Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfYET 13 Mart 1937 KUçük hikâye Menzilci Puşkin'den Aramızda, menzilcilerc lânet okumı1 sindeki tatlı ve devamlı zevki vermemişti. İSTANBUL: yan, menzilcilerle kavga etmiyen, öfkeAradan birçok seneler geçti. Tesadüf, Ders ve Plân Örnekleri 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaye kapılıp, şikâyet defterine bu adam beni, güniin birinde gene bu yoldan ve Ahmed Halid Kitabevi lstanbul 1936 dis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 lar hakkındaki şikâyetini kaydetmiyen bu yerlerden geçirdi. İhtiyar menzilcînin son 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 ŞeHer cildi 75 kuruş hir Tiyatrosu komedi kısmı, iki temsil (Başkaç kişi vardır? Menzilciyi, insanlann luzı aklıma geldi, onu tekrar göreceğimi başa ve büyük söz) 20.00 fasıl saz heyeti en menfuru bellemiyen kim vardır? düşünerek sevindim. «thtiyar ne âlemde Kültür Bakanhğının bu ders senes 20 bin lira en son çekilen kırk numara 20,30 Omer Rıza tarafından arabca söy Bununla beraber, munsıf olalım; ken acaba? diye düşünüyordum. Belki de başmda tatbika başladığı İlk okul müflev 20,45 fasıl saz heyeti, saat ayarı 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa ha dimizi menzilcinin yerine koyalım, belki tekaüd olmuştur. Dunia da ihtimal evlen redat programmın prensip ve hedefi arasında taksim edildi, 35251 numara da berleri ve ertesi günün progTamı 22,35 mümkün olduğu kadar çok çocuk okuto zaman biraz daha müsamahalı davra miştir.» Menzilcinin ölmüş olması ihtimaplâtla sololar, opera ve operet paıçaları on bin lîra kazandı nınz. Menzilci nedir? On dördüncü de li de aklıma geldi ve N . . . menziline, kö mak, umdelerimizi kavramış şuurlu 23,00 son. receden bir memur ki, rütbesi onu an tü bir hissi kablelvnku duyarak yaklaş seciyeli bir genclik yetiştirmek, bilgiy: VİYANA: Tayyare Piyangosunun yirmi ikinc: maddî hayatta da faydalı kılmak, genc2873 3126 3206 3290 3318 3380 cak dayak yemekten kurtanr, o da her tım. 18,20 halk 3420 3503 3560 3571 3810 4208 şarkıları gramofonla konser 19,25 spor, liğe asrî bir terbiye vermek, onu ulusa tertib beşinci keşidesi dün de Beyoğlun 19,50 röportaj 20.0£ «ava. zaman değil. Menzilcinin ne gece rahatı Hayvanlar, menzilin onünde durdu varlığa zarar verecek bütün cereyan da Asrî sinemada devam etmiş,, bütün 4738 4979 5018 5334 5421 5500 konuşma ve saire 20,30 BÜYÜK ŞAN vardır, ne gündüz. Yolcu, seyahati esna lar. Odaya girince, duvardaki sefih deli5582 5696 6216 6382 6461 6476 KONSERİ 21,05 musikili masallar 22,50 lardan korumak olduğuna göre <Atatür numaralar çekilmiştir. Bu keşidenin en sında uğradığı bütün rahatsızlıklann acı kanlı resimlerini derhal tanıdım. Masa ile ke, Atatürk devrimine, Türk milletine büyük ikramiyesi olan 50 bin lira 645 6708 6948 6980 8994 7052 7120 haberler, hava 23,25 PİYANO KONSERİ sını ondan çıkartır. Hava fena olur, yol yatak ayni yerde duruyordu. Fakat pen ve Cumhuriyet rejimine bağlılıklarına numaraya çıkmıştır. Gene bu keşidenin 7190 7196 7264 7520 7598 7646 23.55 gramofonla dans musikisi 24,35 haberler. lar bozuk olur, arabacı inadcı, hayvan cere içindeki çiçek saksılarmdan eser yurdseverliklerine, mesleğe karşı olan iki mükâfatmdan biri olan 20 bin lir< 8034 8322 8418 8442 8471 8477 BERLİN: lar tembel olur, kabahat mtnzilcidedir. yoktu; odanın içi, metruk ve mühmel bir derin ilgilerine emin olarak ulusal eği en son çekilen 40 numara arasında tak 8584 8580 8602 8633 8976 9018 17,05 Münih'ten naklen 8261 9345 9416 9831 9925 9943 19,05 spor 19,20 eğlencelieğle'ncell yayın 05 Ve yolcu, menzilcinin fakir kulübesine yer hissi veriyordu. tim ve öğretim işinin canlı yapıcısı ve sim edilmiştir. Bunlar beşer yüz lira kabir hikâye20 10007 10093 10249 10376 10724 11125 fıkralar 20,20 AKŞAM MUSİKİSİ 20.50 başarıcısı> olan ilk okul öğretmenleri zananlar arasmdadır. On bin liralık mügirerken, ona düşman nazarile bakar. Menzilci, kaputuna sanlmış uyuyordu. 11257 11491 11543 12063 12114 12194 günün akisleri, haberler 21,15 BÜYÜK nin bu işi. tesbit edilen prensipe, tayin kâfat ise 35251 numaraya isabet etmiş Bilhassa beygir tedariki icab ettiği za Ben iceri girince uyandı, yerinden kalk12238 12320 12498 12575 12614 12621 ŞAN VE ORKESTRA KONSERİ 23.05 haedilen hedefe uygun olarak, yapmala tir. Bu numaralı biletler onda bir hesa man, menzilci, yağmur çamur demeyip tı... Vakıâ, bu, ayni adamdı, ayni Si 12635 13031 13306 13585 14106 14228 va, haberler, spor 23,35 DANS ORKES * rmı kolaylaştıracak her türlü neşriyatı bile bin lira alacaktır. Dünkü keşided TRASI 1.05 gramofonla dans musikisi. bütün kasabayı dolaşmağa, yolcunun ih meon Virin idi, fakat öyle değişmişti ki! hararetle alkışlamak bir borcdur. ikramiye ve mükâfat kazanan numara 14367 14453 14537 14880 15085 15242 BUDAPEŞTE: tiyacını temine mecburdur. 15674 15969 16099 16254 16602 16709 Yol kâğıdımı deftere kaydetmeğe haİstanbul Kültür Direktörlüğü de bu lar sıra tertibile aşağıdadır: 18,05 konferans 18,35 komışma Te mu1816 senesi mayısmda, şimdi artık zırlanırken, ben onun beyaz saçlarına, işte önayak olmuş «İlk Okullarda Plânh 16853 16999 17095 17221 17284 17356 siki 19,50 ÇINGENE ORKESTRASI20,55 50 bin lira kazanan 17390 17413 17650 17917 18055 18806 piyes 22,35 hava ve haberler 22,55 OPEkullanılmıyan bir dağ yolundan N . . . vi tırası uzamıs yüzünün derin çizgilerine, ÇaJışma> adlı bir risale ile öğretmelerin 18871 19030 19284 19364 19471 19774 RA ORKESTRASININ KONSERİ 24,05 6450 lâyeti dahilinde bir seyahate çıkmıştım. kambııru çıkmış sirtına bakıyor ve, dip muhtelif meselelerde ne yolda hareket 20026 20036 20439 20441 20499 20671 gramofon 1.10 son haberler. Memuriyeiimin derecesi ufak olduğu i diri bir adamın, dört sene içinde bu dere edecelkerini gösterir bir direktif çiz15 bin lira kazanan BÜKREŞ: 20724 20835 20856 20898 20917 20963 çin, ancak iki beygir almağa hakkım ce ihfivprlıyabilmesine hayret ediyordum. mişti. 18,05 ASKERÎ BANDO 19,05 hava, ko 21223 21860 21884 21948 22017 22055 21902 vardı. Bu sebeble menzilciler bana hiç Beni tanıyor musun? diye sordum. Bu eserde yıllık ders plânmm esasları 22201 22285 22477 22661 22707 23125 nuşma ve saire 19,15 BÜYUK ORKESTRA ve nasıl hazırlanacağı birinci ve ikinci kulak asmıyorlardı. Birçok yerde bun KONSERİ 20,20 konferans 20,40 opera 10 bin lira «mükâfal» Sen'nle eski ahbabız. 23132 23246 23380 23647 23760 24081 binasından naklen: «MASKE BALO» OPEdevre için ayrı ayrı gösterüiyor; ünite larla kavga etmeğe mecbur oldum. Genc 24147 24154 24402 24479 24509 24584 RASI, istirahat esnasmda haberler, spor. Menzilci, melul tavırla: 35251 ders plânlan ve başoğretmenlerin çavo ateşin tabiatli olduğumdan, menzilci 24802 24861 25032 25245 25330 25468 LONDRA: Olabilir, diye cevab verdi. Buraya lışrnalan hakkında izahat veriliyordu. bana tahsis edilmesi lâzımgelen traykayı 3 bin lira tazanan 25617 26028 26503 26631 27086 27144 18,05 KONSER 19,05 çocukların zama«tlk okul oğretmenlerine ders ve plân yüksek rütbeli bir kimseye verince, onun uğrıyan yolcunun haddi hesabı yok ki. 27180 27662 28171 28213 28350 28870 nı 20,05 DANS ORKESTRASI 21,05 ha14126 örnekleri» adlı bu yeni kitab ise gerek Dunia nasıl? îyi mi? bu alçaklıgına karşı isyan edryor. öfke 28910 28997 29018 29184 29214 29232 berler, hava ve saire 21,35 PİYANO MURjjn lira kftTanftnlar İlk okul müfredat programında, gerek leniyordum. Resmî ziyafetlerde, garsonİhtiyar, kaşlannı çatn: 29384 29663 29880 29894 30041 30245 SİKİSİ 22,05 kLsa bir hikâye 22.30 BÜYÜK ORKESTRA KONSERİ 23.35 grabu kültür direktörlüğünün risalesinde 11788 22564 ların bana herkesten sonra yemek ver Allah bilir! dedi. 30253 30498 30571 30648 30668 31316 mofonla musiki 24,05 haberler, hava, spor gösterilen direktifler üzerine hazırlan500 lira kazananlar 31394 31411 31584 31596 32012 32023 ve saire 24,30 ORKESTRA KONSERİ mesine de uzun zaman alışamamıştım. Evlendirdin demek ki öyîe mi? mış ciddî bir çalışma eseridir. 3026 5009 5489 5597 6070 6069 32073 32183 32269 32283 32326 32361 1.35 haberler, hava 1,45 GECE MUSI Halbuki şimdi bütün bunlan gayet tabiî thtiyar bu sualimi işitmemezlikten gelKitabın müellifleri, Lâtif Faik Erenel 6413 6922 8139 10304 10340 12822 32387 32414 32432 32477 32817 32934 KİSİ. göriiyorum. Neyse, sadede gelelim. di ve yol kâğıdımı okumağa devam etti. ile Hasan Bedreddin Ülgen, genc ve ça 16170 16976 17001 17893 18697 19072 PARİS [P.T.T.l: 33192 33303 33371 33854 33956 34324 O giin hava çok sıcaktı. N . . . menzi19188 20617 20918 21110 21113 21723 18.20 Romanya halk şarkılan 18,35 Ben de sustum ve çay ısmarladım. Fa lışkan muallimlerimizdendir. 34509 34828 34978 34992 35170 35231 line üç verst kadar bir mesafeye gelmiş kat meraktan çaHıyor ve ihtiyar dostumu Eser ilk üç sınıfa aid olmak üzere üç 22189 23450 25208 26423 26954 27213 35397 35591 35704 36033 36127 36150 gramofon 19.05 SALON ORKESTRASI 21,35 hava, konuşma 22,05 beklenilmiyen tik ki, yağmur damlamağa basladı. Sonra söyletmek için punca güveniyordum. cild halinde basılmıştır. Her birinde 27783 28002 29757 29947 30492 31115 36420 36505 37328 37380 37503 37627 program 22.35 operakomik binasından 31125 31487 32047 32913 33309 35923 bu damlalar sağanak halini aldı ve birkaç 37794 38149 38217 38751 39677 naklen: «SARAYDAN KAÇIRTMA> OPE Aldanmamıştım. Ihtiyar, kendisine ik 150 yi mütecaviz sahife, birçok güzel RASI, sonra haberler, hava. dakika içinde iliklerime kadar ıslandun. resim, şekiller ve notalar vardır. Bu e 38115 38849 39369 39594 39695 39718 Talihliler ram ettiğim punc bardağını reddetmedi ROMA: serleden ilk okul öğretmenlerimizin ber Menzile gelince ilk işim alelâcele el ve puncu içtikçe çenesi gevşedi. Beni ya 200 lira kazananlar Bu keşidenin en büyük ikramiyesi o18,05 haberler. DANS MUSİKİSİ, hava halde faydalanacaklarından eminiz. bise deSistirmek oldu; arkasından çay is hakikaten tanıyor, yahud tanır gibi dav648 2422 3478 12826 16429 17120 lan 50 bin liranın bir parçası Manisa re saire 19,55 faşizm haberleri, turizm tedim. Menzilci: 17951 17986 18667 19579 19984 25043 Akhisarında Tireli Ali Fahride, bir parranıyordu. Her halde anlattığı seyler bepropagandası 21,10 haberler, hava Te sa25214 26641 27020 27370 27803 31559 çası Şehremininde pazarcı Yusufla or Hey, Dunia! diye haykırdı, sema ni son derece alâkadar etti. Balo ire 22,05 komedi 22.35 BÜYÜK KON 31705 32480 32673 33928 34331 37310 tağı Mehmedde, bir parçası Taksimde veri hazırla, kaymak ta getir. Dunia'mı tanıyordunuz öyle mi? SER 23.45 eğlenceli taklidler, hava, ha Türk Kadınlarını Esirgeme Derneği Gümüşsuyu caddesinde Fatmada, bir O zaman, bir bölmenin arkasından, on Onu tanımıyan var mıydı? Ah Dunia! tarafından martm yirminci günü akşa 37338 37404 39142 berler 24,20 DANS ORKESTRASI 24,36 parçası Kapalıçarşıda İlyada, bir pardört yaşlarında kadar bir kız çocuğu çık Dunia! Ne kızdı o! Buraya uğrıyan her mı Tokatlıyan salonlarında bir balo ve100 lira kazananlar Bari istasyonile birlikte: DANS MUSİKİtı ve kapıya doğru kostu. Kızın güzelli yolcu ona mutlaka iltifat ederdi. Hiç kim rileceği haber alınmıştır. Münevver ba189 3551 3638 4269 4395 4507 çası Sultanhamamında Pozanetta, 15 24.55 hava raporu. 4792 7536 8978 9212 9804 12402 bin liralık ikramiyenin bir parçası İsği nazan dikkatimi celbetti. Menzilciye: se ondan şikâyette bulunmamıştı. Kadın yanlarımızın en seçkinlerinden biri 12566 13649 14998 15169 16112 19776 partada kahveci Sıtkıda. bir parçası Or Bu senin kızm mı? diye sordum. lar ona başörtüleri, küpeler hediye eder bulunan Rana Sani Yaverin idare ede 21408 22293 23412 23453 24326 25910 taköyde Aldak sokağında oturan YerNÖBETÇİ ECZANELER Adam, gururu okşandığını gösteren lerdi. Erkekler, akşam yemeği, yahud geldiği bu dernek hayır müesseseleri26576 27536 28575 28678 30622 32060 navotta, bir parçası Gelibolu Namık mizin bellibaşlılanndan biridir ve terBu akşam şehrin muhtelif semtlerinde bir tavırla: Kemal ilkmektebi muallimlerinden Re nöbetçi olan eczaneler şunlardır: gece yemeği yemek bahanesile buraya tib ettiği balolarda her yıhn en zarif ve 32689 33025 34140 34175 34731 36151 şadda, bir parçası Tarlabaşında Tola Evet, diye cevab verdi. Hem ne uğrarlardı. Halbuki asıl maksadlan Du nezih eğlencesi olmaktadır. Bu itibarla 36554 36705 37332 39138 İstanbul cihetindekiler: yanda, bir parçası Yağ iskelesinde tücakıllı, ne becerikli kızdır bilseniz. Tıpkı nia'yı görmekti. En müşkülpesend, en balonun kuvvetli bir rağbet göreceğine Eminönünde fBeşir Kemal). Beyazıdda 50 lira kazananlar cardan Alâeddinde, 12 bin liralık ikra (Cemil), Küçükpazarda (Necati Ahmed), huysuz yolcular bile onu görünce sakin şüphe yoktur. rahmetli anası. 753 miyenin bir parçası Kumkapıda İhsan Eyübde fHikmet Atlamaz), Şehremininde 66 87 647 693 36 Menzilci bu sözü söyledikten sonra yol leşirler, benimle kibar kibar konuşurlardı. 1032 1537 1648 1751 2090 2235 da, bir parçası müştereken Haydarpaşa 'Nâzım Sadık), KaragümrüTcte (Kemal), İnanmazsınız mösyö, saraya mensub meSamatyada ıTeofilos), Şehzadebaşmda (Iskâğıdımı kaydetmeğe koyuldu. O yazar2715 3007 3300 3319 3556 3592 da Koşuyolunda Ali ile Hocapaşada kah mail Hakkı>, Aksarayda (Sarım), Fenerde ken ben onun mütevazı fakat temiz oda murlar, kuryeler bile Dunia ile uzun uza3670 3716 3922 3994 4056 4188 veci Alinin yanında Mehmedde, 10 bin (Vitaliı, Alemdarda lEşref Neş'et), Basını süsliyen resimleri seyrediyordum. Bu dıya konuşurlardı. Ev onun sayesinde dö4247 4275 4468 4634 4716 4981 liralık ikramiyenin bir parçası Mene kırköyde (Merkez). resimlerın bir tanesinde, sırtında rob dö nüyordu. Evi tanzim eder, yemekleri pi5317 5472 5505 5680 6311 6881 men Beîediye odacısı Mustafada, bir Beyoğlu cihetindekiler: şambr, başmda gecelık takkesi olan bır şirir, her işe yetişirdi. Hele ben, budala, 7045 7085 7344 7549 7860 8084 parçası Kırklarelinde istihkâm yüzbaGalatasarayda 'Kanzuk), Altıncıdairede ihtiyarın, kapı önünde bir delikanhyı sersem ben! Gözüme dünyada kızımdan 8386 8657 9103 9372 9606 9870 şısı Kâmilde. bir parçası Yeniköyde Yu (Güneşi, Galata, Topçular caddesinde selâmetlediği ve eline para dolu bir kcse başka birşey görünmezdi. Yegâne saa 10043 11239 11788 11841 11946 12105 goslavya sefarethanesinde Matmazel (Sporidis), Taksimde (Nizameddin), Tarlabasmda (Nihad), Şislide (Nargileciyan), 12330 12441 12496 12694 13061 13388 Anjeldedir. verdiği görülüyordu. Oteki resim, sefih detim, yegâne zevkim o idi. A, Dunia'cıTürkçe sözlü Kasımpaşada (Müeyyed), Hasköyde (Nisim 15573 13459 13925 14504 14708 15519 Gene bu keşidenin 10 bin liralık mü Aseo^, Beşiktaşta (Süleyman Receb), Sarıdelikanhyı, sahte dostlar ve kirli kadın ğımı nekadar scverdim bilseniz! Onu ne filmi 2 nci muzafferiyet haftasının 15693 16200 17063 17187 17387 17416 kâfatınm bir parçası Tarsusta Dedeler yerde fAsaf). larla birlikte bir masa başında tasvir edi kadar şımarbrdım. Ona pekâlâ, rahat son sünlerinden istifade ediniz. Üskudar, Kadıköy ve Adalardakiler: 17473 17642 17664 18000 18059 18500 köyünde Sadıkta, bir parçası Cibali Tüyordu. Resimlerin üçüncüsü, ayni deli bir hayat yaşatıyordum. Üsküdarda (Ahmediye), Kadıiöy, Moda18709 19208 19940 20082 20261 20264 tün fabrikasmda amele Alidedir. kanlının paçavralar içinde, domuz çobanHayır! Felâketin önüne geçmek in 20653 21190 21198 21430 21787 22320 da (Sıhhat), Büyükadada (Halk), HeybeHerşrün ilk seaosta *** lığı ettiğini ve domuzların yiyeceğini pay sanlann elinde değil. Hiç kimse alnının 22367 22427 22428 23816 24578 24631 lide (Tanaş). Dün çekilen büyük ikramiyelerden laştığını gösteriyordu. Yüzünde elem ve yazısını değişriremez. 24683 24993 25697 26038 26317 26403 N Bir Mayıs gecesi redamet çizgileri vardı. Ve nihayet, so Menzilci, bu sözlerden sonra, bana 26620 27095 27262 27743 27839 27859 21902 numaraya isabet eden 15 bin lira Müessif bir zıya re diğer seanslarda nuncu resim, delikanlının, baba bucağına hâdiseyi anlattı. M 27885 27954 28297 28436 28844 29076 ve 14126 numaraya isabet eden üç bin Askerî Tıbbiye okulu müdürü Gene A avdeti sahnesiydi. Başında ayni takke, (Arkası yarın) 292?8 29875 30772 31013 31181 31300 ira Beyoğlu İstiklâl caddesinde Yıldırım Alçaklık Çevtren sırtında ayni rob dö şambrle, ihtiyar, ö31534 31723 31727 32087 32155 32236 gişesinden satılan biletlere isabet et al doktor SupM Yakarm eniştesi avus Miki Mavs ve Foks Jurna kat Hüsameddin Ahmed Erduranm karHAMDl VAROĞLU nünde diz çöken oğlunun başını okşuyor; 32241 32338 32499 32649 32930 32959 miftir. deşi diş tabibi emekli önyüzbaşı Ab32983 32986 33218 33517 33638 33797 ikinci plânda, semiz bir danayı boğaz dülvehab Erduran dün sabah Cihangir33802 33965 34150 34203 34340 35242 lıyan bir ahçı ve bu faaliyetin sebebini BU AKŞAM de Kristalpalas apartımanında vefat etEvlenme 35291 35507 35585 35673 35698 35957 soruşturan, ihtiyarın büyük oğlu görü Sıvas saylavı ve İstanbul Üniversitesi miştir. 35964 36120 36796 36817 37788 37814 lüyordu. Her resmin altmda o sahneyi 38123 38154 38310 38439 38946 39378 tarih ordinaryüs profesörü Şemseddin Bugünkü cumartesi günü saat 10,30 da izah eden almanca yazı vardı. Bütün Günaltayın kerimesi Bayan Behine ile Beyoğlu Zükur hastanesinden kaldırı39771 39877 bunlar, raflardaki çiçek saksılan, alacah İktısad Vekâleti müşavirlerinden Dr. larak saat 11 de Tophane Denizyolları bir perdenin arkasındaki karyola, bugün 30 lira kazananlar Isad Sabit Şibayın evlenme töreni ge anünden romorkörle Harem iskelesine bile hafızamda aynen mevcuddur. Elli çen perşembe akşamı Suadiye plâjı ka nakil ve namazı Selimiye camisinde kı226 234 235 450 458 646 yaşlarında kadar dinc ve sıhhatli bir a 698 830 853 1190 1196 1251 zinosunda parlak surette kutlulanmış ındıktan sonra Karacaahmedde aile KARTALLAR JAMES C A G N E Y dam olan menzilciyi, yeşil renkli uzun ÇELİK îabristanma defnolunacaktır. 1287 1311 1317 1426 1709 1771 tır. Genc evliîere saadetler dileriz. redingotu, göğsüne, soluk şeridlerle takılı MARGUERİTE LINDSAY 1823 1989 2126 2509 2701 2866 ( F r a n s ı z c a ) nişanlarile, şu dakikada orada imişim giTeşekkür Frnsızca dersleri bı gözümün önüne getiriyorum. Evlâdım Nevzadın hayatını mühim Diplomalı ve pratik metoda malik bir bir ameliyatla kurtaran ve ameliyattan Ben ihtiyar arabacmm parasını verirransız bayanı kısa zamanda mükem onra da ihtimamlı tedavisile bizleri eken Dunia da semaveri getirmişti. Çap mel surette fransızca öğretmektedir. bediyen kendisine minnettar bırakan Rejisör WiLLY FORST'un şaheseri kın kız, daha yüzüme bakar bakmaz, üVlüracaat için gazetede (F.) rümuzuna Haydarpaşa Nümune hastanesi operatö»•azılmak lâzımdır. zerimde yaptığı tesiri anlamış ve iri mavi rü Bay Feridun Şevket Evbensele cangözlerini yere indirmişti. Kendisile konuşdan tesekkürlerimizi alenen bildirmeyi SAMSUNDA (ALLOTRİA) t ~ u * Af mağa başladım. Cemiyet hayarına alışık borc biliriz. Halk Kütbhanesi bir genc kız edasile, bana, hiç sıkılganBristol otelinde misafir Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün lık göstermeden cevab verdi. İhriyara bir zmir Şükran oteli ve lokanta müsteciri Renate Müller Jenny Jugo Adolf Wohlbruk mekteb kitablan, kırtasiye, gazete Mustafa Kaşıkçı bardak punç, Dunia'ya bir bardak çay ve mecmualarm tevzi yeridir. ikram ettim ve, sanki ezeldenberi tanı Baştanbaşa heyecan ve merek içinde bırakan şaheser şıyormuşuz gibi, muhabbete koyulduk. ölüm Meşhur yıldız Hâle sinemasında Haydarpaşa lisesi tarih muallimi Bay Uskiidar Beygirler çoktan hazırlanmıştı; fakat Vlemduhun kaympederi Emin Tatarhan HANSbUyiik filmi ALBERS'ir AVE MARÎA ben, menzilci ile kızından aynlmak ni son ğlu vefat etmiş ve evvelki gün kaldıBütün kadınları peşinde koşturao bir grrncin sooder«ce merakl', heyecanlı yetinde değildim. Nihayet kalktım; veda ılan cenazesi hususî makberesine defBugün T Ü R K fevkalâde maceraları... r. uazzam sahneler Ru; muziği, Balalaika, Rakıslar, YILDIZ ettim. Menzilci bana hayırlı selâmet teedilmiştir. Kederli ailesine taziyetleilâveten : Ekler Jurnal SİNEMASINDA imizi sunarız. menni etti, kızı beni arabaya kadar se SiNEMASINDA Saat 1 de matine lâmetledi. Kapıdan çıkacağım zaman Meşhur tenor Müthiş Muazzam insanî Hissî Harikulâde sahnelerle dolu durdum ve Dunia'dan, kendisini öpmeBENJAIMNO GIGLI'nİn me müsaade etmesini rica ettim. MuvafaBu sene gösterilen eo güzel filmi kat etti... Kadmlarla ülfet ettiğim tarihtenberi çok buse taati ettim; fakat bun lardan hiç birisi, bana, Dunia'nın buse Ilkokul Oğretmenlerine Bibliyoğrafya • • • 6450 numaralı bilet 50,000 lîra kazandı Piyango keşidesi bittî Bu aksamki program J ŞIK SiNEMADA ' EHLi SALiB MUHAREBELERi T A N MUNİR NURETTİN KONSERİ F E R A H Sinemada Telefon : 21359 Bugün M E L E K sinemasında K OR SAVOY OTEL 217 L lİl Nl C lKANUNU l U k ^ W l M l l V İ I FranscaSilviaSİ(lne s zü öl »S S NE TA P Ç RY E R SAADETİM SENSiN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog