Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

Beynelmilel kömür sergisi n v ı iönn UnUÇlllICll yil Sayiî 40US umhuri Nüzhet Ha 4 İTALYA E D E B İ Y/&Tf Büyük ve kıymetli Tanesi 160 kuruş D«T«f4nPİ 1R Mort 1007 rdZanBSI 10 ffldn İ3Ûİ ' ^ İSTANBUL CAĞALOĞLU Telgraf ve meKub adred: Cumnurlyet. fstanbul Posta kutusu: tstanbffl, No 248 A. Halid Kitabevi "• ^J*l*yiaî"Telefon: Başmuharrtr ve evl: 22366. Tahrlr beyeti: 24298. İdare ve matbaa tasnı 24299 24290 Genc paraşutçulerden Yıldız, Hüseyin ve Hikmet uçmadan evvel Paraşütçulerimizden bm ınerken Yere inen paraşutçuleri kucaklamak üzere koşan gencler Avrupanın Derdi: İtimadsızlık A vrupa sulhunu korumak için yeni bir garb misakı yapılması etrafmda diplomasi yollarile cereyan eden müzakereler Almanya ve Italyanın, İngiltereye verdıkleri son cevabla birdenbire gene günün meselesi oldu; hem de en mühim meselesi... îngiliz gazetelerinin verdikleri malumata göre, Almanya ile ltalyanm notalan, Sovyetler Bırlıği ile Lehistanı, büyük Avrupa devletleri manzumesinden çıkarmak gayesini takib etmektedir ve Almanya, yeni bir garb misakı yapmak İçin, Sovyet Fransız paktının feshini istemektedir. Fransız gazeteleri de, Almanya ve îtalyanın, Büyük Harbden evvel, dıivelı muazzama denilen îngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Avusturya Macaristan ve İtalyarun yerine, yalnız îngiltere, Fransa, Almaoya ve îtalyadan mürekkeb yeni bir büyük devletler manzumesi kurmağı ve Avrupanın bütün arazi ve siyaset meselelerini bu dört devlete hallettirmeği hedef ittihaz ettıklerini yazıyorlar. Almanyanm, bu teklifleri yeni değildir; hele bir garb misakı akdi için, Sovyet Fransız paktının feshini eskidenberi şart koşmaktadır. Fransa ise, bu teklifı kabule yanaşmamaktadır. Gerçi, Fransada Sovyet Rusya ittifakına aleyhtar olanlar, bu paktm Almanya ile anlaşmaya mâni olduğunu Hidia etmekte iseler de, diğer kuvvetli bir zümre de, paktm Iüzumunu kuvvetle müdafaa ediyorlar. Fransız Sovyet paktına taraftar olanlar, Almanyanm, paktm feshi hakkındaki teklifini, Fransayı Sovyet Rusyadan ayırmağa matuf bir manevra telâkki ederek Hitler Almanyasmm samimiyetine inanmıyorlar. Böyle düşünenlerin fikirleri, şöyle hulâsa edilebilir: Turkkuşunun genc paraşutçuleri atladikları tayyarenin onunde «Almanya, hem şarkta, hem garbda Türkkuşunun tertib etmiş olduğu ha programa göre bayramın saat 11 de baş ler, otobüsler ve otomobiller on binlerce fcüyük bir harbi zaferle bitirebilecek kud va baytramı, dün Yeşilköyde muazzam laması lâzım geldığı halde halk sabahm kişiyi Yeşilköye nakletmeğe başlamıştır. rette değildir. Fransız Sovyet paktı tezahüratla kutlulanmıştır. Hazırlanan çok erken saatlerinde yola çıkmış, tren [Arkast Sa. 6 sütun 1 de] mevcudken, böyle iki cepheli bir harbe girişmek çok tehlikeli bir talih oyunu neticesi çok şüpheli bir kumar olur. Onun için, Almanyanm evvelâ, iki müttefik birbirinden ayırması lâzımdır. Böyle bir aynlık vukua gelince, Almanya, evvelâ, şarkta bir harb açarak Çekoslovakyaya ve Sovyet Rusyaya karşı muzaffer olmağa çalışacakhr. Çekoslovakyayı ortadan kaldırdıktan ve Sovyet Rusyadan da Ukraynayı ahp kuvvetlendikten sonra, yeni bir harbe hazırlanacak ve bu de Dünkü bin kişi hazır bulundu Milletimizdeki büyük havacılık aşkı Gülünc bir akıl hocası! Haile Selâsiye, Suriyeli Hava bayrammda 100 Barudiye ders veriyor 0 da, sabık Habeş Imparatoruna verdiği cevabda, Türkler uzlaşmazlarsa döğüşürüz; diyor... Yavaş gel! 2 Mart 1937 tarihli <Elkabes> gazetesi Habeş İmparatorunun Fahri el Barudi'ye gönderdiği mektubun metnini ^eşretmektedir. Necaşi, bu mektubu Suriye ulusuna bir nasihat olarak yazdığıru söylemektedir. Haile Selâsiye, görüşlerine göre, faşist rejıminin bütün haklan ve arsıulusal muahedeleri nasıl çiğnediğini ve asil bir İmparatorluğu ortadan nasıl kaldırmış olduğunu izah etmi§ ve demiştir ki: «Habeşistan faciası başkalarına iyi bir ders teşkıl etmelidir. Korkuyorum ki İskenderun faciası da bir mütemmim ders teşkil edecektir. Uluslar Sosyetesi, Türklerin arzularını yerine getirmiştir. Zaten Uluslar Sosyetesinin prensiplari keyfî istek ve arzulara tâbidir. Hitler, Versay muahedesini çiğnediği zaman, Uluslar Sosyetesi, İskenderun kahramaImparatorlar imparatorunun tahtından nı Tevfik Rüştü Arasm riyaseti altmda düştukten sonra siyaset tellâllığına başbyan [Arkası Sa. 7 sütun 6 da] Haile Selâsiye Genç plânörcülerin yaptıkları muvaffakiyetlî uçuşlar ve atlayışlar takdirle seyredildi Şehrin bütün nakil vasıtaları Yeşilköye yolcu taşıdığı halde, vesaitin kâfi gelmemesinden 100 bin kiiş de bayrama iştirak edemedi Pariste sukutu hayal Alman ve Italyan cevabları Fransada da menfi bir şekilde karşılandı Roma 14 (A.A.) Salâhiyettar mehafilde beyan olunduğuna göre, 1 teşrinisani tarihli İngiliz notasma İtalyarun bu kere verdiği nota, dahi, Ren meselesine dair İngilizlerin üç ve Fransızlann da iki notası daha evvelce ne§redilmemiş olduğundan, neşjedilmiyecektir. Maamafıh notanın muhteviyatı hakkmda bazı tasrihatta bulunulmaktadır. Italya, eski Lokarno paktının ana hatla rı üzerinde yeni bir garb paktı yapmaga amadedir. Çünkü eski Lokarno itiraz kabul etmez hizmetler yapmıştır. Ancak [Arkast Sa. 7 sütun 5 te\ ııııııııııiıtıııınıııııııiiiı IIIIIIIMIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIMlllllllllllirilMllllllllllMIIIIIIMIIIIIllllllllll Katalonya da Madrid ile teşriki mesai ediyor İran Şahinşahmm doğum günleri Bugün Iran konsolosValencia civarında da isyan çıktığı bildiriliyor. hanesinde bir kabul resmi yapılacak Barselon elektrik fabrikası bombardıman edildi Mussolini Bingazi mıntakasında geziyor Bir İtalyan gazetesi, Mısır hududuna kadar yapılan yolun Mısır aleyhine sevkülceyşî bir maksadla inşa edildiği iddialarını tekzib ediyor ABIDtN DAVER lArkast Sa. 7 sütun 4 te~\ IÇ SAHIFELERDE 3 üncüde: Müzemizde yeni daire açılıyor Kandemir 4 üncüde: Kayseri mektublan Sahir Özel 5 incide : Plânör nasıl uçar? A.D. 6 ncıda: Tarihî musahabe M. Turhan Tan En büyük harb tehlikesi İngiltere kendisine denizde meydaaı okunmasına asla tahammül edemez (7 îıci sahifemizde) Madrid cephesînde ihtüalci kuvvetlerden tir müfreze hücum halinde İran Şahınsahı S. M. Rıza Pehleıı Madrid 14 (A.A.) Hükumet ta Tebliğde ilâveten deniliyor ki: Mussolim'nin gezmekte olduğu yerlerden Trablusgarbde bir akşam manzarası Bugün, dost ve kardeş İranm kurtaraftarları, müdafaa meclisinin saat 22 de «Bugünkü gün, cumhuriyet kuvvetleri rıcısı Şahinşah Rıza Pehlevinin doğdukBingazi 14 (A.A.) Duçe, kızlar kayı ziyaret etmiştir. Bu mıntakada yerneşredilen bir tebliğine göre, dün Gua için bir şeref günü olmuştur. mektebinin küşad resmini yaptıktan son leşmiş olan Sicilyah, Kalabrya'h ve Poudalajara cephesinde Trijueque*i istirdad Trijueque elimize düşmüştür, bundan ları güne musadiftir. lArkast Sa. 7 sütun 5 £e] ra Derne ile Bingazi arasındaki mıntalArkası Sa. 5 sütun 4 tej etmişjerdir. lArkası Sa. 7 sutun 2 de]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog