Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

10 CUMHURİYET 17 Mart 1937 HAŞARAT UYANMADAN F A Y D A İLE Geçen sene gibi bu sene de sinek afetıne ve hücumuna ve haşaratın istilâsına maruz kalmamak için şimdiden Y U V A L A R I N I TAHRİB FA Y DA ve pompasile yuvalarını temizleyiniz. EDİNİZ Kapah zarf usulile eksiltme ilânı Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 1 Eksiltmeye konulan iş: Tekirdağ şehrinin tahminen 250 hektarhk meskun ve 70 hektarhk gayrimeskun ki cem'an 320 hektarhk yerinin halihazır haritasının tanzim ve tersimi işidir. 2 Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17,5, gayrimeskun arazinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 5075 liradır. 3 Bu işe aid evrak şunlardır: A Hususî şartname. B Şehir ve kasabalann halihazır haritalannm alınmasma dair Nafıa Bakanlığının umumî ve fennî şartnamesi. C Mukavele projesi. 4 İstekliler bu evrakı Tekirdağ Belediyesinden parasız alabilirler. 5 Eksiltme 23/3/937 salı günü saat 16,5 ta Tekirdağ Beledivesinde Belediye Reisinin başkanlığında müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 6 Eks'ltme: Kapah zarf usulile yapılacaktır. 7 Eksiltmeye gireceklerin 381 lira muvakkat teminat vermeîeri ve aşağıda vazıh şartları haiz olduklarma dair tasdıkli vesikaları göndermeleri lâzımdır. Bu îşe ancak fennî ehliyet ve ihtısaslan Nafıa Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş olan mühendis ve topoğraflar veva bu kabil mühendis ve topoğraflarla bu işe ortaklık yapacağı Noterlikçe musaddak müteahhid ler girebilirler. 8 Teklif mektublan vukanda beşinci maddede yazılı ihale gün ve saatinden nihavet bir saat evveline kadar Tekirdağ Belediye Reisliğine getiriJerek makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek taahhüdlü mektublar da ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve zarflarm mühür mumu ile ivice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1190) BUtün ağrıların panzehiridir. GRİPİN Beyhude ıstırab çekmeyiniz. Bir tek kaşe GRİPİN En muannid baş ve diş ağrılarını sür'atle izaleye kâfidir. Romatizma evcaı, sinir, mafsal ve adale ıstırabları Gripinle tedavi edilir Nezle, grip ve bronşite karşı en müessir ilâc KANZUK SAÇ EKSiRi Gripini tercih ediniz. MAZON MEYVA TUZU İNKIBAZI, HAZIMSIZLIĞI, MİDE EKŞİKLİK ve YANMALARINI giderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. MİDE ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ tçilmesi lâtif, tesiri kolay ve mülâyimdir. yerini hiçbir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim HOROZ markasına dikkat G R İ P İ N ' dir KOMOJEN Saçların köklerini kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri ta mamen giderir ve büyüme kabili yetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu lâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. Kars Valiliğinden: Sankamışta yapılacak 27536.96 lira bedeli keşifli Hükumet Konağı inşaatı kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksiltme 24/3/1937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Kars Vilâyeti Encümeni Daimî odasında yapılacaktır. 2 Inşaatın muvakkat teminatı 2066.20 liradır. 3 înşatın istinad ettiği münakasa şartnamesi, plânı, keşif, tahlili fiat bordrosu, fennî şartname ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi 1.38 lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 4 îstekli olanlar teklif mektublarile beraber Hususî îdare veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektublarını ve Nafıa Vekâletinden bu gibi işler için almış olduğu ehliyet vesikalarmı Ticaret Odası kayid varakasını bir zarfa koyarak makbuz mukabilinde Encümeni Daimî Reisliğine makbuz mukabilinde vukanda yazılı saatten bir saat evveline kadar vermeleri lâzımdır. Teklif mektublarında inşaatın istinad ettiği bütün evrakın okunup kabul edildiğinin yazılması lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilemez. (1255) îngiliz Kanzuk Eczanesî Beyoğlu İstanbul Elektrik Santral Binası Münakasa İlânı Unve Belediye Riyasetinden: 1 Tasdikli proje, keşifname ve fennî şartnamesi mucibince Ünye kasabasmda yapılacak elektrik tesisatına aid santral binasınm yapılması 26/2/ 937 gününden 18 mart 937 tarihine kadar yirmi gün müddetle açık eksıitmiye konulmuştur. v . , . w^.»^^.« . ^ . ^ . « . « u 2 îhale 18 mart 937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Ünye Belediye Dairesinde müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır, 3 Muhammen bedel 2993 lira 67 kuruştur. 4 Muvakkat teminat akçesi 225 liradır. 5 îstekliler proje ve teferrüatı, fennî ve hususî şartname suretlerini Ünye Belediyesinden ve İstanbulda Taksimde Şark apartımanında elektrik mühendisî Hasan Hâletten alınabilir. 6 İsteklilerin Ünye Beledivesine müracaatleri ilân olunur. (1251) Kapah zarf usulile eksiltme ilânı Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeye konulan iş Ankara civarında Çubuk barajmda yapılacak gazino inşaatı. Keşif bedeli c75252» lira «55» kuruştur. 2 Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba günü saat «15» te Nafıa Vekâletinde Sular Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumî ve hususî fennî şartnameler, keşif cetveli, silsilei fiat cetveli ve projeyi «3» lira «76» kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «5012» lira «63» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi ve «50» bin lirahk iş yapmış olması lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «536» (1334) Sinir ağrıları, asabî öksürükler, asabî zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesî, baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları gîderir. Günde 2 3 kahve kaşığı. Her eczanaden arayınız. N E R V iN ŞARK İSPENÇİYARÎ LABORATUARI T. A. Ş. Mersin Belediyesinden: 1 Belediye bahçesinm işletmesi beş yıl müddetle kiraya verilecektir. Tahmin edilen yıllık kira bedeli bin liradır. 2 Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince bahçede müstecir tarafmdan 3500 lirahk inşaat yapılacaktır. 3 Şartname ve proje parasız olarak Belediye Fen Müdürlüğünden alınacaktır. 4 Arttırma 23 mart 937 salı günü saat 15 te Belediye dairesinde yapılacaktrr. 5 Arttırma açık olarak yapılacaktır. 6 Muvakkat teminat miktarı 375 liradır. 7 Talibler Ticrret Odasında kayidli olduklarma dair vesika ibraz edereklerdir. (1126) " F E M i L „ TUVALET BEZLERiDiR. Her eczanede bulunur. Türkiye ve umum Balkan hümumetleri için vekili: İŞ Ecza Oeposudur. Bayanların candan arkadaşı: Aybaşlannda kullandıklan •••••••• Eksiltme Ilânı istanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme ve Pazarhk Komisyonundan: Ceket, Pantalon ve Kasket En az En çok Bir takım muhammen fiatı 17 198 205 Ceket, Etek En az En çok 60 62 » » » 16' 1 Üniversite kadm ve erkek müstahdemleri için yerli kumaştan yap tırılacak yukarıda miktarı ve muhammen fiatları yazılı elbiseler 29/3/937 pazartesi günü saat 15 te Rektörlükte toplanacak Komisyonda ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 Şartname kumaş ve harç nümuneleri hergün Rektörlükte görülür. 3 Taliblerin ihale gününe kadar 336 lira muvakkat teminatlarını Üniveriste veznesine vatırmış oimaları ve ihale günü Ticaret Odası vesikasile bu gibi işleri hüsnü suretle ifa ettiğine dair resmî daireden son iki yıl zarf fında almış olduğu bir vesika vermesi lâzımdır. (1416) Nazilli Pamuk Islah İstasyonu Direktörlüğünden: 1 Müessesemiz için (Garvens) markalı ve sekiz inç kutrunda iki aded kompila santrifuj tulumbası; arttırma, eksiltme kanunu hükümleri dairesinde satın almacaktır. Yirmi beygir kuvvetinde motora (akuple) bağlanmış ola caktır. Dört tekerlekli arabası, alastiki ve izole bağlaması emme sepeti, ayar süzgüsü, (Klape) çeşmeli hunisi 6 8 metrelik emici iki hortum ve verici 2 deve boynu ile 3 metrelik iki düz boru ve 8 dane flanş ve iki manumetre gibi bütün teferrüatile birlikte ve komple olacaklardır. Bunlar nihayet 28 mavıs 1937 günü Nazilli şimendifer istasyonunda teslim edilmiş olacaklardır. Teslim ve tesellümü müteakib bedelleri Nazilli Malsandığından tesviye edilecektir. 2 Eksiltme 24 mart 1937 çarşamba günü saat 15 te Nazilli Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile yapılacak, teklif muvafık ve mutedil görüldüğü takdirde ihale edilecektir. Taliblerin kanun hükümlerine uygun olarak hazırlıyacakları Detaylı teklif mektublarmı sözü geçen günde nihayet saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lâzımdır. 3 Muvakkat teminat 250 liradır. 4 Tulumbalar sözü geçen günde teslim olunmadığı takdirde teminat akçesi irat kaydolunacak ve müteahhid 200 lira tazminat verecektir. 5 llân, pul gibi resmî masraflar müteahhide aiddir. 6 Fazla malumat almak istiyenler Nazilli Pamuk Islah İstasyonu Direktörlüğüne müracaat edebilirler. (1422) DAiMON fenerleri Meraklılarına Müjde: 200 ilâ 600 metre ışık voren .^»«..«Ci D Ai MO N fenerleri gelmiştir. iyi ışık almak için yalnız ile İstanbul Üniversitesi Arttırma. Eksiltme ve Pazarhk Komisyonundan: 1 Tıb Fakültesi İkinci Hariciye Hastalıklar Kliniğine alınacak olan ve muhammen bedeli 5558 lira tutan tıbbî alât 29/3/1937 tarihinde Üniversite Rektörlük binasında toplanacak Komisyonda kapah zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 3 u işe aid liste ve şartnameler hergün Rektörlükte görülebilir T&liblerin ilıale saati olan 15 ten bir saat evvel 417 lirahk muvakkat teminat r e tekiıf mektublarile Ticaret Odası vesikalarmı bir zarf içerisinde makbuz mukabfli Rektörlüğe vermig oimaları lâzımdır. (1415) TEDAVÜLDEN ÇEkiLEN PAPANIz" HiÇBft CIHETLE SiZi İLEI^LETMEZ . ONU BAMkfAYA YATIRINI2 HER Tü&LU İZAHATI GiŞELEEIHiZDEN ALINlZ D A İ M O N Pilleri DAİMON Ampullarıni kullanınız v e h e r y e r d e ' ' markasına dikkat D A İ M O N ediniz. feANI^üNINV ALAlEIİCI HAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog