Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA Beynelmilel kömür sergisi p ...... ünUÇUIICU .R1« S3]fl! 4 D İ Û umhuri Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22368 Tahrir beyeti: . İSTANBUL C A G A L O G L U Telgraf ve mektub adresl: Cumiıuriyet, IstanbuJ Posta fcntasu: fstanbul, No 246 24298. İdare ve matbaa fcBnu 24299 24290 Cuma 19 Mart 1937 Baştan sona kadar heyeean dolu 400 sahifelik bir eserdir' Tanesi 100 cildlisi 125 Yazan: Halide Edib S i NE K BAKK Mevsimin en güzel ro Ahmed Halid Kitabevi Hataydaki müstemlekeciler Ankara ziyaretinin kıymeti kızıl softa kesildiler! Bükreş ve Belgrad gazeteleri Antonesco'nun se Şapka giyenler tecavüze ugruyor yahatinden ehemmiyede bahsediyorlar Sovyet Rusya ile Düşmanları Arasında Japon Hariciye Nazırının son nutku, Sovyetler Rusyası siyasetinin başka memleketlerdeki tesirleri meselesinde her şüpheyi izale edecek bir sarahatle ifade olunmasına son bir fırsat teşkil eder Lâkin bütün bu tazyikler boşa çıkmaktadır . Işkenceye uğrıyan Türkmen aşireti reisi «Erkeklerimiz kalmasa da kadınlarımız şapka giyecektir. Milletimizin serpuşunu giymekten kîmse bizi menedemez! Çünkü biz Türküzî» cevabını verdi Başvekilimiz, muhterem misafirimiz şerefine dün Anadolu kulübünde bir ziyafet verdi, Ankarapalasta da bir süvare tertib edildi. Şam 18 (Hususî) Türkmen aşi reti mmtakasındaki Türkmenden gayri unsurlar da şapka giymek temayülünü Londra: 12 mart göstermektedırler. Mahallî hükumet bu hareketi önlemek için hertürlü tedbire ° ngiltere, Avrupa karasmda kendısini başvurmaktadır. Bu tedbirler tazyikleri yalnız garb sulhunun muhafazasıle artırmaktan ve menfi propagandalan yapmükellef bıldığini tasrih etmekle be maktan ibarettir. Şapka giyeni Allahın raber bütiin Avrupa sulhuna ehemmiyet da Fransızların da sevmedıkleri bu menvermekten de hâli değıldır. İngiltere Av fi propagandalar arasında söylenen ve rupa kıt'asınm her yanı içm Fransa ve bazı Suriyelilere de garib gelen sözler aBelçika hududlanna karşı aldığı ve şim rasındadır. Gene bu mıntakada mahallî Antakyadaki ınzibat kuvvetleri di sık sık ve pek açık tekrarladığı taah hükumet adamlanndan bazı kimselerin hüdlere benzer taahhüdler almaktan çok Türklük aleyhine propagandalar yap söyliyerek birleşmek gayesile çırpınan çekiniyor. Ancak taahhüd almak başka, makla kalmadıkları, din, renk ve ırk ba Türkten gayri unsurlan da birbirine düşnerede olursa olsun sulhun bozulması ih kımından aralarında aynlık olduğunu lArkası Sa. 3 sutun 5 te] timaline karşı alâkalı veya kayıdsız olmak gene başkadır. Öyle vazıyetler vardır ki her zaman tecezzi kabul etmiyen »ulh diisturunu canlandırır ve onunla bellibaşh milletleri ister istemez alâkalandırır. Zannedıyoruz ki bazı devletlerce Sovyetler Rusyasına karşı bir müddettenberi alınmış olan bazı vaziyetlerle onlarin muhtemel inkişafları bu cümledendir. Çekoslovakya ile Merkezî Avrupa vaziyetlerini de bu cümleye ithal etmek mümkündür. Almanya ile İtalya ve Almanya ile Japonya arasında Sovyetler Rusyasına veya bu devletlerin kendi iddiaları \eçhile bolşevikliğe karşı akdedilmiş olan itilâfların Fransada olduğu gibi Ingilterede de ehemmiyetle takıb ve tarassud edildığini söylemekte hata yoktur. Ö Asya Paktı Nisan içinde imzalan'; ması muhtemel Paris 18 (Hususî) Ankaradan bıldirildığine göre, Türkıye Hariciye Vekilı doktor Tevfık Rüştu Aras bırkaç gune kadar Bağdada giderek, Turkıye, Irak, Efganıstan ve İran arasında akdedılecek olan Ajşya Paktının müzakeresme şahsan iştirak edecektır. Asya Paktırun nısan ayında imzalanacağı kuvvetle ümid edılmektedır. Muhterem mısâfirimıs Antonesco'nun Ankarada karşüanmasından intıbalar Paristeki arbedeleri komünistler hazırlamış~ Italya Fransız hükumetini protesto etti Kontde Chambrun Ameleler sergideki İtalyan paviyonunu da işgal bir suikasd atlattı etmişler. Karışıklık dün sabah başlıyan ve hâdisesiz Romadanberi kin besligeçen umumî grevden sonra kapandı yen bir kadın, diplomatı tabanca ile yaraladı Paris 18 (A. A.) Fransanın sabık Roma bü yük elçisi FCont de Chambrun dün ak şama doğru şimal demiryolu istasyo nunda bir suıkas da uğramıştır. Ma dam Fontange is mindeki bir kadm, mumaileyhe doğru rövolverle ateş aç Kont de Chambrun mış ve bir kurşun diplomatm kasığma [Arkası Sa. 6 sütun 6 da] Ankara 18 (A.A.) Başbakan îs Romanya Elçisi, muhterem misafirin remet Inönü ve refikalan bugün Anadolu fakat ve maiyetlerinde bulunanlarla Dış Kulübünde Romanya Dış İşleri Bakanı İşleri Bakanlığı ve Romanya elçiliği ileri ekselâns Antonesco ve refikalan şerefine gelenleri hazır bulunmuslardır. bir dğle ziyafeti vermişlerdır. Ankarapalastaki suvare Ziyafette Dış İşleri Bakanı Doktor Ankara 18 (A.A.) Romanya Dış Tevfık Rüştü Arasla Vekıller, Rıyaseti İşleri Bakanı ekselâns Antonesco ve recumhur Başyaveri, Hususî Kalem Di fıkası şerefine bu akşam Rmanya elçisi rektorü, Muhafız Alayı Kumandanı, [Arkası Sa. 6 sutun 4 U\ Sulhun bozulması nerede başlar, ne zaman ve nasıl biter, bunu şimdiden kestirmeğe imkân olamaz. İngiltere iki şeyi bütün samimiyetıle istiyor: Sulhun gelışigüzel bozulmamasmı bir, içtimaî mezheblerin milletler arasında karışıklık amıli olmamasını iki. İngiltere tepeden tırnağa demokrat bır memleket olduğu halde faşîzm, nasyonal sosyalızm ve hatta bolşevizm gıbi akidelerın yalnız muayyen huchıdlu mılletlerin kendi memleketleri içinde haşir ve neşrolmasma karşı birşey dememeğe karar vermiştir. Fakat bu akideler milletleri yekdiğerlerile çarpıştıracak bir harb unsuru haline gelecek veya getirilecek olurlarsa İngiltere buna tahammül etmemeğe de karar vermiş ve Pariste son arbedelerden bir ıntıba bılhassa bunu hiç hoş görmedığini ve asla hoş görmiyeceğini ilân eylemek için hiç Paris 18 (A.A.) Clichy arbedele80 nümayişçi yaralanmıştır. bir fırsatı fevtetmemekte bulunmuştur. rinin kat'î bilânçosu şudur: 6 sı ağır surette olmak üzere polis meIngilteredeki bu fikirlerin ve hislerin şimfArkast Sa 6 sütun 5 te\ Nümayişçilerden 5 kişi ölmüştür. di tatbik mevkiine konulan kuvvetli bir IIII1IIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIMIIIIII1IIIIIIIHII""!" silâhlanma programile teyid edilmekte olduğunu unutmamak lâzımdır. Ispanyada oynanmakta olan dramın Avrupa sulhu noktasından hangi neticelerde karar kılacağını şimdiden söylemek mümkün değildir. Fakat İngiliz noktai nazarına göre bu mesele dahilî bir harb şeklindeki millî mahiyetini muhafaza ederek bitmek, yani o badireden nasyonalistler dahi galıb çıksalar sonunda îspanyada vaziyet herhangi renk veya şekilde olursa olsun, behemehal millî bir hükumetle taayyün edebilmek lâzımdır. İdeolojilerin çarpışması Avrupa milletlerini Italyaya hücum! Londra ve Paris matbuatı Mussolini'nin Trablus seyahatine şiddetle çatıyorlar Duçe, kendisine bir kılıç hediye eden Arablara İtalyamn bütün dünya müslümanlarına muhabbet ve teveccühünü göstermek istediğini söyledi Heyecanlı ve garib bir iddia! Almanya ile İtalya, orta Avrupayı ve Balkanları taksim etmişler! Dünkü posta ile gelen Paris gazete lerinden «Temps», 15 kânunusaniden 18 kânunusaniye kadar, General Goering'le Duçe arasında cereyan eden ve neticesi, teati edilen noktai nazarların yalnız İspanyol harbine münhasır kalmayıp Avrupa ve dünya siyasetinin heyeti umumilArkast Sa. 1 sütun 1 de] Endişeye mahal yok Almanların, Türkiyeden aldıkları tütünleri % 40 eksiğîne Amerikaya sattıkları doğru değil Mussolıni Trablusa girerken Trablus 18 (A.A.) Mussolini resmî binaları gezmiş ve sonra Trablus Kadısını kabul etmiştir. Kadı, beynelmilel siyasette Mussolini'nin birçok ahvalde 400 milyon müslüman arasında geniş bir tasvib bulduğunu ve büyük bir muhabbet topladığmı söylemiştir. Roma 18 (Hususî) Trablus müslümanları bugün İtalyan Başvekilıne bir kılıc hediye etmişlerdır. Mussolini hedi yeyi kabul ederek Trablus müslümanlanna hitaben bir nutuk irad ebniş ve ez cümle demiştir ki: << Bu kılıcı Romaya götürerek, en kıymetli bir hatıra olarak saklıyacağım. Bu hediyeyi kabul ederek, Libya tari hinde şu dakikadan itibaren yeni devir başladığını anlatmak istiyorum. Uzak yerlerde bir muharebede çarpışbğı zaman İtalyaya karşı büyük bir sadakat gösterdiniz. İtalyaya binlerce gönüllü vermek suretile muzafferiyetin temininde kıymetli bir pay*aldınız. Habeşistanda harbeden kahramanlarınız yaz mevsiminden evvel aranıza dönecekler dır. Bu kahramanları lâyjk oldukları hürmetle karşılamalısmız. İtalya, Libyanm müslüman ahalİ6İn.e lArkası Sa. 7 aütun 1 &£ YUNUS NAD1 Ihracatımız bu sene çok arttı. Kânunusanide ihracatımız 15,284,000jirayı buldu [Arkası Sa. 1 sütun 3 te] IÇ SAHIFELERDE 3 ünciide: 5 incîde: 6 ocıda: Edebiyat. Mussolini'nin müslümanlara nutka Ankara 18 (Telefonla) Ihracat Peyami Safa ve ithalâtnnızın sonkânun ayı zarfındaki Anadolnda san'at tetkikleri. En muhım ıhrac mallanmızdan bırı olan tutunler sevkedilirken vaziyetini gösterir rakamlarüıracatımızın Mimar Sedad Çetıntaş teşekkül olan Reemtsma tröstünün en geçen senelere nazaran misli görülmemiş Tütün piyasamızda gazetelere kadar Spor haberleri. büyük hissedar ve direktörü iken Yahudi derecede arttığını göstermektedir, Sonkâakseden şöyle bir şayia çıkmıştır: İArKası Sa. 3 sütun 5 tel «Alman sigara sanayiınde en mühim iArkası Sa. 4 sütun 4 te\ ^s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog