Bugünden 1930'a 5,475,875 adet makaleKatalog


«
»

Beynelmilel kömür sergisi cnQ İSTANBUE CAĞALOĞLU S3]fl! 4uUo Telgraf ve mektub adresl: Cumtmrlyet, tstanbul Posta kutusn: tstanbül, No 246 Telefon: Başmuharrlr Te evl: 22368. Tahriı heyeti: 34298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 umhuriyet Pazar 14 Mart 1937 STEP (Serseriler MAKSİtyİ Çeviren: MifğTT&A NİHAD Fiah 50 kuruş REMZİ KtTABEVİ Filo Karadenizden döndü HAVA BAYRAMI Hava filomuz bugün Yeşil köyde uçuşlar yapacak Trenler ve otobüsler yolcuları yarı fiatla taşıyacaklar. Dün sabah şehrimizde hafif geçen bir plânörkazası oldu Bir müddettır Karadenizde manevralar yapan donanmamız evvelki akşam avdet etmiş, evvelâ Büyükdereye, sonra Adalara giderek demirlemiştir. Resmimiz manevradan avdet edien filodan bir kısmım yaptıkları manevra esnasında göstennektedir. Diğer resimler 6 ncı sahifemizdedir. ihracat ticaretimizde Büyük bir inkılâb: Standardizasyon Iktısad Vekâletinin standardizasyon işini tatbik etmesi, Türkiyenin haricî ticareti için büyük ve meşkur bir inkılâb olacaktır Cenevre müzakerleri hararetli safhada nkarada bir üzüm kongresi toplandı. Kuru üzüm, en mühim ıhracat mahsullerimızden biri olduğu için, onu daha iyi yetiştirmek, daha iyi hazırlamak ve daha iyi satmak çarelerirti araştırmak gayesile bir kongre Cenevre 13 (A.A.) Anadolu Atoplanması elbette ki çok faydalıdır. Kongrenın açılış merasiminde İktısad jansmm hususî muhabiri bildiriyor: Komite Türk projesinin ilk tetkikini Vekıli Celâl Bayar, yalnız kuru üzüm bitirdi. Bu sahada cereyan eden müzamahsulümüzü değil; bütün ihracat mallanmızı alâkadar eden mühım bir nutuk kere, izah, tenvir ve fıkir teatisi hududueöylemiş, standardizasyon üzerinde e nu geçmedıği için, çok şiddetli münakaşalara rağmen, hiçbir meselede henüz kahemmiyetle durarak demiştir ki: rar verilmiş değildir. «Memleket için, millî ekopnomi için Komite yeniden Sancağa ilhakua ismaddı menfaat getirecek faydalı bir yol tediğimiz üç nahiye ile İskenderun limanı hulunduğuna kanaat ettiğimiz içindir ki ve mahallî polis ve jandarma kuvvetleri standardizasyon işine ehemmiyet verdik hakkmda müşahidlerin malumatım din ve vereceğiz. Mahsullerimizin en mühimlemiştir. Para, gümrük, ekalliyetler, as Antakyada bir Türk evinde dalgalanan lerinden işe başhyarak bu yolda ilerliyeHatay bayrağı kerlikten tecrid ve mahallî polis meseleceğiz. Bugün çekirdeksiz kuru üziimii leri hakkmda Türk Fransız mütehassıs gün bir mukabil proje esaslan metari tevele almamızın sebebi, bu nevi üzüm/enlann iştirakile Cemiyeti Akvam müte di etmiş ve komite tarafindan bu sabah mizin, biran evvel tiplerinin resmen tesbit hassıs dairelerinin yardımile teknik hazır gözden geçirilmiştir. edilmesinde alâkadarlar için de, millî lıklar yaplryor. Fransız mütehassısı bu [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] ekonomimiz için de ehemmiyetli ve madııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııınııııııııiiiııııııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIH dı bir menfaat görmüş bulunmamızdır.» Standardizasyon gibi ecnebi bir kelime ile karşımıza çıkan yeni ekonomi işinin pek büyük olan ehemmiyetini, münevver ihracat tacirlerimize uzunuzadıya anlatmağa, elbette, lüzum yoktur. Onlar, standardizasyonun manasını ve ehemmiyetini pek iyi kavramışlardır. Fakat, İktısad Vekilimizin güzel nutkunda bu kadar mühim bir yer verdiği bu işi, bizim de tekrar mevzuu bahsetmemiz ve bir iki misal gerinnemiz faydadan hâli değildir. Hatayda çevrilmek istenen dolablar İki taraf arasmda çok şiddetli münakaşalar Maarif Vekili genc eczacılar arasında oluyor. Fransızlar da bir mukabil proje teklif ettiler. Müşahidler dinlendi Parkotelde yapılan çayda Saffet Ankan genclere mühım ogüdler verdı • •1 • •• v •• 11 1* Komite Türk projesinin ilk tedkikini bitirdi Dün Gulhane Parktna inen plânor ndkledilirken, yukanda solda, bugünkü bayrama iştirak edecek plânörlerimizden birisi Fen fajriiltesi Exzaa mektebi son sıruf talebeleri dün Park otelde profesörleri gerefine bir veda çayı vermışlerddr. TopJanüya davet edilmif olan Kültiir Ba kanı Saffe* Ankan yaıunda yüksek tedrisat umum müdür vekili Cevad olduğu halde eğlenceye gelmiş ve genckr laraiından hararetle karşılammştır. [Arkası Sa. 7 sütun 4 te] Gülhane Parkına ınen plânor ağaclar arasında Hava bayTamı bugün saat 11 de Ye her türlii istirahatinin temin edilmesi için jirköy hava meydarunda yapılacakbr. bütün tedbirler almmışhr. Bayramın çok güzel olması ve halkm [Arkası Sa. 5 sütun 4 te] ııııııııınııtııııınıııııııuııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııınınıııııııııııılıııııııııııııııııııınııınınınııııııııııııııııııııııınııııııııııııınıNmnıı Türkiye Irak ticarî münasebatı Irak Ticaret Umum Müdürü vaziyeti anlatıyor Evvelkî akşam Toros ekspreslle şehrimize gelen dost Irakın Ticaret Umum Müdürü Abdülilâh Hâfız dün akşamki Avrupa ekspresile Parise git miştir. Kendisile görüşen bir arkadaşımıza Abdülilâh Hâfız şunlan söyle Abdülilâh Hdfız miştir: « On yedi senedenberi Türkiyeyi ve tahsilimi yaptığım îstanbulu göremernişrin. 1937 Paris sergisinde hazırlanan lArkası Sa. 5 sütun 3 ie] Almanyanın cevabı Berlin, bir garb misakı akdi için ağır şartlar ileri sürdü İngiliz gazeteleri Almanyanın, Rusya ve Polonyanın büyük devletler arasından çıkarılmasını, Rus Fransız paktınm feshini istediğini yazıyorlar Uzüm kongresi işini bitirerek dağıldı Verilen veda çaymda Başvekil, Meclis Reisi ve bütün vekiller hazır bulundular Kongrede verilen mühim kararlar Evvelki sene, Türk gazetecilerinin Almanya seyahatinde, Berlinde verilen bir ziyafetten sonra, bazı Alman fabrikatorları ve ithalât tacirleri, bize, aşağı yukarı şu sözleri söylemişlerdi: Türkiyeden aldığımız mallann, meselâ pamuklarm nev'inden değil; hiçbir zaman, birbirini tutmamasından şikâyetçiyiz. Pamuklannız hiçbir tasnife tâbi tutulmamış; »tandardize edilmemiş [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Ankara 13 (A.A.) Dört gün süren ve bilhassa son kertesinde uzun tetkiklere ve münakaşalara meydan açan üzüm kongresi bugün İktısad Vekili Celâl Bayarm bir nutkile kapanmıştır: Kongrenin kararlarına ve son müza kerenin gösterdiği şekillere geçmeden evvel, İktısad Vekâletinin mahsullerimizi Avrupaya en emin bir tarzda ihrac edeAB1DİN DAVER bilmek için sarfettiği gayretlere ve attığı adımlara işaret etmek isteriz. Meselâ belli başlı mahsullerimizden biri olan kuru üzümlerin her tarafta revacını muhafaza 8 üncüde : Yurddan yazılar etmesi ve tanmmıyan yerlerde de kendisine nefasetile mütenasib bir şöhret temin İsmail Habib İktısad Vekili Celâl Bayar 5 incide : Fikirler edebilmesi için şüphesiz ki bazı tedbirler greye getirdiği üzüm zürra ve tüccannm Osman Şevki Uludağ itrihazında zaruret vardı. îktısad Vekili mütalealarmı aldıktan sonra, kongre 6 ncıda : Tıbbiyemiz bugün 110 unCelâl Bayar, işini bilen ve işten anlıyan den en hayırlı ve müsmir kararlar el en pratik bir devlet adamı gibi en lüzum de ederek çıkmış bulunmaktadır. Bu kacu yılını tes'id ediyor lu noktalan birer birer seçerek, etraftna rarların bazısmı aşağıda dercediyoruz. Kandemir topladığı bütün mütehassıslann ve kon lArkası Sa. 3 sütun 1 de} Madrid hükumeti bir şehri boşaltıyor Madrid cephesinde harb eden Italyanların bozulduğu bildiriliyor Madrid 13 (A.A.) I>ün öğleden sonra, merkez cephesinin bütün aksamınAlman Elçisi von Ribbentrop da nisbî bir sükun hüküm sürmüştür. Bununla beraber Jarama ve Pedro'da yani şehrin her iki tarafmda, oldukça mühim mermi teatisi kaydolunmuştur. Jarama civarındaki son hareketler neticesinde cumhuriyetçiler ilerlemeğe muvaffak olmuşlardır. Geriye çekilmek Londra 13 (A.A.) Reuter'in öğmecburiyetinde kalan düsman kıt'alan lArkast Sa. 7 sütun 5 te] rendiğine göre, sefir Von Ribbentrop, bu İngiltere Hariciye Nazırı Eden sabah Edene, İngiliz notasma karşı verilen Alman cevabını tevdi etmiştir. Alman sefirinin gelecek hafta tekrar Eden ile görüşmesi muhtemeldir. İngilterenin Berlin serırine tevdi edilen Alman cevabının bir nüshası da sefir taraf mdan Hariciye N'ezaretine gönderil& Sa. 1 sütun l de] İÇ SAHİFELERDE Bu suretle Fransa ile harb etmekten sarfınazar olunacakmış!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog