Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

, , ««ftij İSTANBÜL CAĞALOĞLU l Jfll M j l . WLL Telgraf ve mektub adresl: Cumlrarlyet fstanbu] Posta fcutusu: fstanbnl, No 248 Telefon: Baçmuharrir ve evl: 22366. Tahrlı heyetl: 24298. tdare ve matbaa bsmı 24299 24290 umhuriyet y . 1Q7 0 Q raZul £.0 muU İ3üf KEMAL Yazan: Tekiı Türk inkılâbı hakfa ıda kadar yazılmış eserleri en m melidir. Fransız parlâmentos» Herriot ve doktor Köprülü Fuad için birer mukaddeme yazmışlardır. Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır. Avrupada hâlâ endişeli şayialar deveran ediyor Milislerle Beynelmilel ordu arasında ihtilâf! Atatürkün gençliğe saçtığı nur Büyük Onder, Ankara Halkevinde tertib edilen toplantıya şeref verdiler Ankara 27 (Telefonla) Ankara Halkevinde tertib edilen Uludağ gecesi Büyük Şef Atatürkün yüksek huzurlarile dün misilsiz bir sevgi, saygı, hayranlık ve bağlılığın timsali tezahürlere vesile oldu. Salon bir genclik kütlesile hmcahmc doluydu. Birliği, ilerlemeği, azmi, sevgiyi neş'e ve heyecanı temsil ve ihtiva eden her millî toplantıda oldugu gibi Uludağ gecesinde bulunanlar da varlıklarını kendilerine bağışlıyan UIu Öndere tazim ve minnetlerini telgrafla iblâğ etmişlerdi. Genclik, bu telgrafında Büyük Şefin nurlu izini [Arkast Sa. 3 stitun 6 dal Bfizı Ingiliz gazetelerine göre Napolide ikî kolordu hazırlıklarını bitirmekle meşgul. Fransızlar Büyük Şefimiz, Samsuna ayak bastıkları tarihî güne aid ((Duçenin haysiyetî, bu istilâyı icabettîrir))dîyorlar gençliğe hız ve heyecan veren kıymetli bir hatıra anlattı Devlet idaremizde Bir yenilik Siyasî müsteşarlar Bu teşkilât devlet makinesinin daha iyi çalışmasım ve i§ üzerinde pişmiş yeni elemanlar kazanmaları temin edecektir Iki taraf cephede biribirine girdi, 45 Atatürkün yarattığı kisi öldü, birçok kişi yaralandı mes'ud memleket... Hindli misafirlerimiz Atatürkten ve Türkiyeden hararetle bahsediyorlar IŞ BANKASI 13 YAŞINDA Bu millî miiessesemizin bugünkühali göğsümüzü kabartacak bir neticedir Bankanın tasarruf hesabı ilk kurulduğu 1924 senesinde 12,554 lira iken bu miktar geçen sene 22,620,293 liraya yükselmiştir * vrupada uzun yıllann temin ettiği tekâmüllerle kuvvet ve mükemmeliyet kazanarak en ileri şekillerde istikrar bulan müterakki devlet idareleri teşkilâtının her cüz'ü ehemmiyetli bir ihtiyaca cevab verir. Tecrübeler neticesinde müessir ihtiyadann doğurduğu o taazzuvlarm bir parçasmı yerinden oynatmak mümkün olmaz. Her yerde memleketin bütün işlerini çerçeveliyen devlet teşkilâtile o işleri gören hükumet şubelerinin azamî mükemmeliyeti matlubdur: Devletin ve milletin işleri en ileri imkân hadlerinde en iyi görülsün diye. Cumhuriyet rejimi yeni Türk devletini bu yolda icab ve ihtiyacm istediği Hükumet kuvvetlen cepheye sevkedilmek uzere Madrid'de toplanıyorlar tekemmüllerle takviye edip gitmekten hâli değildir. Vekâletlere Büyük Millet Londra 27 (A.A.) Marbuat îs tavsiye ettiğini yazmakta, bazılan da Meclisinden alman siyasî müsteşarlar da panya meselesile meşgul olmakta devam aldıklan malumata atfen İTpanyaya haişte bu müterakki hareketin bariz misalle etmekt«dir. Bazı gazeteler Hitlerin Mu reket etmek üzere Napolide iki kolorrfu lArkast Sa. 6 sütun 5 te\ rınden birini teşkil ediyor. solini'ye daha ihtiyatla hareket etmesini Ayni Meclis azasindan seçilip alınan vekillerle müsteşarlann tearuz etmeleri ihtımalini, mes'uliyetin esasen Icra Vekillerinden ibaret olan hükumetçe tahammül olunması keyfıyeti bertaraf eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi muvacehesinde hükumet mes'uliyeti esasen ayn ayn her bıri için veya hepsi bir arada umumî heyeti için Icra Vekillerine müteveccihtir. Teşkil âtı Esasiyemizin bu bahis etrafındaki ana hatları oldugu gibi mahfuzdur. Müsteşarlann mes'uliyette vekillere iştirakleri tâli ve tâbi olarak gelmektedir. Herkesin kendi hareketinin iyiliği kötülüğü kendine aid olmak şeklinde Ankara 27 (Telefonla) Millî küme ilk dakikalarda hızlandı ve Fener takımı ve umumî manasındaki mes'uliyeti ise bu oyunlannm üçüncüsü bugün yeni Ankahasmmı lâyıkile yoklamağa vakit bula mevzuda aynca zikrebneğe bıle hacet ra stadında Fenerbahçe ile Ankaragücü madan bocalar bir vaziyette kalesini mügörülmez. arasında yapıldı. Maça saat 15,30 da dafaaya mecburkakh. Bu sırada Fen.erDemek olur ki siyasî müsteşarla, yan hakem Kemal Halimin idaresinde baş liierin Fikret vasıtasile yaptıklan bir hüIanna tayin olundukları vekillerin mes'u landı. cumda Nacinin" güzel ve kuvvetli bir şütü Fenerbahçe: Hüsameddin Yaşar. boşa gitti. liyetleri ve binaenaleyh direktifleri altında çalışacaklardır. Bu umumî esas siyasî Lebib Reşad, Angelidis, Cevad Bu arada Fikretin pantalonu yırtıldı. müsteşarlar hesabına vazife ve hak saha Şaban, Esad, Ali Rıza, Naci, Fikret Ihtiyat pantalon da getirilmemiş olduğunAnkaragücü: Osman Ali Rıza, dan yırtık dikildi ve bundan sonra Fikret larını tayine kâfıdir. Meclisten alınan Enver Abdül, Semih, Musa Ab geniş bir harekette bulunup tekrar panmüsteşarlara siyasî vasfı izafe olunduğutalonunu yırtmamak için ortada sünnetli na göre vekâletlerde idarî müsteşarlar da dı, Şükrü, Yaşar, Ismail, Hamdi. îlk devrede Fenerbahçe oldukça şid çocuklar gibi dolaşh. bulunacaktır. Kanuna konulan kelimeler lArkası Sa. 6 sütun 1 de] bile siyasî müsteşarlarla vanlmak isteni detli esen rüzgârlar altına düştü. Oyun lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllıııllllııııııııllllııııııılıniHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII len gayeyi bize vazıhan göstermektedir. Zannediyoruz ki biz siyasî müsteşarlarda Ingiliz sistemini takib edeceğiz. Bizim siyasî müsteşarlann bilhassa vekâletleri Büyük Millet Meclisinde temsil edecekleri anlaşılıyor. Siyasî müsteşarlarımızın görecekleri îşlerin yalnız buna münhasır kalmıyacağına şüphe yoktur. Her vekâletin yukanda işaret olunan esaslar dairesinde görülecek işleri o kadar çok ve çeşidlidir ki bunlan bir kanunun mahdud maddelerinde sayıp dökerek işte hepsi bundan ibarettir demeğe imkân bulunmaz. Siyasî müsteşarlanmız memur olduklan vekâletlerde şimdi bir kısmı hatıra gelse bile bir çoğu evvelden düşünülemiyen bir çok , . . Mis Parvi Millî küme maçları F. Bahçe Ankaragücünü Uçok ta Beşiktaşı yendi Belçikanın emniyeti Üç devlet arasında ya[Arkası Sa. 2 suiun 1 de] Ankara 27 (Telefonla) Bir müddettenberi şehrimizde bulunan Hindistanın P&TS başrahibımn oğlu doktor Jal Parvi ve hemşiresi Mıss Parvi'yi gördüm. Fenerbahçe 4 1 galib geldi, Beşiktaş ta Izmirde 1 0 mağlub oldu kında bir itilâf yapılıyor Muesseseyi muimffakıyetle idarede büyuk Iş Bankasım tesis eden ve ınkışafında en kudret gösteren Umumî Müdür btiyuk âmü olan İkttsad Veküi Muammer Eriş Celul Bayar Muammer Eriş bana şu beyanatta buBrüksel 27' (A.A.) İyi haber alan Ankara 27 (Telefonla) Türkiye mahfiHer sureti umumiyede Kral Leo Iş Bankası hissedarlan alelâde umumî lundu: pold'un Londrada tamamile mucibi mem heyeti pazartesi «yarın» öğleden sonra Bankamız ondördüncü çalışma yınunîyet neticeler aldığını bildirmektedir banka merkezinde toplanacaktır. On lına girmiş bulunuyor. Geçen yıla aid ler. Bu mahfıller paskalya yortusundan üçüncü malî yılını tamamlıyan bu millî faaliyetimizin ana çizgilerini ve elde oluîonra İngiltere, Fransa ve Belçika ara müessesemizin Umum Müdürü Muam nan neticeleri gösteren Idare Meclisi suıda Belçikanın tamamiyetini bir men mer Erişi ziyaret ederek bankanın faali raporumuz önümüzdeki pazartesi günü faat mukabilinde olmaksızın temin eden yeti etrafında gazetemize beyanatta bu toplanmağa davet edilmiş bulunan Umubir itilâf akdedileceğini ilâve eylemekte lunmasını kendisinden rica ettim. ' lArkası Sa. 5 sütun 4 te] IIMIIMIIIIIIIIIUIItllHlllllltllllltllllllllllllllllfllllllillllfirillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllftlliiilllMlllllllllllllllllfllll dirler. ' Ayni mahfiller, bu itilâfın muhtemel bir garb misakınm akdi için engel teşkil etmiyeceğini kayid, fakat böyle bir misakm akdinden şüphe etmektedirler. Kral îsviçreye gitti Brüksel 27 (A.A.) Kral Leopold birkaç gün istirahat etmek üzere Isviç reye gitmiştir. Kont Ciano Belgraddan tayy ar e ileRomaya döndü Iki devlet arasında imzalanan siyasî itilâf sür'atle tasdik edilerek teati edildi Mükâfat alan mimarlar Yolcu salonu projesinde muvaffakiyet gösteren genc mimarlara mükâfatları dün dağıtıldı Fatih cinayetinin sebebi ne imiş? Katil çocuk, maktulün karısile sevişiyormuşî YUNUS NAD1 lArkast Sa. 4 sütun 4 te] fÇ SAHİFELERDE 5 incide: Topkapı kütübhanesinde müMaktül Nuri Katil Ali Receb him bir kitab Fatihte oturan Nuri isminde bir ada Yaşar Sihey Dün akşam Perapalasta venlen zıyafette hazır bulunanlar mın ölümile neticelenen feci cinayetin mukâfat kazanan mimarlanmız 7 ncide: En eski Türk sporu olan oktafsilâtını dünkü nüshamızda vermiştik. çuluk diriliyor Yeni yolcu salonu için maketler hazırNuriyi öldüren 17 yaşlarmda Ali Receb Tevzi merasiminde Vali muavini HüKandemir lıyan mimarlar arasında derece alanların dai, jüri heyeti azalan ve gazeteciler ha ile şeriki cürüm olarak zan altına alınan f incide: Casus Lâvrens'in içyüzü mükâfatları dün akşam Perapalas otelin zır bulunmujlardır. Bu münasebetle Li maktulün karısı Irfan ve kainvalıdesi lArkası Sa. 8 sutun 3 te] de merasimle dağıtılmıştır. [Arkası Sa. 3 sütun 6 da] Kont Cıano'nun Belgrada muvasalatından bir ıntiba Belgrad 27 (A.A.) Bugün İtalMüsaddak nüshaların teatisınden sonya sefarethanesinde Kont Ciano ile Baş ra Kont Ciano, oğle zamanı tayyare ile vekıl Stoyadınoviç, İtalya ı!e Yugoslavya Romaya hareket etmiştir. arasında perşembe günü akşamı aktedılen İtalyan Kralile Yugoslav Kral siyasî itilâfa aid müsaddak nüshalar tenaibi arasında telgraflar ati edilmiştır. İtilâfnamenın süratle tas Belgrad 27 (A.A.) İtalyan Yudikı îtalyaya aid nüshanın hususî tayya goslavya paktının imzası dolayısıle İtalre ile Romaya gidıp gelmesi sayesınde ya Kralı ile Yugoslavya Naıbi Prens lArkam Sa. î süfttn 4 te] teknik bir şekilde kabil olabılmiştir. ıtfftftitı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog