Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

BKS ANKARA Beynelmilel kömür sergisi Onüçüncu yıl umhuriyet /IR1R İSTANBUL CAĞALOGLU ĞG 40ID Telgraf ve mektub adrösl: Cumhorlyet tstanbu] Posta fcutusu: Istanbul, No 248 Telefon: Başmuharrtr re erl: 32366 Tahrtr heyetl: 24298. tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Reşad Nflff GöK YUIU Büyük edib Reşad Nurinin en yeni bîr tahlil romanı Tanesi 100 cildli 125 r3Z3n6SI LL M3R İOül A. Halid Kitabevî A Suriyeliler Filistinden muzaheret istediler Filistin Yüksek Askerî Şurası bu müracaati tetkik ettikten sonra reddetti . Sancağın anayasası etrafmda Doğru yolu tatlıhkla anlamıyanlara onu anlatmanın yolu vardır; ve biz onun daniskasını biliriz Hatay davası için Mühim bir keşif Radyo ile enerji nakli kabil oluyor Markoninin yaptığı tecrübeler muvaffakiyetli neticeler verdi Roma 21 (A. A.) Mafrconi, kısa radyo dalga larile enerji nakli üzerinde taharri yatta bulımmakta dır. Mikro ondlar üzerinde 35 tecmi benin yapıldığı Rapoallo radyo istas yonunu birkaç gün vel ziyaret eden Muhteri Marconi Alman profesör Dr. Schneider, Italyan Akademisi azasınm radyo ile elektrik enerjisi »akletme meselesini pratik sahada halletmiş olduğunu bildirmişti. Bazı I talyan gazeteleri, bu haberi teyid etmektedir. lArkası Sa. 5 sutun 5 tei )\ Atatürkün yüksek tahassüsleri < Romanya kalbimizde kardeşçeyer tutmuştur* «Hergün kudreti daha artan bir Romanyayı bütün kalbimizle isteriz» Dost Romanyanın kıymetli Ha riciye Nazın Antonesco'nun memleketimizi ziyareti esnasında şerefi ne Ankarapalasta verilen ziyafet ten sonra Büyük Şef Atatürkün de Ankarapalası teşrif ettiklerini ve bu arada çok kıymetli bir hasbıhalde bulunduklannı yazmıştık. Büyük Şefimiz, bu kıymetli hasbıhalleri sırasında dost ve müttefik memleket hakkmdaki yüksek duy gularını izhar buyurmuşlar ve o nun kıymetli Hariciye Nazırına da büyük iltıfatta bulunmuşlardır. Atatürk hasbıhallerinin başında Romanyalı misafirlerimizin Ankara ziyaretlerinden bahis buyurarak demişlerdir ki: Hayfa limanında askerî makamata aid 1000 bomba esrarengiz bir şekilde çalındı 1 skenderun Antakya ve havalisinin dahilî idaresince tam ve kâmil isriklâline dair Milletler Cemiyeti Konseyince verilmiş olan karardan sonra bu havalinin o karar esasları altrada anayasasını kurmak için bir mütehassıslar heyeti teşkil edilmiş olduğu malumdur. Bu heyet paskalye tatilleri münasebeti le işlerini muvakkaten tatil ederek dağılmış olduğundan Tiirk murahhas heyeti de memleketimize dönmüştür. Heyetimiz reisi Dış Işlerimiz Genel Füistınde Arablarla Yahudiler arasmdaki kanh çarptsmalarm birinde Sekreteri Büyük EJçi Numan Meneyaralanan Yahudiler hastaneye nakledilirken mencioğlunun beyanatını dünkü sayımızda okudunuz. Mantıklı bir siyaKudüsten haber verildiğine göre, yük listinde hasıl olan gergin vaziyet <îevam set adamımız olan Bay Menemenci sek Arab şurası, son içtimaında, Isken etmektedir. Nasıre'de öldürülüp cesedleri oğlu heyet çalışmalannın epeyce kolay derun Sancağı meselesinde Filistin Aıab parça parça bir halde bir uçurum dibinde laşmış olduğunu ve Fransızlarla aramız larınm muzaheretini istiyen Şamdaki bulunan iki Yahudi çobanın katilleri arada bazı ehemmiyetli prensip farkları te Suriye liderlerinin müracaatini tetkik et nırken iki Arab tevkif edılmiştir. barüz etmiş olmakla beraber neticenin miş ve şimdiye kadar muhafaza ettiği biKudüse yakın bir köyde, bir Arab kaKonsey kararına uygun bir surette müs taraflık siyasetine devam karannı ver ma ile öldüriilmüştür. Katil kaçmıştır. pet çıkacağından emin bulunduğunu söy miştir. Yalnız istiklâlci Avni Abdülhadi San'ada bir Arab millî komitesinin Ya lemiştir. hudilere karşı mutlak surette boykotaj Suriyeliler lehinde söz söylemiştir. Filistinde yapılan yeni suikasdler ilân etmesi üzerine Palestine Post gazeKonseyin mufassal karanna göre Kudüs 20 Son kırk sekiz saat zar tesi, bu komitenin istibdadından şikâyet Türk heyetince hazırlanmış olan proje[Arkast Sa. 3 sütun 4 tei nin komisyonu kendi vazifesinde pek zi fında yapılan suikasdler neticesinde Fi MlllllllllllinillllllllllllllllMlllllMllHlllimilllllFIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUITim yade kolaylaşbrmış olduğu anlaşılıyor. nılllilılllııııııııiftımıııııııııtııııiHiıııııımııııiıııtıılııııılltııııııımmııı Bunun böyle olduğunu bız zaten Avrupa matbuatmdan da istidlâl eder gibi olmuştuk. Eğer projeyi daha evvel biz hazırlamamış olsaydık öyle birşeyi kendi arasından seçeceği ikinci bir komiteye belki heyet hazırlatmak mecburiyetinde kalırdı. Bu türlü işlerde havaya müzakere olamaz, olsa uzun siirmek ve çapraşık şekiller arzebnek tehlıkesini gösterir. Onun için usul olarak prensipler üzerinde değil, metinler üzerinde müzakere tercih olunur. n » Ispanya dahili harbi I Malaganın zaptmda îtalyanların rolü Bir Italyan gazetesi bunu açıkça yazarak tefahur ediyor « Hergün kudreti daha artan bir Romanyayı bütün kalbimizle isteriz. Dostluğumuz o kadar sıkı ve emindir ki, Romanya daha kuvvetli oldukça biz de kendimizi daha kuvvet li addederiz. Müttefikimiz Romanyanın bize gönderdiği misafirimizi çok sevdik. Bugünkü gö'rüşmemizden sonra B. Antonesco hakkında bende kalan intıba. Romanya Hariciye Nazırımn milletine karşı mesuliyetini müdrik, derin çörüşlü, hükümlerinde isabltli ve olgun bir devlet adamt oldui*udur. Kendisi gösteris sever bir insan değildir. Milletinin, duygularına riayetkârdtr. Vazifesini yapmakta azmi kuvvetlidir. Sizi tanıdığtma çok memnunum. Milletleri muahedelerden ziyade hisler bağlar. Ro~ manya, kalbimizde kardeşçe yer tutmuştur. Ruhlarımızın yaktnlığı, birleşikliği için kadehimi kaldtrıyorum.» r R. Arasın La Stampa9ya beyanatı "Biz, hîç bir zaman Bolşevist olmıyacağız. Fakat..,, «Sovyet Rusya aleyhine de hiçbir zaman dönmiyeceğiz. Silâhlarımızı, o silâhlari bize verenlere çevirmek aklımızdan asla geçmez» Italyanın dış siyaseti Bir Italyan gazetesine göre Berlin Roma IKtılâlci General Mola askerlerının kullandıkları mihveri, Almanya ve İtalyayı İngiltere Roma 21 (A.A.) sîlâhlar gaMessagero zetesi, bazı İngiliz gazetelerinin hâlâ ve Fransadan uzaklaştırmamaktadır Valencia hukumetinin neşrettiği tebhğ «ispanyada komünizm, Akdenizin ve hatta Britanya Imparatorluğu büyük yolunun pususuna konmuş bir barut fıçısı olacaktır» lere inanarak ispanyada hükumetçilerin kazanması ihrimalini mevcud addetme lerine hayret ve hiddet etmektedir. Bu gazete ezcümle şöyle yazmakta Ju: lArkası Sa. 7 sütun 4 te~\ Başvekil lsmet Inonu, Mussolıni ve Tevfık Ruştu Arasın 1928 senesınde Mılânoda alınmış bir resımleri Bizim gazetelerden anladığımıza göre fTürk heyetince ortaya bir proje konmasını Fransız heyeti ilk bakışta biraz nahoşlukla karşılamıştır. Böyle bir telâkkiye mahal yoktu. En ziyade bizi alâka Roma 21 ( A . dar eden bir meselede vazifedarların iş A.) Giornale lerini kolaylaştırmak işi herkesten ziyade d'îtalia'da Virgi I elbette bize düşerdi. Ve nihayet verdiği nio Gayda, Italyamiz de bir projeden ibaretti. Arük eksik nın haricî siyaseti taraflan varsa müzakere esnasında dü nin ana hatları hakzelebilecek bir proje. kında şu izahatı Teknik ve ilmî esaslara taalluk ettiği vermektedir: 1 Avrupanm îçin Türk matbuab olarak biz meseleyi yakından takibe lüzum görmedik. İlmî dört büyük devle münakaşaların zaman zaman ortaya çı tinin Lokarno itilâfkabilecek ihtilâflannı matbuat sahifele larına rücuu, 2 Müstemle rinde umuma malederek daha şamil bir ke sahibi devletlerin mücadele mevzuu şekline sokmaktan sakındık. Bizim bu işte düfündüğümüz şu müşterek bir cephe olmuştu: Konsey prensipleri tayin eden teşkil etmeleri, 3 îspanya mekarannı vermiştir. Yapılacak kanımt teşkilâtın bu esaslardan aynlmasına ihtimal selesinde İngiltere nin de iştirake dayokrur. O halde komisyonun mesaisine vet edileceği bir anyakrndan alâkadar olmaktansa neticeyi laşma. fceklemek daha doğrudur. Nihayet bu Makale sahibi, komisyonun mesaisi de ihzarî mahiyeti bundan sonra İtal YUNUS NADt yanın hiçbir istilâ lArkası Sa, 7 sutun 4 te] ve ilhak emeli beslememekte olduğu nu ve Mussolini'nin Mussolıni Trablusgarbde bir tank uzerinde nutuk soylerkcn bu hususu son beyaDemokrasilerle faşizmler arasmdaki natında teyid eylemiş bulunduğunu 5 incide: Bahar geldi! yazmaktadır. Muharrir, Italyanın bütün ihtilâflardan bahseden Virginio Gayda, Kandemir Avrupa milletleri ve bilhassa ingiltere ve diyor ki: ı 7 incide: Askerlik bahisleri: Orta ve Fransa ile teşriki mesai arzusunda oldu«Biz, pek o kadar fazla siyasî tethiş küçük devletlerin deniz ğunu ve Roma Berlin mihverinin ne î yapılmamasmı, Avrupa devletlerinin hiç kuvvetlerine bir bakış. talyayı ve ne de Almanyayı bu devlet olmazsa asgarî mütekabil bir hürmette, lerden, uzaklaştırmamakta bulunduğunu mütekabil bir anlaşmada ve mütekabil biı Abidin Daver ilâve eylemektedir. 5 tü&un i &1 \ Meclis bugün çalışmağa başlıyor Bu çalışma devresinde mühim kanunlar müzakere edilecek Ankara 21 (Telefonla) 35 gün lük bir kış tatili yapmış olan B. M. Meclisi yannki toplantı ile çalışmalanna devam edecektir. Bu devrenin başlıca mevzuu 1937 malî yılı bütçesidir. Encümenlerde tetkik edilecek olan bütçenin Meclis heyeti umumiyesinde 15 roayıstan itibaren görüşüleceği tahmin ediliyor. Meclisin bu devresinde köylünün kalkmması yolunda muhtelif sahalarda a lınan tedbirleri ihtiva eden lâyihalann, bu arada ziraî kombineler ve Ziraat Bankası lâyihalannm kanunlaşacağı anlaşılmaktadır. Son hazırlıklan tamam lanmak üzere olan toprak kanunu da bu devrede görüşülecektir. Romada inrişar eden La Stampa gazetesi, Ankara muhabırinin, Hariciye Vekilimiz doktor Tevfik Rüştü Arasla yaptığı bir mülâkatı neşretmektedir. Muhabir, ilk sual olarak Hariciye Vekılimize Sancak meselesinden bahsetmiş ve bu işte bir emrivaki yapmağı, o zaman düşünüp düşünmediğini sormuş • tur. Tevfik Rüştü Aras şu ce\abı ver miştir: « Asla. Çünkü, herşeyden evvel, verdığimiz sözü tutmağı vazife biliriz; sonra da, statuquo taraftarı olduğumuz lArkası Sa. 7 siıtun 5 te\ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllltlllllllllirillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Amerikalılar Atatürke ve inkılâbımıza hayran Şikagonun en büyük bir sinemasında gösterilen Türk Inkılâbı filmi mütemadiyen alkışlanıyor İÇ SAHÎFELERDE Millî küme maçları Beşiktaş Fenerbahçeyi yendi. Galatasaray Güneşle berabere kaldı Dünkü maçların tafsilâtını 6 nct sahifemîzde okuyunuz Amerikanın en muhım merkezle.rın den bırı olan Şikago'dan bir gorunus Şıkago (Hususî muhabirimizden) larda büyük bir tehacüm karşısmda buBütün Amerikanın değılse bile Şikago lunmaktadır. Buyuk bir ekseriyeti Üninun en muazzam ve en lüks smeması versıte talebesi olan binlerce Ameriolan Ünited Artıst sıneması son haftalArkası Sa. 5 sütun 4 te] i/^C\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog