Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA 23 4 937 Beynelmilel kömür sergisi JC10 S3)fl! 4uİ0 umhuri İSTANBUL CAĞALOĞLU relgrar ve mektab adresl: Cumhuriyet tstanbul • Posta kutvsn: tstanbul No 240 24298 Teleîon: Başmuharrlı ve evl: 22366 Tahrlı heyetl: tdare ve matbaa feısnu 24299 24290 K E M A L ifZ M Yazan: Tekin Türk inkılâbı hakkinda şündiye kadar yazılmış eserlerin en mükemmelıdir. Fransız parlâmentosu reisi Kerriot ve doktor Köprülü Fuad eser için birer mukaddeme yazrruşlardır. Her gencin elinde bir tane bulunmalıdır. p . . .. . 1 Q 0 7 y3rŞ3IHD3 24 M3H İ 9 J İ Duçe nihaî kararını verecek Iki Faşist devletin cezrî bir teşebbüste bulunmaları ihtimalinden bahsediliyor llll'llllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIII'JIMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIirilMIÜII Ispanya ihtilâli Avrupayı tehdid ediyor Başvekilimiz Belgrada yapacağı seyahatin tarihi tesbit edildi Sancak davasında Irakın tavassutu Dost komşu aramızı bulmağa çalışıyor " • • " " • " • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • ^ ••••••••*••••••••*•« I I b'B • • ! • • • • • • > • Ingüieve Italyayı pmtesto etti italya ve Yugoslavya arasında tam bir anlaşma oldu Dün Belgrada giden Kont Ciano'nun Küçük Itilâ.fı bozmağa çalışacağı haber veriliyor Ismet Inönü Parti Kamutay Grupunda seyahati ve son temasları hakkınŞamdan verilen bir habere göre Iskenderuna bir da izahat verdi Ankara 23 (Telefonla) Başveki Türk gemisinin gelmesi arbedelere sebeb olmu? Suad Davaz Fransız Başvekiline birziyafet verdi limiz İsmet İnönünün Belgrada yapacağı seyahatin tarihi takarrür etmiş bulunu yor. Başvekilrmizle Hariciye Vekilı doktor Tevfik Rüştü Aras nisanın sekizinci perşembe günü Ankaradan hareket edeceklerdir. Hariciye Vekâleti Teşrifat Umum Müdürü Şevket Fuad ve Hariciye Kalemi Mahsus müdürü Refik Amirle aileleri de Belgrad seyahatinde Baş\ekilimize refakat edecekler arasmdadır. Aynca Türk matbuatı mümessillerinden bir heyet te bu mühim ziyaret dolayısile Belgrada gidecektir. Başvekılimizle refakatindekilerin îs tanbuldan nisanın on veya on birinde Surrye Başveküı Cemü Miırdum ve Hariciye Nazırı Sadullah Cabinnin Belgrada müteveccihen hareket edec^k Jstanbuldan geçerjcen alınmış resirrüerinden leri anlaşılmaktadır. Seyahatin bir hafta Ankara 23 (Telefonla) Hatay ği ve şehrimize uğnyarak bir müddet kaon gün süreceği tahmin edıliyor. anayasası müzakereleri münasebetile Cc lacağı tahakkiık etmektedır. Henüz avdet Başvekilimiz bundan sonra îngiliz Kralı Sa Majeste Altıncı George'un taç nevre ve Parise gitmiş olan Suriye heye günkri taayyün etmemiş olmakla beraber [Arkast Sa. 7 sütun 4 iel giyme merasiminde bulunmak üzere ma tinin yakınlarda memleketimizden geçece\Arkasi Sa 7 sütun 6 da] Duçe Romada heyecanh nutuklarından bı nnı soylerken ve Italyan fılosu manevra esnasında İtalyan Başvekili eski muhariblere söylediği nutukta «Parolamız şudur: Unutmamak îspanyol işlerini hallet ve hazırlanmak» dedi Yeni itilâftan sonra Yu Kudüste bütün Yahudilerin katliâmı için hazırmek için İspanyayı IspanParis 23 (A.A.) Ördre gazetesi, nbler birliklerinin kurulmasınm 18 ıncı goslavya, Arnavudluğu yollara iade etmekten lanan bir suikasd tertibatı meydana çıkarıldı yıldönümü münasebetıle Mussolini bir şunları yazıyor: başka çare yoktur Kudüs 20 (Hu Mussolını'nin avdetinde amil olan, nutuk söylemiştir. da resmen tanıyacak susî) Fılistini bir Ç* talyan hükumetı reisi Sınyor Musolinı bılhassa vasatî Avrupa meseleleridir. OrVenedık saraymm balkonundan yüz Hariciye Nazın senedenberi kana II Trablusgarbda karaya aıd merasım ta Avrupadaki karışık vazıyetle bu ha binlerce dinleyiciye hitab eden Duçe, italya boyayan tedhişçi programını ıkmal ederek gene o su valide henüz belirmemiş olan yeni isti muhanbler birliklerinin yıldönümünün Belgraddan Atinaya harekâtı, iti gün larda yapılmakta olan deniz manevrala kametlenn Duçe'yi endışeye düşürdüğü, bu sene ilk defa olarak yeni Roma îm geçecekmiş denberi, şimdiye karında hazır bulunmak programına geç kolayca anlaşılabilir. Alman İtalyan paratorluğu tarafından tes'ıd edilmekte mek uzere ıken bırdenbıre Romaya avdet etmek kararını aldı, ve kendısini Tobruk'a göturen Pola harb gemısine binerek son süratle Italyaya döndıL Kendısi dündenberı Romaya gelmış bulunuyor. Bu anî avdet kararının sebebı henuz kat'î olarak malum değıldır. Ispanya hâdiselerının son günlerde nasyonalıstler aleyhıne bir cereyan almış olması M. Musolım'nin bu bırdenbire avdetine başlıca sebeb olmuştur dıyenler en kuvvetlı ihtımali ileri sürmtiş oluyorlar. Gerçi Merkezî Avrupa işleri de endişeh safhalar arzetmekten hâli değılse de orada oyle M. Musolım'nin nıhayet üç dört gün daha surecek seyahatıni kısa kestirecek kadar şiddetli bir müstaceliyet yok gibıdır. Vakıâ Avusturyanm Habsburglan tekrar tahta getirmek fıkri İtalyadan Alman tezmi teyiden şiddetli bir muhalefet görmüş olduktan sonra Dok tor Schuschnigg hiıkumeti pek ziyade sıkıldı, ve bu ıstırabla kendisıne çıkar bir yol aramağa koyuldu. Avusturyada Alman aleyhtarlığı yenıden şıddet peyda etmeğe başlamıştır. Aranan çarenin Peştede bulunmaması henüz Avusturyayı tımudsuzluğa düşürmeğe kâfi bir sebeb teşkil edemz. Vıyanada Avusturya Hariciye Nazırı Doktor Şmıd'in önümüzdeki ay zarfında Paris ve Londraya yapacağı seyahate de azçok ehemmıyet arfolunuyor, ve bunların hepsinden fazla olarak biz Italyanm Avusturyayı uluorta terketmiş olduğuna inananlaridan değiliz. Avusturyanm Almanyaanlaşmasının zayıf olan kuruluşu, İtalya olduğuna nazan dikkati celbetmiştir. için tehükelerle doludur. Daha şimdiden Duçe demiştir ki: bu anlaşma yüzünden Tuna havzasının « Yıldönümü, benim Afrika seyabir kısmmdaki İtalyan nüfuzu tehhkeye hatinden döndüğüm tarihe tesadüf edi girmiştir. yor. Bu seyahat, günü gününe evvelce en Musolininin nutku ufak teferruatına kadar tesbıt edilmış oRoma 23 (A.A.) Faşist muha [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] Roma 23 (A. A.) Havas a jansınm muhabirin den: Resmen bildıril dığine göre Kont Cıano, bu akşam Stoyadinoviç'le gö rüşmek üzere Bel grada hareket ede cektir. Salâhiyettar bir membadan öğrenil dığine göre, Kont Ciano, Belgradda Kont Cıano İtalya ile Yugoslavya arasındaki bütün muallâk meseleleri halledecek olan bir takım siyasî itilâflar imza edecektir. dar görülmemiş bir dereceye çıkmıştır. 18 mart akşamı memlekerin bırçok noktalarmda, bil hassa Kudüste, Yafada ve TelAvivde bombalar patlamış, birçok kimse ölmüş Avrupayı tehdit eden Ispanya " yangını Duçe meydan okuyor Kont Ciano dün akşam Belgrada Mütemadiyen bombalar patlıyor. Birgünde 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı hareket etti Filistin ateş içinde Ihtilâlci kuvvetler taarruza hazırlanıyor Musolininin Guadalajara cephesindeki hezimetin intikammı almağa kalkmasmdan korkulmaktadır General Franconun Başvekâleti General Molaya teklif ettiği bildiriliyor tür. Bütün Fılısti Kudus Yafa yolunda suikasdîere mâni olmak için yolu nin ateş içinde ol kontrol altvnda bulunduran îngiliz askerleri duğunu söylemek mübalâğa sayılmaz. mek için isbisnaî tedbirler alması lâzıro • Londra hükumetinin on bir aydır Fi dır. [Arkası Sa. 7 sütun 2 de] hstinde hükıim süren anarşinin önüne geçIIMII ıııı ıııır ıııııııııı ııııııı ı iıııııııııııııııııııııııııııııııı 111 m ııı llılllllllllllllllıllııııııııııııııııınııııı Avusturya Başvekili Schuchnigg'in Kont Cıano'nun Belgrad seyahatinden [Arkası Sa. 7 sutun 3 te) Amerikadakî grev had bir safhaya girdi 400,000 amelenin işini bırakması bekleniyor. Polonyada da 1500 amele açlık grevi yapıyor Çok isabetli bir karar: Çöpler gene denize dökülecek Fırınlar yapıldıktan sonra da çöpler, burala**da yakılacak YUNUS NADt Hükumet kuvvetlennden bir mufreze Madrid onü cephelerinde [Arkası Sa 3 sutun 4 fe] İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Terbiye bahisleri Selım Sım Tarcan Karabükte kurulacak demir ve çelik fabrikaları 6 ncıda : Havacılık bahisleri İbrahim Ayda Siguenza 23 (A.A.) Havas ajanFranco kuvvetleri Cordoba cephesin smın muhabirinden: deki ileri hareketlerine devam etmekte Mütezayid bir şiddetle yakmda ta dirler. Bu kuvvetler Pozoblanco civarına arruza başlıyacak olan Franco kıt'aları kadar ilerlemişlerdir. nın kuvvetli mukavemetleri sayesinde Hükumet çiler'ın harekâtı Guadalajara cephesindeki vaziyet, istikMadrid 23 (A.A.) Havas ajan rar bulmuştur. [.Arkası Sa. 7 sutun 1 de} Geçen yaz çöplerın Şışli haricine atılması üzenne Beyoğlu semti bir sinek is tılâsma uğramıştı. Beledıyece, bu sene de böyle bir hâdısenin vukuuna meydan vermemek için çöplerin Davudpaşa kışlası arkasmda hazırlanacak bir yere dökülmesi düşünülmekte ıdi. Fakat, Ankaradan bildirildiğine göre İstanbuldaki çöp meselesı hakkmda sahiAmenkadaki son otomobil isçüen grevlerınden birinde askerler ameleyi bi salâhiyet bir zat şu beyanatta bulun yatıştırmağa çalısıyorlar muştur: Detroit 23 (A.A.) Umumî grev grevciyi, oldukları yerden çıkarmağa te« Çöplerin herhalde fennî usullerde imhası için hususî fırınlarda yakılması tehdıdı dolayısile polis, Chrysler'in do şebbüs etmemiştir. LArkası Sa. 3 sutun 5 te] kuz fabnkasını işgal etmekte olan 6000 lArkası Sa. 7 sütun 3 tei ı,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog