Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

17 Mart 1937 CUMHURİYET Üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının kat'î ilâcı KESKİN KAŞELERİDİR. ile derhal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrılan hemen keser Bahçekapı Salih Necati ROMATİZMA PİMANOL Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: Deve boynu demirlerinin ambalâjmda kullanılmak üzere 2300 aded 2 X 28 X 400 santim eb'adında çam tahtasile 575 tane 3 X 6 X 400 santim eb'admda pmar açık eksiltme ile satm almacaktır. Bunların muhammen bedeli 2133 lira ve muvakkat teminatı 160 liradır. İsteklilerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de temmatlarını vezneve yatırmak suretile 22 mart 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Fabrikada müteşekkil Komisyona müracaatleri. (1218) Mersin Belediyesinden: 1 2 3 4 5 6 7 Belediyeye aid plâjm işletmesi beş yıl müddetle kiraya verilecektir. Tahmm edilen yıllık kira bedeli 700 liradır. Belediyede mevcud proje ve sartname mucibince plâjda müstecir tarafından 3466 liralık inşaat vapılacaktır. Sartname ve proje parasız olarak Fen Müdürlüğünden almacaktır. Arttırma 23 mart 937 salı günü saat 16 da Belediye dairesinde yapılacaktır. Arttırma açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 262 lira 50 kuruştur. Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklanna dair vesika ibraz edeceklerdir. (1125) Gerede Belediye Reisliğinden: Bedeli keşfi 19362 lira olan Gerede kasabası elektrik tesisatı 19/2/937 tarihinde talib zuhur etmediğinden mezkur tarihten itibaren evvelce Cumhuriyet gazetesinde ilân edilen şerait dairesinde 22 mart 937 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle ve pazarlık suretile ihale edilecektir. Pazarlık 22 mart 937 pazartesi günü Gerede Belediye Encümeninde saat 15 te yapılacaktır. Tesisat için şartnamede evvelce gösterilen 210 günlük müddet 300 güne çıkarılmıştır. Taliblerin malumu olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (1104) I Devlet Demiryolları İşlehne Umum Müdürlöğünden Ankara istasyonunda eski şube bmasmda yaptırılacak kalorifer tesisatı eksıltmesi: Ankarada eski şube binasmda yaptırılacak kalorifer tesisatı, kapalı zarf usulile eksiltmiye çıkarılmıştır. 1 Bu işin keşif bedeli «5108.30» liradır. 2 İsteklıler bu işe aid sartname, proje vesair evrakı Ankarada Devlet Demiryolları Yol dairesinden ve Haydarpaşada Birinci İşletme Komisyon Reisliğinden parasız olarak alabilirler. 3 Eksiltme 26/3/937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada Devlet Demiryolları îşletme Umum Müdürlüğü Yol Dairesinde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni günde saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş ol • malan lâzımdır. A 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun olmak üzere 383.12 liralık muvakat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. 5 Teklif mektubları ihale günü saat on dörde kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublannın taahhüdlü olması ve nihayet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenler D. D. Yollan Yol Dairesine müracaat etmelidirler. «539» (1335) Muhammen bedeli «475129,70» lira olan 50 bin ton Kriple Alman maden kömürü 26/4/1937 gazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satm almacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «22755,19» liralık muvakkat teminatla kanunun tayın ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün ve saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 2376 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satümak tadır. (1348) Muhammen bedeli «60.000» lira olan vagon yedek aksamı 3/5/1937 pazartes' günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin «4250.» liralık muvakkat teminatile kanunun tayin ettiği vesikalan, Resmî Gazetenin 7/5/1936 gün ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde syıtılmaktadır. (1462) Gönen aslıye hukuk hâkımlığınden: Gonenın Malkoc mahallesinde sakin Ömer kızı Mıiveddet kocası Bandırmanın Paşabayırı mahallesmde yabancı 167 hanesınde kayıdlı olup 8 1 0 seneBalıkesir Kolordu İnşaat Şubesi emrinde çalışmak üzere ayda «150» lira dereberi semtı meçhule gıderek ikametücrette bir sürveyyana ihtivac vardır. gâhı bılınmiyen Mıtrucıça muhacırleHaız olması lâzım gelen şartlar şunlardır: rınden Alı oğlu Kalpalçı Tevfık aleyhi1 Nafıa Fen mektebinden veya tstanbul Sanayi Mektebi tnşaat Şubesinden mezun ve lâakal iki sene inşaatta veya inşaat dairelerinde çalışmış bu ne açtığı boşanma davası üzerme ılânen tebligata rağmen mahkemeye gellunması. medığı gıbı ıkametgâhını bıldırmıyen 2 Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 3 Polisçe musaddak hüsnühal şehadetnamesi, sıhhat raporu ve iyi hiz merkum Tevfığın gıyabında yapılan muhakeme netıcesinde: Muddeı Omer met vesikası. 4 Yukarıdaki şartları haiz taliblerin mektubla veya bizzat ellerindeki kızı Muveddetle boşanmalarma daır vesaıkin suretlerile beraber Balıkesirde Kolordu Komutanlığma müracaatleri Gonen aslıye hukuk mahkemesinden ilân olunur. (1289) verilen 5 şubat 937 tarıhlı ve 31/47 No. lı karara karşı ilân tarihinden ıtibaren bir ay zarfmda itıraz etmesi, aksı takdirde huküm kesbi kat'ıyet edeceği ilânen tebliğ olunur. (31059) ı Tecrübeli Bir Fen Memuru aranıyor İnhisarlar Umum Müdürlüdünden İspirto şartnamesi mucibince ı Paşabahçe bedelli 9fabrikası için kontörü açık eksiltme 4800 lira hammen aded istim usulile Balıkesir Kor Komutanlıihndan: j mu satın EKSİLTME İLANI Mudurnu C. H. Partisinden: Venüs Ruju: Gayet cazib renklerile kullananları hayretlere düşürür ve 24 saat dudaklarda sabit kalır. almacaktır. II Eksiltme 22/111/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı • lacaktır. Muvakkat teminat 360 liradır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. isteklilerin münakasa tarihinden beş gün evveline kadar fiatsız fennl tekliflerini İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de münakasadan azamî bir gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika almaları lâzımdır. Son gün vesika verilmiyecektir. VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yukanda yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (656) m rv v 1 Eksiltmiye konulan iş Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkevi kurağı yapılma işidir. 2 Bu kurağm bedeli keşfi «5772» lira olup inşaata lüzum olan mevcud (800) lirahk taş, kiremit, ve 30 metre mikâb iskelelik kereste Partimiz tarafından temin edılmiş ve «4972» inşaat karşılığı bakiyesidir. 3 Eksiltme 22 mart 1937 pazartesi günü saat İ4 te Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönkurulunda vapılacaktır. 4 Bu yapı işini üzerine almak istiyen müteahhidler projesini ve plânını hergün saat 9 dan 16 va kadar Partide görebilirler. 5 Eksiltmiye girebilmek için eksiltme ve arttırma yasa ve tüzüğü hükümlerine tevfıkan bedeli keşfi üzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesini makbuz mukabilinde Parti kasasma yatırıldıktan sonra talibler eksiltme işine gırebılecekler ve ihaleyi müteakib bu teminat akçesinin azamî beş gün içinde % 15 e iblâğ edilmesi şarttır. 6 Muteahhidlerin kendıleri mimar veya mühendis olmadığı takdirde İnşaatta mimar veya mühendis bulundurmaları ve inşaat hitamında yapı lacak keşifte kabul edilmiş olması şarttır. 7 İnşaata talib olanların en son 21/3/1937 günü saat 12 ye kadar mü racaat etmiş bulunmaları lâzımdır. 8 înşaat eksiltme işi bıttıkten sonra. en geç 15 nisan 1937 gününden Itibaren inşaata başlanılacak ve nihavet 15 birincıteşrin 1937 gününe kadar (6) ay içinde tamamen bitmiş ve teslim edılmiş bulunacaktır. (1391) Venüs Kremi: TRAŞ BIÇAGf TURKıYEDE EN ÇOK Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin içinde en şayani emniyet ve itimad olanıdır. Çünkü HALK biçağı hem ucuz ve keskin ve hem de yegâne öz Türk malıdır. 10 tanesi 15 kuruştur. Zıle hukuk hâkimliğınden: Zılenm Kislık mahallesmden Tahir oğullarından Vahid Akman tarafından aleyhine dava açılan Zılenin Alikadı mahailesiüden Tekkeşin oğullarından Bay Ruştünün ikametgâhı meçhul olmasından ilânen teblıgat icrasına ve muhakemenin 7/4/937 çarşamba günü saat ona tahkına karar verılmış olduğundan o günde mahkemeye bizzat gelmesı veya usulen vekil göndermesi, aksi takdirde muamelei gıyabiyenin yapılacağı ilân olunur. (31057^, HALK bıçagıdır. kullanılan ve satılan Venüs Pudrası: Şık ve kibar famılyaların rağbetini kazanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden yüksek evsafta eşsiz pudradır. Beyoğlunda tanınmış ve maruf Karlman, N. Tarıka, Şark Merkez ıtriyat ve tuhafıye mağazalarmda satılır. Umumî deposu: Evliyazade Nureddin, kimyevî ecza ve alât ve ıtriyat deposu. İstanbul Bahçekapı. 1 İdaremizin Tekirdağ şarab fabrikasma, şarab fıçılarımn istifi için şartnamesi mucibince «1500» lira muhammen bedelli «2» aded elâvatörlü araba pazarhkla satm almacaktır. 2 Pazarlık 20/4/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataş Leva • zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabilir. 4 İsteklilerin münakasa tarihinden bir hafta evveline kadar fiatsız fen nî tekliflerini İnhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de münakasadan azamî üç gün evveline ka dar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden ve şika almaları lâzımdır. 5 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle yukarıda yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1194) I. Şartnamesi mucibince 100 X 8 12 X 4.5 eb'admda (4000) aded fıçı tahtası pazarhkla satın almacaktır. II. Pazarlık 30/111/1937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1476) 27000 Top sigara kâğıdı muhtelif eb'adda 2050 Bobin » » renkli » 8000 » » » beyaz » 125000 » » » » » 20000 » » » lüks » I. 15/111/1937 de pazarlığı yapılacak 320.000 bobin sigara kâğıdmdan maada şartnamesi mucibince yukanda cıns ve miktarı yazılı 182,050 top ve bobin sigara kâğıdı pazarhkla satın almacaktır. II. Pazarlık 5/IV/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV. İsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1477) Havayolları Devlet Işletme Idaresinden: Devlet Havayolları ihtiyacı için 60 ton 74 oktanlık tayyare benzini satm almacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 24,000 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile martın 29 uncu pazartesi günü öğleden sonra saat ıki buçukta Ankarada Devlet Havayolları İdaresi merkezinde yapılacaktır. Sartname ve projeler sözü geçen İdare merkezinden bedelsiz olarak alınabilir. İstcklilerin «1800 liralık» muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubile ve icab eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel teklif zarfını Komisyona vermiş olmaları ilân olunur. «557» (1366) I Samsunda Ziraat Bankası karşısındal Sahib ve Başmuharriri: Yanu* Nadi ümumi neşrtyau idare eden Yazt tıltrt Mudüru: Hikmet Münif Cumhurtyet mafbaası BESiR FUAD TOPUZ Doktor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog