Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURİYET 13 Mart 1937 Ispanyada yüz bin fcve Italyan askeri varmışPosta İhtilâlci kuvvetler, bütün gayretlere rasroen ilerlemekte devam edivorlar [Baştarafı 1 inci sahifede] aleyhinde şiddetli yazılar yazmakta devam etmektedirler. Bunlann arasında Şamda çıkan Eleyyam gazetesi Şekib IBaştarafı 1 inci sahifedel durulacaktır. Bu cümleden olarak gümAslanın bir yazısını aynen nakletmekte dan sonra tâli komisyonun ayırdığı yedi rük ve polis daireleri ön plâna alınacakPostane seyyar memurlanndan Orhamakete daha iki tane ilâve ederek son br. mn, Erenköy postanesine teslim edilmek dir. Şekib Aslan yazısında îskenderunun kararını dokuz maket üzerinden vermişDün öğleden sonra saat ikiden alhya üzere yanmda taşıdıgı 2000 lirayı çaldırTürkiyenin siyasî gayeleri için bir mer tir. kadar süren çetin münakaşalardan sonra IBaştarafı 1 inci sahıfede] rının da Alman olduğunu yazmakta dığını dünkü sayımızda yazmıştık. hale olduğunu, bundan sonra Halebi ve Münakaşalar esnasında jüriye dahil birinciliği kazannuş olan üç eser şunlarMilisler, Jarama cephesinde cesurane dır. Orhan dün ikinci sulh ceza mahke bütün Suriyeyi ele geçirmek emelini güt bazı mütehassıslar takdim edilen maket dır: mukavemet etmekte iseler de GudalajaBununla beraber resmî İngiliz mehafi mesine getirilerek sorguya çekilmiş ve tüğünü söyledikten sonra Kral Faysalm erin hiçbirinin beynelmilel nizamname (1) Müsabakaya Yalı rumuzile giren ra'nm şimalinde bozguna uğramışlardır. li, gönüllü gönderilmesi memnuiyeti iti tevkif edilmiştir. Orhan, sorgusu esna Suriyeyi Irakla birleştirmek istemesi kar lere uygun olmadığını ileri sürmüşlerse de mrmar Rebii Refik Gorbunun eseri, Bu mıntakada birkaç kasaba, asilerin e lâfının tatbikma başlamldığı tarih olan sında vak'ayı şöyle anlatmıştır: şısmda Türkiyenin bu sebebden dolayı heyeti umumiye bu fikri varid görmemiş (2) Peşte Üniversitesi siaııs teknik line geçmiştir. 20 şubattanberi, îspanyaya İtalyan gö« Yanımda 3800 lira ve paketler mümanaat ettiğini ve Sovyet Rusya ve e neticede dokuz maket arasından üç profesörü mimar mühendis Alfred Bar Resmî tebliğ nüllüsü gönderilmiş olduğuna dair olan olduğu halde Haydarpaşa vapuruna binİranla Arab hükumetleri aleyhinde an anesini birinci ve dört tanesini de ikinci don ve Şarl David'in eseri, t Salamanka 12 (A.A.) Büyük ka haberleri teyid eder malumat almamış dim. Bir aralık biletçi yanımdan geçeraştığını iddia ediyor. ddetmiş, verilecek 3500 liralık mükâfa(3) 1777 H. rumuz sahibi Feyzi ArH b r g â h ı umuminin tebliği: nr. ;en sigaramı yakmak için ondan kıbrit Şekib Aslan yazısına şöyle devam tın 2500 lirasını birinciliği kazanan üç kamn eseridir. ^ " Guadalajara'da muvaffakiyetli bir Bazı mehafil, son İtalyan gonüllüle îstedim. Benim yanıma kadar sokulmuş eser sahibi arasında ve geri kalan 1000 İkbciliği kazanan dört maket te: hareketten sonra, bu mıntakada tahşid e rin, Trablusgarbden gitmiş olmalarının olan meçhul bir kadın da sigarasını ben etmiştir: «Zâhir olan birşey varsa Türkiye irayı da ikinciligi kazanan dört maket dilmiş bütün vasıtalara rağmen, düşma muhtemel bulunduğunu beyan etmekte den yakmak istedi. Hahrladığım ve şüp(1) Müsabakaya Oron rumuzile giahibine mütesaviyen dağıtmağa karar . nm mukavemetini kırdık ve Tricequede dir. helendiğim birinci vak'a budur. İkincisi hükumetinin Misakı Millî ve Lozan ahidren mimar mühendis A. Sabri ve mimar namesini unutmuş olmasıdır. Bilâhare sü 'ermiştir. . kadar ilerledik. Düşman, büyük miktar Valancia hükumetinin protestom ne gelince; ben Kızıltoprak memuruna mimendis Emin Otanm müşterek hazır huletle fethedebilmek için Arab ülkeleŞu hale nazaran yapılacak olan yolcu da harb malzemesi terketmiştir. Elde et Valencia 12 (A.A.) Kabine içti 1000 lira verdikten sonra tren Erenköladıkları eser, rini parçalamak ve zayıf görmek arzusun alonu, maketlerin gerek idarî ve gerek tiğimiz müteaddid esirler arasında gari maından sonra hükumet, aşağıdaki no yüne geldi. Trenden indim. Yardım et(2) Akın rumuzu sahibi Şevki Bal in diye bir hamal çağırttım. Bu sırada dadır. Gaye bu değilse, vatanlannm ha teknîk bakımlarından tam bir not alama mumcunun esen, baldi taburuna mensub iki komünist İtal ayı neşretmiştir: ricinde olan bir ülkeye niçin müdahale e malan yiizünden, mütehassıs bir mimarın yan zabiti de vardır. «Meclis, Guadalajara cephesinde ılimdeki kâğıdlan imzalamak için bir kaç (3) Deniz rumuzunu taşıyan mimar diyorlar? Türkiyenin Avrupa toprakla yedi esere aid mühim noktaları tesbit etŞitnal cephesinde, Veguil'as, Manas muntazam îtalyan ordusuna mensub bir adım ilerideki masaya gittim. Bu sırada rında ve memleketlerinde emelleri kalma mesi ve aynca İstanbul Liman müdürlü Nazifin eseri, terio, Cogolludo ve Membrillcra mevki aç fırkanın mevcudiyetile ademi müda hamalın, iki bin liralık paketi başkasına mıştır. Şimdi yeni bir mefkure olarak ğünün de vereceği direktiflere göre bu(4) Martı rumuzunu havi Celâl Biçer Ierini zaptettik. haleye yapjlan mühim tecavüzü tetkik vermesi ihtimali vardır. Paranın orada Arab âleminde futuhat tahayyül etmekgünden itibaren yeni bir proje hazırlana ve mimar Ahmed Reşadın beraberce haMadrid cephesinde, düşmanın Üniver etmiştir. Hükumet, bu hâdiselerin Lon olmadığını görünce hemen koşup tren tedir. Ülkelerine en yakın olan memle rak îktısad Vekâletinin tasvibine arze zırladıklan eserdir. site mahallesinde yapacağı bir hücumu, dra komitesile, Milletler Cemiyetine ve memurlarına haber verdımse de atı alan ketler de Irak ve Suriyedir. Fakat Türdilmesi kararlaşmıştır. Yeniden yapıla Müsabakayı kazanan ve kazanmıyan düşmana zayiat verdirerek, geri püskürt alelumum dünya efkârı umumiyesine bil Üsküdarı geçmiş olacak. Ben 18 senelik kiyenin Irak üzerinde emeli çok zayıftır. cak projede bilhassa inşa edilecek bina maketler bugünden itibaren Güzel Sanmemurum. Şimdiye kadar en ufak bir dirilmesi için Hariciye Nazın tarafından tük. nın etrafında bulunan Rıhtım hanla Çi atlar Akademisinde halka teşhir edile suç bile işlemedim. Bu vak'a nasıl ba Geriye Suriye kalmaktadır. Endülüs eyaletinde hâlen şiddetli bir alman tedbirleri tasvib etmiştir. Suriyenin istiklâli Türkiyenin çok gu nili hanın vaziyetleri göz önünde bulun cektir. şıma geldi. Çıldıracağım.» Fransa General Franco ile kar tipisi hüküm sürmekte olduğundan cüne gitmiştir. Ankara ricali Fransıziamünasebete girişmek istiyor cenub ordulan cephesinde hiçbir hareket Orhan, bunlan söyledikten sonra ağ ra her zaman şu sözleri söylemiştir: Paris 12 (A.A.) Le Temps ga lamağa başlamış ve kefaletle tahliyesini yapılmamıştır. « Suriyede beş yüz sene kalsanız zetesi, Fransanın milliyetperver İspanyol istemiş ve bunda Hükumetçilere göre cereyan bile gene Suriye ülkesini elinizden kurçok ısrar etmişse de hükumetile temasa geçmesini istemekte ve vak'anın mahiyeti nazan itibara alınarak tarmağa çahşacağız. Suriyede müstakil eden harbin tafsilâtı [Baştarafı 1 inci snhifedei [Ba$taraft 1 inci sahijedei Madrid 12 (A.A.) Guadalaja Ingiltere ile Amerikanın bazı hususlarda hâkim tarafından tevkif karan verilmiş bir Arab hükumetinin teşekkülünü iste marasımn Hariciye encümeninde eski merasimle istikbal olunacaktır. ra mmtakasında dün sabahtanberi devam münasebete geçmiş bulunduklannı bildimeyiz.» Alman müstemlekelerinin iadesi meseSayın misafirimiz o akşam An * eden şiddetli bir mermi teatisini müteakıb, rerek bu örnek takib edilmediği takdirde tir. Tahkikata ehemmiyetle devam olun Ve Suriye Fransız muahedesi ak lesi yeniden mevzuu bahsolmuştur. kara ekspresine bağlanacak vagonla asüer öğleden sonra saat üçte şiddetli bir Fransız menfaatlerinin tehlikeye düşece maktadır. Royterin öğrendiğine göre, bu toplandedilince îskenderun meselesini ortaya Ankaraya hareket edecektir. Çarşamba hücuma kalkmış ve şiddetli bir topçu ate ini ilâve etmektedir. der tıda söylenen bütün nutuklar, AlmanŞEHÎR IŞLERt attılar. Ayni zamanda bütün cihan anla yanın bu husustaki taleblerine kat'î sabahı 9,50 de Ankaraya muvasalat oşinin himayesinde 32 tank cumhuriyetçi îspanyaya hâlâ gönüllü letlerinin harbden korktuklannı da muhalefette bulunulacağı hakkındaki lunacak ve merasimle karşılanacaktır. kıt'aların siperlerine doğru ilerlemeğe başgönderiliyormus dılar. Sürp Agob mezarlığı karan sarih surette tebarüz ettirmiştir. Misafirimiz Ankarada üç gün kalacak lamışnr. Esasen daha sabahleyin asi topLondra 12 (A.A.) Fransiz se Biz Ankara hükumetine bir cihetten tır. Bu müddet zarfında kendisne An Belediyeye geçti çu kuvvetleri hiç durmadan Aragon yoVon Ribbentrop Londrada firi Corbin, dün öğleden sonra Hariciye minnettarız. Çünkü bize büyük bir dersi lunun iki tarafını topa tutmuştu. Londra 12 (A.A.) Von Ribbentrop, karapalasta hususî bir daire hazırlanmışSürp Agob mezarlığı münasebetile Nezaretinde Eden ve Lord Plymouth'la ibret verdiler. Şimdiden sonra kudretimi dün Buckingham sarayında Altmcı tır. Rumen Hariciye Nazın 19 mart cuîstanbul Belediyesile Ermeni PatrikhaCumhuriyetçiler, bu hücuma şiddetle görüşmüştür. nesi arasmda bir müddettenberi cereyan zi iki noktaya hasretmeliyiz. Evvelâ or George tarafından kabul edildiği zaman, ma günü akşamı Ankaradan ayrılacak ve karşı koymuştur. Asiler, dört defa arkaSalâhiyettar mehafil, bu görüşmenin etmekte olan davanın İstanbul Beledi dumuzun mümkün olduğu kadar süratle Krah Nazi selâmile selâmlamamışür. ertesi günü İstanbuldan kalkan Romanarkaya hücuma kalkmışlar, fakat dördünmevzuunu Londra deniz muahedename yesi lehine neticelendiğiru bildirmiştik teşkili, ikinci derecede olarak Arab bir Evvelki kabul resimlerinde bulunmuş ya vapurile Köstenceye dönecektir. de geri püskürtülmüşlerdir. Bu esnada sinin tasdiki meselesile ademi müdahale Bu münasebetle iki taraf arasında hu Iiğinin tahakkuku. Bu iki gaye tahakkuk olan sefirlerin intizarı hilâfma olarak Misafirimizin Ankarayı şereflendirmecumhuriyetçi topçu kuvvetleri müessir suitilâfınm tatbikından sonra dahi İspan sule gelen anlaşma mucibince îstanbul etmedikçe sadece Türkiyeye karşı değü, Alman sefiri, Saint James sarayının si münasebetile ziyafetler verilecek ve sürette faaliyete geçmiş ve cumhuriyetçi yaya İtalyan gönüllüleri gitmekte olduğu Belediyesi merazlığın ön tarafmdaki ecnebi devletlere karşı da hiçbir zaman teşrifatma riayet ederek diğer arkadaşvareler tertib olunacaktır. kıt'alar da, düşmanın geçirmekte olduğu meselesinin tejkil etmiş olduğunu beyan garajla kahvelerden ve 185 bin liralık duramıyacağız. Ve ey kerametlu Arab lan gibi hükümdann önünde eğilmekle Dost memleket Nazırının Büyük Önbir tereddüd devresinden istifade ederek, tazminattan da vazgeçmiştir. Bu hu lar, sizi Arab birliğine davet edersek iktifa etmiştir. etmektedir. der Atatürk tarafından da kabul olunasol cenahtan sıkı surette bir mukabil hüsusta hazırlanan uzlaşma dün sabah Italya ve Belçikamn emniyeti İhtilâlcilerle Almanya arasında cağı anlaşılmıstır. cumda bulunmuştur. Beyoğlu Dördüncü Noteri huzurunda bize karşı muarazada bulunmayınız. Ve Brüksel 12 (A.A.) Salâhiyettar mebizi gülünc bir vaziyette bırakmayınız bir anlaşma imzalanmıştır. Bu suretle Sürp Agob hafile nazaran İtalya hükumeti, BelçiOrtalığa karanhk çökmeğe başladığı Kuleli: 6 Gedikli: 0 Nevyork 12 (A.A.) Nevyorka mezarlığı tamamen Belediyeye intikal Bu gibi düşünceleri hayal tasavvur etme kamn emniyetine müteallik hususatta zaman dahi, muharebe bütün şiddetile deBu seneki askerî mektebler futbol şamgelen İspanyol hükumeti mümessilleri ga etmiş bulunmaktadır. Ermeni akarat yiniz!» tngiltere ve Fransanın kabul etmiş olvam eylemekte idi. Bazı noktalarda cumBu ve buna benzer zihniyetle Şekib duklan hattı hareketin aynini kabul piyonasmm ikinci fkistüründe sahasızlık zetelere yaptıklan beyanatta, Franco'nun heyetine terkedilen arazi 5940 metro , huriyetçilerin az miktarda ilerlemeğe muAslamn da, ayni akh güden bütün Suriy etmiş olduğunu Belçika hükumetine yüzünden geri kalan Kuleli Gedikli maAlmanya ile bir anlaşma imzalamış ol murabbaıdır. vaffak oldukları temin olunmaktadır. çı da dün Beşiktaş Şeref sahasında ya • ricalinin de kendiliklerinden gülünc mev bildirmiştir. duğunu ve bu anlaşma mucibince 35 seDört gündenberi devam eden bu mupıldı. Muamele vergisi hakkında kie düştüklerini söylemek bile abestir. ne müddetle Almanyaya harb malzemes Belçikamn notasında İngiltere ve harebeler esnasında asilerin üç bin kadar Her iki takım da mesleklerile mütenamukabilinde senede 300 bin ton demiı tetkikler Türkiye, imparatorluktan aynlan bütün Fransadan sonra Almanyanın da Belölü ve yaralı verdikleri söylenmektedir. çikayı ziman altına almağı kabul et sib bir intizam ve vakarla sahaya çıktılar. vermeği taahhüd eylediğini bi!dirmi«tir. îktısad Vekâleti, üzerinde ehemmi milletîerin istiklâllerine kavuşmalanna Bugün asilerin dokuz tankı daha muhaKuleli takımı Maltepeye karşı çıkar yetle meşgul olunan ve Meclisin bu çok samimî olarak taraftarlık etmiştir, mekte olduğu ve buna mukabil Belçirebe harici edilmiştir. Bu suretle muha Kontrolu idare edecek şahıslar kamn zâmin olmasını istememekte bu dığı kadroyu muhafaza ediyordu. Londra \2 (A.A.) Ademi müda devresinde verilecek olan muamele ver Yoksa vaziyet başka türlü de olabilirdi, lunduğu kaydedilmektedir. rebenin bidayetindenberi tahrib edilen aFavulsüz ve fakat gittikçe artan bir egisi kanunu yeni projesi dolayısile bü Bütün gayreti sadece Türk Hataym is hale komitesinin bugünkü toplantısmdan si tanklan miktan 22 ye varmıştır. nerji ile oynanan oyun Kulelinin hâki * Atmanya ve Belçika kongosu tün Ticaret Odalarının mütalealarını is tiklâl hakkını kazanmasmı teminden ibasonra neşredilen tebliğde aşağıdaki tayin Brüksel 12 (A.A.) Afrika kulübün miyetinde geçti. Neticede Kuleliler sıfıra temiştir. Bu meyanda Uzunköprü Tica ret olan Türkiye Cumhuriyetinin açık Esir edilen İtalyanlar Ier bildirilmektedir: ret Odasmın verdiği rapor fevkalâde şa siyaseti karşısında bu düşünceler, her de verilen bir ziyafette Başvekil Van karşı altı sayı ile bu senenin en son müMadrid 12 (A.A.) Evvelki gün Ademi müdahale beynelmilel konseyi yani dikkattir. Zeeland, bir nutuk söylemiş ve ezcüm sabakasını da kazandılar. esir edilen italyanlar kurulan bir pusuhalde kendi milleftne de hayrı olmıyan le demiştir ki: başkanı: Vis Amiral Van Dulm FeleBilhassa oyundan sonra yenen ve yeUzunköprü Odası muamele vergisinin lann kârı olabilir. da yakalanmışlardır. Faşist düşmanı İtalmenk « Belçika. Belçika kongosunun ta nilen her iki takımın da bir arada ayni bugünkü tatbik şeklinden dolayı mayanlar bunları kendi dillerinde isticvab Antakyadan bildirildiğine göre An mamiyeti mülkiyesinin mevzuu bahse saygı ve sevgi ile yekdiğerlerini selâmlaKonsey sekreteri ve beynelmilel senna kine yerine el, ayak, su ve rüzgârla işetmiş ve kendilerinin de faşist olduğunu yenin muhasebe şefi: Francis Hemming liyen sanayiin kaim olduğunu yazmak takya Erkek Lisesinde bulunan Arab ta dilmesini her zaman reddedecektir.» yışlan ve bir arada kolkola sahadan çı SÖyliyerek esirleri aldalmışlardır. Başvekil yakında Kongoyu ziyaret e İngiltere tadır. Makineli değirmenler kapanmış, lebeler Kız Lisesinde okuyan ve adedler kışlan nazan dikkati çeken bir disiplin ve İspanyada 100,000 ecnebi Deniz murakabe plânınm umumî ida bunların yerine Kurunu Vüstaî yeldeğir 4 ü geçmiyen talebe için bir kız lisesi is deceğini söyledikten sonra, şunlan ilâve spor terbiyesinin tezahürüne vesile oldu. asker varmış resi şefi: Vis Amiral Olivier Felemenk menler, hatta el ve ayakla hareket e tediklerini söyliyerek mektebe grev ilân etmiştir: Atletizm, hintbol, voleybol, güreş, « Almanyanın Kongo için emperLondra 12 (A.A.) Guadalajara Fransa'da umumî idare şefi: Albay den buğday taşları kaim olmuştur. Bu etmişlerdir. boks ve futbol şampiyonluklannı kaza yalist gayeler güttüğü söylenmiştir. Fana sebeb, makineli değirmenlerden yüz>hesinde İtalyan askerleri bulunduğu Lunn Danimarka Şamda çıkan Elşaab gazetesinin Cede on muamele vergisi almması, buna nevTeden aldığı bir telgrafa göre Şekib kat bundan birkaç hafta evvel Dr. Göb nan Kuleliyi candan tebrik ederiz. na dair olan haberler, İngiliz mehah'linBeynelmilel konseyin azası, komitedek bels, Almanyanın müstemleke zaptedemukabil diğer değirmenlerin vergi verde bir nebze endişe tevlid etmiştir. Aslan Türk heyetini Cenevrede ziyarei cek kuvveti olmadığını ve böyle bir Sanayi Birliği reisi istifa etti İngiliz, Fransız, Alman, Yunan, Norveç, memesidir. Times gazetesi, Franco'nun askerleri Leh ve Sovyet delegeleri tarafından tayin ederek görüşmek istemiş, fakat Türk he kuvveti olsa da onu sarfetmiyeceğini Sanayi Birliği reisi Vasıf Hereke fable beraber îspanyada harb eden ecneb edilen mümessillerdir. yeti reisi Numan Menemencioğlu kendi söylemiştir. Bu sözleri kaydediyorum rikası direktörluğüne tayin edildiği için Şilede fındık dikiliyor kuvvetleri miktarının en azı 100,000 kisile ne şahsî, ne de gayrişahsî bir alâkas Kongoyu müdafaa etmenin en emin Birlik riyasetinden istifa etmiştir. BirVan Dulm, Olivier ve Lunn vazifele Bu son 20 gün içinde Şile kazasmda olmadığını ve kendisini resmen tanımadı çaresi, Belçikamn kuvvetli bulunmasını lik idare heyeti gelecek içtimaında yeni şiden ibaret bulunduğucu, bunlardan 80 rine başlamak üzere ayın 15 inde Lon reisi seçecektir. temin etmektir.> ilâ 90 bininin İtalyan ve 15.000 kada dra'da bulunacaklardır. ğını ileri sürerek talebini reddetmiştir. 71,400 fındık fidanı dikilmiştir. Kaybolan 2000 lira Suriyede devam Alman hâlâ bulunamadı eden safsata seyyar memuru Orhan dün tevkif edildi Yeni yolcu salonu Müsabaka dün neticelendi, 23 maketin üçü birinci, dördü de ikinciligi kazandı Almanya Garb misakı Antonesco'nun Ankara ziyareti programı hakkında cevabmı verdi Köşe minderjnın esrarı ] Zabıta romanı : 72 KiraJık köşk Prens Rızkullahın ölümü üstünden on gün geçer geçmez Yeşilköydeki köşkü boşaltıldı. Prensin Rus tabiiyetinde olduğu ve İstanbulda kimsesi bulunmadığı anlaşıldığı için sefarethane iki hizmetçi sini celbederek Prensin vaziyeti hakkında malumat almış, eşyasını kayid altına a larak köşkü beyhude boş bırakmamağa karar vermişti. On gün sonra köşkün pencerelerinde: Kiralîk köşk B, ıçindeki bekçiye müracaat t Levhası görünmeğe başladı. ~ Bir cuma günü öğ!e treni Yeşilköy istasyonur.a yaklaşırken ikinci mevkı va gonlarmın birinde tıknazca, orta yaşlı, lâübali kıyafetli bir adamla bir genc karşı karşıya oturmuşlar, konuşuyorlardı. Genc Yeşilköyün köşklerini şözden geçirerek: Bu köyün de neresini beğendiniz, anlıyamadım! Daha güzel yer'erde size çok güzel köşkler bulurduk. Dedi. Yaşlıca zat başını salladı: Evlâd, insan benim yaşıma gelip te beş on para sahibi olunca artık çoluğunu, çocuğunu etrafına almak ve şöyle sakin, kimsesiz bir köye çekilip oturmak ister. Hele bizim gibi senelerce şehrin göbeğinde oturanlar için bağ, bahçe hasreti çe kilmiyecek birşeydir. Onun için bize tavsiye edilen köşkü satm alamasam bile hiç clmazca birkaç sene kira ile tutacağım. Bu zatın kıyafetine bakıhrsa senelerce esnafken uzun ve müşkül bir sâyden sonra para topiadığı ve artık kendini tekaüde sevkettiği anlaşılırdı. Yanındaki genc ise onun oğlu değildi, fakat yakın akrabası veya hiç olmazsa kâtibi, muhasebecisi sanılabilirdi. Kom pantimanda o kadar bağıra çağıra konuçuyorlar dı ki bütün vagondan sesleri işitiliyordu ve köylüler, köylerine yeni bir rnüşteri geldiğini anlıyarak tren istasyonda durunca merakla onları gözden geçirdiler. Evvelâ yaşlıca zat, ıkına sıkına trenden indi, genc bir sıçrayışta yere atladı ve yanyana, İstasyon caddesinde yürümeğe başladılar. Yaşlıca zat cebinden bir küçük defter çıkararak: Kimin eviydi bu? Tabiî siz bilirsiniz! Dedi. Genc adam hemen atıldı: Tabiî, efendim... Prens Rızkullahın köşkü... Bu taraftan gideceğiz... Vay Prens vay... Hazret ne zaman öldü, dediniz?.. On gün kadar oluyor. Vah, vah... Amma sebebini anlıyamadım. Siz de bilmiyor musunuz? Hayır efendim... Bizi alâkadar etmez ki. Bize sefarethane müracaat ederek köşkün kiraya verilmesini bildirdi. Biz de gazetelerle ilân ettik. Idaremize siz müracaat ettiniz. Sizden başka soran olmadı. Bundan dolayı ben de köşke yeni geliyorum... Prensin kim olduğunu da pek bilmiyorum.. Kendi kendini öldürmüş, diyordur nuz. Evet... Öyle işittim. Köşkün önüne geldikleri zaman genc «kiralık» levhasını görür görmez: İşte burası! diye gösterdi. Orta yaşlı zat başını kaldırdı. Köşkü sağdan soldan bir iyice seyretti. Sonra: Fena değil, dedi. Dışından biraz boyaları eskimiş amma içi ferah bir eve benziyor. Hele bahçesi pek güzelmiş. Belli... Büyücek bir bahçe... Benim bir de hoşuma giden bahçe duvarının dışarıdan içerisinin görülmesine mâni olacak kadar yüksek oluşudur. Doğrusu biraz hırsızdan da korkarım. Bu köylerde hırsız korkusu pek azdır. Öyle deme evlâd.. Burası gece kim bilir nekadar tenhadır. Genc adam binanın iki merdivenle çıkılan kapısındaki zile bastı. Derinden bir çıngırak sesi duyuldu. Neden sonra ihüyar bir adam kapıya gelerek açtı. Cake tini giymemiş, kolları sıvalıydı. Belli ki mutfaktan geliyordu. Ne istiyorsunuz? Diye sordu. Köşkü gezmeğe geldik. Ben İcar ve îsticar şirketi memuruyum... İhtiyar bekçi: Ha, dedi. Anladım. Girin baka hm... İki zat, geniş bir taşlığa girdiler. Bembeyaz, temiz mermerlerle döşeli olan bu avlunun iki tarafında kapılar, karşısında iki taraflı merdiven, merdivenin ortasmda bahçeye çıktığı anlaşılan bir kapı vardı. Bekçi önde giderek: Evvelâ alt katı mı görmek istersi niz? diye sordu. Evet, evet. Hepsi bir..* Bekçi en sondaki kapıyı açarak: Burası mutfak; dedi, yanmda ye mek odası... Karşıdaki küçük bir salondur. Eşyaları alınmış olmasma rağmen duvarlarındaki tapiseri odalan çok sevimli gösteriyordu. Yaşlıca zat her odadan memnun çıktı: Şimdi bir de üst kata bakalım!... Bir merdiven çıkınca üst katın sofasmdaki iskemlelerden birine çöken müşteri, derin bir nefes aldı. İhtiyar bekçiye: Sen buranın eski bir adamı mısın? Diye sordu. Bekçi: Hayır! diye cevab verdi. Beni sefarethane yeni, bİT haftadır buraya gönderdl Demek ev sahibini tanımazsın?.. Hayır, hiç görmedim. Zaten ge çenlerde ölmüş. Ölmüş mü? Yoksa kendi kendisini öldürmüş mü? Onu da pek iyi bilmiyorum. Allah, allah... Esrarengiz bir ö lüm, desene. Hayır, Öylesi değil. Bir patırdı sırasında elindeki tabanca kendisine atef etmiş, koca Prens gürlemiş, gitmiş. Kimin nesi bu Prens acaba? Vallahi, Kafkash mı, Kınmlı mı? Herhalde garib birşey. Burada, yahud memleketinde kimı kimsesi yokmu muş? Bu köşk kime kalıyor? îcar, isticar idaresinin genc memuru muhaverenin lüzumsuz yere uzamasından sikılarak müdahale etti: Söyledim ya, beyefendi... Bu köşk sahibsiz kaldığı için sefarethane bir mi • • rasçı buluncıya kadar idare edeceL Ya, demek ki Prensin kansı, kar deşi filân da yoktu. O zaman bekçi dudaklannı büktü: Vallahi beyefendi, bu acayib bir mesele. Prens Rızkullahın bu evde genc, güzel bir kansı varmış. Her zaman göriilür, otomobilde, trende ondan aynlmaz, pencereden arada bir uzanarak köylülerle konuşurmuş. Amma herkes onu nikâhlı kansı sanırken meğer değilmiş. Şimdi nerede bu kadm? (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog