Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

B KS ANKARA 23 4 937 umhuri jfll S3y]! Plân ve Ders Lâtif Ereoel Hasan Bedreddin ilkokul öğretmenlennin hakaikî bir yardımcısıdır. Ifkokul öğretmenlerine ÖRNEKLERI Beynelmilel kömür sergisi . 4C17 tSTANBUL CAĞALOĞLÜ 4öl \ Telgraf ve mekturj adresl: Cumhuriyet istanbuJ Posta trotusu: İstanbul, No 248 Telefon: Başmuharrlı »e evl: 22366 Tanrlı heyetl: 24238 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Salı 23 Mart 1937 1, 2, 3 UncU sımflar çıktı. * Tanesi 75, cildli 100 Ahmed Halid Kitabevi J Türkiye Romany a münasebetlerinde samimiyet ve kuvvet Balkan Antantını teşkil eden devletler arasında daha kuvvetli ve daha samimî olarak devam edip giden münasebetlerin; son ve gelecek Türk Rumen ziyaretlerile her göze çarpacak yeni bir hız arzettiği meydandadır üyük Şef Atatürkün Ankarapalasta Romanya Dış Işleri Bakanı misafirımız Antonesconun kendi sofralarmda bulunması vesılesıle söyledıkleri kıymetli sözlerin yazılmamış olan kısımlan da dünkü sayımızda ikmal olundu. Büyük Şefimiz biz Türklerin Türk Rumen dostluğuna atfettiğimiz ehemmiyeti tebarüz ettirerek söze başlamış ve Antonesco'nun şahsî meziyetleri üzerinde yiiksek takdirlerini büyük bir samimiyetle belirtmiştir. Atatürkün bu kıymetli takdirlerine göre Romanya Hariciye Nazın milletine karşı mes'uliyetini müdrik, derin görüşlü, hükümlerinde isabetlı ve olgun bir devlet adamıdır. Kendısi göstenşi sever bir insan değildir. Mılletınin duygulanna riayetkârdır, vazifesini yapmakta azmi kuvvetlidir. Işte Atatürk böyle görüp takdir ettiği Rumen devlet adamını şahsan tanımaktan memnun olduğunu söylemiş ve milletleri muahedelerden zıyade hıslerin bağladığını ilâve eylemiştir. Atatürkün Romanya hakkında ne düşündükleri ise şu cümlelerinde veciz olduğu kadar açik görülmektedır: « Hergün kuvveti daha artan bir Romanyayı bütün kalbimizle i$teriz. Dostluğumuz o kadar sıkı ve emindir ki Romanya daha kuvvetli oldukça biz de kendimizi daha kuvvetli addederiz.» Mussolini dün birdenbire Taşnaklar sahnede Trablustan Italyaya döndü Hataydaki çeteler resmî Bu kararda Milliyetçilerin bozulan vaüniforma giydiler ziyetinin amil olduğu iddia ediliyor Kırıkhanda ve Reyhaniyede Türklere tecavüz Milisler ilerliyor Muhtelif ihtimaller son İhtilâlciler bu haberi tekzib ettiler, Valencia dün yeniden hava bombardımanına uğradı Madrid 22 (A.A.) Neşredilen resmî bir teblığe göre, Guadalajara cep hesinde cumhuriyetçiler birkaç gün evvel başladıkları parlak taarruza devam etmektedirler. Hükumet tayyareleri Siguenza isti kametinde ilerliyen birkaç yüz kamyondan mürekkeb bir kolu mitralyöz ateşi altına almışlar, bundan sonra da Sigu enza istasyonunu bombardıman etmişlerdir. Madrid mudafaa Bombardıman netıcesinde bir benzin kuvvetleri Kumandanı General Mıaja deposu infilâk etmiştir. Hükumet tayyare filolan üç düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. Cumhuriyet piyade kıt'alan Utande ve Myzuex kasabalarını işgal etmışler ve düşmanın ricati esnasmda 24 top ele geçirmişlerdır. Duçenin garb misakı hakkındaki müazkerelere iştirak için avdet ettiği de söyleniyor Brüksel 22 (Hususî) îtalya Baş vekili Mussolini Afrika seyahatini yanda bırakarak dün akşam Pola kruvazörile Italyaya hareket etmiştir. Mussolini'nin İtalyan donanmasının Akdenizde yapacağı manevralarda hazır bulunmadan alelâcele Romaya dönüşü nün İspanya hâdiselerile alâkadar olduğu söyleniyor. Diğer bir habere göre, Mussolini yeni garb misakı hakkında Kont Ciano ile Ispanyol müliyetIngiliz sefiri arasında cereyan etmekte çılerinın Reısi Geolan gizli konuşmalar dolayısile Romaya neral Franco dönmüştür. . . haddini buldu. Antakyada mütemadiyen Arab milisleri toplanıyor Haleb 22 (Hususî) Fransızlar ta çakla tehdıd ediyorlar. Taarnızlar alenî rafından teşkil edilen Taşnak çetelerine bir şekil almıştır. şimdi de resmî üniforma giydirilmeğe Reyhaniyede tevkif edilen Türkler başlandı. Bunlardan zabit kıyafetinde ve Hama 22 (Hususî) Reyhaniye kolları firmalı olan çetebaşılan 2 oto hâdisesi dolayısile hâlâ Türkler arasında mobille Hatıkten Kamışlıya giderek et tevkıfat yapılıyor. Altunî zade Halil, rafı tetkik etmişlerdir. Neşet oğlu Ömer Şemseddin, Abdurrahman, Şeyh Mehmed, Kıllı Mehmed oğKırıkhanda Türklere tecavüz lu Abid, Mehmed oğlu Sıdkı Hâmid, Lâzkiye 22 (Hususî) Kırıkhanda Halebli zade Memduh, Reyhaniye beyeniden bazı Türkler milislerin taarruzu lediye kâtibi Hasan, Reşjd ve lhsan na uğradılar. Bunlar istihbarat dairesin birkaç gün evvel tevkif edildiler. Bunlarde hapsedilmişlerdir. Müsellâh surette dan başka birçok kimseler daha tevkif edolaşan Taşnaklar sokaklarda ve pazar dilmişlerdir. larda rasgeldikleri Türkleri silâh ve bı [Arkası Sa. 7 sütun 2 de] Başka bir ihtimal Paris 22 (Hususî) Paris Midı gazetesi Mussolini'nin Romaya dönüşünün Avusturya Başvekili Schuchnig'in Peşte seyahatile alâkadar olduğunu kaydederek diyor ki: «Mussolini'nin Italyadan kısa bir müddet için gaybu\Arkast Sa 1 sutun 6 dal Markoninin lceşfi tahakkuk ederse», İşgal edilen meükiler \ Arkası Sa 7 sutun 3 te\ Madrid 22 (A.A.) Cumhuriyetçi kuvvetier, dün öğ Dr. Jal Parvy ve hemHabsburgların avdeti ihtimalinden ümidini kesen şiresi Türkiyeye geldiler hükumet Çeklerle anlaşmak istiyormuş, Macaristanda ise şiddetli bir muhalefet var Londra 22 (Hususî) Peşteyi zi yaret eden Avusturya Başvekili Şuşnig bugün Vıyanaya dönmüştür. Vıyana 22 (A.A.) Linz'de ba sılmakta olan ve eski nazırlardan Mens taedtrstuermer ıle pek yakmdan alâkadar bulunan Neue Zeit gazetesi, Nazınn azledilmesinin Avusturyaya ve dahilî sulha muzahir olduğunu yazmış olduğundan musadere edılmiştir. Avusturyada yeni bir siyasî cereyan başladı Hindistanm iki meşhur siması Meselâ Zoguldakta binlerce ton kömürü yakıp enerjisini radyo ile uzaklara göndermek kabil olacak Fakat ya bir açıkgöz çıkıp ta havadan giden bu enerjiyiytrfda^ aşmnağa kalkarsa? Bu vesile ıle Türk Rumen münasebetlerinın malum olan dereceden daha samimî surette kuvvetli yeni bir safha arzetmekte olması kımsenın dikkatınden kaçamazsa şaşmağa asla yer olmadığını söylemeliyiz. Romanya ile zaten dost ve müttefıktik. İtiraf etmeli ki Antonesconun Ankarayı zıyareti ıki memleketin zaten mevcud müttefik vaziyetini daha canlı, daha parlak ve daha kuvvetli bir safhaya nakletmekte sihirkâr bir tesir yapmış oldu. Bu ziyaret esnasındadır ki Romanya Başvekili Tataresco'nun dahi Ankaraya ötedenberi musammem seyahatinin önümüzdeki nisan iptidalaAvusturya Başvekilı Dr. Schuschnıgg rında yapılması ve bu ziyaretin Başıııııııııı ııııııııııııı ıı ııııııı ıııııııııı ıııııııı ııı ı ı ıııııı vekilimiz İsmet İnönü tarafından ayni nisan ayınm ikinci yarısmda iade olunması takarriir etmiş bulundu. Başvekilimiz nisanm ilk yansında diğer dost ve müttefikimız Yugoslavya Başvekıli saym Stoyadinoviç'in evvelce Ankaraya vaki ziyaretini iade etmek üzere Belgrada gidecektir. Ondan evvel Ankaraya gelmiş olacak olan Romanya Başvekilinin bu ziyaretinin de ayni ay zarfında Bükreşte iade edilecek olması Balkan Antantının yeni seneye daha büyük bir kuvvetle girmekte olduğunun hiç şüphesiz kat'î alâmetlerini teşkil edecektir. Bugünkü dünya için akıl ve basiretle sulhu ayakta tutmak hususunda örnek tutulmağa lâyık eşsiz bir siyaset kombinezonu olan Balkan Antantı gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenmekle esastaki isabet ve kuvvetini ispat eylemekte devam ediyor demektir. Bundan kombinezonun ilk alâkadarları olan biz Balkanlılarm herkesten önce memnuniyet, gurur ve iftihar hisleri duyacağımızda şüphe yoktur. Bir Macar yazetesi Çekoslovakyaya çatıyor Budapeşte 22 (A.A.) Nasyonalist meb'uslardan ve «Suj Magyarsag» gazetesinin başmuharriri Stephan Mılotay, Mtss Bapsy Parvy bugün gazetesine yazdığı bir makalede Hindistanm Parezcümle dıyor ki: [Arkası Sa. 7 sütun 4 tel see cemaati liderleDr. Jal ıııııııııııııııııııııııııııııııı ııınıı ıııııııııııııııııııııııı ı ı " rinden Pavry ve hemşiresi Miss Bapsy Pavry 20 martta, bir hafta kalmak üzere Ankaraya gelmişler ve Hariciye VekiKmiz tarafından da kabul edilmişlerdir. Bura dan İngiltereye gideceklerdir. Doktor Dr. Jal Pavry Pavry Türkiyeyi birinci defa olarak ziyaret etmektedir. Dr. Pavry, Bombay'ın mümtaz baş papazı rahıb Pavry'nm oğlu olup Londrayı sık sık ziyaret etmektedir. 1928 [Arkası Sa. 7 sütun 4 tel Meşhur italyan muddı Marconi ve tecrubelerıni yaptığı Elettra yatı Pariste büyük nümayiş Markoni'nin radyo ile elektrik enerjisi nakli meselesini hallettiğini ve nezamandanberi uğraştığı bu ışte, İtalyadaki Elektra yatile Nevyork radyosu ve uçuş halindeki iki tayyare arasında yaptığı 35 tecrübeden sonra nihayet pratik sahada muvaffak olduğunu Romadan alınan telgraflara atfen dün yazmıştık. Tahakkuk ettiği takdirde dünyada birçok esaslı değişiklıklere sebeb olacak bu keşif hakkında malumat rica eden muharririmize îstanbul Üniversitesi fizik profesörü Dember dün şu beyanatta bu[Arkası Sa. 7 sütun 1 de] IIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIU Son hâdise kurbanlarınm cenaze merasiminde 300,000 kîşi hazır bulundu Bu vesile ile söz alan sol cenah hatibleri hükumetten, fesadcı diye tavsif ettikleri sağ cenah birliklerini feshetmesini istediler KUBILÂY GUNÜ Dün Menemende büyük merasim yapıldı ve inkılâb müdafünin ruhu taziz edildi İstanbul halis süte kavuşuyor mu? Müstahsiller tevzi işini üzerlerine alarak sütçülere süt vermediler YUNUS NAD1 [Arkası Sa. 6 sütun 5 te\ Haber aldığımıza göre İstanbul süt müstahsıllen süt tevzi işini de kat'î bir 3 üncüde : Süvari binicilik okulu A şekılde ellerine almayı kararlaştırmı§yazağada kuruluyor lar ve bu hususta derhal teşebbüsata girişmışlerdır. Müstahsiller halka da Abidin Daver ha ucuz ve daha sıhhî süt vermek ga 5 incide : Tramvaylardan atlama meyesıle giriştıkleri bu teşebbüslermden selesi Belediye İktısad mudürluğünü ve BeyV. Birson oğlu kaymakamını da haberdar etmiş Chichy hâdiselerinde yaralananlar nakledüiyor, koşede komünist Uderi Thorez Kubilây abıdesınde yapuan merasımlerden bırınde alınmış fotoğraflardan Amerikadaki facianın dehlerdir. Paris 22 (A.A.) Muazzam bir a nına doğru götürmüştür. Dünkü gün hiç Süt müstahsilleri bu kararlarım bu îzmir 22 (Hususî muhabirimizden) şinm iştırakıle Kubilây için büyük bir şeti lay, geçen hafta vukua gelmiş olan kanlı bir hâdise olmamıştır. günden itıbaren tatbık etemeğe karar Bugun Menemende tzmır, Manısa ve merasur» yapıldı. Merasımde tzmır ve 6 ncıda : Spor haberleri hâdiseleriu kurbanlanm Çlıchy meyda , İArkası Şa. 7 sütun 3 tel butun bu havalıden gelen binlerce ki İArkası Sa, 6 sütun 6 [Arkası Sa. 6 sütun 3 tej İÇ SAHİFELERDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog