Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKAPA Beynelmilel kömür sergisi « » , . iPic UllüÇUnCU jfll S3]fl! 4blO umhuri ATAT Pazar 21 Mart 1937 Yabancı gözile jjnktJâbimız F tSTANBUL CAĞALOĞLÜ relgraf ve mektub adresl: Cumüurtyet İstanbul Posta fcutusu: tstanbul, No 246 NEZDİNDE İBTO YlL ELÇi Yazan: Eskî A m efiri A. HALİD KiTABEVi TANESi 50 KURUŞ K Telefon: Başmuhanlr ve evl: 22366 Tahrlı heyeti: 24298. tdare ve matbaa tosmı 24299 24290 Karadenizde Sinob limanı Bu limanı behemehal ihya etmeliyiz. Tabiat itibarile de memleketimizin en güzel yerlerinden biri olan Sinob ve havalisinin pek az himmetle parlak bir is tikbale namzed olduğu hakkında bizim çok sami mî bir kanaatimiz vardır inoblu bir bildık gazetelerimizden birinde Karadeniz limanlarına dair okuduğu bir makaleoen alınarak bıze yanayakıla bir mektub göndermıştir. Makale bilhassa Samsun ve Trabzon Iimanlanndan bahsedıyormuş. Buna biz İnebolu ve Ereğli limanlannı da ilâve edebiliriz. Bunlann hepsi lâzım şeylerdir. Sinoblu bildiğın yandığı nokta ise yok olan limanlann viicude getirilmesi için bu kadar emekler ve masraflar göze almdığı halde bütiin KaradeEİz kıyılarımızda en tabiî liman olan Sinobun ihyası hiç düşünülmemekte olmasıdır. Tabiî ve tarihî olan bu liman bir şimendifer hattile genişçe bir hinterlandın ihtiyaclarına cevab vermeğe haydi hazırdır. Okuyucumuzun mektubundan aynen şu satırlan alıyoruz: « 13 milyon sarfile Samsuna yapılacak liman yerine Havzadan Vezirköprii Boyabad yolile Sinoba geleceği umudlarile yaşadığımız bir demiryolunun Samsuna yapılacak limandan daha ucuza mal olacağı fen heyeti tarafından raporla bildirilmiştir.» Bu mütaleada okuyucumuzdan aynldığımız bir cihet varsa o da Samsun limanına bedel Havza Sinob iltisakımn yapılması teklif veya arzusudur. Bizce Sinobun ihyası Samsunun ihmaline asla sebeb olmamak icab eder. Mes'ud cumhuriyet devrimizde inkişafma henüz yeni başlamış olan memleketimize Karadenizin bu mıntakasında yalnız bir tek liman lâzım değildir. Ekonomik hayatm inkişafı bizi hem Samsunda bir liman yapmağa, hem de tabiî ve tarihî Sinob limanrmızı ihya etmege sevkedecektir. Hatta bu büyük limanlann yanıbaşlannda diğer kiiçük limanlar yapılmasını düşünmeğe bile mecbur edecekrir. Meselâ Zingal Şirketinin faaliyeti sayesinde kendi orman servetinin istismar edilmesi neticesi olarak birdenbire yepyeni ve kendi haline göre gıpta olımmağa değer bir zenginlik merhalesine yetişiveren Ayancık kasabası için bile, hiç olmazsa bir iki vapurun doldurulup boşaltılmasmı her mevsimde mümkün ve kolay kılacak, küçük bir limana ihtiyac vardır, ve şimdiden belirmiş olan bu ihtiyacın halli işini memleketin o bölgesinde başlıyan faaliyetin kendısi tekeffül edecek hale gelmiştir. Teşekkür olunur ki memleket ekonomisinin inkişafı itibarile bugün biiyük küçük birçok imkânları derpiş edecek vaziyetlere geçmişizdir ve geçmekteyiz. Mesele şudur: Sinob limanı nasıl ihya olunabılir ve nasıl yeni bir inkişaf devresine yetiştirilir? Bunun için fılhakika Sinob limanının varhğmdaki büyük kıymetin genişçe bir hinterlandla istismanna ihtiyac görünür. Liman faaliyeti getirilen ve götürülen eşyanın çokluğu ile sabit olabilecek bir keyfiyettir de onun için. Ancak işleri şimdiki şekillerile ve miktarlarile gözönünde tutarsak mütalealanmızda isabet bulunmaz. Herşeyden önce şimdiki istihsal derecemizin çok az olduğunu kabul ve teslim etmek zaruretindeyiz. Biz şimdiki istihsalimizi kalite (keyfiyet) itibarile iyileştirmeğe olduğu kadar kantite (miktar) itibarile de çoğaltmağa mecburuz. Hatta henüz el süriilmemiş nice servetleri yaratmak mevkiindeyiz. Memleketimiz bu imkânlardan asla mahrum değildir. Okuyucumuzun esasta yerden göke kadar hakkı var: Sinob limanımızı behemehal ihya etmeliyiz. Bu o limana bağlanabilecek kâfi bir hinterlandın ne gibi M. Antonesco'nun gazetemize beyanatı "Atatürk... O, büyük adamdan da büyük/,, «Habsburg'ların gerek Viyanaya ve gerek Peşteye avdetine Küçük Antanta dahil devletler asla müsaade etmiyeceklerdir» Dost Nazır avdet etti Hatay yasası tesbit edilirken... Fransızlarla aramızda fikir ihtilâfları çıktı Fakat ana yasayı hazırlıyan heyetin, Konsey kararları dışına çıkmağa salâhiyeti olmadığından neticede projenin kabulii muhakkak sayılıyor Numan Rifat Menemencioglu Cenevreden geldi Hatay Anaya sasını ve statüsünü müzakere ve tesbit ermek üzere Mıl letler Cemiyeti ta rafından aynlmıs olan komitede memleketimizi temsil eden heyet reisi Nu man Menemencioğ lu dün sabahki eks presle Avrupadar şehrimize gelmiştir Hariciye umurr' kâtibimiz Cenevr müzakereleri hak kmda kendisile gö rüşen bir muharri Numan Rıfat Menemencioglu muharririmızle konuşuyor nmize şu beyanatta bulunmuştur: nndan mürekkeb bir teşekkül değil, Mil« Mesaisine iştirak ettiğim komite letler Cemiyetinin ayn ayn tayin ettiği iîiliyorsunuz ki devletlerin murahhasla [Arkası Sa. 7 sütun 4 tel Pariste cereyan eden kanlı hâdisenin içyüzii Basvekil Blum hâdiseyi bir takım tahrikâtçıların eserî diye tavsif ediyor Solda: Aziz misafirimiz Dolmdbühçe n hhmtnda ve motorde; sağda Madam Antonesco Saraylan gezerken, sağda Vali Muhıddın Üstundağ Madam Antonesco'ya beyam hoşâmedi ediyvr,• . ' Salı günündenberi aramızda bulunan büyük misafirimiz Antonesco dün sabahki ekspresle refıkası ve maiyetindeki ze vatla beraber Ankaradan şehrimize dön müştür. Haydarpaşa gannda Vali Mu hiddın Üstundağ, Emniyet Direktörü Salıh Kılıc ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından karşılanan dost ve müttefık devletin Hariciye Nazırı şehri gezmek arzusunu izhar ettiğinden, motörle doğruca Dolmabahçe rıhtımma çıkmış ve evvelâ sarayı gezmişlerdir. Antonesco bundan sonra gene motörle Sarayburnuna çıkarak Fener patrikhanesini ziyaretle Patnk tarafından kabul edılmiştir. Ortodoks Patriki misafir Nazırla zevcesine mutad olduğu üzere altın birer haç hediye etmiştir. Ankara 20 (A.A.) Türkiye Hari« Victor Antonesco'nun ziyaretin Pacrikhaneden dönüşte misafirler ciye Vekıli Dr. Tevfik Rüştü Aras, den ne kadar memnun olduğumuzu, büTopkapı sarayını ve Ayasofya müzesini Rador Ajansına aşağıdaki beyanatta bu tün harekâtımızla göstermiş olduğumuz lArkası Sa. 7 sütun 1 d«l lunmuştur: \Arkası Sa. 5 sütun 4 tei Romanya Başvekilinin ziyaretine sabırsızlıkla intizar ediyoruz» Hariciye Vekilimizin beyanatı Başvekille Hariciye Vekilimizin yakında Bükreşi ziyaret edecekleri anlaşılıyor Fransız Sosyal partisinin Marsilyada yapmak istediği bir toplantıya müsaade edilmedi Amerikadaki facianın çok acı bilânçosu Koca kollej 30 saniyede berhava oldu Enkaz altından şimdiye kadar 455 cesed çıkarıldı. Olenlerin hepsininde kafatasları parçalanmış olarak bulundu İngiliz amelesi Göringin Londraya gelmesini istemiyor lunması muhtemel Paris 20 (A.A.) Havas aj'ansinın iyi bir membadan öğrendiğine göre, İngiltere Hariciye Nazırı Alman Hariciye Nezareti nezdinde gizlı bir teşebfArkası Sa. 7 sütun 6 dal Hâdıse gunü komünistlerin sokaklarda vucude getirdikleri barıkadlardan bırı Paris 20 (A.A.) Parlamentonun da yapılan tahkikatın ilk neticelerini bilsosyalist grupunun toplantısında Başve dirmişrir. Tahkikata nazaran halk cep kil Leon Blum, Clichy hâdiseleri hakkınfArkası Sa. 7 sütun 5 te\ ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııtıııııııııiıııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııiııııııııııiıııııuıııııııııııırı Musolini'nin Ispanyadaki Tac giyme merasiminde Italyanlara telgrafı Von Ribbentropun buIspanya harbine gönüllü göndermemek hususunda aldığımız tedbirleri ademi müdahale komitesine bildirdik Alman Avusturya münasebatı gerildi Viyana 20 (A.A.) Avusturya Alman münasebetlerinin gerilediği, bil hassa matbuatta gittikçe mütebariz bir §ekilde görülmektedir. Bu sabah çıkan Viyana gazeteleri, Almanyaya karşı Berlinle Viyana ara sındaki ciddî gerginlik zamanını hatırlatan mütearrız bir lisan kullanmaktadırlar. Gazeteler ekseriyetle Alman matbuatı jarama cephesınde hukumete mensub bataryalardan bırinın topu aleş ederken NewLondon 20 (A.A.) Tyler Enkazdan çıkarılan cesedler tarafından Avusturya hakkında işae efelâketinin bilânçosu 455 ölü, 94 yaralı Madrid 20 (A.A.) Havas Ajan fından zaptı esnasında eîe geçirilen bir NewLondon 20 (A.A.) Cesed dilen kasde müstenid haberlerin bir listeve üç kayıbdan ibarettir. Enkaz altında Ierin enkaz arasmdan çıkarılması işi bit sini neşretmektedirler. sının muhabirinden: asi bayrağı, Madride göoderilerek matki cesedler kâmilen çıkanlmıstır» [Arkası Sa. 6 süiun 4 tei Brihuega'nm hükumet kuvvetleri taralArkası Sa, 7 sütun 4 te\ LArkası Sa, i sütun £ te} YUNUS NADI lArkası Sa. 7 sütun 3 te] İÇ SAHİFELERDE 3 üncüde: Son hatıralar Halid Ziya Uşaklığil 5 incide : Belediyeye açık mektub V. Birson f ncıda : Spor haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog