Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

yil umhuriyet 4619 Telgraf ve mektub adresl: Cumüuriyet, tstanbu] Posta fcutusu: îstanbul, No 248 Telefon: Başmuharrlı ve evl: 22366 Tahrü heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısnu 24299 24290 KEM Yazan: T Türk inkdâbı hakku^as! şkndiye kadar yazılmış eserlerin en tnteemmelidir. Fransız parlâmentdfru Vreisi Herriot ve doktor Köprülü Fuad3|pser için bırer mukaddeme yazra*şlardır. Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır. Zü »13111937 Suriyeliler şimdi de iftiraya saptılar Iskenderunda çıkan Elliva gazetesi Türklere yağmacılık ve tecavüz isnad ediyor Haleb 24 (Hususî) Sancakta Türklere yapılan tecavüzler şiddetini artırmaktadır. Bu şiddetli hareketten dolayı kendılerinı mazur göstermek istiyen alâkadarlar bu defa da Türklere tecavüz fııli isnad etmeğe başlamışlardır. Nıtekım İskenderunda neşredılmekte olan Elliva gazelesi 16 mart tanhli nüshasında Türklerin bir bağa tecavüz ettiklerini yazmaktadır. Satılmış gazete iftirasma şöyle devam etmektedır: «Karahüseyınli köyü Türkleri, Mıhail Benna'ya aid bağa tecavüz ve bağı tahrib ve dikenli telleri yağma etmişlerdir. Hükumetin bu hâdiseyi nazarı itibara alarak mütecavizleri başkalanna ibret olmak üzere şiddetle cezalandıracağını ümıd ediyoruz.» Bir taraftan köylere saldınlan Türk düşmanı yobaz tahrikçilerin, müsellâh çetelerin faaliyetinden sonra şimdi de bövlece gazeteler vasıtasile Türk ahali tehdid edilmektedır. Elliva gazetesinm yazdığı hâdise vukubulmuştur, fakat hâdiseyi ika eden ve bu hâdise ile alâkadar bulunanlardan hiçbiri Türk değildir. Elliva gazetesinin bu neşriyah İskenderun Türkleri arasmda büyük teessür husule getirmiştir. Türkler isnad edilen bu hâdisenin tekzibini istemektedirler. Şaşkınlık alâmetleri Mussolini Ispanyaya iki kolordu gönderecekmiş İtalyanın harb bitmeden evvel orada bulunan gönüllülerini çekmiyeceğini bildirmesi Londrada büyük bir heyecan uyandırdı Sancakta teessür Humus 24 (Hususî) Elliva gazetesinin Türklere karşı yaptığı kötü isnad iskenderun Müddeiumumisi mutaassıb Arab olan Vatanîlerin ve manda memurlannın elinde bir âlet olmaktan başka hiçbir meziyeti olmıyan Ebuhaydarm kanunlan, sarahatleri, beşerî mevzuatı çiğniyerek efendilerine yaranmak için verdiği bir karara dayanmaktadır. Adalet ve hak mefhumunu nazan itibara almıyan Müddeiumuminin bu sarih düşmanlığına karşı bütün adalet vicdanı münkesirdir. İtalyan ordulanndan mdkineli bir kıt'a geçid resminde ve İtalyanın Londra elçisı Sancak işinde Fransaya düşen mühim vazife Fransa da, Türk dostluğuna kıymet vermekte samJmî ise, kendi müstemleke memurlannın Sancakta otoriteyi bir başıbozuk idaresi haline koyan hafifliklerine derhal ve kat'iyetle son vermelidir ün geçmiyor kı Sancaktan azçok her Türkün canmı sıkan fena haberler almıyalım. Yan cebine kırmızı mendıl koymuş dıye tevkif olunarak kasaba kasaba dolaştırılan Türk gencinden tutun da Türk köylerine musallat kılınmak üzere Arab \e Ermeni silâhlandırılan ve adedleri hergün üç beş artırılarak hakikaten müdafaasız Türk köylerine musallat dahi kılınan çetelere vanncıya kadar herşey. Hatayda Türk halkına yapılan zulüm ve işkence muamelelerınden başka bazı kimselere göre sılâhlandırılan kuvvetlerle icabında Sancağın Türkiye Cumhuriyeti alâkasına karşı müdafaasının bile derpiş edılmekte olduğunu hayretle görüyoruz. Karşısında kendisine mukabele edecek kimse görmiyen cahil bıri sılâhlandırılınca sankı etraftaki dağları o yaratmış gıbi bir gurur ve cür'etle böbürlenir. Bu basit adamlann kârıdır. Fransa hesabına korkulur ki ellenne venlen sılâhlarla gurur ve cür'etleri artınlan bu kabadayılar günün birinde şımarıklığı Türk topraklarında şakavet yapmağa kadar ileri götürmüş olsunlar. O zaman yalnız kendilerinin takib ve tediblerile iktifa olunmıyarak onlann kaynaklannı da kurutmak bize göre bir zaruret olabilir, ve iş bu preseye dökülünce bittabi iş işten geçmiş ve meselenin sulhan halli usulü yerini çaresiz diğer bir usule terketmiş bulunur. Fransa hesabına korkulur diyoruz. Çünkü Suriyedeki ve henüz Sancaktaki otoriteyi mandater devlet olmak üzere Fransa temsil etmektedir. Avuc içi kadar bir yer olan Sancakta irtikâb olunan hezeyanlann kâffesi Fransız memurlannın ya muvafakat ve müşareketlerile ve yahud da doğrudan doğruya teşviklerile yapıhyor. Metropol Fransasının bu küçük oyunlarda doğrudan doğruya dahlı olacağına ihtimal vermesek bile bütün bu Karabük fabrikalarının temelatma merasimi Bundan sonra Sümer Bank Malatya fabrikasnın temelatma ve Ereğli mensucat fabrikasının açılış merasimleri yapılacak Bir İngiliz gazetesi, Ingiltere ile Fransanın Bütün memlekette büyük müşterek ve şiddetli bir harekette bulunmağa tezahüratla kutlulanacak karar vermelerini tavsiye ediyor Londra 24 (A.A.) Havas Ajan vahim siyasî ihtilâtlar husule gelmesinden korkmaktadırlar. sı muhabirinden: Siyasî müşahidleT, Grandi'nin gönül İtalya sefirinin, Trabusgarbdan dönen lülerin geri çağınlması meselesini, müza Musolini'nin verdiği karar neticesinde bu kere etmekten imtina etmesi neticesinde [Arkası Sa. 7 sütun 5 te\ Atatürkün Samsuna çıktığı tarihî gün italya intikam almatan bahsediyor Kont Ciano Belgradda temaslara başladı İtalya, Fransız sistemini bozmak için Yugoslavyaya çok müsaid tekliflerde bulunacakmış Ankara 24 (Telefonla) Büyuk Onder Atatürkün Samsuna ayak bastığı günün yıldonumünü, bütun memlekette, genı^ manasma uygun şekılde karşılamak için hazırlıklarda bulunuluyor. Böylelıkle Türkiyede baharın en talıhlı Başvekilimiz mıllî fabrikalardan bırtsıne temeltaşı koyarlarken [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] 16 mayısta idman şenltklerı de yapılacak A.) Roma 24 (A. Ankara 24 (Telefonla) Karabükte kurulacak demir fabrikalan tesisatının temel atma merasimi nisanın 3 üncü cumartesi gunu Başvekıl İsmet İnönünun elıle yapılacaktır. Merasımde bulunacakları Karabüke goturmek üzere nisanın ikinci günu şehrımızden iki hususî tren tahrik edilecektir. Başvekil, İktısad Vekıli ve diğer Vekıller, Meclis reısleri ve Meclisten davetlilerle İngiliz llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIMtlllll llllllltll sefıri, sefaret müsteşarı ve Broses firmasının mumessillerı de bu trenlerle hareket edecelkerdir. Ismet Inönünün bu münasebetle mühım bir nutuk söyhyeceğı anlaşılmaktadır. Dünkü Mecliste Reis vekilliğine Hilmi Sümer Bank Umumî müdüUral intihab edildi rünün beyanatı Vekâletsiz Vekiller Siyasî Ankara 24 Tele * Receb Pekerle Hasan Sakanm bu vazifelere getirilmeleri ihtimali kuvvetlendi Müsteşarlar taayyün etti 3 5 6 7 fonla) Bugün öğleden sonra Başvekil tarafından im zalanmış olan siyasî müsteşarlar hakkmdaki kararname Yüksek Tasdika iktiran etti. Bu ka rarname ile Nâfi Atuf Kansu (Erzu YUNUS NAD1 rum) Maarif, Ne[Arkası Sa. 7 sütun 4 te] cib Ali Küçüka (Denizli) Millî Müdafaa, Ali Rıza TiReceb Peker hasan Saka reli (Konya) İktısad, Ali Rıza (Mariincüde: Meseleler din) Ziraat, Salâh Yargı (Kocaeli) siyasî müsteşarlar için hususî odalar ha Peyami Safa zırlanmıştı. Diğerlerinde de ayn mesai încide: Devlet kanunlanna tâbi ol Adhye, Dr. Hulusi Alataş (Sıhhıye), odaları ayrılmaktadır. Bundan başka siSırn Day (Nafıa), Abdülmuttalib (Mamıyan iki köy yasî müsteşarlann Vekâletlerdeki çalışlatya) Dahiliye Vekâletlerine siyasî müsncıda : Spor haberleri ma şekillerini gösteren bir talimatname de teşar seçilmişlerdir. Siyasî Müsteşarlar ncide: Yakın tarihten gizli sahi • hazırlanmaktadır. bugün akşamdan itibaren vazifelerine feler. Ba§vekâletle, Maliye, Gümrük, înhibaşladılar. Bir kısım Vekâletderde esasen LArhası Sa. 7 sütun 6 da] Ankara 24 (Telefonla) Mec Sümer Bank Umumî müdürü Nurullis bugün saat 13 te [Arkası Sa. 7 sütun 4 te~\ SılaMIIIIIM1IIIMIIIII M llllltlllll IIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1III1IIII Tevfik Fıkret yın başkanlığında .1 toplandı. Merhum Nuri Conkerden açılan reis vekilliğine tayini esamî suretile intihab yapıldı. Ziya Karamürsel Hümi Ural (İstanbul), Emin Aslan (Tokat), doktor Rasim (Niğde), General Naci (Seyhan) dan mürekkeb bir heyet reyleri tasnif etti. Sayhan mebusu Hilmi Uralın ittifakla intihab edildiği anlaşıldı. Ruznamedeki bir iki madde çıkarıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere celseye nıhayet verildi. CUMHURİYET Bir müddet İstanbul Parti reisliğinde bulunmuş olan Hilmi Urala muvaffakiyet temenni ede Kont Ciano, bu sabah eks presle Venedık yolile Belgrada hare ket etmiştir. Geçenlerde cereyan eden iktısadî ve siyasî müzakereler neticesinde bu şehirde perşembe veya cuma günü Kont Cıano ile Yugoslavya Başvekili ve Naib Prens Paul arasında kat'î müzakereler cereyan edecektir. Dr. Stoyadınoııç Kont Cıano Belgrad 24 (Hususî) İtalyan Ha müzeri Yugoslav hududuna muvasalat [Arkası Sa. 5 sütun 4 te] riciye Nazın Kont Ciano bugün akşaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII1I ııııııııııııııııııııııııııuıııııııınıııııııııiHiıııtııuıııııııııııııııı ıııirıııııiiiıııııınııııı General Franco askerî kumandayı ele aldı Bir İngiliz gazetesine göre Madrid önünde harb eden İtalyanların hattı ricati tamamile kesilmiş ^1 Küçük İtilâf ve Balkan Antantı 15 mayısta müşterek . bir toplantı yapıyorlar Bükreş 24 (A.A.) İyi malumat Madrıdde esır alındığı soylenen italyan zabitlerı, Madrid zindanlarında ecnebi muhabırlerle gorusturuluyorlar almakta olan mehafıle göre, Kuçük İtılâfla Balkan îtilâfı Hariciye ) Avila 24 (A.A.) Havas Ajansı matı vermektedır: J Nazırları, Romanyanm mıllî baymuhabiri, dün akşam Aravaca mmtakaTaarruz, Françişt'lferin bütün mevzi ramı münasebetıle 15 mayısta busında hükumetçıler tarafından yapılmış lerine karşı yapılan kısa, fakat şiddetli rada toplanacaklardır. olan taarruz hakkında aşağıdaki malu k Sa. 6 sütun 5 te\ ı İÇ SAHİFELERDE i/^ İ >• jj i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog