Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA Beynelmilel kömür sergisi umhuriyet JC1J ÎSTANBUL CAÖALOĞLÜ 40İ4 Telgrat ?e mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbul Posta feutusu: lstanbul, No 246 Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrlı heyeö: 24298. tdare ve matbaa kısnu 24299 24290 SAFi BAYAN Gumartesi 20 Mart 1937 LONDRA Birahanesinde Bu akşamdan îtibaren M. Antonesco avdet ediyor Türkiye ve dostları kuvvetlidir, Dünya rahatsızlıklarile daha Bu muahede ile 21 milyoniyi meşgul olabilîriz luk kredi temin edildi Ankara 19 (Telefonîa) Yeni Türk Holanda ticaret anlaşması da bu akşam İktısad Vekâletinde müsteşar Faik Kurdoğlu ile Holanda ticaret heyeti reisi Baron Von Harkisma tarafından imzalandı. Bu ticaret mukavelenamesi daDost Rumen şöyle demiştir: ha evvelki anlaşmayı itmam eder mahi Hariciye Nazınnın « Milletler garr yettedir. Heyeti umumiyesile bir kül teş Ankara ziyareti, Büve keder bilmerne kil eden bu anlaşmalann diğer ticaret an yük Şefimiz Ata lidir. Şeflerin vazi • laşmalanna nazaran bir hususiyeti vardır. türküa, bütün dünfesi, hayatı neş'e ve Ve bu şekil memleketimizde ilk defa ola yaya misal teşkil esevkle karşılamak rak tatbik edilmektedir. decek kıymetli fikirhususunda milletle İArkası Sa. 6 sütun 4 te\ Ierinin izharına bir rine yol göstermekvesile teşkil etmis tir. bulunuyor. Evvelki Vaktile kitablar akşam aziz misafirikanşhrdım. Hayat miz şerefine verilen hakkında filozofla ziyafetten sonra, nn ne dediklerinı Ankarapalasta top anlamak istedim. Bir lanan ricalimiz ve kısmı, her şeyi kara M. Antonesco, Ulu görüyordu. «Ma Önderin orayı teş dem ki hiçiz ve sıfırif lerile ayrı bir mazra varacağız, dün hariyet kazanmış yadaki muvakkat ölardır. Atatürk dost mür esnasmda neş'e Atina 19 (Husu Rumen Nazm ve ve saadete yer bulusî) Dün müzakeönderimiz refikaları, Hariciye namaz» diyorlardı. relerine başlıyan ve Adliye Vekillerimizle bir masada oBaşka kitablar okudum. Bunları da Balkan Antantı ikturuyor, en beşuş simasile etrafındakılere ha akıllı adamlar yazmışlardı. Diyorlartısad konseyi bu iltifat ediyordu. gün encümenler ha dı ki: «Mademki, sonu nasıl olsa sıfırdır, linde mesaisine deBüyük Şefimiz bu sırada hesbihal ha bari yaşadığımız müddetçe şen ve şatır vam etmiştir. Bu linde, haziruna hitab etmiş ve ezcümle olalım.» [Arkast Sa. 5 sutun 1 de) encümenler ticaret, iktısad, münaka lât ve turizme aid işlere bakmakta dır. . „r General Metaksas Münakalât sncümeni diğer meselelerle berater Balkan devletleri arasında sivil ve turist tayyareleri seferlerinin lArkasz Sa. 6 sütun 2 de] Türk Holanda ticaret itilâfı dün imzalandı Atatürk söylüyor Milletleri sevk ve idare eden şefler, kendi milletleri kadar, bütün milletlerin de mevcudiyet ve saadetinin âmili olmalıdırlar» Balkan îktısad Konseyinin mesaisi ilerliyor General Metaksas teşvik edici sözler söyledi Evvelki akşam Ankarada Rumen sefaretınde verilen ziyafetten intıbalar; Sağda Muhterem Başvekılimiz İnonu ve rejikalan; soîda Madam Antonesco Bükreş sefirimiz Hamdullah Subhmin refıkasile bir arada, aşağıda M. Antonesco, Holanda elçisinin refikasiîe gorüşüyor Millî varlıkların Milletler arası Ahengi UIu Şefin sözlerîndeki derin hikmetler Umumî Harble onun gözler karartan neticeleri görüldükten sonra insanlığa Atatürkün gösterdiği yolla devamlı bir saadet temin etmek, zi mamdarların en bellibaşh vazifeleri olmak lâzım gelirdi ve hâlâ mesele bundan ibarettir Başvekilimizin Rumen matbuatına beyanatı ismet inönii 12 nisaıida Belgrada gidtyor Pek yakında bir ekonomi heyetimL. Bükreşe giderek temaslarda bulıınacak Antonesco dün Ankaradan Dün mevsukan öğrendiğimize nazaran Başvekilimiz İsmet İnönü, refakatinde bir heyet olduğu halde; dost Yugoslavya Başvekili doktor Stoyadinoviç'in geçen teşrinievvelde yaptığı ziyareti iade etmek üzere 12 nisanda Belgrada hareket edecektir. Müthiş bir haile Amerîkada bir kollej berhava oldu, 700 kişi öldü ayrıldı Fransa Dahiliye Nazırı ağır yaralı Komünist partisi son Paris kargaşalığından polisi mes'ul tutuyor aym misafirimiz Romanya Hariciye Nazırı Bay Antonesco Başvekilimizin Rumen matbuatına beyanatı ile eşi evvelki gün Hariciye KoAnkara 19 (A.A.) Başvekil îsnağmda şereflerine verilen ziyafetten sonra, Ankarapalasta Biiyük Şefımiz Ata met İnönü, Rador ajansı vasıtasile Rutürkün yanında mevki almışlardır. Bazı men matbuatına aşağıdaki beyanatta buVekillerin de hazır bulunduklan ve zalunmuşlardır: « Bütün memleket, müttefik milleten seçili bir halk tarafından dol IIIHIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllll lltMIIIIIIIIIIM durulan bu Paviyyon toplantısında Atatürkün hususî konuşma yolile ve fakat kendilerine mahsus çok kolay bir itiyadla pek güzel söyledikleri bazı sözler bir gazeteci arkadaşımız tara fmdan not edilmiştir. Büyük Şefin tanhe mal olmağa lâyık olan bu sözlerini aynen bu sayımıza geçiriyoruz. Bu sözler insanlığın içinde yaşadığımız zamanlarda çok muhtac ve maatteessüf mahrum olduğu direktifi ihtiva etmek itibarile büyük ehemmiyeti haizdir. Filhakika bugün dünya hakikî ve yüksek mes'uliyetlerini hakkile müdrik geniş ve derin kavrayışlı büyük adamlara kâfi miktarda malik olmamanın azab ve ıstırabmı çekiyor. 1111 tin muhterem mümessili Antonesco ve refıkasını hususî bir sevinçle kabul etti. Ekselâns Antonesco ile yaptığımız bütün görüşmelerde, kendisinin mülâhazalarındaki vüzuhu ve noktai nazarlarındaki doğruluğu hassaten takdir ettik. Bu, Romanya hükumetile şahsî bir temasta bulunmak için mes'ud bır vesile teşkil eylemişu'r. Münasebetlerimizin esas hatlan, Balkan Antantr ile ve iki memleket arasmdakı anlaşmalarla tesbit edilmiş olmakla beraber, bu şahsî temas iki memleketin idaresinde hâkim olan prensiplerin tesa[Arkası Sa. 6 sütun 5 te\ IIMIIItlllllllllllill lllllll IIIIIMIIIIIIIIII1IIIIIII lllllllllll Yaralı yekunu da 250 yi buldu, yangın yerinde evlâdlarının cesedlerini aramağa çalışan ana ve babaların hali çok hazin bir manzara teşkil ediyor Afrikada da 300 amele kazaya kurban gitti Duçe «Bir Avrupa harbi açmak îstemem» diyor Italya Ingiliz münâsebatıgene gergin Dahiliye Nazırı M. Dormoy NewLondon «Texas» 19 (A.A.) kınından geçen bir petrol borusunun patMüthiş bir infilâk, Tyler büyük kolejini lamasmdan ıleri gelmış olduğu zannedilParis 19 ( A . A.) Populaire berhava etmiştir. Ölen talebe ve muallim mektedir. gazetesi, Dahiliye lerin miktarı 670 olarak tahmin edilmekFadanın blânçosu Nazırı Dormoy'un tedir. Enkaz altından şimdiye kadar 300 NewLondon «Taxas» 19 ( A . A . ) Clichy'de almış ol cesed çıkarılmıştır. Şimdiye kadar Tyler mektebi enkazı alTexas valisi James, millî muhafızlara tından 339 cesed çıkanlmıştır. Ölenler duğu ve bidayette hafif görünen yara yardıma koşmalarını emretmiştir. Newmiktannın 600 veya 700 e baliğ olma nın ağırlaşmış ol London civannda örfî idare ilân edil sından korkulmaktadır. duğunu ve çok ince miştir. Roosevelt, son derece müteessir olarak ihtimamlara ve tedaBu infilâkın, mmtakada kâin bir pet Kızılhaça müracaat etmiştir. Kızılhaç viye lüzum göster rol sahasmdan başlıyarak kolejin pek ya[Arkası Sa. 6 sütun 3 fe] mekte bulunduğu ItlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII nu haber vermek tedir. Komünist liderinin sözleri Paris 19 (A.A.) Dün akşam saat [Arkası Sa. 6 sütun 1 de] Londra heyecan içinde! Bu samimî aile ve halk sofrasında Atatürkün temas ettiği mevzu milletlerin insanlık camiasındaki mevki ve vazifelerine taalluk etmiştir. Atatürkün vicdanî kanaatine göre her milletin saadeti ancak bütün insanhğm saadetile tamam olabilır. Milletleri idare etmek mes'uliyetini deruhde edenler bittabi evvelâ kendi muhitlerinin icablarına cevab vereceklerdir. Fakat bu kâfi değildir. Bu birinci vazifenin derhal yanıbaşında diğer milletlerin hayır ve saadetlerine hizmet etmek vazifesi de ayni ehemmiyetle yer almıştır. Bizden nekadar uzakta bulunursa bulunsun küre üzerinde tekevvün edecek hâdise olmaz ki vazifesini bilen bir devlet adamının dikkat ve alâkasını çekmesin. Onun için millî saadete hizmet olunurken ayni saadetin insanlık camiasında tahakkuk ve inkişafma çalışılmaktan biran bile geri durulmamak lâzımdır. Musolini, Negüsün tac giyme merasimine davetinin, bu merasimde bir Italyan heyetinin bulunmıMemleketin iş saha ve yacağı manasına geldiğini söyledi hacmı geçen seneye nisbetle çok inkişaf etmiştir Ankara 19 (Telefonîa) 1936 37 malî bütçemizin varidatımızın nev'ini göstren B cedvelindeki rakamlar memlekette iş saha ve hacminin, geçen yıla nazaran genişledığini ve umumî istihlâk sevi yesinin yükseldiğini gösterir mahiyettedir. 1936 maK yılında gümrük hasılatmdan başka muamele, muhtelif maddeler istih Mm. Simpsona dair talâk kararının Türk maliyesinde kat'ilesmesi halkı sevindirdi mes'ud inkişaflar Müddeiumumî tahkikatın bitmediğini söylüyor. Londralılar eski Kral sevdiği kadınla evlenebileceği için memnuniyet gösteriyorlar [Arkast Sa. 6 sütun 1 de] Suriye heyeti Ankaradan geçecek Madam Sımpson Kral Edvard VIII Ankara 19 (Telefonîa) Cenevrede bulunan Suriye heyeti memleketlerine dönerken yolda Ankarada birkaç gün teMussolini Tobruk'ta yerh Balüa'lar tarafından selâmlanırken vakkuf edeceği bildirilmektedir. Bu müdLondra 19 (A.A.) Mussolini, ile Selassie'nin davet edilmesinin Kral det zarfında kendilerine bazı kordiploDaily Mail gazetesi muhabirlerinden Altıncı George'un tac giyme merasimin matik mehafil tarafından ziyafetler veriYUNUS NAD1 . LArkası Şa. 5 sütun 3 te\ .Ward Eriçe'e beyanatta bulunarak Ha, lArkası Sa. 5 sütun 4 ie] leceği söylenmektedir, Londra 19 (A.A.) Neşredilen Zannedildiğine göre, Müddekımumî resmî bir tebliğe göre, Londra mahkeme boşanma kararının verildiği tan% olan si bugün saat 10,30 da Sir Boyd Merri geçen 27 ilkteşrinden sonra cereyan eden man'ın riyaseti altında Mrs. Simpson'un gizli anlaşma, gayrikanunî ikarnetgâh taboşanma işini tetkik edecek^r. [Arkası Sa. 6 sütun 6 da]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog