Bugünden 1930'a 5,476,884 adet makaleKatalog


«
»

İst. Borsası 12/3/937 P A R A L A R Ahs Satı GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 618. Sterlin 613. • 124.50 Dolar 124.50 • • 115. Frank 111. 125. Liret 120. • 84. Belcika Fr. 80. • 22. Drahmi 18. • • İsvicre Fr. 565. 575. 23. Leva 20. • • 66. Florin 63. • 75. 70. Kron Cek 23. Silin Avusturva 20. • • • Pezeta Soldan sağa: 28. 25. Mark 1 Osmanlı tarihinde meşhur bir mua22. 20. Zloti 23. hede. 2 Dişlenmiş yer. üye. 3 Açık ve 21. Penso Oz türk14. vazıh, bir Vekilimizin soyadı. 4 ikametgâhı. 12. Lev çe «seciye», bazı hayvanlarm 52. 48. Dinar 5 Bez tezgâhının levazımatından biri. 6Yen Oz türkçe «saJıib», bir şeyi yoktan vücude 30. 32. getirme, Fransız alfabesinde bir harfin oKron İsvec 1038. 1039. kunuşu. 7 Bazılan onu yapayım derken AJtın göz çıkarırlar, bir emir, o çıkmaymca huy 246. 247. Banknot çıkmaz. 8 Arablar «ay» a böyle derler. Ç E K L E R garbî Anadolulu. 9 Hindistanda hüküm Acılıs Katıanış sürmüş olan eski Türklerden bir kısmı, 617. 618. Lonrda bir silâh. 10 Keçi ve eşekte bu huy var0.7914 0.7931 dır, Allah. NewYork 17.2575 17.23 Paris Yukarıdan aşağıya: 15.0356 15.0170 Milâno 1 Beceriksiz, nota. 2 Asırlar, kuru 4.6993 4.6917 Rriiksel ot. 3 Hiza, Atina 88.7360 88.5925 datı, sınır. 5 lâtife. 4 Bir ırk, bir sual e Eskiden yazılan kurutmak CenevTe 3.4718 3.4666 için kullanılırdı, Kraliçe. 6 Yayla atılır, Sofva 64.5056 64.4012 akim kalmaklık. 7 Yemin, sık ve çok 3 Amsterd. 1.4492 1.44S0 Iptidai bir ayakkabı, eza. 9 Tekdir, Suri22.69 22.6537 yede bir şehir. 10 İskambilde blr kâğıd, Prae 4.2414 4.2350 hezimet. Vivana Madrid 11.4667 11.4482 Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli Berlin 1.9683 1.9650 1 2 3 4 5 fi 7 8 9 10 4.1830 4.1763 Varsova 1 ÜİZİÜİMİBİTİÜİT ÜİN BudaDeste 4.3760 4.3690 Bükres 108.2660 108.09 o İİRİAİBİEİŞİA S B Relsrrad 34.6840 34,6275 ÜİYİEİBİEİRİEİN BİH Yokohama 2.7786 2.7760 4 CİA'MİİİBİAİN Moskova 24.60 24.64 Stokholm 3.1434 3.1383 r ı ÜİNİİİB İİTİB B EİM E S H A M h • İIBİAİBİOİN E • A Kaoanıs Acılıs 14.55 EİG'BİK AİRİUİNİBİL Aslan Cimento 14.55 İSTİKRAZLAR LİAİGİAİRİBİHİAİLİA Acılıs Kapanıs 9 K İ İ İ L E|Ş|B YİAİY Türk borcu I Pesm 10 MİAİRİBİBİAİT İ 1 Vadeli 19.40 19.45 LİA » II Vadeli 18.95 19.05 » İH Peşin 18.85 18.85 Ergani 99. 99. T A H VİLÂT Alayköşkünde müsamere Acılıs Kapanıs Eminönü Halkevinden: Anadolu Pesin Evimiz gösterit şubesi, Gülhane Parkı Vadeli 39.65 39.75 39.75 içindeki Alayköşkü binasmda 14 mart pa39.65 II Vadeli zar günü saat 14,30 da yalnız talebeye ve saat 20,30 da halka olmak üzere (Kahrapiyesini temsil edecektir. Ticaret ve Zahire Borsasında man) edenler davetiyelerimizi hergün CaArzu ğaloğlunda merkez burosundan alabilirdünkü muameleler ler. F I A T L A R Cinsi Yukarı Aşağı Halkevlerînden davetiye K. P. K. P. almak istiyenler Buğday yumuşak 6 20 Beyoğlu Halkevinden: Buğday sert 6 25 6 10 Izdihama mâni olmak, gelenlere yer teArpa 4 17 1/2 4 27 1/2 min edebilmek için temsillerimize gelmek Çavdar 4 32 4 27 istiyenlerin davetiyelerini evvelden EviMLSIT sarı mizden almalarını rica ederiz. 4 22 1/2 4 25 Güz yunü 82 92 Peynir kaşar 38 40 AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ Zerdeva derisi 5500 1937 martının 14 üncü pazar günü saat Sansar derisi 4000 3250 Kunduz derisi 10 da Harbiyede Valıkonağı caddesinde 1800 1000 Tilki derisi 43 sayıh Fıruze apartımanının 4 No. lı 1600 500 Porsuk derisi 640 600 dairesinde mevcud ve maruf bir aileye 1 1 1 1 1 • • 1• • !• 1 1 ÇARPINTIYA NEVROL îstanbul Dördüncü Icra Memurluğundan: Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve sırada ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile 4240 lira kıymet takdir edilmis olan Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Şişli sokak E. 14, Y. 12 nu maralı maa bahçe hane kapıdan içeriye girildikte zemin katı mermer taşlık bodrurn bir taşlık bir kömürlük bir musluk bir aydınlık mahalli, camekânlı bir sofa bir oda bir yük, Birmci kat: Bir sofa, 2 oda. İkinci kat: Bir sofa. iki oda. bir halâ, bir kiler. Üçüncü kat: Bir sofa, iki oda, bir kiler üstü zemini tahta taras. Bina kârgir döseme ve tavanlar ahşab zemin ve bodrum demir parmaklıklı. birinci katta şahnişin üstü balkondur. Umum mesahası 51 50 m2 dır. Bundan 4 m2 aydmlıktır. İşbu gavrimenkulün tamamı açık arttırmıya kortmuş olup ilân tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafmdan görülebilecek ve 15/4/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma su retile satılacaktır. Satış Emlâk ve Evtam Bankasınm 844 numaralı kanunu rükümlerine tâbi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma vapılmaksızın gayrimenkul. yukanda yazılı günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmıva iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın te minat mektubu tevdi edilmek lâzımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve tellâliye ve vakıf icaresi satış bedlinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşterive aiddir. Satış bedelini peşin ödemek lâzımdır. İcra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların gavrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarmı evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildırmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelnin paylaşmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu kanun maddesine uvgun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak is tiyenlerin 34/3159 dosya numarasile dairemize müracaatleri ilân olunur. (30963) CUMHURÎYET 13 Mart 1937 Emsalsiz ilâçtır. Sinire, ha* fakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. İnhisarlar Kocaeli Başmüdürlüğünden: İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Akyazı Memurluğu ambarlarında mevcüd kabili tezayüd ve tenakus «274» bin kilo yaprak tütünlerin Adapazan Müdürlüğü ambarlarına ve keza Hendek Müdürlüğü ambarlarında mevcud ve kabili tezayüt ve tenakus «100» bin kilo yaprak tütünlerin Adapazan tarikile İzmitte İnhisarlar Başmüdüriyeti Transit Ambarı iskelesine yanaşacak İdare motörlerine teslim şartile yapılacak nakliyat işi eksiltmesinde teklif edilen bedeller lâyık hadde görülmediğinden münakasa on gün temdit edilmiştir. 1 Bu işe aid şartname suretleri İstanbul Kocaeli Baş ve Hendek, Adapazan ve Dücze Müdürlükleri Yaprak Tütün şubelerinden bilâbedel alınabilir. 2 Eksiltmiye iştirak etmek istiyenlerin «120» lira güvenme paralanm veya hükumetçe muteber millî bir bankanın bu miktarı ihtiva eden teminat mektubunu hâmilen 17/3/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 15 te İzmittc Kocaeli İnhisarlar Başmüdürlüğüne müracaatleri. (1393) 1 KERBELA VAKASI Tarihi, merakli roman çıktı. Fiati 5 kuruştur. Tecrübeli Bir Fen Memuru aranıyor Balıkesir Kor Komutanlığmdan: Balıkesir Kolordu İnşaat Şubesi emrinde çahşmak üzere ayda «150» lira ücretle bir sürve^ana ihtiyaç vardır. Haiz olması lâzım gelen şartlar şunlardır: 1 Nafıa Fen mektebinden veya İstanbul Sanayi Mektebi İnşaat Şubesinden mezun ve lâakal iki sene inşaatta veya inşaat dairelerinde çâlışmış bulunması. 2 Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 3 Polisçe musaddak hüsnühal şehadetnamesi, sıhhat raporu ve iyi hizmet vesikası. 4 Yukarıdaki şartları haiz taliblerin mektubla veya bizzat ftllerindeki vesaikin suretlerile beraber Bahkesirde Kolordu Komutanlığına müracaatleri ilân olunur. (1289) Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Tekirdağ Belediye Reisliğinden: 1 Eksiltmeve konulan iş: Tekirdağ şehrinin tahminen 250 hektarlık meskun ve 70 hektarlık gavrimeskun ki cem'an 320 hektarlık yerinin halihazır haritasının tanzim ve tersimi işidir. 2 Muhammen bedeli: Meskun arazinin 17,5. gayrimeskun arazinin 10 liradan muhammen bedel yekunu 5075 liradır. 3 Bu :şe aid evrak şunlardrr: A Hususî şartname. B Şehir ve kasabaların halihazır haritalarınm almmasına dair Nafıa Bakanhğının umumî ve fennî şartnamesi. C Mukavele projesi. 4 İstekliler bu evrakı Tekirdağ Beledivesinden parasız alabilirler. 5 Eksiltme 23/3/937 sah günü saat 16,5 ta Tekirdağ Belediyesinde Belediye Reisinin başkanlığında müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 6 Eksiltme: Kapalı zarf usulile yapılacalctır. 7 Eksiltmeye gireceklerin 381 lira muvakkat teminat vermeleri ve aşağıda yazılı şartları haiz olduklarına dair tasdikli vesikalan göndermeleri lâzımdır. Bu ışe ancak fennî ehlivet ve ihtısasları Nafıa Vekâletince kabul ve tasdik edilmiş olan mühendis ve topoğraflar veya bu kabil mühendis ve topoğraflarla bu işe ortakhk yapacağı Noterlikçe musaddak müteahhid ler girebilirler. 8 Teklif mektubları yukarıda beşinci maddede vazıh ihale gün ve saatinden nihayet bir saat evveline kadar Tekirdağ Belediye Reisliğine getiriıerek makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek taahhüdlü mektublar da ihale saatinden bir saat evvel gelmiş olması ve zarflarm mühür mumu ile ivice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (1190) z EİMİt ıl (jjağrılar, konferanslar, l tnhisarlar Umum Müdürliiâünden Buğday Çavdar Arpa Un Mısır Susam Bulgur Peynir beyaz Zeytinyağ Susam Çakal Tilki Tavşan Zerdeva Buğday Buğday Bugday Arpa Mısır Keten T. Fmdık G. Fmdık G. aıd nefis ve zarif eşyalar açık arttırma suretıle satılacağı ilân olunur. Masif ceviz oymalı gayet zarif bir büfe, yemek masası, modern bir dresuar, 6 aded Amerıkan meşininden sandalye, yüzleri moket kadifeden 9 parçalı iki aded salon takımları, aynalı ve aynasız dolablar, lâvabo ayna, büro aynalar, bronz karyola, yazıhane, kütübhane, haG I D E N kikî vaşet bir kanape ve bir koltuk, sa49 ton lon masaları, jardinyer ayna, avize, pa600 aded ravan, portmantolar. 90 parçadan mü5515 > rekkeb Limoj tabak takımı, 50 parça ça96 » tal bıçak takımı, savaklı güzel bir sema210 » ver, metal blân tepsi ve çay takımları, FİATLAR DI Ş arabesk etajer, tabure, tavla. kitar, keLiverpul 6,10 K. man ve armonik çalgıları, vazolar ve Şıkago 6,35 Vinipek kıymetli biblolar, eski rumca antika ki6,11 Anvers 5.38 tablar, fransızca ve ingilizce «Nouveau Londra 3,54 Larousse İllustre» ve diğer kıymetli kiLondra 71.45 tablar, resimler, çini ve demir soba, maHamburg 79.48 vun koltuk ve sandalye, «Columbia» Hamburg 78,98 marka büyük salon gramofonu, Telefunken radyo yeni halde ve sair lüzumlu eşyalar. (Kuandt) marka nefis Alman piyanosu çapraz telli arkası demir, Anadolu ve Acem halı ve seccadeleri, kilim ve keçeler. Apartıman dahi kiralıktır. Pey sürenlerden yüzde 25 teminat alınır. Satış peşindir. G E L E N 225 ton 135 90 45 104 50 15 7 16 I İdaremizin Yavşan Tuzlası için 9/III/1937 tarihinde kapalı zarf usulile satm alınacağı ilân edilen beheri (4750) lira muhammen bedellı iki aded lokomatifin eksiltme tarihi 10 gün temdid edilerek 19/111/1937 tarihine rashyan cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. II Muvakkat teminat (712.50) liradır. III Şartnameler parasız olarak hergün İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınabilir. IV İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. V Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanunî vesikalan ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e kadar Kabataşta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (1193) J Emlâk ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve sırada ipotekli olup tamamına yeminli ehli vukuf marifetile 1700 lira kıymet takdir edilmiş olan Fatihte Fener Abdisubaşı mahallesinde İncebel sokağında yeni 80 eski 78 numaralı bir bab hanenin evsafı: Beden duvarları kârgir ve merdivenleri ahşabdır. Zemin kat mermer bir taşlık üzerinde bir oda bir dolab bir halâ bir mutfak tulumbah bir kuyu ve sarnıc vardır. Birinci kat bir sofa üzerinde iki oda bir halâdır. İkinci kat bir sofa üzerinde üç oda bir halâ olup iç kapılar boyalıdır. Binada elektrik tesisatı vardır. Mesahası 51,50 m2 dır. İşbu gayrimenkulün tamamı açık arttırmıya konmuş olup ilân tarihinden itibaren şartnamesi herkes tarafmdan görülebilecek ve 15/4/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 ten 16 va kadar dairemizde acık arttırma su retile satılacaktır. Satış Emlâk ve Eytam Bankasınm 844 numaralı kanunu hükümlerine tâbi olduğundan mezkur kanunun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir arttırma vapılmaksızın gayrimenkul, yukanda yazılı günde en fazla arttıranın üzerinde bırakılacaktır. Artırmıva iştirak için muhammen kıymetin yüzde vedi buçuğu nisbetinde pev akçesi veva millî bir bankanın te minat mektubu tevdi edilmek lâzımdır. Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve tellâlive ve vakıf icaresi satış bedlinden ödenir. 20 senelik evkaf taviz bedeli müşterive aiddir. Satış bedelini peşin ödemek lâzımdır. İcra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan ipotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların gavrimenkul üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflara dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkca satıs bedelnin pavlaşmasmdan haric kalırlar. Alâkadarların işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak is tiyenlerin 35/2633 dosya numarasile dairemize müracaatleri ilân olunur. (30962) istanbul • Dördüncü Icra 0 Memurluğundan: Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Müdürlüğünden: İ L Â N Taşköprü İlçesinden: ASAN 1 Taşköprü köyleri için 25/3/1937 perşembe günü saat 14 te eksiltme usuhle asağıda vazıh telefon malzemesi satm alınacaktır. 2 Bu malzeme İnebolu kasabasmda teslim şartile verilecektir. 3 İsteklilerin pey sürmeleri için teklif bedelinin % 15 i nisbetinde ilk teminat vermeleri lâzımdır. 4 Mufassal şartnameyi çörüp pev vuracaklarm eksiltme saatine kadar hergün bizzat veya mektubla İlçebavlığa başvurmaları gerektir. (1397) Miktarı Tutarı Evsafı Cinsi 25000 kilo 3375 Lira 2,5 M/M en birinci nevi Galvanizli tel 10000 aded 1500 » 8 santim ma 11 M/M finDeve bovnile birlikte can ağırlığı 260 gr. porselen fincan 136 Laklanşe Fransız malı ha136 » Komple pil kikî A. D. marka 60 2 » Tarto marka 937 modeli Masa telefonu 1500 60 > Erikson marka Masa telefonu 136 68 > Ebonoit üzerine Tarto Paratöner marka çift hath . 76 38 » Altılık Tarto marka Komitatör 20 10 kilo En birinci nevi Mumlu tel 133 Erikson marka J58aded Manyatolu zil 6936 Yekun 14 mart 1937 tarihine musadif pazar günü saat 11 14 arasında Yeşilköyde Türkkuşu bayramı münasebetile yapılacak törene iştirak edecek olanlar için mutad trenlerden başka İstanbul (Sirkeci) den Yeşilköye saat 8 : 8.50 9,10 ve 10.05 te ve Yeşilköyden İstanbula 14,15 14,45 İ5.15ve 16,10 da hususî yolcu kataları tahrikedilecektir. İstanbul (Sirkeci) Bakırköy ve aradaki istasyonlardan 14 mart tarihinde ve saat 7,35 10.30 arasında kalkacak trenlerin herhangi birisıle Yeşilköy icin alelâde gidiş bileti alan yolcular bu biletleri ayni günde dönüş için de kullanabilecekler ve bu suretle bilet ücretlerinden % 50 nisbetinde tenzilât görmüş olacaklardır. Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmesi. (1409) 9. İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Ceket, Pantalon ve Kasket 17 En az En çok Bir takım muhammen fiatı 198 205 Ceket, Etek En az En çok 60 62 » » > 16 1 Üniversite kadın ve erkek müstahdemleri için yerli kumaştan yap tırılacak yukarıda miktarı ve muhammen fiatları yazılı elbiseler 29/3/937 pazartesi günü saat 15 te Rektörlükte toplanacak Komisyonda ihale edilmek üzere arık eksiltmiye konulmustur. 2 Şartname kumaş ve harç nümuneleri hergün Rektörlükte görülür. 3 Taliblerin ihale gününe kadar 336 lira muvakkat teminatlarım Üniveriste veznesine vatırmış olmaları ve ihale günü Ticaret Odası vesikasile bu gibi isleri hüsnü suretle ifa ettiğine dair resmî daireden son iki yıl zarf fmda almıs olduğu bir vesika vermesi lâzımdır. (1416) Adalar sulh icrasından: Bir deyinden dolayı mahcuz olup paBaskanlığmdan: Millî Reasürans hissesinin % 75 e iblâğmdan doğan yeni raya çevrilmesine karar verilen 5 karyola, bir aynalı konsol, bir hasır masa, vaziyeti müçtemian tetkik ve bir karar ittihazı için 20 mart 937 cumartesi gübir elektrik abajuru, iki şezlonk, ikinci nü saat 14 te Yenipostane arkasında Türkiye hanmdaki dairemizde FEVKAarttırma suretile 22/3/937 pazartesi gü LÂDE KONGRE akdolunacağından bilumum aza bu toplantıya davet olunur. nü saat 10 dan itibaren Kınalıada Narçiçeği sokak 31 No. lı evin önünde satıAdliye Vekâletinden: lacağından talib olanların mahalli mezAcık bulunan İnebolu noter muavinliğine imtihansız ve imtihanla noter kurda hazır bulunacak memuruna mü olabilmek şartlarmı haiz taliblerden, imtihansız girebileceklerin Vekâlete ve Meyvalardan ve meyvaların özünden racaatleri ilân olunur. imtihanla gırmek istiyenlerin bir av içinde Mahalli Adliye Encümenine mürayapılmıştır. Şekersiz meyva tozu tercaatleri ilân olunur. «577» (1404) tibi ve şekerli limonlu şampanya tertibi Zayi Eminönü kazasından almakenfesi nefais nevileri vardır. Harareti Doktor ta olduğum 3875/2434 liva ve kaza nuteskin ve hazmi kolaylaştırır. Şerbet ve maralı maaş cüzdammı zayi eyledim. limonata yerine dünyanm her tarafınYenisi almacağından zayi cüzdanın hük Sinir damlası da bu nefis tertibler kullanılmaktadır. N a m s u n d a Z i r a a t B a n k a « ı U a r s ı s ı n a l mü yoktur. Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve Asabî çarpıntılara, neTevfik Paşa haremi Zeyneb Seza daha leziz ve daha nefis olan Hasan gaİlân fes daralmasına, heyezöz özlerini tercih etmek menfaatiniz 1929 yılında Balıkesir Öğretmen okuDr. Suphi Şenses can ve baş dönmelerine icabıdır. Kavanoz içerisinde 25, büyük lundan almış olduğum diplomamı zayi drar yollan hastalıkları mütehassısı| karşı şayanı hayret teettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan depoBevoj^lu Yıldıı sireması karsısı hükmü yoktur. su: Ankara, îstanbul, Beyoğlu, EskişeLeUlergro Apt. Muayene 4 ten sonra sirli yeni ilâc. Balıkesir Öğretmen okulu mezunlaCumartesi fakirler** oarasız hir, Beşiktaş. Türkiye Sigorta Prodüktörleri Birliği İstanbul Vakıflar Direktörlügfü İlânları Semti meshur ve mahallesi K. Mustafapaşa Arabacıbayazid Evüb Camiikebir Evüb Camiikebir Çemberlitaş Çarşı Cadde ve sokağı Vidin Kalenderhane Kalenderhane Vezirhanı üçüncü katmda Muhafazacılar No.sı 63 60 62 58 19 13 22 Muhammen kirası L.K. Ökssüzcehatib camii 5 00 Cinsi Cami mahalli 3 odah mekteb binası Kârgir oda 2 00 5 00 2 00 | BESıR FUAD TOPUZ 3 00 Camekânlı küçük dükkân Çarşı Cadırcılar 3032 Dükkân 500 Âtikalipaşa Cami 113 Arsa 4 25 Yukanda yazılı mahaller 938 senesi mavıs nihavetine kadar kirava verilmek üzere acık arttırmıya konmuştur. İstekliler pev akçelerile birlikte ihale günü olan 25 mart 937 perşembe günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasmda Akarat Kalemine gelmeleri. (1394) Adliye Vekâletinden: Açık bulunan Taşköprü noter muavinliğine imtihansız ve imtihanla noter olabilmek şartlarmı haiz taliblerden imtihansız girebileceklerin Vekâlete ve imtihanla girmek istiyenlerin mahallî Adliye Encümenine bir ay içinde müracaatleri ilân olunur. «578» (1403) rmdan 282 numaralı Osman oğlu Halil ıTel. : 439241^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog