Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

13 Mart 193? CÜMHURtYET Sinîr ağrıları, asabî öksürükler, asabî zayıflık, uykusuzluk, baş ve yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpıntı, ve sinirden ileri gelen biitün rahatsızlıkları giderir. Gönde 2 3 kabve kaşığı. Her eczanaden arayınız. NERVİN ŞARK İSPENÇİYART LABORATUARI T. A. Ş, Güzel güzele benzer! Havayolları Devlet İşletme İdaresinden: Fakat hiçbir krem VENüS Ankara îstanbul arasmda işliyen ı reket saatleri aşağıda vazılmıştır. yolcu ve posta tayyarelerimizin KREMiNE benzemez. ha Denizyolları t ŞL ET ME Sî Acentaları: Karaköy Kcprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 Kalkış Varış S. D. S. D. Ankaradan 10 00 11 50 Istanbula İstanbuldan 15 00 16 50 Ankaraya 2 Bilet satan acentalarımız: A Ankarada Bankalar caddesinde P. T. T. Ganel Direktörlüğü binasmda telefon numarası 3682, B Istanbulda Karaköy P. T. T. Şubesi binasmda. Telefon No.sı 41137. Yolcularımızı şehirden meydana parasız nakleden idare otobüsümüz: 3 • Ankarada * Acenta binası önünden saat 9.30 da Istanbulda • Acenta binası önünden saat 14 te hareket eder. 4 Bilet ücretleri: Ankara îstanbul gidiş 22 lira » » > 4 » <3 yaşma kadar çocuklar için» » » » 12 » «37 yaş arasındaki çocuklar için» 15 gün zarfmda muteber olmak üzere «Gidiş Dönüş» bileti için yüzde yirmi tenzilfit yapılır. (1336) Sayın yolculanmıza ilân olunur. i Trabzon Postaları Pazar, salı 12 de, perşembe 16 da İzmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te Mersin Postaları Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. Cumartesi, Çarşamba 18 de ÎZMİT Pazar, Salı, Perşembe 9,30 da MUDANYA Pazar. Salı, Perşembe, Cuma 8,30 da BANDIRMA Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de KARABİGA Salı, Cuma 19 da AYVALIK Salı. Cuma 19 da İMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postalarına kalkıs günleri vük alınmaz. (1395) îstanbul asliye birinci hukuk mahkemesinden: Davacı: îstanbul Bahçekapı Cermanya han birinci kat No. 8 de oturan Sala» mon Amaracı tarafından müddeaaleyhlerden, Büyükadada Etranje oteli eski müsteciri Anna Ankiropulo ve Beyoğlu tstiklâl caddesi Anadolu hanında icrayi ticaret eden Yani Meletyadi ve şürekâsı şirketi aleyhine açılan 2300 lira alacak davası üzerine müddeaaleyhlerden Annanm istidada yazılı adreste bulunamadığı tebliğ ilmühaberine şerh verilerek istida sureti tebliğsiz iade olunduğu clhetle müddeinin talebi üzerine dava ar» zuhaline bir ay zarfında cevab vermek ve muhakeme için tayin olunan 10/5/ 937 pazartesi günü saat 14 te mahkemeye gelmek üzere arzuhal ve davetiyenin mahkeme divanhanesine talikma ve gazetelerle de ilânat icrasına karar verilmiş, istida ve davetiye olveçhile divanhaneye talik edilmiş olduğundan mumaileyh Anna istidaya cevab vermediği ve tayin olunan günde mahkemeye gelmediği takdirde muhakemenin gıyaben devam edeceği ilânen tebliğ olunur. BARTIN Diğer Postalar Kars Valiliğinden: Sarıkamışta yaçılacak 27536.96 lira bedeli keşifli Hükumet Konağı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 1 Eksütme 24/3/1937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te Kars Vilâyeti Encümeni Daimî odasmda yapılacaktır. 2 İnşaatın muvakkat teminatı 2066.20 liradır. 3 İnşatın istinad ettiği münakasa şartnamesi, plâm, keşif, tahlili fiat bordrosu, fennî şartname ve Bayındırlık işleri genel şartnamesi 1.38 lira mukabilinde Kars Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. 4 Istekli olanlar teklif mektublarüe beraber Hususî İdare veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektublarıru ve Nafıa Vekâletinden bu gibi işler için almıs olduğu ehliyet vesikalarını Ticaret Odası kayid varakasını bir zarfa koyarak makbuz mukabilinde Encümeni Daimî Reisliğine makbuz mukabilinde yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar venneleri lâzımdır. Teklif mektublarında inşaatm istinad ettiği bütün evrakın okunup kabul edildiğinin yazılması lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilemez. (1255) Gözboyacı, kıymetsiz ve gülünc reklâmlara üıanmayınız. Fransa, Almanya, İngıltere ve Amerikanm en büyük cildiye âlimleri tarafından en son formüle edilen KREM VEÜS'ten üstün dünya yüzünde bir krem mevcud değildir. KREM VENÜS ve müstahzaratı bütün Avrupa sergilerinde en büyük mükâfat ve madalyalar kazanmıştır. Cildinizi besleyici bütün yeni unsurlar KREM VENÜS terkibinde mevcuddur. KREM VENÜS mesamatı tıkamaz, cildinizin teneffüsüne mâni olmaz. Pudrayı yüzünüzde uzun müddet sabit tutar ve çehrenizi VENÜS kadar güzelleştirir. GÜNDÜZ YAĞSIZ, GECE YAĞLI ve ACIBADEM VENÜS KREMLERÎNDEN şaşmayınız. Deposu: Evliyazade Nureddin müessesesi, îstanbul. tnhisarlar tstanbul Başmüdürlügünden: Çamaltı tuzlasında sureti mahsusada tesis olunan ince tuz değirmeninde sıhhî ve fennî bir surette ihzar olunan ince sofra tuzlan yarımşar ve blrer kiloluk paketler ve mutfak tuzlan da «50» şer kiloluk içi kâğıd kaph çuvallar içinde satışa çıkarümıstır. Sofra tuzlan «64» ve «128» er paketi havi sandıklara konarak ambalâjlanmıştır. Paketli sofra tuzlannın beher kilosu Kabataş ambannda «9,50» ve mutfak tuzlannın beher kilosu «5,25» kuruş fiatla satüacaktır. Gferek mutfak ve gerek sofra tuzlan bir sandık veya bir çuvaldan dab.8 az satılamaz, Sandık ve çuval bedelleri tuz fiatma dahil olduğundan müşterilerden aynca sandık veya çuval bedeli aranmıyacaktır. Tuz sahcüannın tnhisarlar tstanbul BaşmüdÜrlüğü Merkezinde Kabataş ambanna muracaat etmeleri ilân olunur. (1184) Mütercim Alınacaktır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: Almancadan türkçeye, türkçeden almancaya tercümeye muktedir bir mütercim alınacaktır. tsteklilerin istidalarile mart 937 sonuna kadar Umum Mü* dürlüğe müracaatleri. (1010) " F E M İ L , , TUVALET BEZLERiDiR. Her eczanede bulunur. TUrkiye ve umum Balkan hümumetlerl Içln veklli: IŞ Ecza Oeposudur. Bayanların candan arkadaşı: Aybaşlannda kullandıklan Havayolları Devlet İşletme İdaresinden: Devlet Havayolları ihtiyacı için 60 ton 74 oktanhk tayyare benzini satın alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 24,000 liradır. Eksiltme kapalı zarf usulile martın 29 uncu pazartesi günü öğleden sonra saat iki buçukta Ankarada Devlet Havayolları tdaresi merkezinde yapılacaktır. Şartname ve projeler sözü geçen îdare merkezinden bedelsk olarak ahnabilir. Istoklilerin «1800 liralık» muvakkat teminat makfcuzu veya banka mek* tubile ve icab eden belgelerile eksiltme zamanından bir saat evvel teklif zarfmı Komisyona vermiş olmaları ilân olunur. «557» (1366) Mersin Belediyesinden: 1 Belediye bahçesinin işletmesi beş yıl müddetle kiraya verilecektir. Tahmin edilen yıllık kira bedeli bin liradır. 2 Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince bahçede müstecir tarafından 3500 liralık inşaat yapılacaktır. 3 Şartname ve proje parasız olarak Belediye Fen Müdürlüğünden alınacaktır. 4 Arttırma 23 mart 937 salı günü saat 15 te Belediye dairesinde yapılacaktır. 5 Arttırma açık olarak yapılacaktır. 6 Muvakkat teminat miktarı 375 liradır. 7 Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklarma dair vesika ibraz edereklerdir. (1126) KANZUK Göğüs nezlelerile had ve mUzmin kasabat iltifıablarında, zatürree, zatülcenp ve boğmaca öksürüklerinde çok faydalı bir ilâcdır. Göğüsleri zayıf olanlara aynca tavsiye olunur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESt BEYOĞLU . tSTANBUL Öksürenlere öksürük şurubu EKSİLTME İLÂNI Mudurnu C. H. Partisinden: 1 Eksiltmiye konulan iş Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkevi kurağı yapılma işidir. 2 Bu kurağm bedeli keşfi «5772» lira olup inşaata lüzum olan mevcud (800) liralık taş, kiremit, ve 30 metre mikâb iskelelik kereste Partimiz tarafından temin edilmiş ve «4972» inşaat karşılığı bakiyesidir. 3 Eksiltme 22 mart 1937 pazartesi günü saat 14 te Mudurnu Cumhuriyet Halk Partisi llçe YÖnkurulunda yapılacaktır. 4 Bu yapı işini üzerine almak istiyen müteahhidler projesini ve plânını hergün saat 9 dan 16 ya kadar Partide görebilirler. 5 Eksiltmiye girebilmek için eksiltme ve arttırma yasa ve tüzüğü hükümlerine tevfikan bedeli keşfi uzerinden % 7,5 nisbetinde muvakkat teminat akçesini makbuz mukabilinde Parti kasasma yatırıldıktan sonra talibler eksiltme işine girebilecekler ve ihaleyi müteakib bu teminat akçesinin azamî beş gün içinde % 15 e iblâğ edilmesi şarttır. 6 Müteahhidlerin kendileri mimar veya mühendis olmadığı takdirde inşaatta mimar veya mühendis bulundurmaları ve inşaat hitamında yapı lacak keşifte kabul edilmiş olması şarttır. 7 tnşaata talib olanlann en son 21/3/1937 günü saat 12 ye kadar mü racaat etmiş bulunmaları lâzımdır. 8 Inşaat eksiltme işi bittikten sonra en geç 15 nisan 1937 gününden itibaren inşaata başlanılacak ve nihayet 15 birinciteşrin 1937 gününe kadar (6) ay içinde tamamen bitmiş ve teslim edilmiş bulunacaktır. (1391) Kapalı Zarfla Eksiltme İlânı Iran Transit Yolu İnşaat Şefliğinden: 7/4/937 çarşamba günü saat on beşte Erzurum Vilâyeti Nafıa Müdürlüğü odasında Transit Yolu Eksiltme Komisyonunda 99,889 lira 86 kuruş bedeli keşifli Ağrı Vilâyeti dahilinde Transit yolu üzerinde Saçtepe ile Kızılyokuş arasında kısmen hazırlanmış ve kısmen hariçten gelecek taşla yeniden inşa edilecek 17 f 000 kilometrelik şose ile tesviye, imalâtı smaiye ve tamiratı mütemadiye ekip binalarının noksanlarınm ikmali işlerinin kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Evrakı keşfiye, şartname, mukavelenamesi ve buna müteferri bütün evrak Erzurum ve Ağrı Vilâyetleri Nafıa Müdürlüklerinde görülebileceği gibi 500 kuruş mukabilinde Erzurumda İran Transit Yolu înşaat Şefliğinden de ahnabilir. Muvakkat teminat 6245 liradır. îstekliler Resmî Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekâletinden almmış vesikaları ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 32 nci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublarını 7/4/937 pazartesi günü saat on dörde kadar Transit Yolu inşaat Komisvonuna vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1062) Daktilo aranıyor Daktilografiye âşina, yazısı düzgün, bir daktilo bayana ihtiyac vardır. Referans ve tercümeihallerile beraber Galata 1227 numarah posta kutusu adresine tahriren müracaat olunması. tstanbul 7 nci icra memurluğundan: Kira borcundan dolayı hacizli olup satümasına karar verilen manifatura eşyası 17/3/937 çarşamba günü saat 12 den 13 e kadar Sultanhamam Yenicamiişerif caddesinde 7 sayılı Nikoli Moraidisin margarit mağazasında hazır bulunacak memur tarafından satılacağı ilân olunur. (30955) . BEYKOZ DERi VE KUNDÜRA Fabrikası Şirketimizin 1936 senesi alelâde his sedarlar umumî heyeti aşağıda yazılı hususat hakkında görüşmek ve karar ittifoaz etmek üzere 31 mart 937 çar şamba günü saat 11 de Beykozda fab rika binası dahüindeki idare merkezinde toplanacaktır. Alâkadarların mez • kur gün ve saatte içtimada hazır bu lunmaları ilân olunur. Memurlar ve işçiler istihlâk kooporatifinden: TUrk Anonlm Şirketi Yine KADEn En büyük ikramiyeyl Taksimde, Güroüşsuyu caddesinde 1 No. da îstanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: D.No. 320 489 556 612 641 Semti ve mahallesi Ortaköy Büyükada Karanfil Tarabya Boyacıköy Bağlarmevkii Ayvansaray E : Mustafapaşa Arnavudköy Kandilli YenikÖy Ayanikola Sokağı Karadağ Görüşülecek i>ler ; 50.000 LİRALIK Bayan Fatma Bn son keşidede dahi KADER Gişesinden Siz de böyle zengin olabilirsiniz gişesinden almayı unutmayınız. 1 İdare heyeti ve murakıb rapor lannın okunması, 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesablarının tetkiki, 3 Kânn sureti tevzii, 4 Yukanda yazılı hususat karan alındıktan sonra idare heyeti azalarile murakıblann ibrası. 5 Yeni sene için idare heyeti azalarile murakıblann seçilmesi Emlâk No. E: 19 E: 7 Mü. ada: 210 parsel: 3 Cinsi ve bissesi 305 metro arsa 597 metro arsa • Hisseye gore muhammcn K. 310 Açık 600 » arttırma Hacıkalfa E : Beyoğlu Y: Salcı Maslak caddcsi Papas Yağhaneçıkmazı Bahçe E : Ayanikola Y : Saidhalimpaşa caddesi Terzibaşı Bağdad cad. E: 16 Y:24 E : ve 201 metro arsa 64,30 metro arsanın 400 » 190 » 260 » 100 » 20 » 70 » E: ve Y: 3 E : v e Y : 18 343638 ve 40 E:13Y:17 No.taj: 79 Et 13 Y: 17 E: ve Y: 2 Y:4 1/4 his. Kârgir hanenin aldığı 6 4 5 0 numaralı blletle kazandı ve parayı hemen aldı. Biletinızi daima KADER EminönU, Valde kıraathanesi yanında Dr. Cemil Şerif Baydur Cerrahî hastalıklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısında Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 ya kadar hasta kabul eder. Telefon 23289 Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hâkirdiğinden: Mahkemenin 936/1442 sayıli dosyasile Hakkı Erbaş vekili avukat Şükrü tarafından Galatada Mahmudiye caddesinde Musluk sokağında 1 numarada iken halen ikametgâhı meçhul bulunduğu anlaşılan Hasan aleyhine açılan 225 lira alacak davasının durusmasında davacı vekilinin isteğile dava edilene dava arzuhalinin okunduğundan bahisle muameleli gıyab kararının 20 gün fasıla ile ilânen tebliğine karar verilmiş ve muhakemesi 5/4/1937 günü saat 9 da bakılacağmdan itirazla işbu mahkemeye gelmediği takdirde vakıalan kabul et miş sayılacağı gıyab kararını tebliğ makamına kaim. olmak üzere ilân olunur. OPERATÖR 730 1617 2746 3438 5551 48/168 his. Ahşab hane ve bahçenin 72 metro arsanın 68 metro arsa 1/5 his. 1 /2 his. Mersin Belediyesinden: 1 2 3 4 5 6 7 Belediyeye aid plâjın işletmesi beş yıl müddetle kiraya verilecektir. Tahmm edilen yıllık kira bedeli 700 liradır. Belediyede mevcud proje ve şartname mucibince plâjda müstecir tarafından 3466 liralık inşaat yapılacaktır. Şartname ve proje parasız olarak Fen Müdürlüğünden alınacaktır. Arttırma 23 mart 937 salı günü saat 16 da Belediye dairesinde yapılacaktır. Arttırma açık olarak yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 262 lira 50 kuruştur. Talibler Ticaret Odasmda kayidli olduklanna dair vesika ibraz edeceklerdir. (1125) Yeniköy Ayanikola Kadıköy Zühtüpaşa 90,50 metro arsa 60 » îçinde üç kuyusu ve mey 1500 Kapah zarf va agadan ve oda ve ahın bulunan bostanın 2839/12672 his. 5899 6539 Bakırköyüne tâbi Nifos köyünde Aksaray tğnebey Kb'yiçinde Mahmudbey tariki E : Mirahorhamamı cad. 14 mahallen 22 No. taj Kârgir ahm müştemil nimkârgir hane ve bahçe 86,88 metro arsanın 750 Aç.k arttırma E: 121 Ada: 65 1896 1897 E: 43 Y:37 Harita: 250 » 1/2 his. Kârgir dükkân ve üzerinde odalann 13/16 his. 2430 Kapal. zarf tSTANBUL BERBERLER CEMİYETİNDEN: 6754 Kadıköy Osmanaga Söğüdlüçeşme cad. Müddeti biten idare heyeti için intihab yapılmak üzere heyeti umumiyefcin 16/3/937 salı günü saat 13 te Cağaloğlunda Eminönü Halkevi salonunda rm altıya kadar rey kabul edileceği cihetle cemiyet mensuplarının hüviyet fcüzdanlarile birlikte gelerek seçime iştirakleri bildirilir. Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. Ihaleleri 26/3/937 tarihine düşen cuma günü saat 14 tedir. Satı; münhasıran gayrimübadil bonosiledir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog