Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Beynelmile! kömür sergisi • JİG11 tSTANBUL CAĞALOGLU S3)fl.' 4011 Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul • Posta frutusu: İstanbul, No 240 Telefon: Başmuharrlr Te evi: 22366. Tahrir heyeti: 24298. tdare ve matbaa tosmı 24299 24290 u m h u ri ye t p het Haşim ] İZM DEVLET SISTEMi Faşizmi ep iyi anlatan kitab 4C0 sayfa 125 kuroş L 17 « rt 1007 y3rŞ3lllD3 İI Mfln 19dl A. Halid Kitab Evi Hatayda silâhlı haydudlar cür'ellerini artırddar İtalyanın Akdeniz Manevralan ve Yanlış tefsîrler Ortalığı kanştıran mesele, ne Almanların kolonileri meselesi, ne de İtalyanların ve diger milletlerîn Akdenizleri meselesidir. Mesele harb ve sulhtan hangisinin tercih olunacağındadır Londra: 13 mart talyan donanması bugünlerde Trablusgarbm Tobruk sahülen açıklarında manevralar yapmağa hazırlanmış bulunuyor. Bu manevraları bizzat takib ebnek iizere Pola harb geınisıle hareket etmiş olan M. Musolini Tobrukta karaya çnkarak Trablusgarbla Bingaziyi birbirine bağladıktan başka garbda Resül'acir burnunda Tunus hududuna ve şarkta Sülüm limanı ilerilerinde Mısır hududuna kadar bütün sahil boyunca 1900 kılometro imtidadmda uzatılmış olan yolu törenle açacak ve bu vesıle ile o yol üzerinde Mısır hududuna kadar bir seyahat ta yapmış olacaktır. Duçe'nin gerek deniz manevralan ve gerek kara seyahatleri için iki hafta kadar sürecek olan bu seyahatinin yeni Italyan împaratorluğu hesabına büyücek bir tezahür teşkil edeceği Romada dahi saklanmıyor, açık söyleniyor. Bununla beraber hâdisenin birinci derecede Ingiliz efkârını ve ona tebaan knsmen de Fransız efkârını sinirlendirmekten hâli kalmadığı görülmektedir. Her iki memlekette M. Musolini'nin bu hareketi son İngiliz silâhlanmasına karşı bir nümayiş sayıhyor. Denebihr ki Akdenize mütealhk olarak İngiltere ıle Italya arasmda akdedilmiş olan centılmen itilâfı bugünlerde bütün bütün suya düşmemiş olsa bıle ku\vetinden çok kaybetmiş ve sular yeniden bulanmıştır. Vaziyet tekrar Akdenizle alâkadar devletlerin ehemmiyetle takib edecekleri bir mahiyet kazanmıştır. Her manevranın askerî ve binaenaleyh siyasî bir mahiyeti haiz olacağı zaten pek tabiî birşeydir. Fransız donanması Atlantıkteki manevralannı yaparken bu işin ayni zamanda mevcud ve muhtemel siyasî vaziyetlere karşı bir tezahür teşkil etmemiş olduğunu kimse iddia edemez. îngiliz donanmasınm gene Atlantıkte ve Cebelüttarık açıklannda yapmakta olduğu manevralarda teknik tecrübelerin hemen yanıbaşmda siyasî kuvvet tezahürleri bulunduğu gızli kapaklı birşey değildir. Italyan matbuatı bu noktai nazardan hareket ederek: Başka devletlerin manevralan tabiî görülüyor da neden İtalyanın manevralan fevkalâde bir iş sayılarak dedikoduyu mucib oluyor? Diye şikâyet ediyor. Hakikati halde kabahat yalnız İtalyada olmaktan ziyade Avrupa işlerinin hâlâ mı hâlâ kararsızhktan bir türlü kurtulamamasındadır. Herkesin gözü önünde cereyan etmekte olan bir hâdisedir ki kendi dahilî harbile meşgul olduğu söylenilen İspanyada bir taraftan İtalyan ve Alman, diğer taraftan Rus ve Fransız kuvvetleri (gönüllüleri!) harbetmekte bıdunuyorlar. îspanya işlerine kanşmamak için bu maksadla vücude getirilmiş olan komitenin ve oraya iştirak etmiş olan devletlerin harıl harıl çalışmalanna rağmen General Franco'nun son muvaffakiyetli hareketlerinde bilhassa İtalyan kuvvetlerinin amil olduğu ifade olunup dunıyor. Henüz bu İspanya işinin hangi neticede karar kılacağı belli değildir. Aziz bir misafir aramızda lurk koylerının suruleri gasbediliyor Vatanî partisine mensub bazı kimseler Bayır, Bucak ve Hazine nahiyelerine giderek Türkler aleyhinde propagandaya başladılar İ Geçen kargaşahklar esnastnda Antakya sokaklannda dolaşan bir zırhlı otomobu Lâzkiye 16 (Hususî) Buraya gelen haberler müsellâh bazı şahısların Bodurşu köyü civarmda dolaştıklannı bildırmektedir. Silâhlı şahıslann şimdiki icraatı köylüye aid sürülere musallat olmaktır. Kendılerinin Türklere karşı tatbik edılmek istenen tethiş hareketinin ilk unsurlan olduğu anlaşılıyor. Aralannda halkı ifsada çalışan Şeyh Ahmed isminde bir yobaz da vardır. Gaspedilen sü rülerinden dolayı şikâyette bulunan köylArkan Sa. 7 sütun 3 te] Dost Romanya Hancıye Nazırı Antonesco' nun §ehrimize muvasalatından ve Taksım abıdesıne çelenk koyuşundan intibalar «Biriken para» dan çıkan dava İzmitteki muhakemede dün Vali bizzat hazîr bulundu ve şiddetli münakaşalar oldu İzmit 16 (Hususî) Vali Muhid din Üstündağ ve Hüseyin Cahid davasına bugün de devam edildi. Muhakeme salonu hıncahmc dolmuştu. Oturacak yer yoktu. Bu arada kadmlar, genc kızlar, zabitler ve müneyver gencler vardı. Vali Muhiddm Üstündağ bizzat gelmişti. Avukatları Ahmed Refık, Faruk, Belediye avukatı Hâmid Naznn, Son Posta avukatı Esad, Kurun Avukatı îrfan Emin, Hüseyin Cahid ve Enis Tahsin muhakemede hazırdılar. Vali Muhıddın Üstündağ, büyük bir heyecan ve hararetle davasmı şöyle teşrih etti: « İlk evvel nazarı dikkatinizi şu noktaya çekmek isterim. Aleyhime bir dava mevzuu ittıhaz edilmiş olan neşri Vali Muhıddın Ustundağ . Huseyın Cahid [Arkast Sa. 4 sütun 4 te~\ davasına bakan İzmit ceza hâkımi Kemal ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııııııııııımııııınıı Demir ve çelik ; sanayiimiz Temelatma merasimini nisan ortasında bizzat Başvekilimiz yapacak Ankara 16 (Tclefonla) De ' mir ve çelik fabrikalarımızın inşa hazırlıklanna devam edıliyor. Temel atma merasiminin, nisanın ortasına doğru yapılacağı tahmin edılmektedir. Büyük fabrikanm temeltaşını Başbakan îsmet İnönünün kendi ellerile koymalan kuvvetle muhtemeldir. Demir ve çelik fabrikalarımızı teşkil eden mımtelif kısımlar, muayyen bir program dahilinde tedricen faaliyete sevkedilecek ve fabrikalar, heyeti umumiyesile 1939 senesi başlarında işlemiş olacaktır. Yıllık mamulâtı 200 bin ton kadar mamul demir ve çelik zırh millî piyasamızm ihtiyacınm mühim bir kısmını karşı lıyacaktır. M. Antonesco şehrimizde Dost memleket Hariciye Nazırı dün geldi Heyet merasimle karşılandı ve karşılıklı ziyaretler yapıldı. Aziz misafirimiz akşam üzeri Ankaraya hareket etti Aziz misafirimiz Romanya Hariciye Nazın Victor Antonesco ile refikası, beraberlerinde Romanya Hariciye Neza reri siyasî işler müdürii orta elçi Cretzeano ile hususî kalem müdürii tonida olduğu halde dün saat 14 te Regele Karol vapurile İstanbul a gelmişlerdir. Mrsafirler, Rımıen ve Türk bayrak larile donatılmış olan Galata nhtımmda İstanbul Vali muavini Hüdai, İstanbul Kumandanı General Halis, Hariciye Vekâleti hususî kalem müdürii, İstanbul Emnıyet Müdürü, Romanya elçisi Telemaque, Romanya konsolosu Gretzu, Rumen ataşemilıteri, elçilik ve konsolosluk erkânı, Yunan konsolosu Gofas, Yugoslavya konsolosu Vukotiç, Çekoslovak konsolosu doktor Gregori, Rumen kolonisi ve gazeteciler tarafından karşılan mışlardır. Mızıka, Rumen marşile İstiklArkası Sa. 7 sütun 4 ie] 16 martın aziz şehidleri Garb misakı suya düşüyor Dün Eyübdeki şehidlikte büyük merasim yapıldı Yataklarmda uyurken kahpece şehîd edilen bu kahramanların hatıraları göz yaşlarile anıldı Italya da Fransız Sovyet paktınm ilgasını istiyor Londra 16 (A. A.) İtalyamn garb misakı hakkmdaki cevabmda Fransız Sovyet misakına karşı esaslı iti razlar serdedilmek te olduğu ve bu ce vabın mezkur misakı Locarno sistemile kabili telif bulmadıYvon Delbos ğı söylenilmektedir. Öğrenildiğine göre, gerek Roma ve gerek Berlin, Fransız Sovyet misakında münderiç olan otomatik karşılıklı yar dım maddesinin ilga edilmesi lâzım gel[Arkası Sa. 7 sütun 5 te] Aziz misafırimız, Cumhurıyet abıdesi onunde... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııılH Italya 12 adalardaki siyasetini değiştîrdi Adalar halkına ve bilhassa Rum ahaliye geniş haklar veriliyor YUNUS NADI Türkkuşu filosu Dün Eskişehir yolile Ankaraya avdet etti Ankara 16 (Telefonla) Bu sabah onu on beş geçe İstanbuldan hareket eden Tıirkkuşu filosu Eskişehire uğramış, 16 mart şehidleri için dün Eyubde yapılan merasimden intibalar Rodos adasından bir manzara oradan 3,45 te hareketle şehrimize gel16 mart şehidleri için her *ene yapıl pılmıştır. Merasimde şehir namına, Bele miştir. îskenderiye, mart (Hususî) Mı tinde husule gelen değişiklikle meşgul olması mutad olan merasim dün de Eyüb diye meclisi azasmdan Avni Yağız, viZekinin idaresindeki filoda bulunan sırda Yunan lisanile çıkan bütün gazete maktadırlar. Yunanca gazetelerin bu melArkası Sa. 6 sütun 5 te\ şehidlığinde binlerce halkın huzurile ya[Arkası Sa. 7 sütun S te\ İArkası Sa. 7 sutun 4 te\ ler bugünlerde Onikiadanın idarî vaziye İArkası Sa. 7 sütun 3 te] İÇ SAHİFELERDE 3 iincüde: Felsefeye dair Mehmed Kara Hasan 5 incide : Fikirler Doktor Behçet Sabit 9 ncıda : Spor haberleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog