Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

28 Mart 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER TELGRAF Hâdiseler arasında v* TELSiZLE Miki ve keloğlan ocukluğumuzdaki masalla rın kahramanı Keloğlan neler yapardı? Kırk haramilere tuzak mı kurardı? Padişahın küçiik kızına gönül mü verirdi? Sakalından tavajıa asılmış adamı ölümden mi kurtarırdı? Sevgilisini Zümrüdü Ankanın kanadma bindirerek başka yıldızlara mı kaçırırdı? Neydi o Kel oğlanın marifetleri, pek iyi hatırlıyamıyorum, fakat buna benzer şeylerdi. Keloğlan, haindir, sizlere ömür. Yerine Miki isminde, fare azmanı inRan şeklinde, modern ve beynelmilel bir cin peyda oldu. Dünyanın bütün çocuk gazetelerinde onun resimleri ve sergüzeştleri. İki bilârdo yuvarlağının üstüne konmuş birer küçük sineği andiran gözler. Tel gibi gergin ve incecik bacaklar. İki ucu iki kulağa varan kocaman bir ağız ve yüz elli metro ile yüz elli santimetre arasında uzanıp kısalan bir vücud... Her millet onu kendine göre tahayyül ediyor; fakat her çocuk onun birbirine benzemiyen portrelerinden birini görünce arkadaşma rastlamış gibi el çırpıyor: «Miki!..» diye bağırıyor. Ne yapar bu Miki? Dünün kırkharamileri yerine gangster'lerle mi boğuşur? Padifahın küçük kızı yerine bafet rakkasesine mi gönül verir? Zümrüdü Anka yerine tayyareye mi biner? Bunun gibi şeyler. Keloğlan için de, Miki için de «imkânsız» yoktur. Fakat Mikinin dünyasında imkânlar daha çabuk ve daha kolay hakikat oluyor: Teknik sayesinde koskoca bir dağın bir kutu pudra halinde tuzla buz olması için bir elektrik düğmesine basmak kâfi. Şirinine kavuşmak istiyen zavallı Ferhad o dağı balta ile devirmek için ne eziyetler çekmişti! Miki yannın insanıdır. Teknik sayesinde herşey mümkün olduğu gün, zekâsına da, adalesine de faaliyet payı kalmıyacağı için yannın insan tipi, vücudünün ve beyninin lüzumsuzluğu yüzünden cenin gibi yassı kafalı, yırtık ağızlı, çekirge cüssesinde ve karakterinde yeni ve acayib hayvan nevilerinden birinin ilk modeli olacaktır: Belki de yannın insanını temsil ettiği için Mikiyi büyük ve küçük herkes, şarkta ve garbda her millet seviyor. Atina Balkan iktısad konseyinin mesaisi Antant devletlerinin harice satacakları bazı muayyen mahsuller için müşterek hareket etmek meselesi bilhassa tetkike mevzu oldu Atina 27 (Hususî) Balkan iktı sad konseyinin dünkü son celsesine riyaset eden Başvekil Metaksas söylediği nutukta konseyin ehemmiv etini ve Balkan Antantı devletlen ahahsı arasındaki manevî bağları inkişaf ettirdiğini tebarüz ettirerek konseyde verilen krarların tahakkukuna bütün azalann çalışmasını tavsiye etmiştir. Metaksasa cevab veren Yugoslavya heyeti reisi Preniç bütün heyetlerin ta karrür eden maddelerin tahakkukuna çalışacaklarının muhakkak olduğunu te min ettikten sonra Yunanistanın kalkm ması için yapılan gayretleri 25 martta yakından görerek hayrette kaldıklannı söylemiştir. Konseyin müzakereleri için hazırlanan resmî tebliğde: Umumî heyet ve encü menlerde müzakere edilen meseleler zikredılmekte ve Balkan Antantı devletlerinin harice satacakları mahsulleri için müşterek hareket etmeleri meselesinin tetkık edildıği, eylulde Antant devletleri licaret odaları toplantısı yapılmasına karar verildiği, Balkan devletleri arasındaki münakalât hususlannda ehemmiyetli terakkiler elde edildiği bild'rilmektedir. len kararların tatbikatına aid tedbirleri tetkik ettikten sonra, iki komisyona aynlmıştır: 1 Ticaret mübadelesi, 2 Münakalât komisyonu, Birinci komisyonda, millî komiteler tarafından verilen muhtıralar tetkik edil miştir. Bu muhtıralar her memleket ihra catçılarının mütalealarını ve karşılıklı tnübadelenin artınlmasma matuf teklifleri ihtiva etmektedir . Konsey bu hususta bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Keza, bazı muayyen ma mulâtın Balkanlar harici piyasalarında satış meselesile dört memleketin ihracat malları için daimî bir sergi meselesi de tetkik edilmiştir. Eylulde dört Balkan Antantı memleketi ticaret odalannın kongre halinde toplanmasına karar vermiştir. Münakalât meselesinde, ezcümle yolcu ve bagaj nakliyatı, yollar üzerinde nakliyat, posta, telgraf, telefon ve telsiz, seyrisefain ve turizm için yeknesak ni zamat meselesinde mühim terakki elde edilmiştir. Daimî deniz komitesile daimî turizm komitesinin konseyin gelecek toplantısından evvel içtimalarına karar ve rilmiştir. Bu devrenin mesaisi, heyeti u mumiyeleri itibarile, daha evvelki içtimalarda elde edilmiş olan neticelerin ıslahına taalluk etmiştir ve bu mesaiye her lahada yukanda zikredilen komitelerde yahud teknik komisyonlarda devam edi lecektir. Bunlar konseyin iki içtimaı arasmda münasib zamanlarda toplanacak lardır.» Kont Ciano Belgraddan Atatürkün gencliğe saçtığı nur tayyar e ileRomaya döndü Büyük Önder, Ankara iki devlet arasında imzalanan siyasî itilâf sür'atle tasdik edilerek teati edildi Halkevinde tertib edilen toplantıya şeref verdiler [Bastarafı 1 inci sahifese] IBaştarafı 1 inci sahifese] nutkunda bilhassa ecnebi dinleyicilere Paul arasında tebrik telgrafları teati e hitab ederek demiştir ki: dilmiştir. « Biz zayıf olamayız. Sulhu teh Bulgaristanda akisler did eden zayıflardır. Çünkü bunlar düşSofya 27 (A.A.) Mir gazetesi, manı taarruza davet ederler.» Bulgaristanın Italya Yugoslavya. an Tataresco Bükreşte iaşmasından memnun olduğunu, zira iki Bükreş 27 (A.A.) Başvekil Taâkid devletle de dostane münasebatı taresco Prag'dan buraya döner dönmez mevcud bulunduğunu yazıyor ve diyoı hemen Hariciye Nazın Antonesco ile göki: rüşmüş ve sonra Kral tarafından kabul «Stoyadinoviç, diplomatik kabiliyetini edilmiştir. Başvekil öğle yemeğini Krabir kere daha göstermiştir.» lın nezdinde yemiştir. Slovo gazetesi, Stoyadinoviçin siya Resmî mehafil, Tataresco'nun Prağ 6etinin, Ciano'nunki kadar faal ve mes'ud seyahatinde elde ettiği neticelerden fevkaneticeli olduğunu kaydetmektedir. lâde memnundur. yorulmadan takib edeceğini de tebarüz ettirdi. Bir müddet sonra bizzat Büyük Şefin bu toplantıyı şereflendireceği müjdesi alındı. Bu müjde salonu en yüksek he yecanla sarsmağa kâfi geldi. Bir müddet sonra Atatürk refakatlerinde profesör Bayan Afet, Maarif Vekili Saffet Ankan, Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras, General Fuad, General Kâzım (Samsun), Ali Kılıc, Salih Bo zok olduklan halde Halkevini şereflendirdıler. En şiddetli sevinc tezahürleri bu anda misli görülmemiş bir manzara aldı. Bir müddet sonra Büyük Şef şehrimizde bulunan ve Halke^ndeki müsamereye de gelmiş olan Hind münevverlerinden Doktor Jal Parvi ile hemşiresi Matmazel Parvi'yi de yanlarına kabul ederek iltifatta bulundular. Macarlar tasvibkâr Kont Ciano Romada Budapeşte 27 (A.A.) Italya Yugoslavya anlaşması Macar efkârı umumıyesınde müttehıd bir tasvib görmüştür. Pester Lloyd gazetesi, bu siyasî mü»alemetin Adriyatikten dığer memleketlere de yayılacağını, Macaristanın, İtalya ile Yugoslavya arasındaki uzlaşmanın en iyi dostlarla ve Macaristanın şimdiye kadar en az bozuk münasebetlerde bu lunduğu üç halef devletle en iyi müna çebatı mümkün kılacağı kanaatinde bu lunduğunu yazıyor. Budapestihirlap gazetesi, iki memle ket arasındaki anlaşmanın Adriyatikte barışı tesis edeceğini, müstakbel iyi komşuluk münasebatına esas olacağını ve Avrupa emniyeti meselesinin halline yarıyacağını yazıyor. Magrar Orsağ, şimdi italya ile uz laşmanın Yugoslavya ile Macaristan arasında bilhassa ekalliyetler hakkındakı münasebata da başka bir şekil verece ğini ümid etmek icab edeceğini kaydet mektedir. Neşredilen müşterek tebliğ Atina 27 (A.A.) Matbuata aşa ğıdaki tebliğ verilmiştir: «18 martta Atinada toplanan Balkan Antantı ekonomi konseyi mesaisini bitir miştir. Konsey, umumî müzakerede bulunduktan ve geçen Bled toplantısında veri!•' tıııınıııllMnül Avusturya ve Çekoslovakya Başvekilleri neler görüştüler? Paris 27 (A.A.) Figaro gazetesinin Viyana muhabiri şu suali sormak tadır: «Hodza Başvekil Schusdhnigg'e acaba eski Avusturya Macaristan memle ketlerini birleştiren ve azasının her birinin ıstiklâline ve hakimiyetine riayet eden bir Tuna birliğinin tesisini mi teklif etti?» Muhabir şunları ilâve etmektedir: «Her halde malum lan bir şey varsa o da Çekoslovakya Başvekilinin Viya nayı ziyaretinin pek büyük bir alâka uyandırmış olmasıdır.» Paskalya tatili Paris 27 (A.A.) Paskalya yor tularını geçirmek üzere bu sabahtan iti baren Parise akın halinde ecnebi ve vi lâyet halkı gelmeğe başlamıştır. Buna mukabil Paristen de vilâyetlere gıdenler pek çoktur. Parisi ziyaret edecek Ingilizler yirmi beş hususî trenle gelmişlerdir. Gelenler arasında birçok îskandinavyalı, Holandalı ve Almanlar da vardır. Dığer taraftan Paristen cenuba ve garbe giden trenler iki ve hatta üç mislı artırılmıştır. Bugünden itibaren Paris, büyük bayram günlerini yaşamağa başlamıştır. Silâh fabrikaları Parise binlerce ecnebi Amerika da devletleştirmeği tasavvur ediyor akm^diyor Nevyork 27 (A.A.) Christian Seience Moniter gazetesi, başmakalesinde diyor ki: Amerika Fransanın silâh fabrikalannı devletleştirmek yolunda aldığı tedbirleri dikkatle takib edecektir. Çünkü Vaşingtonda âyan komisyonu tarafından yapılmakta olan tahkikat efkân umumiyeyi çok meşgul etmektedir. Amerika hemen cezrî tedbirler almak fikrinde değildir. Silâh fabrikalarını gittikçe artan bir kontrol altına alıyor ve şimdilik bu meseleyi Fransız tecrübesi yolile tetkik etmekle iktıfa ediyor. PEYAM1 SAFA Roma 27 (A.A.) Hariciye Nazın Kont Ciano bugün öğleden sonra tayyare ile Belgraddan Romaya dönmüş ve tayyare meydanında Nazır Bastiani ve Yugoslav maslahatgüzarı tarafından karsılanmıştır. Kont Ciano Belgrad seyahatinin netiBu apaydınlık gecede bulunanlar Aceleri hakkında bugün Mussolini'ye iza tatürkün en derin ve en yüksek manayı hat verecektir. taşıyan irşadlarını bizzat Büyük Şefin Sovyetlerin mütaleası ağzmdan dinlemek saadetine de kavuş Moskova 27 (A.A.) Tas ajansı tular. Büyük Şef, tazim telgrafmda gencbildiriyor: Iiğin yorulmadan izi üzerinde yürümeğe Pravda gazetesi Îtalyan Yugoslav an and içtiğini bildiren cümleye temasla inlaşması hakkmda diyor ki: sanın yorulabileceğini fakat çetin dava«Habeşjstan harbi, Îtalyan Ingiliz ların peşinde dinlenmeden yürümek lâzım münasebetlerindeki gerginlik, Akdeniz geldiğini beyan buyurdular. hakimiyeti mücadelesinin şiddetlenmesi Gene bir gencin söylediği «Dağ başını gibi hususat Musoliniyi büyük bir harb duman almış» şarkısı dolayısile de Samtakdirinde hiç değilse Yugoslavyanın bi suna ayak bastıkları tarihî güne aid hatıtaraflığmı elde etmek meselesile karşılaş rayı, gencliğe hız, heyecan, ümid verici tırmıştır. bir hatırayı anlatmak lutfunda bulunduÎtalyan faşistleri Ingiltere ile Yu lar. Atatürk, Türk milletinin yeniden dogoslavya arasında münasebetlerin dostane ğuş tarihi olan günde Samsuna ayak basolduğunu nazarı itibare almıyor değiller. tıktan sonra yanlarında Salih Bozok ve Fakat Dalmaçyadaki emellerinden mu Cevad Abbasla kırık dökük bir otomobilvakkaten vaz geçmek suretile Küçük An le, fakat yürekleri yüce Türk milletinin tantm bir köşesini çökerteceklerini ümid kudret ve atisine karşı inanla doJu ola ediyorlar. Bu suretle Fransanın bu mın rak yol aldıklan sırada bu şarkıyı tek takadaki emniyet sistemi de baltalanmış rarladıklannı beyan buyurdular. olacaktır. Marşm «Güneş ufukta şimdi doğar, Belgrad anlaşmasınm kollektif emni yürüyelim arkadaşlar» cümlesi, Atatüryet ve taksim edilmez sulh ile hiçbir alâ kün bu yüksek hatırası dinlendikten sonra kası olmadığını görmek için hiç te pertav en manalı şekil almış oluyordu. Bir millet sız lâzım değil. Adriyatik denizinde Îtal davası için hnanla dolu bir göğüsle ileriyan Yugoslav mütarekesi, Roma Ber leyenlerin yolunu ufuktan elbette doğa lin mihverini icad edenlerin hazırladıklan cak güneş aydınlatacaktır. Bu marş Türk taarruza yaramaktadır.» millerinin ufuklanna güneş gibi doğan Yunanistanda memnuniyet Parlamentolar konferansı İki meb'usumuz Romaya gitti Macar Başvekilinin bir makalesi Budapeşte 27 (A.A.) Esti Ujsag gazetesinde neşrettiği bir makalede Başvekil Daranyi bilhassa Schuschnigg'in Budapeşteye Kont Ciano'nun Belgrada yaptıkları seyahatlerin neticelerini nazarı itibara alarak haricî siyasetteki vaziyeti tetkik etmektedir. Daranyi, diyor ki: «Başvekil Schuschnigg'in görüşmeleri Roma protokollarile birbirine bağlı olan iki memleket arasında tam bir görüş bir liği olduğunu meydana çıkardı. Bu görüş birliği, her iki hükumetin mütaleasına göre, sulhun inkişafı için en esaslı temeli ve havayı bulandırmak için haricden yapılacak teşebbüslere karşı en müessir çaredir. îtalyan Hariciye Nazın Ciano'nun Belgrad seyahati ise, Italyanın halihazırda komşularile arasındaki bağlan sağlamlaştırmağa uğraştığını ve hükumetin vasatî Avrupa devletlerini birbirine yaklaşmağa teşvik ettiğini ispat etmiştir. Garb devletlerinin birbirine yaklaşmala rına mâni olan müşkülâtm çokluğu kar şısında elde edilen bu muvaffakiyet bir kat daha dikkate şayandır.» Londrada Londra 27 (A.A.) Paskalya ta tilinden istifade etmek üzere dün yüz binlerce Londralı, hükumet merkezini ter kederek sahillere ve köylere gitmişlerdir. Bununla beraber Londrada paskalya günlerinde her sene görülen boşluk ve tenhalık manzarası bu sene mevcud de ğildir. Çünkü, tac giyme merasimi için yapflan hazırlıklar hükumet merkezine bir çok ziyaretçi ve taşralı celbetmiş tir. Dün birçok kimseler Westminster ci varında, merasım esnasında alayın geçeceği yollarda dolaşmışlardır. Bu yollarda süratle tribünler yapılmakta ve güzergâh bayraklar ve kordelâlarla süs'enmektedir. Bazı imtiyazh kimseler tatilden istifade ederek itilip kakılmadan senenin en büyük merasimini rahatça seyredebilmek için şimdiden balkonlar ve pencereler kiralamaktadırlar. Kira ücretleri, 5 ile 25 lira arasında dır. Ankara memurin kooperatifinin içtimaı Ankara 27 (A.A.) Ankara Memurin kooperatifi heyeti umumiyesi bu gün Halkevinde Maliye Vekâleti müsteşan Faik Baysalın reisliğinde toplanarak idare meclisinin yıllık raporunu tasvib etmiş ve inhilâl eden azalıklara müddetleri biten dıvanı muhasebat azasından Yusuf Ziyayı, Posta işleri reisi îbrahim Beseni ve binbaşı Sabriyi ipkaen, Sanayi Umum Müdürü Reşad ile Gümrükler Muamelât müdürü Fazılı yeniden idare meclisine seçmiştir. Tasvib edilen bilânçoya göre bu sene ortaklara iştırak hisselerine nısbetle yüzde on ve şirketten yaptıkları mu bayaata nisbetle yüzde sekiz bir temettü dağıtılacaktır. Bu netice Ankara Memurin kooperatifinin on bir senelik mesai hayatında ilk olarak tecelli eden müsbet bir vakıadır. Atina 27 (A.A.) îtalyan Yugoslav paktını mevzuu bahseden Yunan matbuatı, büyük bir memnuniyet göstermektedir. Filhakika bu paktı imzalıyan iki taraf ta Yunanistanın komşuları ve dostlandır. Bundan başka pakt, nizam ve sulh için de bir garantidir. Ve Balkan sulhunu tarsin eylemektedir. Çünkü İtalya dört Balkan devletine de dostluk anlaşmalarile bağlıdır. Ve bu yeni sulh vesikası, ne Balkan Antantı, ne Küçük Antantı, ne de Yugoslav Fransız ittifakını ihlâl ehnemekte ve Akdeniz memleket lerinin mülkî tamamlılığını garanti eden Ingiliz Îtalyan anlaşmasınm mantıki bir zeylini teşkil eylemektedir. * * * Atatürkün Samsundan çıkış hatıralanna karışmış ve şimdi onun bu yüksek izahile mucizelerle dolu bir tarihin sahifelerine malolmuştur. Atatürk Efganlı bir talebenin bu toplantıda bulunmak saadetini izhar eden hissiyatma karjı da iltifatta bulundu. Ankarada tahsil etmekte olan kardeş milletin çocuğu, bu yüksek gecedeki he yecanının bütün hayatınca taşıyacağı en mukaddes hatıra olduğunu duygulu bir dille ifade etmişti. Büyük Şef toplantıdan geç vakit ay rıldılar ve bu nurlu gece Türk milletinin ebedî zindeliğini, heyecan ve neşesini ve böyle Yüce bir Öndere malik olmanm mutlu talihini bir daha izhar eden tarihî hakikatin yüksek bir remzi haline geldi. Kont Ciano'nun Ankara seyahati Nâzım Zeki Maksud Varşovada yakalanan Chateauraux 27 (A.A.) Bir çiftçi delirerek çiftliğine ateş vermiş ve gerek kalpazanlar Japonyanın deniz siyaseti kendisi ve gerekse babası, annesi ve iki Varşova 27 (A.A.) Polis sahte Tokyo 27 (A.A.) NnişiNişi hizmetçisi ateşler içinde yanmıştır. para basan mükemmel techizatı haiz bir Şimbu gazetesi, harb gemilerinin toplarını azamî 14 pus olarak tahdid için Ingil Hindistan hükumetini müslü atölye meydana çıkarmıştır. Şimdiye kadar 12 tane kalpazan yakalanmış ve bir manlar teşkil edecek tere tarafından yapılan teklifi Japonya kaç torba dolusu sahte para bulunmuştur. nın reddetmiş olması hakkmda diyor ki: Londra 27 (A.A.) Mecusiler vi«Japonya deniz silâhlannın kaiite iti lâyet hükumetlerini Bombay ve Madbarile tahdidi için İngilterenin teklif etti rasta teşkil etmekten imtina etmeleri üzeği konferansa iştirakren imtina etmiştir. rine Ingiliz umumî valisi hükumetlerin Çünkü deniz silâhlarının kaliteyi bir tara teşkiline müslümanları memur etmiştir. fa bırakarak yalnız kaiite itibarile tahSingapur'da kanlı bir grev didi hiçbir şeye yaramaz. Eğer JaponLondra 7 (A.A.) Singapurdan geya top çaplarının 14 pus olarak tahdi dine müsbet cevab verseydi, tngiliz do len haberlere göre, Malaccada kauçuk nanması Japonyanın kabul edemiyeceği tarlalarındaki işçilerin grev yapması netiüstünlük elde etmiş olacaktı. Japonyanın cesinde vahim hâdiseler olmuştur. Grev ancak dokuz zırhlısı vardır ki, bunlann mahallindeki askerî kuvvetlerin miktarı yedisi 14 pusluk ve ikisi 16 pusluk top artınlmıştır. larla mücehhezdir. Buna mukabil İngilBatuarangda grevcilerle polis arasında terenin, 13 ü 15 pusluk ve ikisi 16 pusçarpışmalar olmuştur. Bir kişi ölmüş ve luk toplarla mücehhez 15 ve Amerikanın da 12 si 14 pusluk ve üçü 16 pusluk birçok kimseler de yaralanmıştır. Puncap toplarla mücehhez gene 15 zırhlısı var alayınm iki bölüğü bu mıntakaya göndedır.» rilmiştir. Bir adam kendini, ana ve babasile iki hizmetçisini yaktı Büyük Millet Meclisi azasından Tokad meb'usu Nazım ile Diyarbekir mebusu Zeki Maksud beynelmilel parlâmentolar konferansının konsey toplantısına iştirak etmek üzere Romaya gitmişlerdir. Parlamentolar konferansının Romadaki bu toplantısında mühim bazı mevzular konuşulacak, ve iki meb'usumuz bu fırsattan bilistifade bazı tetkiklerde bulunacaklardır. Çekoslovakyada sulh bayramı Prağ 27 (A.A.) Hariciye Na zırı Kamil Krofta an'anevî Prağ sulh bayramı münasebetile bir nutuk söyliyerek Çekoslovakyanın «sulha hizmet etmek için kuvvetli bulunmak» prensipine sadık kalacağını ve hiçbir zaman harb çıkarmak için kuvvetinden istifade etmeği düşünmiyeceğini beyan etmiştir. Başvekil Hodza radyo ile neşredilen Yu Aldığımız malumata göre İtalya Hariciye Nazırı Kont Cianonun Ankaraya geleceği muhakkak ise de tarihi henüz [Bastarafı 1 inci sahtfese] tesbit edilmiş değildir. man Işletme idaresi tarafından da bir ziBalıkesirde toplanacak Hava yafet verilmiştir. Toplontıyı Vali muavini Hüdai bir nuKurumu kongresi tukla açmış ve gene mimarlanmızı gösterBalıkesir 27 (Hususî muhabirimizden) 10 nisanda Bursada toplanacak dikleri muvaffakiyetten dolayı tebrik etolan Hava Kurumu birinci mıntaka miştir. Bundan sonra Liman müdürü Raufi kongresi için Parti, Belediye, Ticaret Odası, Hava Kurumu ve mevcud diğer Manyasi bu işin şimdiye kadar geçirdiği teşekküllerin iştirakile umumî ve bü safhaları anlatmış ve müsabakaya iştirak yük bir toplantı yapıldı. Kurum varidaeden mimarlarımıza teşekkür ve kenditının artması hakkında çok faydalı kolerini muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik nuşmalar sonunda verilen müsbet kararların kongrede yürütülmesi için se etmiştir. çüen murahhaslara direkiifler verildi. En sonra gazetemizin sekreteri Feridun Osman Menteşeoğlu söz alarak teknikle Romanya Başvekilinin güzel san'atı telif eden ve bu itibarla çok Ankara seyahati Ankara 27 (Telefonla) Romanya yeni ve faideli bir çığır açan müsabakaBaşvekili Tataresco nisanm altı veya dan hararetle bahsetmiş, bunu tertib edenyedisinde Ankaraya geliyor. lerle bu müsabaka vesilesile Türkün güzel san'atlardaki ince ve metin zevkini ortaya çıkaran mimarlanmızı tebrik etmiştir. Ve sözlerini bu yeni zihniyetin parlak bir müvaffakiyetle neticelendiğne işaret ederek bitirmiştir. Mükâfat alan mimarlar AddisAbabada katledilenler Dün şehrimize gelen «Taymis> gazetesi, Londradaki Habeş elçiliğinden verilen bir tebliğde son AddisAbaba katliâmı esnasında İtalyanların sabık Habeş Hariciye Nazırının oğlu Fekade Sellâsie Harouy ile Londradaki Habeş elçisi doktor Martin'in her iki oğlunun da katledildiğini bildirmekrtedir. Ddktor Martin'in oğulları, tahsillerini Londrada ikmal etmişlerdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog