Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

17 Mart 1937 CUMHURİYET SON TELEFON HABERLER... TELGRAF Hfidiseler arasında FELSEFEYE DAIR v« TELSiZLE Surıye falcıları General Franco Madrid cephesine hareket etti İspanyadaki İtalyan askerleri için Fransanın Romada bir teşebbüs yaptığı bildiriliyor Salamanka 16 (A.A.) Franco umumî karargâhınm resmî tebliğine göre, Jarama cephesinde millî kuvvetler düş mandan iki tank müsadere etmişler ve bazı siperleri ele geçirmişlerdir. Kordoba cephesinde iyi neticeler velen harekât yapılmıştır. Alcaracajos mevkii zaptolunmuş ve beynelmilel liva ağır zayiata uğramıştır. Bu livaya mensub bir tabur imha edilmiştir. Hava kuvvetleri Barujas tayyare meydanını bombardı man etmişler, orada bulunan tayyare leri tahrib eylemişlerdir. Bundan başka üç düsman tayyaresi de düşürülmüştür. Bu noktada İtalyan kıt'alannın tspanyada mevcudiyeti hakkında ileri sürülen iddialar, Ispanya Hariciye Nazın Del vayo tarafından Milletler Cemiyetine tevdi edilip Cenevrede neşredılen protestonamedeki iddialann aynıdır. Fransamn ttalyaya yaptığı bir müracaati Paris 16 (A.A.) Le Populaire gazetesi, Fransa hükumetinin muntazam İtalyan ordusunun İspanyadaki harbe iştirak etmesindeki vahamete, îtalya hükumetinin nazarı dikkatini celbetmiş oldu ğunu istihbaratma atfen yazmaktadır. General Franco Madrid cephesine gidiyor Saîamanka 16 (A.A.) General Londra 16 (A.A.) Tâli ademi Franco yanında birçok yiiksek riitbeli müdahale komitesinin bu sabahki toplansubaylar olduğu halde teftişte bulunmak tısında Alman ve İtalyan mümessilleri, iizere Madrid cephesine hareket etmiştir. gönüllülerin geri çağırılmasından sonra tspanya hükumetinin Amerikada îspanyaya malî yardım memnuiyeti mebir teşebbüsü selesinin halledilmesini istemişlerdir. Bu Vaşington 16 (A.A.) Ispanya se sonuncu mesele ile Valencia hükumetinin firi, Nariciye Nazırı Cordell Hull'e bir ecnebi memleketlere yatırdığı altınlann nota vererek, italyan kıt'alarının Ispan • bitaraflaştırılması teklifi uzun münaka şalara sebeb olmuştur. yayı istilâsmı protesto etmiştir. Sovyet mümessili Maisky, bitaraflaşSefaret mensublan sefirin, Ispanyanın bu hususta beşeriyetin vicdanına müra tırma teklifine şiddetle itiraz etmiş, fa •caat etmesinin Kellogg misakınm doğ kat bu hususta yapılan uzun münakaşa duğu Amerikada muhik addedileceğini lara rağmen, zannedildiğine göre, hiçbir netice elde edilmemiştir. tabiî gördüğünü beyan etmektedir. •mMnııııllııllllllllllllllllltlinilllllllllllllllllllllllinHM "'" Ademi müdahale komitesinin faaliyeti Amerikada Hitler Kapitülâsyonların aleyhinde nümayiş Mısırda ilgası Amerikadaki Almanlar gizlice askerî talimler yapıyorlarmış Nevyork 16 (A.A.) Dün akşam Madison Square Garden'de Naziler a leyinde yapılan nümayiş esnasmda Nevyork belediye reisi Laguardia, Berlinde itirazlarla karşılanmış olan Hitler aley hindeki beyanatını tekrar etmiştir. İtalyanın bu hususta müşkülât çıkaracağı ılerı suruluyor Austen Chamberlain kalb sektesinden öldü Londra 16 (A.A.) Mısır kapitü lâsyonlannın kaldınlması için yakında Montreux'de toplanacak olan konferanstan bahseden Times gazetesi, herkesin kapitülâsyonların kaldırılmasını meser retle karşılıyacaklarınm beklenemiyece General Johnson da gerek Hitler, ge ğini yazmakta ve asıl müşkülâtın îtalya rekse kendisine pek yakın olanlar aley tarafından geleceğini ihsas eylemektedir. Yunanistamn göndereceği hinde rencide edecek mahiyette sözjer mütehassıslar söylemiştir. Atina 16 (Hususî) Mısırdaki kaHitler aleytart Almanların pitülâsyonların lâğvı meselesını müzakere bir müracaati etmek için nisanda Montreux'de toplanaNevyork 16 (A.A.) Alman as cak konfransa Yunan hükumeti tarafın hndan 110.000 Nazi düşnıanından mü dan Paris elçisi Politis'le Hariciye Ve rekkeb olan Cermen Alman kültür ce kâleti siyasî direktörlerinden eski Ankatniyeti, kongreden 200,000 azası bulu ra elçisi Sakellaropulos ve sabık Mısır nan America Devjfscher Volksbünd muhtelit mahkemeleri azasmdan Vriakis cemiyetinin faaliyeti hakkında tahkikat murahhas tayin edilmişlerdir. yapılmasım istemiştir. Bu cemiyet azasıAfyon Inhisarı müdürü nm üniforma giyerek Amerikanın 42 geliyor devleti arazisinde askerî talmler yaptıkAnkara 16 (Telefonla) Uyuşturucu lan söylenmektedir. Maddeler İnhisarı müdürü Hamdi Osman, Vekâletle temaslarım bitirerek bu akşam İstanbula hareket etti. e oluyor bu Suriyelilere? Dişlerinin gıcırtısı hâlâ kesilmedi. Cenevre anlaşmasına rağmen, hâlâ, Sancak meselesinYazan : Mehmed Kara Hasan de, hiç mecbur olmadığımız halde 3 [•] sulhu korumak için kendi lehlerine yaptığımız fedakârhklara gözlerini Artık «hakikati arama san'atı» nın e rada bir tanıdığı kendisine bir kavun hesımsıkı yumarak, ağızlarım bir karış saslı kaidelerini vazetmişti. Şimdi ilim diye etti. Korkudan uyandı, sağma dönaçıyor ve homurdanıyorlar. binasını kurmak için lâzım aletlerle mü dü, gene yattı. Bu sefer korkunc bir Suriyeden daima bed sesler geli cehhezdi. Hangi malzeme ile başlıya gökgürültüsile uyandı, odasının içini yılyor. Hatay işinde, Fransa ile muka caktı? Temeltaşlannı «bulmada güçlük dınm kıvılcımlarile dolu buldu. Kötü velelerimize rağmen, ihmale ve teca çekmedi.» Kendısınden «evvel hakikati cinlerin hışmından kendisini korumasını viize uğnyan biz olduğumuz için, arayanlar arasında ancak, yalnız riya Allahtan niyaz etti, ve gene yattı. Görhırçmlığın ve şiddetin mazeretlerine ziyecikr bazı ispatlar, yani bazı yakinî düğü üçüncü bir rüyada, masasmın üze Ve rinde bir lugat (Dıctionnaire) buldu. biz daha fazla sahibdik. Böyle iken, ve bedihi deliller bulabilmişlerdi..» Suriyelilere hitab eden sesimizde, onlar «basit, ve bilinmesi en kolay olan Biraz sonra, elinde bir «şairler küiliyamüşterek tarihin ve kültürün, eski şeylerden başlıyarak en müşkül ispatîara tı» gördü. Tanımadığı bir kimse ona, vatandaşlığın, yeni dostluğun sıcak vâsıl olmuşlardı.» Ve gene, riyaziye Pitagor'a aid olan ve «evet ve hayır» la ve samimî tonu vardı. Bu davanın cilerin «kullandıkları pek basit ve pek başlıyan bir kısmı okuttu. Daha uykusunda, düşlerini tefsir edi en asabî safhalarında bile onların ho kolay, uzun delil zincirleri» ona, eğer murtulanna ve bazan filî mahiyetler «insan bilgisine temas eden bütün şey yordu: Felce uğraması, günahlannın cealan tecavüzlerine gözlerimizi kapı ler», ayni tarzda tetkik edilirlerse, «vâsıl zasıydı; kavun yalnızlığı «solitude» ifade yarak, aramızdaki münasebeti incite olunmıyan en uzak, ve bulunmıyan en ediyordu. Elâlemden uzaklaşmahydı. Lubilecek en küçük tarizden ve taarruz gizli bir hakikat kalmıyacağı» fikrini ver gat bütün ilimleri gösteriyordu. Ve o bunları bir kül halinde toplıyacaktı. Nidan sakındık. Dava bütün dünya hu mişti. zurunda, Milletler Cemiyetinin haŞu halde riyaziyeden başlıyacaktı. Ri tekim bilâhare, «bütün ilimleri b'ğrenmek, kemliğile, her tarafm millî şerefini yazî ilimler, mevzularının muhtelıf ol bir tek ilmi öğrenmekten daha kolaydm> ve menfaatini koruyan ahenkli bir masına rağmen, «birbirlerine tevaî'uk et diyecektir. Şiir külliyatı, şairlerde «filoneticeye bağlandı. Esaslar halledil mekten uzak değillerdi..» «Hepsi muh zoflarm eserlerindekinden daha fazla dikten sonra, teferruat konuşulur telif münasebet veya nisbetleri tetkik e hakikat vardır» demek istiyordu. Hayatıken, Suriyeden gelen ve bu güzel diyorlar..» «Umumî olarak bu nisbetleri nızda hangi yolu takib edeceksiniz? diye konseri ihlâl eden falso sesler nedir? tetkik etmek daha yerinde olacaktır» di başlıyan birinci kısım, ona «dünyada iş Ne oluyor bu Suriyelilere? yordu. Yalnız kemmî münasebetleri tet tigale değer yegâne şey hakikat olduğukik edecek, bilâhare, bunlardan çıkardığı nu» anlatmak istiyordu. Biraz sonra u Diplomatlan, muharrirleri, müte kanunları hususî hallere, «şekillere, ha yandı, ve devam etti; «evet ve hayır» fekkirleri, oturmuşlar, hep fala bareketlere, seslere, ziyalar^, ve ilâh.» tat ilimlerdeki hakikat ve hatayı gösteriyorkıyorlar! Hiçbir delili ve vesikası olbik edecekti. Hususî kemiyetleri tetkik du.. Ve bütün tefsirlerin, pek yerinde mıyan bir sürü kehanetler: Iskendeettiği zaman da onların en basit ve en u olduğunu görerek, «bunun insan ruhunun runu biz harb limanı haline getiremumisini nazarı itibara alacaktı. Bütün eseri olmadığına ve üç hakikat Esprit de cekmişiz, şimalî Suriyede gözümüz şekilleri hatlar, hatlan da rakamlar mü Virite kendisini ziyaret ettiğine» kani olvarmış, cenub hududumuzu Iraka nasebetine irca edecekti. Böylece, hakikî du. Ve allaha, kendisine karşı gösterdibağhyan demiryolunu ele geçirecekılmm başlangıcı olan, ve diğer bütün i ği bu büyük lutuftan dolayı teşekkür etmişiz, Fıratla Dicle arasındaki malimlere model teşkil edecek yeni bir ilim mek üzere, yaya olarak İtalyaya gide mur köyleri ilhak edecekmişiz ve sa«küllî riyaziye = Mathematique Uni cek, ve orada Notre Dame de Lorette'i ire... verselle» teessüs ediyordu. Bütün kemi ziyaret, tavaf edecek, ve Allahın ken Evhamlı dostlanmıza istikbalin yetler münasebetlerle, ve bütün hâdise disine iradesini bildirmesini ve hakikati haritasını bu kadar sarahatle çizdiren ler de kemiyetlerle ifade edilecek, ve aramak yolunda kendisini aydınlatma kanaatler nereden geliyor? Şüphe de böylece, riyaziye usulü itmam edecek, sını niyaz edecekti. değil, kanaat! Meçhul yarını şimdi veya, daha doğrusu usulle riyaziye tek bir Artık ilâhî bir risaleti (Mission) ifa den gözlerile gb'rüyorlarmış gibi tah vücud teşkil edecekti. «Hesab ve hende etmek vazifesile mükellef olduğundan minlerinden emindirler. senın ispatlarına müsavi bir yakin ve şüphe etmiyordu. Fakat bunun için heyeNekadar vesveseli, «hallucine», kat'iyet elde edemiyeceğim, hiçbir mev can ve muhayyeleye değil, akıl ve itidale hayalperest komşularırruz varmış, zula meşgul olmıyacağım» diyordu. Hd tâbi olacaktı. Bulduğu usul ve «harikulâfala nekadar inanıyorlarmış, başla kikî ilim, hâdiseleri izah, bundan sonra de ilmi» bütün mevzulara tatbik edecekti. Fakat bütün ilimlerin prensiplerini «firındaki siyasî üfürükçülere nekadar başlıyacaktı. lozofî» ihtiva ediyordu. Şu halde, vazetaldanıyorlarmış! * * * tiği kaideler mucibince, felsefeden baş Fakat acaba aldanıyorlar mı? AcaNihayet mütemadi tefekkürlerin so lıyacaktı. «Fakat felsefe, dünyada mevba Suriyeden gelen sesler bütün Sununda, küllî riyaziyeyi, yani kemiyetleri cud şeylerin en ehemmiyetlisi olduğun riyelilere mi tercüman oluyor? Buna hatlarla, hatlan rakamlarla ve rakamları dan, bunu başarabılmek için bulunduğu inanmak istemiyoruz, inanmıyoruz. da harflerle izah eden münasebetler ilnıi yirmı üç yaştan daha olgun bir yaşa geltnansaydık biz de onlara karşı münani kesfettiği zaman, 10, ikinciteşrin, 1916 meği beklemek ve daha evvel edindiği kaşa üslubumuzu değiştirirdik, hatta günü gecesi, «harikulâde bir ilmin te bütün kötü kanaatleri zihninden söküp kendilerile başka bir dil konuşurduk mellerini bulan» genc şövaliye, heyecan atmak, ve bilâhare istidlâllerine mevzu amma yapmıyoruz, sadece eski vaIa dolu olarak yattı: Rüyasında, sol tara teşkil edecek birçok tecrübeler toplamak tandaşlarımıza ve yeni dostlarımıza fı felce uğramıs bir halde, bir rüzgârın suretile, daha ewel bu iş için hazırlan tekrar ediyoruz: «Falcılarınıza siyasî itmesile bir kilisenin avlusuna atıldı. O mak» mecburiyetindeydi. Böylece, daha üfürükçülerinize inanmaymız. Tür[*J Diğer yazılar 19 şubat \e 2 mart ta on sekiz sene bekliyecekti. kiyenin kendi hududları dışarısında rihli nushalanmızdadır. Ahmed Kara Hasan hiçbir emeli yoktur. Zaferdenberi yalnız içeri kalkınmamızla uğraşıyoruz. Dışarıdaki ve içerideki emellerimiz açıktır: Sulh, kültür ve imar. Bunun son delilini Cenevrede verdik. Hakkımızm yolunda çok daha ileri gidebilirdik. Bizi durduran sizin dostluğunuza ihtiyacımızdır, düşmanlığınızdan korkumuz değil. Remil atmaktan vazgeçiniz ve bu fark üstünde biraz düşününüz.» 1937 Paris Sergisi ve bir üç yüzüncü yıl IHEM NALINA MIHINA Yaptığım bir yanlış dolayısile eçenlerde «Zavallı türkçe» dfye bir yazı yazmıştım. Bu yazının sonlarına doğru, üç buçuk sahrlık bir cümlede, bir virgülü koymağı unutmuşum. Bu yüzden, cümle vuzuhunu, berraklığını kaybetmiş. Bu hata münasebetile iki okuyucumdan mektub aldım. Bunlardan birisini, 1064 numaralı posta kutusunun sahibi, imzasını yanlış okumadımsa Bay H . Atamay yazmış. Muhterem kariim diyor ki: «Saytn Bay Dav'er, «Yazdannızı, hergünkü gibi, bu sabah ta merak ve zevkle okudum. «Zavallı iiirkçe» başlıklı yazımzdaki şikâyet ve isyamntz bihakkin yerindedir. Cüzel türkçemize karşı yapılan bu «vandalisme» e artık bir son vcrmek zamanı çoktan gelmiş, hatta geçmiştir bile, Bence, cezri harekel ederek, ilkönce, yanlış levhalan indirmek ve yanlış yazi' ları kazımakla işe başlamak lâzımdır. Yazımzı okurken, diişmüş olmasından şüphe elmediğim bir virgül noksanlığının, iyi ve güzel olan lürkçemizi «fena ve çı'rkin olan türkçeye» çevirdiğini görerek yalnız imlâ hatalanmn değil, inierponctuation eksikliklerinin de önüne geçilmesi zarun olduğu, ve buna, bilhassa, gazeie* lerimizin dikkat etmesi lâzım geldiği kanaal'mi edindim. Derin saygılanmı sunarım.» îkinci mektub, tıb tahsil eden bir gencindir. O da, ayni yanlıştan, şöylece bahsediyor: (İmlâ ve ifadesi aynen) «Saym yazıcımız: «Zevallı Türkçe» başlıklı yazımzı okudum. Sözleriniz her Türk gencinin /ıı'ssiyatma tercüman olacak mahiyeite idi; fakat yazımzın nihayetine doğru kesip yapışlırdığım şu cümleyi okuyanların, bilhassa onlarki hitaben yazdığımz fa'rnselerin hangi manayı iercih edeceklerini veya etmek istiyeceklerini siz de taktir edersiniz. Bir muharririn yapılan yan/ışlıkları yüze çarpmak isterken kendisİ' ninde yanlış yapması fecaatini türk ol* makhğım dolayısile bir türk muharririne yakışiıramıyorum.» Bir arkadaşımızı hazin şekilde kaybettik Ankara 16 (Telefonla) Bugün burada feci bir kaza oldu. İktısad Vekâletinde mütercim ve raportör olarak çalışan Namık, oturmakta olduğu Meydanpalas otelinin penceresinden düşerek öldü. Namık dün birdenbire aklî ve asabî bir hastalığa uğramış ve süratle tedavisi için İstanbula sevkine lüzum gösterllmişti. *** Bu feci kazaya kurban giden Süleyman Namık, müessesemizde de uzun müddet dürüst ve namuskârane bir şekilde çalışan bir arkadaşımızdır. Esefle kaydedılecek bir noktadır ki ölümüne tekaddüm eden saatler, kendisinin İstanbula sevki için yapılacak masrafın bulunmasma müteallik bazı formalitelerin taharrisile geçmiştir. Zira Nümune hastanesi, yattığı otel müstahdemleri tarafından getirilmiş olan bu hastayı dün yatakları tamamen dolu olduğundan kabul edememiş, buna mukabil acele tedavisi için İstanbuldaki asabiye hastanelerinden birine sevki lüzumu bir kaç kere bildirilmiştir. Otel müstahdeminin bu tezkere elinde olduğu halde bugün müracaatine ve uğraştığına bizzat şahid oldum. Ankara Belediye veya zabıtası dahi malumattar olsa hastanın İstanbula sevki mümkün olabilirdi. İşte bu sıradadır ki yemeğini yedikten sonra biraz hava almak için pencerenin kenarına gelmiş olan biçare arkadaşımız gözleri karararak ve muvazenesini kaybederek bu feci kazaya uğramıştır. Güreş müsabakaları Ankara 16 (Telefonla) 3 nisanda Ankaragücü, Demirspor ve Muhafızgücü güreşçilerile iki Greko Romen ve bir de serbest güreş yapmak üzere Üsküdar Anadolu kulübü Ankaraya gelecektir. Londra 16 (A.A.) Austen Chamberlain, 73 yaşında olduğu halde, bu akşam, Londradaki ikametgâhında b'lmüştür. Lumbago hastalığı dolayısile Sir Austen birkaç gündenberi evinden çıkmamakta idi. Bugün kendisini biraz iyice hissettiğinden saat 18 de kütübhanesine gitmek iizere yataktan kalkmış, fakat bu esnada bir kalb sektesi neticesinde b'lmüştür. Jozef Chamberlain'in oğlu olan ve 1963 te doğmuş bulunan Sir Austen müteaddid defa Maliye Nazırlığı ve Hariciye Nazırlığı yapmış yüksek Ingiliz devlet adamlarından idi. PEYAM1 SAFA Karşılıklı manevralar Kahire 16 (A.A.) İtalyan filosu Libya açıklannda manevra yaparken, Mısır ve Ingiliz kıtalan da Heluanın cenubu şarkisinde çölde birlikte manevralar icra etmektedir. Su işleri tetkik teşkilâtmm vaziyeti Müfettişlik işleri birçok mntakalara ayrılacak Ankara 16 (Telefonla) Su işle rinde çalışacak tetkik teşkilâtınm vazifeleri hakkındaki talimatname hazırlandı. Türkiye dahilinde büyük su işlerine aid tetkik işleri müfettişlik mıntakalarıno, mıntakalar şubelere, şubeler de kısımlara ayrılmak üzere yapılacaktır. Mıntakalar, Sular Umum müdürlüğünün teklifi üzerine Vekâletçe tayin edilecektir. Bu mıntakalar tecrübe gormüş başmühendis derecesinde doğrudan doğruya umum mü dürlüğe merbut bir müfettışın ıdaresine verilecek, her mıntaka lüzumu kadar şubelere ayrılacaktır. Mıntaka müfettişleri kendi mıntakalarında iptidaî bir istikşaf yapacaklardır. Avusturyada teşkil edilen yeni bir cemiyet İngiltere Sovyetlerden demir alıyormuş Tokyo 16 (A.A.) Meclis komisyonlarmdan birinde bir istizaha cevab veren Dış Bakanı muavini, Sovyetler Birliğinde yapılan ham demir ithalâtındaki muvakkat azalmanın, bu maddenin mühim bir kısmının İngiltere tarafından çe kilmekte olmasından ileri geldiğini söylemiştir. Musolini îtalyaya ayın 22 sinde dönecek Roma 16 (A.A.) Musolininin Afrikadan evvelce mukarrer olduğu veçhile bu ayın 23 ünde değil, 22 sinde avdet edeceği beyan edilmektedir. Zira, ken disi faşist mücadele teşekküllerinin teessüsünün yıldönümü münasebetile yapılacak olan nümayişlerde hazır bulunmak arzusundadır. Belediye makamatı, Duçeyi karşılamak için muazzam hazırlıklar yapmaktadır. Viyana 16 (A.A.) Heimat schutz'un bütün eski azasını ihtiva edecek olan bir cemiyet teşkil edildiği bildirilmektedir. Cemiyetin bürosuna Prens Starhem berg'den başka bütün eski idare azası dahildir. Vatanperver cephesi sekreteri Zernatto da bu büronun azası arasındadır. Aşağı Avusturya Heimatschutz i dare komitesi, yeni cemiyetle birleşme ğe karar vermiştir. Statü projeleri müteaddid şahsiyetler tarafından, tasvib edilmiş olan sosyal Tetkik esnasmda postaların mesaisi halk federasyonunun kat'î olarak tees Feci bir kazaya kurban giden zavallı ] mütemadidir. arkadaşımıza Allahtan rahmet diler ve süsüne müsaade edilmemiştir. Zira Ha k kederli ailesine beyani taziyet eyleriz. cephesi haricinde azçok siyasî mahiyette Başka yere tayin edilen yeni cemiyetler tesisi arzu edilmektedir. Fransa ile ticaretimiz PARİS BORSASI memurlar Paris 16 (Hususî) Paris borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: Londra 106,40, Nevyork 21,77 1/2, Berlin 877, Brüksel 366,75, Madrid , Amsterdam 1190,25, Roma 114,60, Lizbon 96,75, Cenevre 495.87 1/2, bakır 77 79, kalay 297, altın 142,04, gümüş 20, 5, 8. Ankara 16 (Telefonla) Vilâyet Hususî İdarelerinde maaşla çalışan memurların başka bir vilâyete tayinleri veya muvazenei umumiyede bir vazifeye nakilleri halinde yeni vazifeye mübaşeretine kadar geçen günler için harcirah ve maaşmı yeni tayin olunduğu yerden alması kararlaştırıldı. Ankara 16 (Telefonla) Feshedilen Türk Fransız Modüs Vivendisinin müddetinin bitmesine kadar Fransa hükumeti 1937 yılı için Türkiyeye şekerleme, reçel, marmalât ve terlik maddeleri üzerinden ek kontenjanlar vermiştir. Bir gazetede çıkan yazılar, bir hayli elden geçer. 1 Yazan muharrir veya mahbir, 2 Düzelten tahrir heycti müdürü, 3 Mürettib, 4 Musahhih, 5 Tashihleri dizen mürettib, 6 Tashihleri yapan başmürettib. Bütün bu eller, yanlrç yapabilirler. Ben de bir virgül koymıyarak yazımı iki manalı bir hale getirmekten kimin mes'ul olduğunu anlamak istedim. Müsveddeye, provasına baktım. Gördüm ki kabahat bende imiş; virgülü koymağı unutmuşum; hatta fazla olarak cümleyi çetrefil de yazmışım. Okuyuculanmın düşüncelerine hürmetim olduğu için, her iki mektubu da aynen yukarıya kopya ettim. Birinci mektubu yazan ve hatamı nezaketle söyliyen karie, teşekkürden başka, hiçbir diEskişehir 16 (Telefonla) Dün ge yeceğim yok. Yalnız, genc bir okur olce saat 12 de istasyon civarında bir ci duğu için, bana karşı, gencliği icabı, sert nayet işlenmiştir. Cinayetin tafsilitmı bil davranan ikincisine cevab vermek istediriyorum: rkn. Rasim, Tevfik, Küçük Mehmed, Fehmi, Şaban ve arabacı îsmail isminde altı Hakkınız var. Virgülü unutmuşum ve, arkadaş Mezbaha civarında bir yerde ibareyi çetrefil yazmışım.Yazdıklarımı bir bir rakı âlemi tertib etmişler. Fakat kafadaha dıkkatle okuyabilseydim, o yanlışlar tütsülenince aralannda bir kavga çıkmış ve birbirlerine girmişlerdir. Neticede lan da düzeltirdim. Fakat, aziz okuyucu, Rasim aldığı bıçak yaraları yüzünden biraz beni dinlerseniz, yanlışlarımı belki kanlar içinde yere yuvarlanmış diğerleri bana baği|Iarsınız. O yazı, yorgun bir kaçmışlardır. Vak'a yerine yetişen polis vücud, ağnyan bir baş, aç bir kannla ler Rasimi hastaneye kaldırmışlarsa da geceyarısı yazılmıştır. Bütün bir gün, Isfazla kan zayi ettiğinden kurtanlamıya tanbulda çıkan sabah ve akşam gazeterak ölmüştür. Hâdiseye Müddeiumumî lerini kâmilen tetkik eden, ecnebi gazetelerine göz gezdiren, kari mektublarını Besim vazıyed etmiştir. okuyan, okuyucu derdlerini dinliyen, Japon elçisi Başvekilin manalı manasız yüz telefona cevab veren, gazeteye girecek yazılann bir kısnunezdinde Ankara 16 (Telefonla) Cumhurreisi nı okuyup düzelten, takib edilmesi lâzım Atatürke dün itimadnamesini veren Ja gelen işleri alâkadar arkadaşlara bildipon elçisi bugün Başvekil İsmet İnönü ren, Başmuharrirden yazı gelmezse baştarafından kabul edilmiştir. makale ve imzalı imzasız diğer yazılar yazan, nihayet «Hem nalına, hem mıhıSovyet Sağlık komiseri na» sütununda çekiç salhyan bir muhardeğiştirildi Moskova 16 (A.A.) Sovyetler Bir rir, bazan, diğer daha mühim bir işle liği ve ayni zamanda R. S. F. S. R. sağlık meşgul olmak için, yazdığı fıkrayı, bir komiseri Kaminski vazifesinden affedil daha okumağa imkân bulamaz. miş ve yerine Sergeyef tayin olunmuşBütün bunlara rağmen, sizin doğru, tetur. miz ve güzel yazı okumak hakkmızı, biIrak Maverai Şeria Iâkaydü şart, teslim ederim. Anlattımünasebatı ğım sebebler, mazeretler, sizin için, okuBejTut 16 (A.A.) Irakla Maverai yucu için değil; ancak, kendim içindir. Şeria arasındaki siyasî görüşmeler ne Yoksa, yorgunken, hastayken, derdimiz, ticesinde Kral Faysalın biraderi Emir kederimiz, hatta matemimiz varken bile Abdullah, oğlunu murahhas sıfatile Bağ yazmak, güzel, temiz, yanlışsız ve nükdada göndermiştir. teli yazmak, yazdıklarımızı size beğenIrakın Yemene giden murahhas hedirmek mecburiyetindeyiz. 1908 denberi yeti, bugün Şamdan geçecektir. yazı yazan bir gazeteci sıfatile bunu biliyorum, onun için beni tenkid ve muaEvlenme töreni Yedek Subay okulu komutanı yarbay haze etmekteki hakkmızı teslim ediyoBehzadın hemşirezadesi Rabia ile Bur rum. sada piyade alayında asteğmen HüsnüEsasen, ben, okuyucunun, gazetecinün evlenme töreni Bursada pek çok ILutfen sahifeyi çevirinlz] davetlilerin huzurile yapılmıştır. Tarafeyne saadetler temenni ederiz. Eskişehirde işlenen feci bir cinayet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog