Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA UlllJÇUnCU umhuri «• Andre Gide İHHORALİÎT Çeviren: Şerif Hulusi Fi. 50 kuruş İSTANBUE CAĞALOĞLU Telgraf ve mektub adresl: Cnmiıurtjöfc, tstanbul • Posta fcutusu: tstanbul, No 248 Telefon: Başmuharrir ve evl: 22366. Tahrir heşâtl: 24293. İdare ve matbaa feısmı 24299 24290 Salı 2 Mart 1937 Remzi Kitabevi Kısa zamanda bin tayyare v > 15,000 tayyareci kazanacağız Havacılığın inkişafı 1937 bütçesi mütevazin olarak Meclise verildi Bu sene hiç bir verginin tezyid veya ihdası mevzuu bahis değildir Maliye Vekilinin gazetemize mühim beyanatı Fazla tahsisatın ayrıldığı yerler Fuad Ağralı diyor ki: « Türk vatanının her vatandaşa inşirah veren ikhsadî inkişafı onümüzdeki senede varidaün daha ziyade tezayüdü imkânını verecektir.» Ankara 1 (Telefonla) 1937 malî yılı bütçesinin Büyük Millet Meclisine tevdii münasebetile Maliye Vekili Fuad Ağralı §u beyanatta bulundu: « Bütçe 229,676,000 küsur liradır. geçen seneye nazaran 17 mılyon liralık bir fazlalık bulunuyor. Bu fazlalığm 2,300,000 lirası Maarife, bir buçuk milyonu Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Ve kâletine, 900,000 lirası ormanlanmızın [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Bütçenin taksimatı Bu seneki tahsisatta 17 milyon fazlalık var Geçen yıl bütçesile bir mukayese Ankara 1 (Telefonla) 1937 malî yılı bütçesi Büyük Millet Meclisine verildi. Yeni muvazenei umumiye kanununun birinci maddesi devlet bütçesine dahil dairelerin 1937 malî jnl masraflan için bağlı a işaretli cedvelde gösterildiği üzere 229,676,712 lira tahsisat verildiğini göstermektedir. Yeni bütçe geçen senekine nazaran 17,000,000 lira fazla olarak tanzim edilmiştir. 1937 malî yılı muvazenei umumiye kamınuna bağlı A cedveli ile 229,676,000 küsur liralık tahsisatın devlet dairelerine nasıl tevzi edildiğini geçen seneki bütçe ile mukayeseli şekilde bildiriyorum: Bir filomuz uçmaga hazırlanırken Bir harb Kehanetini Tahlil Almanya; öyle zan ve tahmin edildiği kadar hıffetle yeni bir harbe atılamaz, Almanyanın Çekoslovakyaya saldıracağı rivayeti, arasıra ortaya atılan müheyyiç bir kehanet ve propagandadan başka birşey değildir Yetiştirilen gencler Polonyadan dünyanm en mükemmel tayyarelerini aldığımız haber veriliyor Türkkuşu filosu Bursada büyük iştiyakla karşılandı. Harbiyeden ayrılan yüzlerce talebe uçuş derslerine başladı ; Ankara 1 (Telefonla) Harbiye mektebinde havacılığa aynlmış olan gencler bugün den itıbaren uçuş derslerine başlamış lardır. Bu suretle hava ordumuz 2 ~ 300 hava subayı daha kazanmış ol maktadır. 1936 1937 bütçesi Büyük Millet Meclisi 2,901,480 Riyaseticumhur 400,100 Divanı Muhasebat 589,590 [Arkası Sa. 7 sütun 5 te] 1937 1938 bütçesi Büyük Millet Meclisi 3,590,200 Riyaseticumhur 401,540 Divanı Muhasebat 602,550 [Arkast Sa. 7 stitun 6 da] Güreş ekipimiz İs veçe hareket etti Finlândiyada maçın 27 si Türklerin galebesile bitti «Almanyayı tatmin etmek diinyanın menfaatinedir» yapılan 42 Von Ribbentrop 'un mühim nutku «Dünyada bir kısım memleketler mevcudiyetlerini teminden âcizken diğerlerinin bolluk içinde yaşamaları imkânsız hale gelmiştir.» Leipzig 1 (A.A.) Almanyanm Londra büyük elçisi von Ribbentrop millî sosyalist partisinin ekonomik siya set komisyonunda bir nutuk söyliyerek dört senelik plân ve müstemlekelerinden ıbahsetmiştir. Büyük elçi e2xümle demiştir ki: « Almanya, kendisine dikte edilen barış muahedesinin vecibelerini yapabilmek için ihracatını çoğalttğı nisbette büyük ekonomi devletleri, yani Fransa, Amerika ile Büyük Britanya împaratorlu«u, gümrük himaye sistemi tatbikı suretile kendılerini tecrid ettiler. Temelinden sarsılan Alman ekonomisi, ancak nasyonal eosyalizm tarafmdan orta Avrypada bir sükun, nizam ve emniyet blotu tesis edildikten sonra ihya edilebihr. Alman eko Von Ribbentrop nazı kıyafetınde nomisinî idare edenler son seneler Çinde badelesi temini için mütlıiş gayretler »aryabancı m«mleketlerle normal tecim müLArkası Sa. 8 sütun 1 de] vrupada, yakında bir harb çıkaederek muhtelıf ( cağını iddıa maksadlarla bu mevzuu istismar edenler vardır. Giiniin birinde, korkunc bir harbin patlaması hiç te imkânsız olmamakla beraber, bu harbin senesini ve ayını bıle tayin eden harb kâhinlerinin yanıldıklan muhakkaktır. Nitekim, meşhur Alman Generali Ludendorff bir klGazı T e r b i y e Kahraman hava kartallarrmız bir uçuş esnastnda tab yazarak 1932 de yeni umumî bir Enstitüsünün son sıharb olacağını iddia etmiş, hatta bu harnıflarındaki muallım olacak gencler de ] da plânörler uçacak ve paraşütle atlamabin nasıl cereyan edeceğini de uzunuzamuntazam uçucuculuk derslerı almakta lar yapılacaktır. dıya anlatmıştı. 1937 deyiz, Ludendırlar. Müşahedeler, memleketin her tara dorff un 1932 harbi henüz olmuş değilfında havacılığa karşı alâkanın memnu Cuma günü şehrimizden hareket eden dir. 3 tayyarelık Türkkuşu filosu Eskişehır niyet uyandırıcı bir şekılde arttığım gösSon zamanlarda, Almanya da dığer ve Bursaya uğnyarak bugün İzmire var termektedir. Bu vaziyet kısa zamanda devletler gıbı, silâhlanmağa başladıktan mış bulunuyor. Türkkuşu tayyareleri memlekete 1000 tayyare ve 15,000 taysonra, bir İngiliz muharrıri «1938 harbı» Bursaya vannca yüzlerce vatandaş uç yareci kazandırmak gayesile yeni bir çadiye bir roman yazdı. Bu roman. 1938 mak istemiş, bu tehacüm üzerine kur'a hşma merhalesi açmaktadır. harbinın, Alman hava ordulan tarafm çekmek mecbunyeti hasıl olarak yirmi ki Polonyadan aldığımız tayyareler dan Çekoslovakyanm merkezi Prag üze şi uçurulmuştur. Belgradda çıkan 26 şubat tarihli Vre" rine ilânı harbsiz yapılacak anî bir basOnümüzdeki cumartesi günü Anka me gazetesi Varşovadan aldıgı aşağıdaki kınla başlıyacağını iddia etti. [Arkası Sa. 1 sütun 6 da] rada Harbiye mektebi civarındaki sahaIstikbal harblerinin siyasî, sevkulceyşî ve hatta tabiyevî bir baskmla başlıyacağına şüphe yoktur. Harbe karar veren devletler, karşısmdakine merasimle meydan okuyan eski zaman şövalyeleri gibi değil; hasmına ilk yumruğu yapıştınp onu gafil avlamak istiyen apaşlar gibi hareket edeceklerdir. Bore Finlândiya 1 (Hususî muha birimizden) Türk güreşçileri, Finlândiya turnesini büyük muvaffakiyetle bi tinnişler ve îsveçe hareket etmişlerdir. Netice itibarile yapılan 42 güreş müsabakasının 27 Türklerin ve ancak 15 i Fin" lândiyalılann galebesile neticelenmiştir. Yapılan bütün müsabakalarda Büyük Mustafa ile Çoban Mehmed bir defa bile mağlub olmamışlardır. Bulgaryada gene mi Türk düşmanlığı? Birçok bigünahlar casus diye idama mahkum oldu Ilk yapılacak iş Fakat, bakalım Almanya, hakikaten Çekoslovakyaya çullanmağa karar vermiş midir? Almanyanm, mutlaka harbeîki gün evvel bir deceği propagandasını yapanlar, bu devgazetede şehrin u~ leti, sırasile bütün komşulanna taarruz mumî yerlerinde ettırirler. Bu meyanda, en çok ismi geçen türkçeden başka bir de\let te Çekoslovakyadır. Bu propalisanla konuşulma gandamn dalgaları, bazan bizim matbuması için tetkikat atımızm sahifelerine kadar gelir. Daha icrası maksadıle Daiki giin evvel, arkadaşlarımızdan biri ts hiliye Vekâletinden kandinavya milletlerinden birinin en bü Istanbul Vılâyetine yük sanayiine hükmeden salâhiyettar bir emir verildiği bildi zatın Almanyada yaptığı bir seyahatten riliyordu. Yaptı sonra, bir ajansa vaki olan mühim ifşa ğımız tahkikata na Her vatandaşın türkçe gÖrüşmesini teminden evvel, giizel türkçeye suikasd yapan tabelâ ve liste kullananları tecziye edebiliriz ve etmeliyiz Habeşistanda örfî idare Trüo Petrof ve Petko Tanef İki senedenberi Bulgaristanda yeni bir hastalık peyda oldu. Her münevver Türkün yüzünde bir casus görmek, Türki " yeden Bulgaristana her geleni casus te " lâkki etmek ve Türkiye ile her muhabere edeni mutlaka bir casus şebekesine bağ" lı zannetmek. Bu hastalık yüzünden Bur[Arkast Sa. 7 sütun 5 fe] Vilâyetlerde de yüzlerce kişi idam edildi ve şiddetli tedbirler alındı Mareşal Graziani'nin Duçe'ye verdiği rapora nazaran Ras Desta kanlı muharebelerden sonra yakalanıp kurşuna dizilmiştir zaran Dahiliye VeBaştan a§ağı turkçemıze hakaretle dolu olan bir tabelâ [Arkast Sa. 7 stitun 3 tel kâletinden tstanbul Vilâyetine veya Istanbul Belediyesine kilde tatbika imkân verecek bir direktif henüz böyle bir iş'ar vâki olmamıştır. An hazırlamaktadır. Yalnız Istanbul bir seycak bu haber, her tarafta memnuniyetle yah şehridir. Burada dıl meselesinde ba~ 3 iincüde: Yurddan yazılar İsmail Habıb karşılanmıştır. Halkevi şimdiden bu işle zı müsamahalarda bulunmak lâzundır. 5 incide : Anadoluda san'at tetkikleri alâkadar olmağa başlamış ve faaliyete Türkçe konuşmak meselesi daha ziyade Mımar Sedad Çetintaş geçilmesi için azası arasında teşvikata ekalliyetlere mensub bazı vatandaşlann türkçe konuşmalan meselesidir. Bunlar başlamıştır. Felsefeye dair Diğer traftan bir akşam refikimiz, îs dan bazılarınm bulunduklan yerlerden Mehmed Kardhasan tanbul Belediyesi Reis muavini Ekremin geçerseniz kendinizi Türkiyeden başka 6 ncıda : Spor haberleri bir yerde sanırsınız. Belediye türkçe koVe'rsay muahedesine giren şu beyanatını kaydetmektedir: « Bu güzel arzu, hiç şüphesiz îs nuşmak işinin en hâr taraftandır. Ancak karu kafa! [Arkast Sa. 8 sütun 1 de\ tanbulun idarî bünyesine uygun bir §e AB1D1N DAVER IÇ SAHIFELERDE Londra 1 (Hususî) Habeşistanda cereyan eden son hâdiseler hakkında yavaş yavaş malumat gelmektedir. Vaki suikasde mukabil yalnız AdisAbabada değil, tekmil Habeşistanda örfî idare ilân edilmiş ve binlerce kişi tevkif edil miştir. Kuvvetli askerî kollar AdisAbaba sokaklannda mütemadiyen devriye gezmektedirler. Bazı defalar zırhlı otomo biller de kendilerine refakat etmekte " dır. Gene şehrin birçok noktalannda y e r ler kazılarak makinelitüfekler yerleştiril Prague 1 (A.A.) Henilein (Çe miştir. Başta Harrar olmak üzere birçok koslovakyadaki Alman meb'uslanndan) vilâyetlerde yüzlerce kişi kurşuna dizil" dün Usti an der Elbe'de bir nutuk söymiştir. liyerek Çekoslovakyadaki Almanlar için Irazianinin vaziyeti fenalaşmamış muhtariyet taleb etmiştir. Paris F (A.A.) Figaro gazetesi lArkası Sa. 7 sütun 6 da] [Arkast Sa. 4 sütun 1 de] Çekoslovakyadaki Almanlar için muhtariyet Bir Alman meb'us resmen talebde bulundu Ras Desta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog