Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRİYET 17 Mart 1937 Affetmiyen kadın Pazarda herkes ona bakıyordu. Satıcı kadına sordum: Bu acayib ihtiyar da kim? Madam Honorat. Yetmiş beşi aşkm. On kilometro ileride oturur. Yaya gelir, yaya gider. İki kızı varmış. Gör medik amma tahtalan eksik diyorlar... Yaşlan? Elliyi aşkın olsalar gerek. * * * Yolumuzu kaybetraiştik. Saatlerden beri yürüyorduk, fakat nereye gittiğimizi bilmeden... Susuzluk bizi bitiriyordu. Nihayet uzaktan bir duman görür gibi olduk. Yaklaştık. Evin etrafında kalın bir duvar varü. Bahçe kapısı kilidliydi. Başımı parmakhklann arasına sokarak seslen dim. Birdenbire karşımıza bir kadın çıktı. Bu kadın, böyle hiç gürültüsüz nasıl fundalıklann arkasmdan çıkıvermişti? An lıyamadık. Bir kadın, dedim. Fakat senelerin çizdiği buruşuklara, beyaz saçlanna rağmen, kendisinde bir çocuk yüzü vardı. Parmaklıklara yaklaştığı vakit öyle bir kahkaha savurdu ki hepimiz ürperdik. Fakat susuzluk bağnmızı yakı yordu. Bir arkadaş: Bibliyoğrafya Genc Romancılarımız ve Eserleri Matmazel Marie, kızkardeşinin ni İSTANBUL: şanlısı M. Jacques gelince ona sevincle Kanaat Kitabevi İstanbul 1937 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 hava§u haberi verdi: dis 13,05 muhteüf plâk neşriyatı 14 Fiatı 75 kuruş Annem en aşağı on beş gün yatason 17 Inkılâb dersleri: Universiteden Bu eserin müellifi kıymetli edebiyat naklen. Yusuf Hifcmet BajTir 18,30 plâkia cak! dans musikisi 19,30 Tıirk Tayyare kuruhocamız Mehmed Behçet Yazardır. Bu haber niçin her ikisini de bu kadar mu namma Kâmıran Kaftancı 20 Nezihe [Baştarafı 1 inci sahifese] Bundan evvel neşrettiği «Genc şairle kuyarak sözüne şöyle devam etti: ve arkadaşları tarafından Turk musikisi sevindiriyordu? Bunu o anda anlıyamarimiz ve eserleri> adlı diğer bir kita yat ilk defa resen tarafımdan başlanmış Çünkü hak olsa ne olur, olmazsa ne ve halk şarküarı 20,30 Omer Rıza tara mıştım. bını da evvelce karilerimize tavsiye et ve yapılmış değildir. Hiçbir doğru esasa olur?. fından arabca soylev 20,45 Bimen ve ar* * * kadaşları tarafından Turk musikM va miştik. dayanmıyan ve hiçbir sebeb ve lüzum Bu yazılarla gerek İstanbul Beledi halk şarkıları, saat ayarı 21,15 orkestra Genc kızlar zemin katında, anneleri ve Behçet Yazar bu senenin ikincikânu yokken İstanbul Belediyesi ve onun müyesi, gerek onun muamelâtını idare eden 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesi güben birinci katta yatardık. Bir sabah bah nunda Kadıköy Halkevinde verdiği bir messılı sıfatile aleyhımıze halkın itimadnun programı 22,30 plâkla sololar, opera çede bir takım ayak sesleri duyduk. Ma konferansı çok itina ile zenginleştire sızlığını, hakaret ve husumetini tahrik e mes'ul ve vergüerini tahsile, paralarını ve operet parçaları 23 son, sarfa kanunî amil olan ben açıkça halkrek bu kitabı vücude getirmiştir. dam haykırdı: VIYAN A: den bir tecavüz ve tahkire maruz kaldık, tan kanunsuz vergi almak, vergi diye Eser karilere şu güzel sözlerle tak 18 terbiyevî konferans 18,15 ŞAN VE N e yapıyorsun, Marie? Gece penBu tecavüz ve tahkire vasıta olan «Ak dim edilmektedir: «Bu, bizim romanı toplanan paraları tahsis edildiğinden baş MUSIKI 18,35 BREZİLYA ŞARKILARI cereni açık mı bırakmıştın? şam» gazetesi ve yazıyı yazan da H ü 19 sanatkârların hayatı 19,10 kormşma ve ka yerlere sarfetmekle itham olunuyo edebi yayın, yeni hayat, haberler ve saıre Evet, anne. Bunalmıştım d a . . . mızın ve hikâyemizin ağacıdır. Henüz seyin Cahiddir. altmış altı yıl var ki ince ve narin dalrum. Ve'bunu ifade etmek için kullanılan 20,15 Japonyada çaycıhk 20,40 BÜYÜK Halbuki sabah hava serinledi. Meselenin esası şudur: Bu tecavüze misal yıkıcı ve bozguncu değil midir? İs KONSER 23 CAZBAND TAKIMI, istıra larım kuvvetlendirmeğe, gün geçtikçe Fakat ben Matmazel Marie'nin odayeni filizler vermeğe, yeşermeğe ve karşı neşrettiğim cevabta aynen yazıh nad olunan fiil ve hakaret asla vaki ol hat esnasında hava, haberler ve saıre * sından bir delikanlının atlayıp kaçtığını yapraklanmağa savaşmaktadır. 24,35 son haberler. dır. Cumhuriyet, Akşam ve T a n gaze madığına göre kanunî bir suç değil mi BERLIN: görmüş ve bunun kim olduğunu arkasınAsırlar görmüş, yaşlı san'at çınarları telerinin 8/11/936 tarihli nüshalarmda dir? 17,50 PIYANO KONSERİ 18,50 gramodan tanımıştım. arasmda, gürbüz ve canlı söğüdümü köprü inşa bedeli olarak tramvay ücretfon 19,05 KONSER 20,05 konusma Bundan sonra daha iki sabah ayni a zün, bu genc ağacımızm genc dallarına 20,10 ORKESTRA KONSERİ 20,50 günün Hüseyin Cahidin mttkabelesi lerine zammedilen on paradan bir mil akisleri, haberler 21,20 genc mületlerin da genc romancılarımıza benzetiyorum. yak seslerini duydum. Hüseyin Cahid, çok asabî bir halde zamanı, genclık yayını 21,50 ulusal şaryon 800 bin lira biriktiği, köprünün ihaÜçüncü sabahtı. Pek erken kalkmış Onların eserleri kudretin ışığmda pırıl le bedelinin 1.600,000 lira olduğu, fa idi, elleri ve dudakları titriyordu. İki kılar 22,05 EÛLENCELI KONSER 23,05 tım. Matmazel Marie'nin penceresinin pırıl parlıyan taze yapraklar gibidir. kat diğer masraflan karşılamak için :ki noktaya temas edeceğini, bunlardan biri haberler, hava, spor 23,35 EĞLENCELI MUSIKI VE DANS HAVALARI. altında bir mendil gördüm ve hemen ta Yann, hayatm sonsuz akışı üzerinde gölgesini salacak olan bu san'at ağacı milyon liraya varmcıya kadar on para matbuat kanunu mevcud oldukça kendi BUDAPEŞTE: nıdım. Çünkü bu mendil her mendile benteveccüh etmiyeceğini, 17,05 opera binasmdan naklen: TURANmızın, ben, şimdi yalnız en taze yap nın tahsiline Belediyece altı sene devam sine mes'uliyet zemiyordu; on beş gün evvel M . Jac raklarını ve onlarm en bariz ve en güedileceği yazılmıştı. Bu haberler kökünden Valinin yazıyı ben yazdım de de işin DOT OPERASI 19,50 gramofon 20,05 ques'a Paristen bunlardan bir düzine konferans 21,35 sanatkârlar gecesl, ha zel nakışlarım araştıracağım..» ve topu birden yanlıştır. Gazi köprüsünün içinden çık demek istediğini, matbuat ka berler 22,45 BUYUK DANS ORKESTRAgönderilmişti. Koşup mendili ortadan İçinde <Abdullah Nafiz Ali Musta yapı parası karşılığı olarak nakil vasıta nununun, imzah yazı yazmıyan muhabir SI 23,20 PIYANO KONSERİ 24,05 frankaldırmak istedim. Fakat o sırada beni fa Bekir Sıtkı Bürhan Arif Bürhan Bir bardak su verir misiniz? dedi. lannın her biletine hususî bir kanunla müs leri mes'ul tutmadığını, bunu şahsî bir sızca ve Italyanca haberler 24,15 gramo* fon 1,10 son haberler. madam çağırmaz mı! Gittim, emrini ye Sadık Cahid Uçuk Fakihe Odman Kadın, acayib bir çocuk sesile tekrar takillen zammedilen on para 1 haziran mülâhaza ile ihlâl edemiyeceğini, müdBUKREŞ: rine getirdim. Fakat bahçeye döndüğüm Feridun Osman Hamid Zübeyr İhetti: 928 tarihinden 1 haziran 930 tarihine deiumuminin sualine cevab vermenin iyi 18,05 ORKESTRA KONSERİ, İstirahat vakit mendil meydanda yoktu. Yalnız san Edib Kenan Hulusi M. Turhan Su... Su... S u . . . kadar yalnız iki sene tahsil edilmiştır. birşey olmadığını ve bundan dolayı ken esnasında hava, kıraat ve saire 20,20 Matmazel Aline'in penceresi açık, kız Tan Mebrure Sami Meliha Avni Sökonferans, gramofon 21,40 ŞAN VE PI Ve bunun üzerine gene bir kahkaha Ondan sonra başka bir kanunla Köprü disinin de üzüldüğünü, bir lâkırdı ile me YANO KONSERİ 22,15 Romanya halk kardeşininki ise kapalıydı. Kendi keodi zen Mükerrem Kâmil Muazzez Tahsavurdu. Sonra da, ürkmüş gibi, koşmasin Nahid Sırrı Niyazi Durusoy Nur müruriyesi ilga ve Belediyenin bu kay selenin hallolunabileceğini, fakat bunu şarkıları 22,35 hava, haberler, spor ve me: toplanan saıre 22,50 GECE KONSERİ 23,50 al ğa başladı. Dunnadan: Tahsin Ragıb Şevki Refik Ahmed naktan geliri nakil vasıtalarınm beher bi söyliyemiyeceğini, îstanbulda Eyvah! dedim, mendili Matmazel para ile hastane yapılsm diyen bir mu manca, fransızca haberler 24 son haber Anne! A n n e ! . . . diye bağınyordu. Sevengil Reşad Enis Reşad Feyzi letine müruriye muadili olarak zammediler. Aline aldı! Şimdi?... Çok geçmeden, karşımıza ihtiyar bir Sabahaddin Ali Sabiha Zekeriya len 40 para ile temin edilirken köprü inşa harririn fena fikirlerle itham edildiğini, LONDRA: Sadri Ertem Said Faik Sedad Sima sına mahsus olan vergi bu son 40 para elhamdülillâh dört aydır İstanbulda bir kadın çıktı. Kendisini hemen tanıdım. Bu, 18,05 ORKESTRA KONSERİ 18,50 edeÖğleye kadar hiçbir fevkalâdelik ol vi Şükufe Nihal Yaşar Nabi..> ve sa içinde mevcud ve mündemic farzedil isyan çıkmadığını, kendisi davayı açma bi yayın 19,05 çocukların zamanı 20,05 pazarda gördüğümüz kadmdı. Sordu: ORKESTRA KONSERİ 21,05 haberler, madı. Yalnız madam o gün ilk defa o ireden bahsediliyor. N e istiyorsunuz? miştir. Evvelki on para da gene bu kamış olsaydı Belediyenin ve Valinin, a hava ve saire 21,35 ŞAN VE MUSİKİ Bunu müteakıb «Biraz tarih> başlı nunla kaldırılmıştır. leyhine dava açmıyacağını, Akşamcı di 22,20 eğlenceli yayın 22.50 havadis 23,20 Yolumuzu kaybettik. Nerede ol larak yatağından kalktı. Bahçeyi dolaştı. Bahçıvanlardan birini bir mektubla ğile muharrirler dört kısma ayrılarak ye yazı yazmam demediğini, üç senedir ORKESTRA VE ŞAN KONSERİ 24,05 duğumuzu bilmiyoruz. Eger lutien gösKöprünün yapılmasına elverecek spor, haberler ve saire 24,30 ORKESTRA yolladı. Ahçıya yol verdi. Mutfağa dön biraz izahat veriliyor. Sonra 1908 den terirseniz... kadar para Belediye bütçesinden ayn yazı yazdığını, fakat Akşamcının H ü KONSERİ 1,35 haberler, hava, gramofon. evvel ve sonrakilerin eserleri çıktık seyin Cahid demek olmadığını, bu sütuYolu tarif etti. Arabamızı bulabilmek düğü zaman ben çorba yapıyordum. MaPARIS [P.T.T.l: lan tarih sırasile kaydedilmiş. Bu yal larak her sene bankaya bloke edilecek dam: 18.05 konusma, şarkılar, kıraat 19,05 na başka muharrirlerin de yazdığını, Akîçin daha en aşağı iki kilometro yürümenız bibliyografya itibarile büe çok demuayyen bir meblâğ temini de kanunun konuşma, edebî yayın, konusma 20,05 kı Bırak, dedi, bundan sonra yemeği miz lâzımdı. lhtiyar kadın döniip git ğerli bir sâydir. hükümlerine girmiştir ve Belediye 930 şam gazetesinden çekildiğini, çünkü Is raat, şarkılar, haberler, konusma 21,43 meğe hazırlanıyordu. Su istedik. Oranın kızlanm pişirecek. Bunu «Genc romancılarımızın ve hi senesindenberi gazetelere mevzu teşkiî e tanbul Valisinin bu gazete, aleyhine de gramofon, turizm haberleri, beklenilmiyen Ve seslendi: suyunun fena olduğunu söyliyerek uzakkâyecilerimizin eserlerine ne diyor den bu on para zammı almamaktadır. Ü ç yürüyeceğini ve gazete muharrirlerinin yayın 22.35 SENFONIK KONSER 23,35 ODA MUSİKİSİ, sonra şarkılar 24,35 A Aline!... Marie!.., de bu yüzden zarar göreceğini ve Ak lar?» adlı kısım takib ediyor. «Yeni rola;tu merika haberleri, haberler ve hava. gazetede birden intişar eden ayni hava Yalnız Matmazel Aline geldi, kızkar manımız ve hikâyemizin karakterleri» *** şam gazetesinden çekildiğini de bir mekROMA: disten dolayı neden yalnız «Akşam» la deşi daha uyuyordu. Halbuki evde her tebarüz ettiriliyor ve: «Istırab San'at Bu kadmla iki kızının hayatı ve hi tubla bildirdiğini söyledikten sonra: 18,20 PIYANO MUSİKİSİ 18,55 hava, mahkemelik olduk ta ötekilerle aramızkıs haberleri, almanca turizm propagan kâyesi benim için uzun müddet bir mu şeyin bir saati vardı, vakitsiz hiçbir şey âlemi Tahlil romanı Üslub romanı Humoriste'ler ve fantaisiste'ler Tarihî da böyle bir vaziyet hasıl olmadı? Çünkü « İstanbul Belediyesinden halk şi dası, yabancı dillerde haberler 21,45 Baamma kaldı. Fakat bu dari dünyada hiç yapılmazdı. Madamla hemen genc kızın roman These'li roman ve populiste muhterem reis; bu hâdiseyi «Akşam» ve kâyetçidir. Sinekler Şişlide ordugâh kur ri ve Bologna ile bırlikte karışık musiki 22.05 SENFONİK KONSER 23,15 turizm kimse malının mutlak sahibi değildir, odasına koştuk. Matmazel Marie yatağıroman Dekorlar, peyzajlar, portreler «Akşamcı» bilerek ve istiyerek tahrik ve muştur. Bu; îstanbul Belediyesi için kâ haberleri 23,25 ORKESTRA İLE ŞARKIhatta sırlarınm bile. Bakın beni çok za na uzanmış ve etrafına kusmuştu. M a Theme'ler Romanımızm ve hikâyemi fka etmişlerdır. Yukarıda ızah ettiğim ha fi bir darbedir.» dedi ve siyasî hayatının LAR, sonra dans musikisi, en sonra h a man meşgul eden muammayı nasıl öğ dam hemen kızının kalbini dinledi. berler, hava 24,35 Bari ile birlıkte DANS zin dili» gibi umumî başlıklar altında vadisi ele alan «Akşamcı» ağır bir istihza temiz ve düriistlüğünden bahsetti. Matmazel Aline'in rengi atmış, gözleri MUSİKİSİ. rendim. eserlerden örnekler veriliyor. ve istihfaf lisanile ve suiistimal telmihle İki taraf avukatlan VaTmin ve H ü Bizim bir komşumuz vardır. Gözlerini faltaşı gibi açılmıştı. Bunlar deli gözlerile bir takım iftira ve isnadlara girişi seyin Cahidin beyanatlan hakkında nokriydi adeta... Sordu: kaybetmiş olan bu zavallı kadım yalnız Yumurta fiatları yor.» Kardeşim öldü mü? tai nazarlannı izah ettiler. Enis Tahsinin bırakmış olmamak için sık sık kendisine Yumurta fiatlarında son günlerde biBu akşam sehrin muhteüf semtlerinde Ve akşam olmadan itiraf etti : Burada, Vali, Hüseyin Cahidin ya avukatı Kemalle İrfan Emin arasında raz yükselme görülmüştür. 15 liraya kagiderim. Bir gün ona, susuz geçen o nobetçi olan eczaneler şunlardır: Evet, onu öldürmek istedim, çünkü dar düşmüş olan yumurta çift sandık fi zılarından birkaç parça okuduktan sonra münakaşalar oldu. Müddeiumumî, Is meşhur gezintimizi anlattım. Sordu: İstanbul cihetındekiler: Jacques*ı elimden aldı ve nişanlımm atları 17 17,5 liraya kadar yükselmiştir. devamla şunları söyledi: Emmonunde (Salih Necati), Beyazıdda Madam Honorat s a | mı? tanbul müddeiumumiliğinden gelen ce Yumurta ihracatı Romanya üzerin(Cemil), Küçükpazarda (Necati Ahmed), metresi oldu! • Sonra devam etti: Bu kelimelerin yanyana getiril vabın tafsilâtlı olmadığını, bu sebeble tek Eyubde (Hikmet Atlamaz), Şehremininde den A"vusturya ve Çekoslovakyaya yaMadam, bir kızının mahvolduğunu, ö Evinde uzun zaman hizmetçilik mesi ne bir tesadüf eseridir, ne de mana rar yazılmasını, «Biriken para» başlığile (Nazım Sadık), Karagumrükte (Kemal), bür kızının katil teşebbüsünde bulundu pılmaktadır. ettim. Fakat onun ve iki kızmın susmuş sız, boş bir lâkırdı olsun diye yazılmıştır. makaleyi yazan zatm tahkik edilmesini Samatyada (Rıdvan), Şehzadebaşında (İsmail Hakkı), Aksarayda (Sarim), Fenerde ğunu ayni zamanda öğreniyordu. 18 mart zaferi hakkında suratlarına bir türlü alışamadım. Zaten Bu, mukayeseden çıkan açık mana bir ve bunun Akşam gazetesi sahibi Nec (EmilyadLs), Alemdarda (Sırrı Rasim), BaErtesi sabah madam kızlannın odalahiçbir hizmetçi onlarda üç aydan fazla suiistimal telmihidir ve buna tabiî îstan meddın Sadıktan sorulmasını istedi ve kırköyde (Ist«pan). konferans oturmazdı. Ben üç sene nasıl yaşadım nnı yukan kata taşıttı. Yeni odanın bü Şişli Halkevinden: Beyoğlu cihetindekiler: bul Belediyesile bendeniz hedef oldum. muhakeme, 30 mart salı gününe talik eGalatasarayda (Ahmed Cevad), Bostantün pencereleri iyice çivilenmişti. Evin etbilmem. Sofrada yemeği madam kendi 18 mart perşembe günü akşamı saat Vali, Akşamda çıkan yazıyı tekrar o dildi. başında (Garih), Galatada Topçularda rafına da kalın bir duvar çekilecekti, 21 de, Evimizde Bay Abidin Daver tadağıtırdı. Kızlar, önlerine konan herşeyi (Hidayet), Taksımde (Kemal Rebül), Kurson lokmasma kadar yemek mecburiye kimsenin aşamıyacağı kalın ve yüksek bir rafından 18 mart Çanakkale zaferi haktuluşta (Galopulo), Şişlide Maçka caddekında bir konferans verilecektir. sinde (Feyzi'», Kasımpaşada (Müeyyed), tindeydiler. Sokağa ya annelerile ve ya duvar.., Hasköyde (Nesim Aseo), Beşiktaşta (Nail Komşum, biraz nefes almak için dur Bundan başka Türk musikisinden ve hud benimle beraber ancak çıkabilirler Halid), Sarıyerde (Osman). garb musikisinden seçilmiş parçalarla di. İki kız gezintilerde birbirlerine hiçbir duktan sonra içini çekerek sordu: Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakller: birer konser de verilecektir. Herkes giÜsküdarda Çarşıboynnda (Ömer Kenan), şey söylemezlerdi; sanki iki kardeş de Matmazelleri de gördünüz mü? rebilir. Kadıköyde Muvakkithane caddesinde (Saağil de ik yabancıydılar. Büyüğünün ismi Ben hâlâ matmazel diyorum, şimdi on det), Büyükadada (Halk), Heybelide (TaAline'di, daha güzel olan küçüğünün de lar çoluk çocnk sahibi hanımlar olmuş DONANMA CEMİYETİ İKRAMİYELÎ naş). TAHVİLÂT PİYANGOSUNUN Marie. tur elbet. Anneleri onları affetmek için 15 mart 1937 günü yapılan 63 üncü Teşekkür Nisan ayında idi. Mabnazel Aline'i nekadar bekledi acaba? Bir sene mi, keşidesinde ikramiye ve amorti isabet Refikam Bayan Şekurenin cenaze nişanladık. Delikanlı güzel bir gencdi. iki sene mi? Bugün bu meseleyi en fazla eden tahvil numaralarını gösterir cetsinde bulunan akraba ve dostlarımıza Matmazel sevincinden uçuyordu adeta. hatırhyan benim herhalde. veldir. ayrı a y n teşekküre teessürmüz mâni * * * Halbuki nişan günü Matmazel Marie'nin Keşidede itfa olunan tertib numaraları olduğundan gazetenizin tavassutunu yüzü büsbütün değişmişti. Gözlerinde deEve dönerken düşünüyorum: «İhtiyar 87, 524, 1594, 2123, 5265, 5544, 6645, dileriz. rin bir keder okunuyordu. Kendisinin ya kadın bir gün ölecek elbet. Anneleri or 6887, 8600, 8637, 9991. Zevci: Hafız Temel nmdan geçerken kulağına fısıldadım: tadan kalkmca, kafalarını kaybetmiş o İkramiye isabet eden numaralar: Mevlid Yakmda da sizin sıranız gelir in lan bu iki mahluk ne yapacak acaba? İkramiye Tertib Sıra Uzun müddet içlerinde sakladıklan kini Vilâyet Umumî Meclisi azasından İsT.L. " No. No. şallah. mail Hakkı Sayınkulun ruhuna ithaf 1000 87 99 Aldıgım cevab beni hayretlere düşür tezahür ettirmek için birbirlerinin surat edilmek üzere martın 19 uncu cuma gü150 5265 9 larını mı parçalıyacaklar, yoksa bu ö dü: nü öğle namazından sonra Nişantaşı 100 8637 20 Bu delikanlı kadar hiç kimse be lüm karşısında hayatlarının tüyler ürperİnegöl (Hususî) Halkevi spor şubesinin avcılığa meraklı gençleri, köy Teşvikiye camisinde Mevlid okunaca 10 2123 1 tici mahiyetini idrak ederek merhametle nim hoşuma gidemez ki. lü kardeşlerinin de iştirakile büyük bir sürek avı tertib etmişlerdir. Üç gün ğmdan arzu bu3oıranların teşrifleri rica 10 1594 43 birbirlerinin kollanna ağlıyarak mı atıla* * * süren bu avda iki kurdla dört yabanî domuz \Tirulmuştur. Gönderdiğim re olunur. 10 6645 15 Çeviren: Yazm ortalanna doğru madam hasta caklar?» sim bu sürek avmın karlı dağlarda bir dinlenme zamanmı göstermektedir. 10 6645 12 landı. F. VARAL 10 524 99 5 2123 37 Diplomalı ve pratik metoda malik bir yi, muharriri kontrol etmesini çok doğru rum? İşte bunun da sebebi: O gün 5 524 36 Fransız bayanı kısa zamanda mükem Tayyare filimlerinin en buyüğu bulurum. Ancak, vicdanımızın sesile be yazdığmız bir tanecik mektubda şüp5 524 10 mel surette fransızca öğretmektedir. raber karilerin murakabesidir ki bizi hesiz dikkatsizlikleüç türlü yanlış 5 6645 4 Müracaat için gazetede (F.) rümuzuna kelimenin her manasile yanlış yazıdan, yapan siz, bir yazı makinesi haline gelmiş 5 87 48 vazılmak lâzımdır. yanlış yoldan çevirir. Okuyucunun takdi olan biz muharrirleri, biraz mazur göreBalâdaki tertiblerin hizalarmda gösHergün ilk seansta ri, mantığı, bilgisi ve dikkatidir ki iyi mu bilirdiniz. Bununla beraber, ben, sizi terilen sıra numaralanndan mütebaki Sinemanın en büyük iki artisti harrirle fenasını ayırd eder. Yanlışla mazur görüyorum. Çünkü ben muharri ayni tertiblerin diğer sıra numaralarma N doğruyu, kıymetli ile krymetsizi, temizle rim; siz değilsiniz. Ben, asla yanlış yap ve 5544, 6887, 8600, 9991 No. lı tertibe kâve diğer seanslarda kirliyi, safla mağşuşu, halisle kalpı birbi mamağa mecburum; sizin de yüksek tah milen amorti isabet etmiştir. İkramiye ve amorti bedelleri 22 mart rinden ayırır. Onun içindir ki sizin sesi sil gören bir Türk genci sıfatile türkçeyi A 1937 tarihinden itibaren tediye edilenize, sizin düşüncenize hürmet ederim. S hatasz yazmanız lâzım gelir amma, mesile beraber fransızca sözlii cektir. Amorti bedeli beher tahvil için ' Miki Mavs ve Foks Jumal Genc okuyucum, mektubunuzu aynen leğiniz yazıcılık olmadığı için, bir dere bir Türk lirası. yirmi kuruştur. aldıgım halde, isminizi yazmadığıma ceye kadar mazur görülebilirsiniz. SAMSUNDA dikkat ettiniz mi, bilmem? Şimdi, niçin Tekrar ediyorum: Bütün bu mülâhaHalk Kitabevi böyle yaptığımı söyliyeyim. Çünkü, beni zalara rağmen, okuyucumun sesini sevgi Cumhuriyet Gazetesinin ve büdeha ile sevimliğin birleştikleri filimde takdim edecektir. Kongreye davet tenkid için yazdığmız mektubda imlâ, ile dinlerim. Korktuğum şey tenkid ve tün mekteb kitabları, kırtasiye, Toros Gencler Birliği baskanlığmdan: Hamiş Bu filmin devamınca Shirley Terople'nin görülmemiş fotoggramer ve sentaks yanhşlan var. Sizi teş muahaze edilmek değil; lâkaydidir. Çünmecmua ve gazetelerin tevzi yeri13/3''937 tarihinde Halkevinin küçük sarafları hediyeten tevzi edilecektir. hir etmek istemedim ve onun için kü, o zaman maddeten yaşarken, manen lonunda açacağımız kongreyi salonun müdir. En son model daktilo ve fo said olmaması dolayısile tehir etmiştık. Atoğraf makinelerini de burada buisminizi yazmadım. Dedim ya oku sönmüş ve ölmüşüm, demektir. Fevkalâde Hlmi zamızın 20/3/937 cumartesi günü saat 15 lursunuz. yucuya hürmetim vardır. Öyle ise, te Eminönü Halkevi büyük salonuna gel Samsun Gazi caddesi bu yanlışlarmızdan niçin bahsediyo HANS ALBERS melerlnl dileriz. «Biriken para» dan RADYO çıkan dava Bu aksamki program ) Izmitteki muhakemede dün Vali bizzat hazır bulundu ve şiddetli münakaşalar oldu NÖBETÇİ ECZANELER Inegöl Halkevinin tertib ettiği sürek avı ÇELİK KARTALLAR: JAMES CAGNEY Frnsızca dersleri Yann akşam S A R A Y Sineması JOHN BOLES ROCHELLE HUDSON'u 1 Alçaklık SHİRLEY TEMPLE fÇağrılar, konferanslar, kongreİeT) KIVIRCIK BAŞ OTEL 217 TÜRK'te N Wonder Bar SAVOY görünüz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog