Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

B K S ANKARA Beynelmilel kömUr sergisi UnilÇUflCU .in Sflyi! 40İU umhuriyet İSTANBUL CAĞALOĞLÜ Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, İstanbul Posta fcntasu: tstanbul, No 246 . « y . 1 f l q 7 oflll İ0 Mdll Ibul Telefon: Ba^muharrir ve evl: 22366. Tahriı heyeü: 2429a tdare ve matbaa tasmı 24299 • 24290 V O Plqn ve ilkokul öğretme Lâtif Erenel Hasan Bedrejdfe Ilkokfcl öğretmenlerinin hakaikî bir yardımcısıdır. ÖRNEKL 1, 2, 3 Uncii sınıflar çıktı. Tanesi 75, cildü 100 Ahmed Halid Kitabevi Hava ordumuz mütemadiyen genc unsurlar kazanıyor Hava bayramının Büyük mânası Türk milleti havacıhğın ehemmiyetini anlamıştır ve anladığını da pazar günkü hava bayramma, görülmemiş bir şekilde iştirak etmekle ispat etmiştir azar günkü bayram, Istanbulda yapılan ilk hal'k hava bayramı oldu. Çünkü Istanbul halkmdan yüz bin kişi, o ılık bahar günüiKİe, Yeşilköydekı uçuş meydanını dqkhırdu. Bu yerlerin, büyük ordular göımQg olsa bıle, hiçbir zaman böyle bir kalabalık halk kütlesi görmedığini iddia etmek yanhş olmaz. Yeşılköy kıılan, pazar günü, tayyareciliğin ilk yıllannda büyük Avrupa payıtahtlannın tayyare uçuş meydanlannda görülen hey«canlı hali yaşadı. O zaman, ilk hava kahramanlan uçarken, meselâ Paris halkı, uçuşları seyretmek için kâmilen kırlara dökülürdü; bu gibi toplantıîara havacılık veya tayyare mitingleri derlerdi. Tayyareciliğin süratle teraıkki ve inkişafmda, bütün garb memleketlerinde, halkın göklere hâkim olmağa çalışanları görmek ve alkışlamak için göeterdiği büyük alâka ve sonsuz heyecanın da azim tesiri olmuştur. Lindberg, tekbaşma, Amerikadan kalkıp bir hamlede Parise geldiği zaman, Bourget hava limanmda, bir mılyon kişi, omı saatlerce beilcraişti. Eski bir söz vardır: Marifet iltifata tâbidir. Müşterisiz meta zayidîr. Bu, havacılık için de bir hakikatrir. Onun içındir ki 1935 mayısında Başvekil İsmet Inönü, Türkiye havacüığma yeni bir can vermek istediği zaman yazdıgımız yazılarda, evvelâ, memlekette bir havacılık havası yarabnak, bir havacılık aşkı uyandırmak lâznn geldiğini, bunun için de tayyare resmigeçidleri, Türkiye devri gibi uçuş müsabakalan, muhteşem havacılık bayramlan yapılması icab ettiğini söylemiştîk. Türk Hava Kurumile Türk Kuşu bu havayı yaratmağa, bu aşkı uyandırmağa çalıştılar. Pazar günkü bayram, o havanın estiğini, bu aşkm uyandığını göstermiştir ki bütün îstanbulu ayaklandıran o tezahürün asıl kıymet ve ehemmiyeti, işte buradadır. Beş altı yıl evvel, Amerikadan kalbp bir hamlede îstanbula gelmek suretile, müstakim hat üzerinde en uzun mesafe rökorunu kıran ıki Amerikalı tayyareci, Bordman ile Polando, bir yaz günü Yeşilköye indikleri zaman, kendilerini ancak 30 kişi karşılamışn. Evvelki gün ise, mahdud plânö'rle uçma ve paraşütle atlama hareketlerini görmek için, ayni YeIilköyde yüz bin kişi toplanmtşb. Havacılıgm, halk kütlelerinin ruhunda büyük bir heyecan uyandırdığma bundan büyük bir delil mi olur? Aziz misafirımiz Antonesco bugün İstanbula geliyor Dost Romanya Hariciye Nazırı akşam Ankaraya hareket edecek ATATÜRKÛ DİNLERKEN Cevad Paşa, Büyük Şefe sormuştu: Yüzlerce Harbiyeli tayyareci yetişiyor Ankarada muntazam tedrisat basladı Harbiye birinci, ikinci sınıfından ayrılan talebeler haf tada 4 gün tatbikat görüyor 1 1 1 hakkında iki hatıra •• ^ Diger talebelere de ayrıca kwrr* r açıldı Antonesco bugün saat 14 te Romanya vapurile şehrimize gelecektır. Güzide misafirimiz Galata rıhtmunda Hariciye Vekâleti kalemi mahsus müdürü, proto kol unrum müdürlüğU mümessili, lstan bul Valisi Romanya elçisi Telemaque, Romanya konsolosu Gretzu ile Rumen kolonisi tarafından karşılanacaktır. Yüksek misafıriıniz Perapalas otelin[Arkası Sa. 4 sütun 3 tej « Bîrşey mi yapacaksm Kemal?» Büyük Şef cevab vermişti: « Evet Paşam birşey yapacağım ve Romanya Harictye Nazırı Vıctor Antonesco muhakkak muvaffak Romanya Hariciye Nazın Victor olacağız!» [Türk Tarih Kurama Belleteninin birinci numarast çıkmtşttr. Bu \sayıdan Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı Bayan Afetin Gerilla Hakkında Iki Hatıra başltkh mühim yaztnnı aynen iktibas ediyoruz] 1 II încî Abdülnamid devri... Istanbulı Harb Akademisinde bir zabit, Henüz yirmi yaşında... Onun hususiyetlerinden biri: O, kendisinde bir takını mana ve mahiyetini he[Arkası Sa, 6 sütun 4 tei Hava zabiti j/e:.*<.ct v genc Har iz tatbikat esnasmda mına aynlmış olan yüzlerce genc, naftacfa dört gün, Harbiye mektebi civanndaki sahada havacılık derslerini takibe başladılar. Bu dersler için, mekteb emrine Türkkuşu tarafından müteaddid plânörler ve muallimler verilmiştir. [Arkasi Sa. 5 sütun 4 tei Ankara 15 (Telefonla) Genel Kurmay başkanlıgının, her yıl Türk ordusuna, yeniden birkaç yüz hava subayı kazandıracak olan son karan, büyük ehemmiyetine uygun bir hız ve heyecanla tatbik sahasındadır. Harbiye mektebinin birinci ve ikinci sınıflanndan, hava kısj Balkan Antantı iktısad konse)â Heyetimiz dün akşam Yunanistana gitti 'AMtürk erkâmharl} yüzbasım Ankara Kömür sergîsi Bütün firmaların iştirakini temin için küşad tarihi 23 nisana kaldı Ankara 15 (Telefonla) Mühim | ecnebi firmaların, yolda olan teşhir malzemesi vaktinde yetişemiyeceğinden dolayı, beynelmilel kömür sergisinin tehiri yolundaki müracaatleri, Vekâletçe tervic edıldi. Serginin kat'î açılış tarihi 23 nisan olarak tesbit olunmuştur. Beynelmilel sergi, mühim turizm hareketlerine de vesile olacağmdan, Ankaranın en güzel mev simine tesadüf ettirilmesi, aynca faydalı görülüyor. Zıyaretçi kafıleleri tertibi ile meşgul olan acentalardan bir çoklan da son karardan memnumyet beyan etmiş lerdır. Sergiyi ziyaret edeceklerin, An karada, kalacak yer bulabilmeleri içm de hususî surette çalışıhyor. Mevcud otel ler kâfi gelmiyeceğinden, büyük bir iki müessese ve mektebin de misafirlere tahsisi düşünülmektedir. Diğer taraftan, Devlet Demiryolları nezdmde, serginin [Arkası Sa. 4 sütun 5 tei ııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııııııııııı ıııtıııııııııııııııııı Müzeye dikilen Atatürk ' Dış iîcaretimîz • > Tükofis umumî müdürö büstü merasimle açıldı son vazdyeti izah ediyor Merasimde güzide bir davetli kütlesi hazır bulundu, dün tarihi paralar salonu da açıldı Yunanistana gıden heyetın reısi Hasan Saka Turkofts Umumî Muduru Bürhan Zıhni Balkan Antantı tktısadî Konseyine iştirak edecek olan murahhaslarımız, Hasan Sakanın riyasetınde, dün akşam Loıd Trıyestino vapurile Yunanistana hareket etmişlerdir. Martm 18 inci günü Atinada top lanacak olan Balkan Antantı Iktı sad Konseyı, son 6 ay zarfında ihzarî çalışmalardan sonra, bankaalık, tu rızm, gemi seyrüsefi, demiryolu müna[Arkası Sa. 1 sütun 3 tei Sergı bınasından bir gorunuş ııııııııııııııııııııııııııı ınıııııııııııııınııııiınıııııııııııııııııııı Sovyet Rusyada, Fransada, îngilterede, İtalyada beş altı yüz askerî tayyarenin iştirakile yapılan büyük hava resmigeçidlerinin bizim mıkyasımızla bir eşi meselâ yüz tayyare ile Yeşilköyde yapılmış olsaydı, halkm sevinc ve heyecandan ne hale geleceğini tasavvur edebilirsiniz. O zaman, muhakkak ki bütün İstanbul, Bakırköyle Yeşilköy arasındaSalamanca 15 ki sahaya dolacak ve bu kuvvetli hava (A.A.) Bu saordusunu, gökteki tayyarelerden işitilecek kadar şiddetle, heyecanla alkışlıyacaktı. bah neşredilen resmî bir tebligde milisle Başka memleketlerde yapılan hava rin Guadalajara bayramlan, elbette sade benzin yakmak cephesindeki mu ve yalnız hava ordusunun satvetini göskabil taamızlarının termek için yapılmaz. Bunlann bütün kâffesinin püskür AB1DÎN DAVER tülmüş olduğu be [Arkasi Sa. 3 sktun 3 tei yan olunmaktadır. Ihtilâlcîler bir haftada 23 kasaba zaptettiler Tayyareci Lindberg Türkiyeden geçiyor Meşhur tayyareci perşembeye Istanbulda olacak Yukartda Ataturk bustu Vali muavtni Hudaî tarafından açüırken, solda tüst, aşağtda yeni açuan paralar köleksıyonu üzerinde mutehassts; bir genc ktzımıza izahat veriyor rstanbul Müzeleri Umum Müdürlüğü mesi ve eski paralara aid bir galerinin atarafından hazırlanan ve müıze heykel çrlnıa merasimleri dün yapılmıştır. Meratraşı Zühdü tarafından yapılan Atatür simde İstanbul Valisini temsil«n Vali [Arkası Sa. 4 sutun 1 dei kün bronzdan büstünün müzeye rekzedilınHitnınıııuıııınııııııııııııııtımnınıııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiM Moskovada çıkan Izvestiya gazetesi, General Franco galib geldiği takdirde arkasından bir dünya harbi kopacağını muhakkak sayıyor Müthiş rakamlar Bir Amerikalı mütehassısın hazırladıği rapora göre Sovyetlerin 7500, Almanyanın 5500 harb tayyaresi varmış Jarama cephesin de Frankist kuvvet İÇ SAHİFELERDE ler, dört kilometro 5 incide : Plânör nasıl uçar? ilerlemişlerdir. A. D. Hükumetçilerin Sonuna kadar harb! birçok tayyaresi dü6 ncıda : Türkçe bilmiyen Türkler şürülmüştür. General Franco ve Almanyanın Burgos Buyuh Kandemir Milislerin Oviedo Elçısi General Faupel 7 ncide : Komşu yurdlarda olup bi ve Cordoue cephe tenler lerindeki taarruzlan püskürtülmüştür. «Guadalajara cephesindeki taarruzun Muharrem Feyzi Togay Radyo istasyonu, geceyansı aşağıdaki bidayetindenberi ileri harekâtımız inkıtaa tebligde bulunmuştur; lArkast Sa. 4 sütw\ 4 tei Lindberg ve karıst tayyarecı kıyafetıle Ankara 15 (Telefonla) Meşhur tayyareci Lindberg, yanında kansı olduğu halde tayyaresile ayın 18 incı perşembe günü memleketimizden geçecekBir Alman denız tayyare len fılosu uçuş esnasmda. tir. Lindberg Adanada Hava Gümrük Vaşinston 15 (A.A.) Millî hava muhtelif memleketlerin hav!k kı^vvetleri meydanmda yere inecek, alelusul gümcılığın inkişafı cemiyeti kâribi William hakkında bir rapor neşrebnf^k» Bu ra rük muamelesini yaptırdıktan sonra LArkası Sa. l sutun 2 de] ' Enyart Avrupadan avdet ettıkten sonra Urkası 3 tej
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog