Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

ANKARA Beynelmîlel kömür sergisi Antonesco Ankarada nniınıinnii uıl cavı • ylCIO İSTANBUL CAĞALOGLU UnUyUnCU Jll Sajl. *K)IZ Telgral ve mektub adresl: Cumüuriyet İstanbul Posta feutusu: tstanbul. No 248 Telefon: Başmuhaırtr ve evl: 22368 Tahrlı heyetl: 24298 İdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 umhuri 18 Mart REŞAD EKI OS M A MUAHEDELtRi Kapitülâsyonlar ve Lozan Büyük bir eserf2GO kuruş. Perşembe 18 Mart 1937 A. Halid Kitebevi Reisicumhur Atatürk, dost memleket Hariciye Nazınnı kabul ettiler Türk Rumen Misafirimiz şerefine gece Dostluğunun bir suvare verildi Esası M. Antonesco'nun Ankara ziyareti, bu kuvvetli dostluğun samimî bir tezahürüdür ki Türkiye ile Romanyanın daima elele yürüyeceklerini ve böylece Balkan ittifakınm da bir kat daha kuvvetleneceğini ispat etmektedir »jıj~ııırır~ı.n ıııııriMf~>rx^ «Ben buraya muahedelerîmizde ve daha canlı bir surette kalblerimizde yazılı olan silinmez dostluk ifadesini yenilemeğe geldim» Ankara 17 (Telefonla) Dost ve müttefik Ro manyanın Dış Ba kanı Ekselâns Victor Antonesco, refi kası, Romanya Hariciye Nezareti Pro tokol Umum Mü dürü, orta elçi ve Hususî Kelem mü dürü olduğu halde bu sabah 9,50 de Ankaraya geldiler Bugün, Türkün büyük zafer günlerinden birinin yıldönümüdür. 22 sene evvel, bugün, Türkün eşsiz kahramanlığı, büyük ve sıkı bir imtihandan muzaffer çıkmıştı. Türk, o gün, Çanakkalede cepanesiz, eski toplar ve bir avuç mayinle kuvvetli bir donanmayı darmadağın etmişti. O zamanki cesur düşmanlarımızı bize, bugün dost yapan sebeblerden biri de, 18 martta gösterdiğimiz emsalsiz kahramanhk olmu§tur. Çünkü, hiçbir şeyden yılmıyan Türk, 18 mart günü, yalnız büyük bir zafer değil; onların saygısını da kazanmıştır. 18 mart 1915. Çanakkalede karşılıklı can veren iki tarafm kahraman ölülerini hürmetle anarız. (Çanakkale habrine dair General Cavid ve Salâhaddin Adılın sözleri 3 üncü sahıfemizdedır ) Hatayın anayasası hazırlıkları Cenevredeki heyetimiz memleketimize dönüyor Komite, tetkikatmın ilk kısmını bitirerek 9 nisanda toplanmak üzere dağıldı Cenevre 17 (A.A.) Anadolu Ajansının hususî muhabiri bildiriyor: Eksperler komitesi aşağıdaki tebliği neşretmiştir: İskenderun sancağmm statüsünü ve teşkilâtı esasiye kanununu hazırlamağa memur edılmiş olan eksperler komitesi, bugün birinci toplanb devresinin son içti maını yapmıştır. Komite, 17 marta kadar yaptığı toplantılarda, konseyin 27 kânunusanide tasvib ettiği rapor esaslan dahilinde Numan Mensmencioğlu tarafından tevdi edilen Sancak statüsü projesinin ve bu statünün esaslan hakkında da Frânsız aza Muşahid heyet azasmdan Hölstad de Caix tarafından verilen metnin tetkikini bitirmiştir. tör Milletler Cemiyetinin Sancaktaki müKomitenin talebi üzerine ve teknisyen şahidler heyetini Cenevreye çağırmıştır. lerin işbirliğile Ingiliz aza Sir Dunnet, Müşahidler, bilhassa Bahir, Elakrad ve Sancağın gayriaskerî hale ifrağı meselesi Basit nahiyeleri meselesi, halkın muhtelif hakkında, Holandalı aza Dr. Kellewyn unsurlannın kullandıklan dil meselesi, de ekalliyetlerin rejimi hakkında muhtı Sancağın askerî vaziyeti ve îskenderun ralar hazırlamışlardır. limanı rejimi hakkında mahallinde topKomitenin talebi üzerine, komite aza ladıklan malumatı komiteye bildirmişlanna fikirlerini bildirmek üzere, rapör br. İArkası Sa. 6 sütun 4 te\ ost Romanya devletinin Hariciye Nazın M. Victor Antonesco, Türkiyenin aziz misafiri olarak memleketimizde bulunuyor. Ankaranın büyük bir samımiyetle karşıladığı muhterem misafırin şahsında, yalnız güzide bir devlet recülünü ve yüksek bir diplomatı değıl; ayni zamanda ve daha Ekselâns Anto ziyade, dostumuz ve müttefikimiz Ronesco ile Bükreş elmanyanın muhterem mümessilini selâmçimiz Hamdullah M. Antonesco'nun şehrrmtzde karşüanmasından bir ba§ka ıntiba lıyoruz. Suphi, Rador ajansı M. Antonesco Türkiyeye, bir Rumen müdürü ve Bükreşte çıkan Adverso gaMisafirimiz istasyonda Hariciye Ve gazetesinin de yazdığı gibi, muhtelif me zetesi siyasî muharriri de şehrimize geîdi kilimiz, Balkan Antantına ve Küçük selelerin halli için gelmemiş, aradaki dost ler. lArkast Sa. 6 sütun 1 de] luğu ve ittıfakı kuvvetlendırmek için gelmiştir. Çünkü, Türkiye ile Romanya arasmda hiçbir ihtilâflı mesele mevcud değildir. Romanya, Başvekil M. Tataresco ile HaricFye Nazın M. Antonesco'nun idaresinde, Balkan ittifakına sadakat göstermekle kalmamış, siyaseünin merkezi sıkletini, Merkezî Avrupadan Balkanlara nakleden bir hattı hareket tutmuştur. Dost ve müttefık devlet, bugün Balkan ittifakına, eskisinden daha fazla bir kıymet ve ehemmiyet vermektedir. Türkiye, Balkan ittifakınm bir rüknü olduğu için, Ankara 17 (Telefonla) Dahiliye Romanyanın Balkan ittifakına kıymet Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü vermesi, elbette bu iki dost ve müttefik Kaya bu akşam 18,30 da hususî trenle memleket arasındaki sıkı bağlan bir kat Ankaradan şarka müteveccihan hareket daha kuvvetlendirecektir. etti. Cenub mmtakalanndan başhyarak Vaktıle, kendisini daha ziyade bir temadi edecek bir teftiş seyahatine çıkmış Merkezî Avrupa devleti sayan Roman olan Dahiliye Vekilimiz Cumhur Reisi yanın, şimd^, bir Balkan ve hatta Ak Atatürkün Ankaraya avdeti münasebetideniz devleti politikası takib etmesi, dost le teftişine fasıla vermiş ve Adanadan memleketi Orta Avrupa ile Balkanlar ve hareketle ayni günün sabahı §ehrimize Akdeniz arasındaki muvasala zincirinin gelmişti. en mühim halkası haline getirmiş ve böyDahiliye Vekilinin memleket dahilinlece Romanya, Avrupa siyasetinde daha deki teftişjerine devam etmek üzere hamüessir bir amil halini almıştır. Müttefik reket ettiği anlaşılmaktadır. Şvkrü Kadevleti böyle bir muvaffakiyete eriştiren ya, doğruca Diyarbekire giderek orada mümtaz şahsiyetlerin biri ve hatta birin bazı tetkiklerde bulunacaktır. cisi şüphe yok ki aziz misafirimiz M. Ordu müfettişlerinden eski Jandarma Antonesco'dur. Umum Kumandanı General Kâzım ArM. Antonesco, Türkiyeye karşı kuvvetli dostluk hislerile mütehassis bir diplomattır ve Türk Rumen dostluğunun, Balkan sulhunun en mühim esaslanndan biri olduğuna kanaat getirmiş bir devlet adamıdır. Bu seyahat münasebetile Rumen gazetelerinin yazdıklan gibi «zamanm asla tekzib etmediği» Türk Rumen dostluğunun kuvveti, her iki memleketi îdare eden devlet adamlannın, bu dostluğa cidden inanmış olmalanndan ileri gelmektedir. M. Antonesco da işte böyle iyi görüşlü devlet adamlanndan biridir ve Türkiye ile Romanyanın harb için değil; sulh için elele vermiş olduklarını anlamış, ancak sulhun idamesi için akdedilmiş ittifaklann anzasız ve sapsağlam yaşıyabileceğini kavramış bir şahsiyet tir. Musolini dün akşam Trablusa vardı Duçe şehre eski Roma an'anesile girdi Dahiliye Vekili Şarkta tetkik seyahatineçıktı Paris sokaklarında kanlı bir çarpışma oldu Halkla polis ve asker arasmda vukua gelen çok şiddetli bir kavga neticesinde 6 kişi öldü, 200 den fazla yaralı var Şükrü Kaya dün akşam hususî trenle ve General Kâzım Arbayla beraber Diyarbekire gitti, Vekil bütün Umumî Müfettişlikleri dolaşacak Bugün Pariste umumî grev yapılıyor Duçe, Pola kruvazoründe Trablus 17 (A.A.) Mussolini, dün saat 20 de buraya gelmiş ve mera simle karşılanmıştır. Duçe, bir ata bin mişti. Etrafmda kabile reisleri ve eski Roma âdetleri mucibince silâh demetlerini taşıyan iki «liktör» vardı. Bütün şehir donanmış ve gece tenvir edilmiştir. Mahallî makamat üzerinde Duçe kelimesi yazılı 120 metro yüksekliğinde bir kule inşa ettirmiştir. lArkast Sa. 6 sütun 5 te] Garb misakı ve Belçikanın vaziyeti Kral Leopold bu hafta Londraya gidiyor Pariste son karısikhklardan bınnde bır komünistı tevkıf eden polisler Dahüıye Vekılı Şukru Kaya bvr bay da Dahiliye Vekilimizin refakatindememleket seyahatınde dir. Dahiliye Vekilinin Birinci Umumî lerine diğer umumî müfettişlik mmtakaLondra 17 (A. Müfettişlik mmtakasından sonra tetkik lannda da devam etmesi muhtemeldır. A.) Salahiyet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIH llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll tar bir membadan öğrenildiğine göre, Belçika Kralı önü müzdeki hafta bi dayetinde Belçika nın bitarafhğı hak kında Ingiltere hü kumetile müzakere lerde bulunmak üze* r « Leopolde re gayriresmî olarak Londrayı ziyaret edecektir. Paris 17 (A.A.) Bu gece Paris Arbede, bir sinemaya zorla girmek isvaroşlanndan Clıchy'de vukua gelen ar tiyen komünistlerin bu hareketi yüzünden bedelerde ikisi polis memuru olmak üze çıkmıştır. Sinemada Fransız sosyal fırkare 6 kişi ölmüş ve 200 den fazla adam sı azası hususî bir toplantı yapmıştı. Bunyaralanmıştır. [Arkası Sa. 5 sütun 1 de} Faşizm düşmanlığı Avrupada iki mühim hâdise Belçika faşistlerinin reisi iki suikasde uğradı, Londrada talebeler Alman sefiri von Ribbentropa düşmanca tezahürat yaptılar r Dün akşam Beyoğlunda bir tramvay kazası oldu Harbiyeden Şişliye gitmekte olan bir tramvay, bir askerimizi altına alarak parça parça etti Brüksel 17 (A. A.) Rexist'lerin lideri Leon Deg Umumî Harbdeki siyaset icablannın relle, dün akşam karşı karşıya getirmiş olduğu Türklerle Berchem'de yapılan Rumenler, mecburen harbetmişler, fakat miting esnasmda bir asla birbirlerine düşman olmamışlardır. şahıs tarafından aüBugün, birbirini daha iyi tanıyan ve se lan bir bira bardağının isabetile yaraAB1D1N DAVER [Arkası Sa. 6 sutun 5 te] lanmıştır. Dilbeck'te yapı Ian ikinci bir mi tingde diğer bir nü Leon Degrelle 3 üncüde: 18 Mart mayişçi, Leon Degrelle'in üzerine yakıcı Kandemir bir mayi atmıştır. 5 indde : Türk ordusu tehlikeli bir Rexist liderinin yüzüne bundan bir hasım olmuştur. damla isabet etmiş ve hafifçe yakmıştır. İÇ SAHİFELERDE 7 mcide: Ingilterenin en centilmen adamı. • Von Ribbentrop, kâfi görülmüyor Almanya hükumeti Londra 17 (A.A.) Reuter Ajan namma birkaç kitab sının istihbanna göre Eden, kabinenin buhediye etmek üzere günkü toplantısında garb misakı hakkınT a r i h î Tetkikler da beyanatta bulunacaktır. Fakat henüz Enstitüsüne gittiği bir cevab verilebilmek safhasına girile sırada binanın ö nünde toplanan bir memiştir. Umumî fikir, îtalyan ve Alman ce talebe grupu tara fından düşmanca te vablannın kat'î bir ileri adım atılmasını zahüratla karşılan mümkün kılacak mahiyette olmadığı, çünkü mufassal olmalanna rağmen, bu mıştır. Von Ribbentrop Oldukça şiddetli cevablann, pek az müspet teklifleri muhbir yağmura rağmen ellerinde bayraklar tevi bulunduğu merkezindedir. ve levhalar bulunan talebeler, sefiri EnsÇek elçisinin Paris teması titünün önünde beklemekteydiler. Bu Hâdiseye sebebiyet veren tramvayın vatmanı Huseyın, karakolda isticvab edilıyor Paris 17 (A.A.) Paristeki Çe levhalarda şu ibareler yazıhydı: koslovak elçisinin Fransa Hariciye Na Dün akşam saat beş buçukta BeyoğVatman Hüseynin idaresinde bulunan Londrada von Ribbentrop «Alman talebeleri toplanma kampla zırile yapbğı mülâkatı mevzuu bahseden lunda, Harbiyede çok feci bir tramvay 141 numarah Şişli Tünel arabası, Haraleyhine tezahürat rında bulunuyorlar.» siyasî mehafil, garb paktı hakkında îtal kazası olmuş ve bir askerimiz tramvay al biye durak yerinde istasyon yaptıktan Londra JZ (A.A.). Alman sefiri ^ lArkast Sa, 7 sütun 4 te\ lArkast Sa, 7 sütun 4 te\ tında kalarak acıklı şekilde ölmüştür. lArkast Sa. 7 sütun 6 da] ~ * „„ Italyan ve Alman cevabları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog