Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 28 Mart 1937 K U V V E T A R T I Y O R . . . M A S R A F A Z A L I Y O R Dişlerin abıhayatı Hiç bakılmamış dişleri bile kısa zamanda temizler, parlatır, sıhhat ve taravetini iade eder. Günde iki defa Radyolin diş macunu ile f ırçalanan dişler sağlamhğını ve güzelliğini asla kaybetmez. tşte onun bu abıhayat tesiri sayesindedir ki bugün bin Ierce kişi daima ve yalnız Radyolin kullanmaktadırlar. Radyolin dişler için bir hayat sigortasıdır. Bunun içindir ki Radyolin icad olunduğundan beri Türkiyede sağlam ve güzel dişli vatandaşlar artmıştır ve artmaktadır. ^ Daima Radyolin TAMAMILE YENI( DAHA KUVVETLI MOTOR YÜK SAHASINiN, VEZNİN TEVZİİ YENİ USULÜ SAYESİNDE TAŞIMA KABİÜYETİ ARTIRILDI Karacabey Belediyesinden: 1 Kasabaya getirilecek Gölecik suyunun inşa ve tesisi kısmıı%3an su kulesi ve su hazinesi çıkarılmak suretile keşif bedeli 65244 lira 83 kuruş olmak üzere yeniden kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Borular getirildiğinde peşin ve defaten, diğer kısım inşa ve tesisatm yapıldığında her ay istihkak raporile derhal verilecektir. 3 İnşaat ve tesisatın ikmal müddeti müteahhid lehine bir senedir. Daha evvel yapılması kabuldür. 4 Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 5 Yapılacak teklifler ihale günü olan 15 nisan 937 perşembe günü saat 15 te Karacabey Belediyesi binasmda toplanacak Komisyona ihale saatinden evvel verilmiş olacaktır. (1570) TAMSERBEST DİFERANSİYEL HİDROÜK FRENLER JAMAMlLE YENI ^ I R MOTÖR^eŞevfolenîn HcTciiıetce tecrübe ecFilmiş altıjsilindirli, yüksek kompresyörfcü.ve tepedensupaplnnbtörü, yenî 1937 Şevrole Kam£ronuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni bir trandman Te hatta eskisinden daha yüksek bir kabiliyet jtvermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir kuvveti arttırılmıştır. Bu arttmlmış kuvvet, idareden biç bir fedakârhkta bulunmadan elde edilmiştir, zira1937 Şevrole Katnyoou eskisinden daba idajpelidir. Yeni motör zaman ve paradan tasarruf ettirmek ve daima emniyetle çalıgmak için yapılmıştır; uzun zamandanberi saglamlık ve dayanıklığile meşhqrf eski Şevrole jnotörlerinden daha sağlam ,ve daba.gayam^itimatdır. DİĞER 1VÎÜHÎM M E Z İ Y E T L E R . arzedilmemiş bir 1937 Şevroîe Kam, vardır. yeni ve yonlannda, kamyon kullananlara gimdiye kadar asla hayli yenilikler ye, islâhat Düzeltilmiş yuk taksimi yükiin taşınma kabiliyetıni arttırdı. Şevrolenin tam • serbest arka diferansyeli kurta"rır. Yeni ve daba kuvvetli arka aks kovanı, şaftı butün* yüklerden şasi daba kuvvetli daha metindir. Tekemmül et* hidrolik frenler mütevazin I P mî; ve bilhass* kamyon için imal edilmiş ve. emin bir frenaj kabiliyetini temin^eder». Adaları Güzelleştirme Cemiyetinden: Büyükadadaki Yürükali plâjına, mevcud tesisatın resim ve projelerine tevfikan ikmal ve ıslahı kendisine raci olmak üzere 5 sene müddetle, senede biner ve yanmdaki çamlık gazinosuna iki sene müddetle senede dört yüz ellişer liradan talib vardır. îhale nisanm onuncu cumartesi günü Büyükada Belediye Dairesinde Cemiyet merkezinde yapılacaktır. Şerait ve tafsilât her gün Denizyolları Işletmesinde müşavir Emin Âliden öğrenilebilir ve teklifnameler kendisine verilebilir. 1937 İÇİN ŞEVROLE KAMYONLARI General Motors Mamulâtındandır KOLİNOS DİŞ MACUNU KERBELAVAKAŞI çıkmakdadır. Maartf Dunyamn her tarafından lezzetinin hoş olmasından ve diş etlerini ve minelerini tazelediğinden dolayı milyonlarca bayan ve bayların sevdiği Meşhur Amerikan Kolinos Diş Macununu Kullanınız Sararmış, cilâsız ve donuk dişlerinizi, bu macun şaşılacak bir süratle temizliyerek beyazlatır ve gerçekten inci gibi bir hale getirir. Muzadı taaffün bir krem olmasından. ağızdaki mîkroblan tamamen imha eder. Nefese hoş, cazib ve lâtif bir rayiha verir. ALİ, HASAN ve HÜSEYİN tarihi, merakh eser. Forma forma Kitaphanesinde Forma ıı S kurujtur. uafet fabmtan Her tarafta bulunur. Arayınız. Müsabaka İlânı İzmir İli Daimî Encümeninden: îzmirin Ağamemnun ılıcalarmda yaptınlacak binalarla tesisatın projesinin tanzimi işi 20 mayıs 1937 gününe kadar müsabakaya konulmuştur. Istenilen bu projeyi tanzim eyliyecek isteklilerden birinciliği ihraz edene (2000) lira mükâfat verilecektir. Tanzim olunacak bu proje Ankara, İzmir, İstanbul Bayındırlık Direk törlüklerinde mevcud şartname ve vaziyet plânma göre olacağından istekliler mezkur Direktörlüklere başvurarak evrakı inceliyebilirler. Tanzim olunacak projenin 20 mayıs 1937 gününe kadar İzmir Bayındırlık Direktörlüğüne yollanılması ilân olunur. «803» (1548) Her akşam Bayan S A F İ Y E LONDRA Akay Yeni eserlerile : BEYOGLUNDA Teleton : 40227 Uzun müddetdenberi takdirkârlarını, eşsiz sesinden mahrum bırakan biricik san'atkâr birahanesinde Işletmesînden: 1 Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan otelin ahşab mobilyasile perdeleri için kapalı zarfla yapılan münakasa neticesinde alınan son fiat (26.800) lira haddi itidalde görülmediğinden bu işin ihalesi açık eksiltme suretile yapılmasına karar verilmiş ve eksiltmiye iştirak şartı tahfif edilmiştir. 2 Muvakkat teminat yukarıda yazılı miktardan aşağı olarak her talibin teklif edeceği fiatın yüzde yedi buçuğudur. 3 Eksiltme 1 nisan 1937 tarihli perşembe günü saat 16 da başlıyarak 17 de bittiği takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Karaköyde İdare merkezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 4 Şartname, keşif ve resimleri görmek ve mütemmim malumat almak istiyenlerin İdare Levazım Şefliğine müracaatleri. • (1655)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog