Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 17 Mart 1937 YENJ ESERLER Sağlam Dr. Necaeddin Atasagun tarafından çıkarılan bu çok istifadeli tıbbî mecmuanın altmcı sayısı da çıkmıştır. İçinde sadece her doktoru değil, ayni zamanda her münevveri de alâkadar edecek istifadeli yazılar bulunan bu mecmuayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. ş aranıyor Uzun seneler Adliyede ve icra memurluklarında bulunmuş biri avukat yanında ve yahut bir müessesenin hukuk servismde iş arıyor. Daktilografi bilir. Yazısı iyi ve seri, referans ve vesaiki vardır. Sirkeci Yalıköşkü caddesi Mersin ambarma, telefon (21860) 16 60 yaşlarında 12.000.000 Kadının Cumhurjyet Çinkografhanesi Fennin son terakkilerine uygun büyük müessesedir. Renkli ve renksiz her cins klise imalâtı ve her nevi çinkograf isleri için sipariş kabul olunur. Telefon: 24290. Hiç bir iddia Aslında kıymetsiz olana fazla bir şey ilâve etmez. Halk Bilgisi haberleri Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat şubesi tarafmdan her ay çıkarılmakta olan (Halk Bilgisi Haberleri) nin 65 inci sayısı çıkmıştır. Bu sayıda: Dr. Suheyl Ünver, Naki Tezel, Naci Yüngül, O. Bahadıroğlu gibi tanınmış imzaların yazıları vardır. Halk Bilgisi Haberleri memleketimizde çıkan yegâne ve çok kıymetli folklor mecmuasıdır. Bu ilmî mecmuayı bütün tarih çilere, edebiyatçılara, dilcilere tavsiye ederiz. NÜFUS MEMURLUĞUNDAN: Pangaltı mahallesinde Pangaltıpalas Ap. 5 No. da sakin ve Şişli Friköy mahallesi Derearkası 10 hane 38 98 de kayidli tsak Kohen oğlu Mişon Tekinalpın imsi İst. Beşinci hukuk muhakemesinin 28/1/937 tarih 936 2187 numarah ilâmile ismi Munis Tekinalp olarak tashih edilmiş olduğu ilân oIunur. (31050) ŞİŞLİ Cildleri çirkindir ve kurtulma çaresinî bilmiyor. Hemen bu akşam bu tecrübeyi yapınız, neticesini bize telgrafla bildiriniz. KREM PERTEV İfrat ve mubalâğanın ifadesi değildir. Terkibi bir fen harikası gibi velveleli bi» tarzda ortaya atılan güzellik müstahzarlarım da ken disine karşı hiçbir zaman rakib olarak tanımamıştır. Izmir Fuarı Komitesi Reisliğinden: İzmir Enternasvonal Fuarmda daimî çalışmak üzere diplomalı bir mimara ihtiyacımız vardır. 290 liraya kadar aylık ücret verilecektir. İsteklilerin tercümeihallerile birlikte Fuar Komitesi Rivasetine müraca atleri. (1152) İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 2/3/937 cuma günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde «3305» lira keşif bedelli Nişantaşı Kız orta okulu ikinci kısım inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırhk isleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görüle cektir. Muvakkat teminat «248» liradır. İsteklilerin en az «2000» liralık bu işe benzer iş yaptığma dair göstere ceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (1439) ZAYİ RUHSATNAME: İmal etmekte olduğum (Kumral nermin saç boYeniköy sulh hukuk hâkimliği 937/5 yası) nm Sıhhat Vekâletinden aldığım No. lı tereke dosyasmdan: Elizanın Yenimahallede Pazarbaşı ruhsatnamesini zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü olmadığını ilân caddesmde eski 141 yeni 93 No. lı evde ederim. Eczacı Servet Batur oturan Karabet veresesi Boğos Nevart ve Matilt aleyhlerine ölü Karabet terekesinin tasfiyesine dair Yeniköy sulh hukuk hâkimliğinde açtığı davadan dolayı müddeaaleyhlerin semti meçhule gitmiş oldukları evvelce berayi tebliğ çıkarılan davetiyelerin meşruhatmdan ve zabıta tahkikatmdan anlaşıldığından ilânen tebligat icra edilmiş ve kanunî BIÇAGIMI davete icabet edilmediğinden dava oluALIVOR nanlar haklannda gıyaben duruşma ve ilânen tebligat icrasma karar verilmiştir. Davacı davasını tavzih etmek üzere duruşması 30/4/937 cuma günü saat 10 buçuğa bırakılmıştır. O günde gelmedik. leri surette gıyablarında duruşmıya devam olunacağı tebliğ maktımına kaim olmak üzere ilân olunur. (31051) P. Yalnız Fransada anne, zevce, genc kız 12 milyon kadın; cildlerini, açlıktan öldürüyorlar. Beslenmeğe muhtac bir cildin başlıca alâmetleri buruşukluklar, çirkin ten, siyah benler, açık mesameler, zayıf yüz adaleleri... Cildinizi besleyiniz; onu; genc hayvanlarda gizlenmiş cild hüceyratından istihsal edilen ve cildi besleyici bir unsur olan Biocel ile besleyiniz. Hemen mesamattan nüfuz ile cilde hulul eder. Zira Biocel, cildinizle ayni tabiattadır. Bu unsur, şimdi, pembe rengindeki Tokalon kremine cildinizin keyaz, taze ve genc olması için matlup miktarda karıştırılmıştır. Hemen bu gece yatmaz dan evvel tecriibe ediniz. Yarın sabah, yüzünüze dikkatle bakınız, şaşmayınız! Sizin yüzünüzdür. İşte iyi bir beslenmenin memnuniyet bahş neticesi. Gece pembe rengindeki Tokalon kremini kullanınız. Ve sabah ta beyaz rengindeki yağsız Tokalon kremini kullanınız. Beyaz ren gindeki Tokalon kreminde cildinizi birkaç gün zarfında birbi rinden daha beyaz üç levin üzere değiştirecek «Beyaz oksijen» cevheri vardır. Bu iki kremi kul landığınız takdirde son derece memnun kalacaksınız. T. T. Levazım Müdürlüğünden: BÖJÖN HER KES POKERPLA^TRAŞ DUNyADA 1 İdare müstaMemini için «440» aded pelerin açık eksiltme ile alınacaktır. 2 Muhammen bedeli «4840» muvakkat teminatı «363» lira olup eksiltme 2/4/1937 cuma günü saat «15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarmı İdare veznesine vatırıp alacağı makbuz veya kanunen muteber banka mektubu ve şartnamede yazılı vesikalarla eksiltme günü saat «15» te mezkur Konrisvona müracaat edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, İstan bulda P. T. T. Levazım Ayniyat Subesi Müdürlüğünden verilecektir. «598» (1442) Fatıh sulh 3 üncü hukuk hâkimliğinden: Fahriye tarafından kocası Fatihte Haraççımuhiddin mahalle Çukurhamam da 5 sayılı hanede Şevkı aleyhine açtığı sulh teşebbüsünde dava olunanm ikametgâhının meçhul olduğu yapılan tahkikattan anlaşıldığından mahkemece 20 gün müddetle ilânen tebligat icrasma karar verilmiş ve muhakeme günü olarak 21/4/937 çarşamba günü saat 10 a talik edilmiş olduğundan mezkur gün ve saatte mahkemede hazır bulunulması, aksi takdirde gıyaben karar verileceği davetiye makamına kaim olmak üzere ilân olunur. General Dr. Besim Omer Akahn'ın BAZI ESERLERİ: Kuruş Kısırlık 50 Kadın hastalıklan Halk için 120 Kızlarımız için Korunma 25 Gencliği koruma, çok yaşama 25 Yüz yıl yaşamak için 20 Üzüm ve üzümle tedavi 50 Türk çocuğu yaşamalıdır 80 Bir harem ağasınm aşkı (Türkceden fransızcaya tercüme) 50 Gerede hukuk hâkimliğinden: Geredenin Orta mahallesinden Sefer oğlu Emin kızı Zehra tarafından Demirciler mahallesinden Camas oğlu Şaban hafidi Mahmud aleyhine açılan ihtarat davasının muhakemesi sonunda: Müddeaaleyh Mahmudun bir ay zarfında karısı Zehranın evine dönmesine ve gazete ile ilânına 17 şubat 1937 tarıhinde karar verilmiş olduğundan tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (31058) ' Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mekteb binası dahilinde vücude getirilecek elektrik tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli «2066» lira «10» kuruş ve muvakkat teminatı «155» liradır. Eksiltmesi nisanın üçüncü cumartesi günü saat 10 da mekteb binası dahi lindeki Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksiltmiye girecek lerin muayyen gün ve saatte Komisvona müracaatleri ilân olunur. (1473) Askerî Tıbbiye Okulu Direktörlüğünden: 1 Harbiye okulu yardımcı sınıf talebe bölüğü askerî muallim ve hâkim kısımlarına Ünıversitenin Hukuk, Fen ve Edebiyat fakültelerinden istekli okurlar alınacaktır. 2 Yüksek smıflardan olanlar tercih edilecektir. 3 İsteklılerin şeraiti öğrenmek üzere 20 mart 1937 cumartesi gününe kadar Beyazıdda Askerî Tıbbiye okulunda yardımcı smıf talebe bölüğü komutanîığına müracaatleri. (1461) All, Hasan Te Hüıeyin. Tarihi, meraklı roman çıkb Fiatı 0 kuruftur. KERBELAVAKASI Malmüdürlüğünden: No. Cinsi Dönüm Mevkii Kartal Kazası Lüleburgaz Kaymakamlığından: Kazamız dahilinde yaptırılan göçmen evleri için Seyidler istasyonunda teslim edılmek şartile altmış bin Marsilya benzeri kiremit Kaza İskân Ko misyonu tarafından 29/3/937 günü pazarlıkla satm alınacaktır. Fazla bilgilenmek istiyenlerin hergün Lüleburgaz İskân dairesine mü racaatleri ilân olunur. (1449) Kıymeti L. K. Başıbüyük Narlı çiftliği Tarla 3 60.00 Yukarıda cins ve mevkii yazılı gayrimenkulün vergi borcundan dolayı takarrür ettiğinden mezkur mahallin 15/3/937 tarihinden itibaren 20 gün müdcletle müzayedeve konulmuştur. İhalesi 3/4/937 tarihinden 2 günewel taliblerin % 7.5 pey akçelerile Kartal Malmüdürlüğü Tahsilât Komisvonuna müracaatleri ilân olunur. (1470) Dr. Cemil Şerif Baydur Cerrahî hastahklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısmda Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Telefon 23289 Zayi Tatbik mührümü kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan hükmü yoktur ve mezkur mühürle kimse ile muamelem olmadığını bildiririm. Süleymaniye Yüksekoluk sokak No. 8 de Behiye OPERATÖR İstanbul Ayakkabıcı San'atkâran Cemiyetinden: Esnaf cemiyetleri talimatnamesinin beşinci maddesine uyularak birinci çalışma yılmı bitiren idare heyetinin nısfı intihabla tebdil olunacaktır. 22/3/ 937 pazartesi günü saat 10 dan 16 ya kadar Çarşıkapıda tramvay durak yerindeki Cemiyet merkezinde yapılacak seçime cemiyet mensublarmın iştirakleri rica olunur. Afyon Ilbaylığmdan: 10 mart 937 gününde birinci ihalesinin yapılacajı evvelce ilân edilmiş olan İl merkezine bağlı İscehisar köyündeki Somaki mermer ocaklan 25 sene müddet ve senede «150» metre mikâbı taş çıkarmak ve % 5 buçuk nısbî resim vermek üzere talibine birinci ihalesi yapılacaktır. İhalei kat'iyesi 25 mart 937 perşembe günü saat 15 te icra olunacaktır. Talib olanların belli gün ve saatte İlbaylığa ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Afyon Ticaret Odası Başsekreterliğine müracaatleri ilân olunur. (1399) Posta Telgraf ve Telefon Fabrikası Müdürlüğünden: İdare ihtiyacı için on bin kilo 16 m/m eb'admda yuvarlak demir ve otuz yedi bin kilo 16 X 16 m/m eb'admda dört köşe demir kapalı zarf usulile satm alınacaktır. Bu demirlerin muhammen bedeli 5875 lira ve muvakkat teminatı 441 liradır. Eksiltme 22 mart 937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. İsteklılerin şartnameyi görmek için hergün eksiltmiye iştirak için de teklif mektubile Ticaret Odasından almacak yeni tarihli vesikayı ve müteahhidlik ve ehliyet vesikalarını ve muvakkat teminat karşılığı banka mektubu veya vezne makbuzunu havi zarfları eksiltmenin yapılacağı gün nihayet saat on dörde kadar Komisyon Reisliğine teslim etmeleri ve muayyen saatte de eksi.ltmive iştirak evlemeleri. (1217) Sıkıntı ve üzüntülere, asabî baş dönmelerine, mütemadi çarpıntılara göğüs gererek vücudii harab etmek İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: Başmüdürlüğümüz kadrosunda açık «30» lira aslî aylıklı lâborantlık iç'ji 15/3/1937 günü yapılacağı ilân edilmiş olan müsabaka imtihanınm 19/3/937 günü ayni yer ve saatlerde yapılacağı bildirilir. (1479) DOĞRU MU? KARDOL îstimali kolay SİNİR DAMLASI Eskişehir Elektrik Türk Anonim Şirketinden: Eskişehir Elektrik Türk Anonim şirketi hissedarları 1937 yılı martının 31 inci çarşamba günü saat 15 te Eskişehirde Sıcaksular civarında şirketin hususî dairesinde adiyen içtima ederek aşağıda yazılı maddeleri müzakere edecektir. Şirket yasasının 54 üncü maddesine tevfikan lâakal 50 hisse senedine malik olanların içtima gününden bir hafta evvel şirkete müracaat ederek birer duhuliye varakası almaları ve içtimada bulunmıyacakların gene yasanın 54 üncü maddesine göre dığer hissedarandan kimi vekil edeceklerse bildirmleri ilân olunur. MÜZAKERE EDİLECEK MADDELER 1 İdare meclisi ve murakıb raporlarınm okunması. 2 936 senesi bilânçosunun ve hesablarınm kabul ve tasdikile idare meclisinin ibrası. 3 Safi temettüün sureti tevzii. 4 İdare meclisi azalarma vtrilecek hakkı huzurun tesbiti. 5 1937 senesi murakıb intihab ve ücretinin tavini. İstanbul KUMBARA TARLADIR Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. BUYUK Türk Hava Kurumu PİYANGOSU ^adır. 6 ncı keşide 11 nisan 937 dedir. Buyiik ikramiye 2 0 0 , 0 0 0 Ayrıca:4O.OOO, 25.OOO, 2O.OOO, 15.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (50.000 ve 200.000) liralık iki mükâfat vardır. Dikkat: ' Bilet alan herkes 7 nisan 937 günü akşamına kadar biletini değiştirmiş buîunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 '+ 550 34 f 000 kilometreleri arasmda 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalâtı smaiye inşaatı 12/4/937 tarihine musadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmiye komılmuştur. Eksiltme Eskişehir Vilâyet dairesinde toplanan Daimî Encümen huzurund? icra edilecektir. Muvakkat teminat (2674.90) liradır. Bu işe aid evraklar şose ve smaî imalâta aid hulâsai keşif, grafik, fennî ve eksiltme şartn'amelerile mukavele projeleri Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklermde. projeler, tafsilât ve hulâsa keşifleri, grafik, fennî ve eksiltme ve baymdırhk isleri genel şartnamelerile mukavele projesi Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. İsteklılerin bu gibi isleri yapmış olduklarına dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasile senesi içinde Ticaret Odasından almmış malî kifayet vesıkasmı 2490 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif mektublarına leffeylemeleri lâzımdır. Teklif mektublarının 12/4/1937 pazartesi günü saat 13 e kadar Encümeni Daimî Rivasetine vermeleri muktezidir. Postada vaki olacak teahhur nazarı itibare alınmaz. (1471) Kapıcılar cemiyetinden: İntihab müddetini bitiren idare heyeti için 18/3/937 perşembe günü seçim yapılacaktır. Cemiyet mensublarmın vukarıda yazılı tarihte saat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Han asma katmdaki cemiyet merkezine hüvıyet cüzdanlarıle birlikte gelerek reylerini kullanması bildirilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog