sinemacılık sanayiinin bugüne kadar yarattığı En giizel En nefis ilâhi şaheser San'at ve güzellik şahikası Belediye zabıtası hakkında bîr müracaat Bazı vilâyetler Dahiliye Vekâletine müracaatle Belediye zabıtası işinin devlet zabıtasına verılmesini istemişlerdir. Dahiliye Vekâleti bu mevzuun Vekâletçe sureti umumiyede mülâhaza ve tetkik edilmekte olduğunu, neticejre kadar eski şekilde devam edilmesini bildirmistir. ROMEO ve J U L İ E T NORMA SHEARER LESLiE HOVARD Pek yakında Istanbul halkına takdim edı.ecektir. 31 Mart Çarşamba günü akşamı MELEK sinemasında verilecek büyük müsamere için loca biletleri bitmiştir. Hususî koltuklar satılmaktadır. Bu müsamere için birçok sürprizler hazırlandığı gelenlerin sineması da çekilecektir. Teşekkür Menenjit hastalığma yakalanan oğlum Soygurun hastalığını teşhis ederek tedavi eden değerli doktor Niyazi Ali ile yardımları dokunan Etfal hastanesi doktorlarmdan Aziz, Şevket, Sabri ve Ataya hararetli teşekkürlerimi sunarım. Yedek Sübay okulunda teğmen Ihsan Bütün dünyada hükümran olan yıldız DANİELLE DA R Ri E U X En son Paris muvaffakiyetini teşkil eden şarkılı ve musikili PARiSLi komidisinde KIZ sineması Fransızca dersleri Diplomalı ve pratik metoda malik bir Fransız bayanı kısa zamanda mükem mel surette fransızca öğretmektedir. Müracaat için gazetede (F.) rümuzuna vazılmak lâzımdır. müdavimlerini memnun ediyor ve hayrette bırakıyor. llâveten: FOX JURNAL. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine S A KA RY A Bugün hoş ve neş'eli iki saat geçirmek için sinemasına Kızlar Pansiyonu Fransızca sözlü komik ve aynı zamanda müessir filmi görünüz. gidiniz ve büyk muvaffakiyetle gösterilmekte olan 4 Karagömlekliler ihtılâli Mütercimi Haydar Rifat Yeni çıkü 1OO kuruş Baş rollerde: llâveten : PARAMOUNT JURNAL: Yunanistan kralının Giridi ziyareti l Bugün saat 11 de matine, Umumî duhuliye 25 kurus CAHİD UÇUK LUCIEN BARROUX GABRIELLE DORZIAT ve 40 genc kız talebe B U G U N Usküdar Hâle Sineması Gönül Dedikoduları G. 1. R. rejiminde yapılacak tadilât îthalâtın tamamen serbestisi için tetkikler 3rapıldığı hakîanda dün verdiğimiz haber iktısadî mehafilde büyük bir alâka ve memnuniyetle karşılanmıştır. Bilhassa ithalâtçılar, bunun sevincli gelişine şimdiden hazırlanmaktadırlar. Maamafıh sanayicilerin yeni tedbirler almırken hükumetin kendilerini düşünmüş olduğundan emin bukmşnaktadırlar. Salâhiyettar mehafilde söylendiğine göre ithalâtın sebestisi için mevcud ithalât rejiminde yapılacak tadilât bilhassa ithali serbest olan maddeleri ihtiva eden A, Vekâletler emfine verilmiş ithal maddelerini ihtiva eden V ve M listelerlni istihdaf etmektedir. Bu suretle husule gelecek değişikliklerden sonra geriye (Cl) yani klering anlaşmasile bağlı olduğumuz memleketlerden gelecek ithal maddelerine aid hususî iste kalacaktır. Şu vaziyete göre 1931 senesindenberi tatbik edilen kontenjan ejiminin son engellerinin de ortadan kalkacağı görülmektedir. AŞK MUSiKi ORiJiNAL DANSLAR ve ŞARKILAR MELEK SİNEMASINDA Baş rollerde: Dans kralı SON RUMBA .. zarafet kraliçesi Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Zevkli ve heyecanlı bir mevzu Fran«ızca sozlu Orijinal şarkılı JORJ RAFT VtJ CAROLE LOMBARD ."'.::: KRONŞTAD BAHRiYELiLERi İPEK A ? k fedakârlığı ölüm tehlikesi Sinemasmda HiSSİ CANLI HAREKETLi HARİKULADE BİR MEVZU KARANLIKTA MIRNA LOY KARY GRANT Ayrıca: Paramount dünya haberleri, YUNUS NADt (Frnsızca sözlü) UÇUŞ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog