Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Mart 1937 { Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî icmal Tarihî tefrika : 56 Vazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas ediiemez) Boğaziçi halkına müjde Balıkçılar arasında bir İhtilâf Şirketi Hayriye tarifesin Italyaya giden balıkçılar Vekil dün Tıb Fakültesini de tenzilât yapıyor hakkında tahkikat ve müzeleri gezdi Ocaklı, artık homurdanmayı bırakmış, neşeli bir Şirketi Hayriye idaresi, hem Istanbul devam ediyor halkma kolaylık göstermek, hem de BoBu sene birçok Yunan ve îtalyan basabırsizlık içinde hareket emrini bekliyordu ğaziçine rağbeti artırmak ve bu vesile ile Yaman bir savaş hazırlığı! Nitekim selefte de olmuştur, cennet mekân pederinize hayli zahmet verilmiştir. Ondan ötürü açılacak seferin zahmetine kulun katlanayım, efendimin yolunda ben feda olayım. Bir yandan da o caklının hayırsızını, haşansmı ayırdayıp gidereyim. Gelen yıl, daha öbiir yıl, üzüntüsüz, efendim sefere aşar. Ve Hünkârın iradesini büsbütün gevşetmek için hemen ilâve etti: Bir yolcu beklediğinizi de söyle diniz. İsmetlu kadınefendi hazretlerini müşkül durumda koyup ayrılmak doğru değil. Hicran ateşinden mümkün ki rahatsız olalar, efendimi gussaya düşüreler. Sultan Süleyman, vezirinin doğru düjündüğünü kabul etmekle beraber aşkile zevkini vazifie kaygusuna bağlamak ve bu tnüsellesî ahenge göre yaşamak hakkın daki karannı değiştirmek istemedi: Güzel amma, dedi, ben ocakhyı utandırmak dilerim. Zevkine düşkün dedikleri adamın, yerinde kendilerinden atak olduğunu gözlerile görsünler, bir dahi küstahhk etmesinler. Onun için sefere seninle bile gideceğim. Yolcuya gelince o, yann öbür gün gelir, biz sefere çıkıncıya kadar da emekler, anasına hasret günlerinde eğlence olur! îbrahim Paşa, tabiatile ısrar edemedi: Kula düşen, dedi düşündüğünü söylemektir. Ferman ise efendimindir. Lâkin kolayhkla yürütemediği plânını temeline dokunmadan zihnen değiştiriyordu, ocaklıya kendini hoş ve Hünkân nahoş gösterecek yollar arıyordu. Kendine örnek tuttuğu Bizans tarihi dc o dakıka sahife sahife kafasında açıhyordu. İşte İkinci Jüstinye'nin yerine tahta çıkan General Yetberiyos, işte onun kı zım alarak împaratorluğa geçen Mavriçiyos, işte ordunun ona halef yapıp taç giydirdiği Fokas, işte bu sabık yüzbaşıyı tahttan atıp kendini İmparator ilân eden Herakliyos ve işte saltanat hanedanına mensub olmadıklan halde tacütahta sa hib olan Ermeni Vartan, Ermeni Leon, hazinedar Nikeforos, Kekeme Mıhai, Makedonyalı Vasil ve saire ve saire. Bütün bunlar kendilerini orduya sev direrek efendileri olan lmparatorlan öldürmüşler ve tahta çıkmışlardı. Ayni yolda yüriiyüp ayni neticeye varmak bugün de mümkün değil miydi?.. Ibrahim, içine garib bir ezinti ve üzüntü veren bu karışık tahayyüllerden nefsini zorhyarak sıyrıldı, derin bir sevgi ile ve gülümsiyerek kendine bakan Padişahın gözlerinden ne demek istediğini anladı: Sefer işlerini, dedi, isterseniz ak Samüstü konuşuruz. Efendimiz biraz dinlenin, kulunuz da kıhğımı değiştireyim, hizmetinize geleyim. İşte bu muhavereden sonra efendi ile köle gene eskisi gibi gündüzleri tez kereleşerek, geceleri birleşerek Macaristan aleyhıne açılacak seferin plânlarını çizmişlerdi, icab eden hazırlıklara gir mişlerdi. O arada (14 eylul 1525) Hurrem ikinci çocuğunu doğurmuştu. Bu da oğIandı. Fakat ilk löğusalıkta yaptıklannı tekrar etmiyordu, yavrularının yenece ğini sezen bir kedi telâşı göstermiyordu. Çünkü ne yapacağını artık kararlaştırmış bulunuyordu ve gelecek günlere emni yetle bakıyordu. Padişah onun şehzade Mustafayı kıskanmaktan vazgeçmiş görünmesinden memnundu, evlâd yüzün den doğabilecek felâketleri artık ku runtulamıyordu. Aşkile zevki ve vazifesi arasında vücude getirdiği ahengin hazzını ruhuna sindire sindire bahtiyar günler geçiriyordu. O, yeni çocuğuna ad koymak için kur'a usulüne başvurmuştu. Evvelce doğan oğullarmdan birine Mehmed ismini verdiği için bu adı taşıyan iki dedesini istisna ederek öbürlerinin isimlerini Os man, Orhan, Murad, Beyazıd diye birer kâğıda yazmış ve gözü kapalı olduğu halde içinden bir tanesini seçmişti. Kur'a, onun dileğine ters düştü, çocuğa Beya zıd admı vermek lâzımgeldi. O, gevşekliği, korkaklığı ve idaresizliği yüzünden kendi sağlığında saltanat kavgalan çık masına sebebiyet veren, sonunda da en küçük oğluna mağlub olarak evlâdm babayı tahttan atabileceğine canlı ve kanlı bir örnek teşkil eden dedesini sevmezdi. Lâkin kur'ayı da tazeliyemezdi. Bu sebeble şu ters isabeti tatlı bir tefsire bağ lamak istedi, Valide Sultanla Hurreme ve lbrahim Paşaya ayn ayn anlattı: dünyanm en güzel sayfiyesi olan Boğazm imarına çalışmak maksadile 1 nisandan itibaren tatbik edilmek üzere fevka • lâde tenzilâtlı bir tarife hazırlamışhr. Abonman karneleri Şirketin hazırlamış olduğu bu tarifeye nazaran şimdiye kadar üçer ayhk olarak verilmekte olan tenzilâtlı abonman kar neleri yeni tarifenin tatbikile ikişer ayhk olarak verilecektir. Abonman kamele rinde tenzilât şöyle olacaktır: Üsküdardan başlıyarak Vaniköyüne kadar Anadolu iskelelerile Rumelıhisarı iskelesi için yapılacak tenzilât yüzde 25. Kandilli, Anadoluhisan, Kanlıca, Çubuklu, Emirgân ve İstinye iskeleleri için yüzde 30 tenzilât. Paşabahçesi, Beykoz ve Yeniköyden itibaren Tarabya, Kireçburnu, Büyük dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavak lara kadar yaz aylan için yüzde 35 ikincikânun, şubat ve mart aylan için ise yüzde 40 tenzilât. Bilet ücretlerinde ucazluk Halkevinde verilen miihim bir konferans Yeni gelene Beyazıd adı verdim. Bu ad, dedemin adı değildir. Dedemin dedesinin dedesi adıdır. Yıldırım desem daha hoş düşerdi amma ad olmazdı, lâkab olurdu. Fakat siz gene öyle bilin, küçük Beyazıdın küçük bir Yıldınm olduğunu unutmayın!.. O yılın kışı işte bu biçimde geçti. Ocaklı, yaman bir savaşa hazırlanıldığını görerek homurdanmayı bırakmıştı, neş'eIi bir sabırsizlık içinde hareket emrini bekliyordu. Hünkâr, herhangi bir ayaklanma ihtimalinin önüne geçıldiği, Hurremile nediminin birbirini tamamlıyan varlıklan arasında muvazeneli bir safa hayatı tesis edebildiği için mes'uddu. Hurrem, yeni bir erkek çocuk doğurarak mevkiini bir kat daha kuvvetlendirdiğinden dolayı seviniyordu, kendi çıkanna uygun sinsi îskeleden iskeleye bile* ücretincelemeler, araştırmalar yapıyordu, ralerinde tenzilât kiblerile mücadeleye hazırlanıyordu. lbBitişik iskele için yalnız gitme, yahud rahim, kendini saltanata ulaştıracak yol gelme ikinci mevki biletlerinden yüzde 50 ların krokisini çizmekle uğraşıyordu. tenzil edilmek suretile on kuruş yerine Nihayet karlar kalktı, cemreler düş beş kuruş, birinci mevki biletlerinden ise tü, nevruz erişip bahar geldi, ordunun yedi buçuk kuruş alınacaktır. Avdetli bihareketi imkân dahiline girdi, Hünkâr da Ietlerde ise ikinci mevki biletlerinden on, birinci mevki biletlerinden on beş kuruş Hıdırellez günü yürüyüş emrini verdi. alınacaktır. Üç iskelelelik tek ikinci mevYüz bin cenk eri, yuvalarından ava çıkan ki biletlerinden yüzde 25 tenzilile yedi yüz bin aslan gibi velveleli bir sevinc için buçuk, birinci mevkilerden on kuruş alıde şen şen kükreyerek Macar hududuna nacaktır. Bu iskelelerin gidip gelme ikindoğru yürüyorlardı. Hedefi, Hünkâr ile ci mevki biletlerinden on iki buçuk, bi Ibrahimden başka bilen yoktu. Macar sı rinci mevki biletlerinden on yedi buçuk nırında bir cevelân mı yapılacaktı, üç beş kuruş alınacaktır. Dört iskelelik tek ikinci mevki bilet palanga yıkılıp ve üç beş düşman ordusu lerinden on kuruş, birinci mevki biletle bozulup geri mi dönülecekti?.. Buralarının rinden ise on üç kuruş, bu iskelelerin gi bilen olmamakla beraber düşünen de yokdip gelme ikinci mevki biletlerinden on tu. Harb yolu açılmış, zafer perisini beş, birinci mevkilerinden yirmi kuruş yakalamak imkânı elde edilmiş olduktan alınacaktır. Karşılıkjı iskelelerin tek ikinci sonra şuraya veya buraya kadar gidil me\ki biletlerinden on bir, birinci mevki mek meselesi orduyu alâkalandırmıyordu. biletlerinden on dört kuruş alınacaktır. (Arkast var) t Araba vapuru seferleri Bunlardan başka şirket, Kabataş Üsküdar Sirkeci iskeleleri arasında işle mekte olan araba vapurlarile nakledile cek kamyon, kamyonet, otobüs ve binek otomobillerinden de yüzde 25 ten yüzde 50 ye kadar tenzilât yapmıştır. Aynca yeni tarifenin tatbikile Yeniköy ile Beykoz arasında ihdas edilecek araba vapurları servisleri de ayni tenzilâtlı tarifeye tâbi olacaklardır. Beylerbeyi, Çengelköy ve Vaniköy iskelelerinden Köprüye gidip gelme alınacak biletlerin birinci ve ikinci mevki lerinden birer, Köprüden bu iskelelere almacak biletlerin birinci mevkiinden üç, ikinci mevkiinden iki buçuk kuruş indirilecektir. Köprüden Kandilli, Anadoluhisan ve Emirgân iskeleleri için verilmekte olan gidip gelme birinci mevki biletlerindeki 20 para alınmıyacaktır. Kanlıca, Çubuklu ve îstinye iskelele rinden Köprüye ve Köprüden bu iskelelere alınacak tek biletlerin birinci ve ikinci mevkilerinden ikişer ve gene bu iskelelerden Köprüye alınacak dönüşlü birinci mevki biletlerinden altı buçuk, ikinci mevkl biletlerinden beş buçuk, Köprüden bu iskeleler için alınacak gidip gelme bilet lerin birinci mevkiinden yedi, ikinci mevkiinden beş buçuk kuruş tenzil edilecek ve bu tenzil ile bu iskeleler arasındaki gidip gelme ücretleri, Kendilli, Anadoluhisan ve Emirgân ile müsavi dereceye indirilerek tarifede vahdet temin edilmiş olacaktır. lıkçı gemilerinin İstanbul limanına gelerek külliyetli miktarda balık aldıklan malumdur. Bu yüzden istanbul balıkçılarının yüzü gülmüştür. Filhakika son zamanlarda Adalar açıklarında ve Mar mara denizinde fazla miktarda torik çrkmış ve bu balıklar iyi fiatlarla derhal müşteri bulmuştur. İtalyanlar buradan aldıklan balıklan tuzladıktan sonra İtalyaya götürmekte ve konserve yapıp Amerikaya sevketmektedirler. îtalyan konservesi namile Amerikada meşhur olan konserveler bunlardır. Şimdiye kadar buradan balık almak üzere yalnız îtalyan ve Yunan vapurlan geldiği halde son günlerde Alman va purları da gelmeğe başlamıştır. Bununla beraber bir müddettenberi balıkçılar torik tutmak işini epey azaltmışlardır. Bu nun sebebi Istanbulda balık işlerinden anlıyan bir iki kişinin Italyaya gidip orada balık konservesi yapan ve şehrimizden balık alan müesseselere müracaatle balıkların İstanbul Balıkhanesinden mubayaa işinin kendilerine verildiği takdirde bun ları daha ucuza tedarik edebileceklerini söylemiş bulunmalarıdır. Bu takdirde balıklannı 20 25 kuruşa satan balıkçılar böyle bir vaziyet üzerine mallannı ancak yan fiata satabileceklerdir. İstanbul ba lıkçılanndan iki zatın bu iş için İtal yaya kadar gitmiş olduklannı haber alan balıkçı esnafı bir taraftan Başvekâlete ve îkhsad Vekâletine müracaatle buna mâni olunmasını istedikleri grbi balık saydmı da şimdilik azaltmışlardır. İktısad Vekâleti vaziyeti tetkik ettir mekte olduğu gibi diğer taraftan Balıkhane Defterdarhğa bağlı olduğu cihetle İstanbul Defterdarı Kâzım da Balıkha neye giderek tetkikat yapmıştır. Defter dar raporunu bugün Vekâlete göndere cektir. Yapılan tahkikabn neticesi henüz ma lum olmamakla beraber bu i§i yayanlar arasında kendisine balıkçılık işlerinde nimresmî bir sıfat vermiş olan bir zatın da bulunduğu ve Defterdarlığın bu zat hakkında alâkadar makamlarm nazan dikkatini celbettiği iddia edilmektedir. Deniz Bankın tesisini müteakıb Banka Balıkhane işini de üzerine alacak ve ilk iş olarak bir balık konserve fabrikası tesis edecektir. Bu fabrika tesis edildikten sonra limanimızda tutulan nefis bahklann konservesi burada yapılacak ve bu madde de başlıca ihracat emtiamız arasına karışacaktır. usolini, beraberinde Italya Harbiye ve Müstemleke ve Propaganda Nezaretlerinin şefleri bulunduğu halde, yeni adı Libia olan Trablusgarb ve Bingazi müstemle Şehrknizde bulunan Maarif Vekili kesine seyahat ediyor. Bindiği gemiye Saffet Ankan dün de birçok müessese bir filo refakat etmektedir. leri ziyaret etmiştir. Vekil, sabahleyin evBu seyahatin zahirî gayesi Tunus velâ Tıb Fakültesine giderek dekanla be Beyliği ile Mısır Krallığı hududları araraber Fakülteyi gezmiş, sonra da Mor sında Trablusgarb ve Bingazi sevahilini foloji Enstitüsünü teftiş etmiştir. Oradan baştan başa kateden ve iki bin kilomet çıkan Saffet Ankan Yenibahçede Gure roya yakın bir uzunluğu bulunan sevkülba hastanesini, sonra Haseki hastanesini ceyş ve seyyah şosesi ile Bingazi sahi gezerek bu müesseselerin umumî vazi linin mühim bir noktasını teşkil eden yetleri hakkında müdürlerinden izahat al Tobrukta tesis olunan şark meşherini mıştır. Vekil bu teftişlerden döndükten muhteşem merasimle açmaktır. sonra bir arahk Belediyeye uğnyarak VaSeyahatin hakikî gayesi ise İtalyanm li ve Belediye Reisini de ziyaret etmişşimalî Afrikada Trablusgarb ve Bingazi tir. ve Fizan havalisinde tesis eylediği ve iki Öğleden sonra da Âsan Atika Mü sene Fransa ile yaptığı anlaşma ile Afzesini, Çiniliköşkü, Şark Eserleri Müzerikanın göbeğinde Tibesti dağlarına kasini gezmiş ve bilhassa yeni tesis edilmekdar tevsi eylediği geniş müstemlekenin, te olan para koleksiyonu dairesini gözeski Romalılar zamanında olduğu gibi, den geçirmiştir. Saffet Ankan Âsan Aerek umran cihetinden, gerek şarkta t tika müzelerinden sonra Müdür Azizle talyaya temin eylediği mühim mevki vs beraber Topkapı sarayma giderek orada bahusus Akdenize hakimiyet hususunda da bazı daireleri gezmiştir. sevkülceyş cihetinden çok kıymettar bir Vekil, bu sabah ta Valdebağına gi istinadgâh olması noktasından nekadar dcrek yeni kurulacak olan sanatoryomun değerli bulunduğunu îtalyan efkârı u temelatma merasiminde hazır bulunacak mumiyesine anlatmaktır. tır. Italya, mezkur şose yolu ve Fizana doğru dahile sarkan kolu ile, Habeş harMÜTEFERRİK bi esnasında Mısırı tehdid için Bingazinin Bayan Aafet geldi şarkında tahşid ettiği gibi, günün birinde, Isviçrede Hitit asarı ve Türk san'atı Akdenizin cenub sahiline yığacağı mo na aid alâka toplıyan konferanslar vetörlü fırkaların Mısır, Tunus, Sudan huren Türk Tarih Cemiyeti Asbaşkanı profesör Bayan Afet dün sabahki Av dudlanna süratle sevkini temin edeceğinrupa trenile şehrimize gelmiş ve Vali den bu yolun sevkülceyş cihetinden kıy Muhiddin Üstündağ tarafından karşı meti büyüktür. lanmıştır. Bayan Afet dün akşam AnSahili takib eden yolun deniz cihetinkaraya grtmiştir. den ne derece himayesi mümkün olduğunu pratik olarak anlamak için Italya BaşFilomuz Karadenizden vekilinin beraberindeki filo ve buna ilti döndü hak edecek diğer deniz kuvvetleri büyük Karadenizde manevra yapan filomuzdan bir kısmı îstanbula dönmüş, Ada manevralar yapacaklardır. Mumaileyhin lar açığma demirlemiş ve bir müddet Napoliden doğruca Tobruk'a hareket orada kaldıktan sonra tekrar Boğaza etmiş olması da askerî ve siyasî nokta lardan çok manahdır. İtalyanm şimalî gitmişlerdir. Afrikada v/cude getirdiği askerî üslerin Torpitolarımızdan ikisi Köstence lien mühimmi buradadır. manma giderek mazut almışlardır. Maarif Vekilinin dünkü teftişleri Musolini'nin Trablus seyahati Türk halıları hakkında bir etüd Ticaret Odası Türkiye halıları hakkında bir etüd yapmağa başlamıştır. Bu etüd için Isparta Ticaret Odasından malumat istenmiş ve bu malumat gelmiştir. Ayrıca dahildeki halı tacirlerile d'e temas edilmektedır. Odanın bu etüdünden gaye halılarımızm daha nefis bir hale gelmesini temindir. lzmir sergisine hazırlık 20 ağustosta açılacak ve 20 eylule kadar devam edecek olan beynelmılel İzmir sergisine İstanbul Ticaret Odası da dün davet edilmiştir. Oda sergiye geniş mikyasta iştirak edecektir. Şehrimizdeki diğer firmaların da iştiraki için Ticaret Odasmda Vali Muhiddin Üstündağm reislıği altında bir toplantı yapılacaktır. İtalya, Ingiltere gibi büyük bir deniz devletile harbettiği zaman, Akdenizi denizüstü, denizaltı ve hava kuvvetlerile şuralardan kesebilir: 1 Sardunya adası ile şimalî Afrika arasındaki 100 millik dar yerde, 2 Sicilya ile şimalî Afrika sahili arasındaki sahanm tam orta •> sında bulunan ve şimdi tahkim edilmektc? olan Fantrellia adalarının bulunduğu 90 millik boğazda, 3 Tobruk ile Girid adası arasındaki 200 millik sahada. Böyle bir hal vukuunda İtalyanm bir zaman eski îtalyan cumhuriyetlerinin e linde bulunan Giridi de işgale teşebbüs etmesi muhtemeldir. Giridi işgal etmese ve edemese bile daha şarktaki Rodosta ve on iki ada grupunun diğer adalannda vücude getirdiği üslerle şimalden dahi bu kesme ameliyesini tamamhyacaktır. ltalyanm Libia'daki mevkii ile Mısırı ve îngiliz Mısır Sudanını karadan tehdid etmesi ise ayn bir meseledir. Fkat, bugün İngiliz efkân umumiyesi, daha ziyade Libia'nm Akdenizdeki İngiliz İmpara torluğunun ana deniz ve hava yollarını tehdid etmesi noktasından İtalya Başvekilinin seyahati hakkında mütalealar yürütmekte ve endişeler izhar etmektedirler. Boğaziçinde ev yapttranlara tenzilât Yeni tarife ile şirket bilhassa, Boğaziçinde yeniden ev yaptıracak olanlar için de şayanı dikkat kolaylıklar göster mektedir. Şirketin bu hususta verdiği karara göre, 1937 malî senesi, yani hazirandan itibaren Boğaziçinde yeni yapılacak inşaat sahiblerine, devletçe yapılan üç senelik vergi muafiyeti esasma uyularak şirketçe de, bir sene yerine, üç sene için hükmü cari olmak üzere meccanî paso verilecektir. Bu pasolar, meslek sahibinin arzusu üzerine musaddak icar kuntratosu görülerek müstecire dahi devrolunabile cektir. Yeni inşaat yapacaklara malze meleri ve Boğazda oturanların Türk antransit kömürleri şirket tarafından parasız naklolunacaktır. Doçent Sabri Esad konferans verirken ve dinleyiciler Halkevi tarafından tertib edilen konferans serisine dün de Eminönü Halkevinde devam edilmiştir. Psikoloji doçentlerinden Sabri Esad Ander «Çocuk ve Manhk» mevzuu üzerindeki konferansını kalabalık bir dinleyici huzurunda ver miştir. Kıymetli doçent evvelâ çocuk ve mantık kelimeleri karşısında hatıra gelebilecek endişe ve tereddüdlere işaret ederek, çocuk zihniyetinin kâhil zihniyetine nasıl kalbedildiğini, çocuğu natamam bir kâhil gibi görme düşüncesinin husu*iyetlerini tesbit etmiştir. Çocuğu bir tekâmül merhalesi kabul etmenin ancak biyolojik tekâmülü örnek ittihaz etmekle mümkün olacağım söylemiş, bu itibarla lamarkcılık, vitalisi ve preformigim gibi iddiaları izah etmiştir. Güzide konferanscı bilâhare mantığın ne şekillerde anlaşıldığını, Aristo'nun, Port Royal mektebini, ve Dekart'ın te lakkilerini incelemiştir. Sabri Esad mevTenezzüh seferleri zuuna aid uzun tavzihlerde bulunarak Şirket, Boğazda oturmıyan İstanbul çocuğun ekosantirik ve sentetik mahiyet luları da düşünerek orkestralı ve büfel ve kabiliyetini teşrih etmekle konferansmı tenezzüh seferleri de tertib etmiş bulunbitirmiş ve çok alkışlanmıştır. maktadır. Bu husustaki karara göre de VÎLÂYETTE Alman büyük elçisi Von Keller dün akşamki ekspresle Ankaraya dönmüşToprak bayramı 21 martta tür. Türkiye ile Almanya arasmda yeni yapılacak bir ticaret muahedesi müzakerelerinVilâyet Ziraat Odası dün toplanmışde bulunmak üzere bugünlerde Almanyadan bir heyet geleceğinden, elçi Ber tır. Her sene yapılmakta olan Toprak bayramının bu sene de 21 martta Hallme gitmekten sarfı nazar etmiştir. kalıda Ziraat mektebinde yapılması taSeyyah mevsimi başladı karrür etmiştir. Bundan başka çiftçilere Milvoka vapurile şehrimize bu aym susam ve keten tohumluğu verilmesine, Nimresmî İtalyan matbuatı, geçen seyirmi beşinde 550, General Von Stopen Kırkağac kavun tohumlarmdan mecca ne, İngiltere Kralı ile Bahriye Nazırının vapurile de ayın yirmi altısmda 350 nen dağıtılmasına, on köye parasız tırAkdenizde yaptıkları seyahatleri hatır seyyah gelecektir. mık dağıtılmasına karar verılmiştir. latmakta ve şimdi muazzam bir împaraMÜZELERDE torluk teşkil etmekte olan İtalyanm bir Ilkmekteblerde çocuklara parçasında, müdafaa ve murakabesi vaMüzede Atatürk büstü zifesi en ziyade terettüb eden bir denizde yaptırılan temizlik îstanbul Müzesince hazırlattırılmış oyapılan seyahat üzerinde faraziyeleT kulan Atatürk büstünün ve meskukât, maîstanbul Maarif müdürlüğünden aldırulamıyacağını yazıyor. Bu seyahatin dalya ve mücevherat salonunun açılma ğımız bir mektubdur: şımdiden verdiği netice, ingiltere ile İtalmerasimi 15 mart 1937 pazartesi günü «Gazetenizin 12 mart 1937 tarihli nüssaat 15 te yapılacaktır. hasının ikinci sahifesinde (Doğru değil yanm Akdenizde anlaşmış olmalanna mi?) başlığı altında çıkan yazıda Şişli rağmen, birbirlerinden hiç te emin olmahava müsaid oldukça her cumartesi gün de bir ilkmektebin dördüncü ve be dıklannm bir daha sabit olmasıdır. leri saat 14 te Köprüden bir vapur kal şinci sımflarmda iki talebenin sıra ile Muharrem Feyzi TOGAY kacak ve bu vapurla yapılacak tenezzüh her akşam ellerine süpürge verilerek sıo akşam geç vakte, mehtablı gecelerde nıf temizletildiği ve buna ders adı verildiği, bu suretle taze ciğerlere yedi GÜMRÜKLERDE sabaha kadar devam edecektir. Bu postamahalleden gelen çocukların tozları yutlarda bir orkestra takımı bulunacağı gibi, turulduğu yazılıdır. Gümrük ve İnhisarlar Vekilimutedil bir fiatla İstanbulun en maruf bir Yaptırılan tahkikat sonunda Şişli nin tetkikleri lokantası tarafından da zengin bir büfe 43 üncü okulda talebeyi sınıflarının teGümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rahazırlanacaktır. Bu tenezzüh seferlerinde mizliğile alâkadar etmek için program na dün öğleden sonra İnhisarlar idareücret herkes için 50 kuruş olacaktır. mucibince, öğretmenlerinin nezareti al sinde meşgul olmuştur. Vekilin dün Yukarı Boğazdaki plâjlar tında olmak şartile, her akşam en çok Haydarpaşa gümrüklerinde tetkikat Altmkum plâjı ve kazinosu, Sütlüce on, on beş dakika devam etmek üzere yapması mukarrer iken İnhisarlardaki ve Yenimahalle tenezzüh yerleri, askerî iki talebeye masa, sandalye ve cam gibi işleri dolayısile bu tetkik geri kalmıştır. mmtaka olmakla beraber, Türkiye Cum eşyanın tozlarını almak pülverizatorle Vekilin bugün Haydarpaşa gümrüğüne huriyeti vatandaşlan için bilâistisna ser su sıkmak gibi işler yaptırıldığı ve ço gitmesi muhtemeldir. cuklara süpürge ile kat'iyyen temizlik best bulunacaktır. • yaptırılmadığı anlaşılmıştır. Tenzilât 11 nitanda başlıyacak Şehir okullarmda umumî temizlik işi Tenzilâtlı kartların satışına, 1 nisandan hademeler tarafından yapılmakta ve her itibaren başlanacak, 11 nisan tarihinden Nüshası 5 kuruşrur. talebe yılda bir defa. öğretmenlerinin itibaren de bu kartlardan istifade edile nezareti tahtında bulunmak şartile, bu Türkiye Hariç cektir. işle alâkadar olmaktadır. için için Şirketin yeni tarifesi birkaç güne kaBeyoğlu 43 üncü okul talebesinden Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. dar gazetelerle de ilân edilecektir. Şirketi birinin velisi tarafından yapılması Altı aylık 750 » 1450 • Hayriyeyi Boğaziçini şenlendirmek yo muhtemel görülen bu şikâyetin yersiz Üç aylık 400 » 800 » lundaki gayretlerinden ve yaptığı feda olduğunun neşrini saygılarunla dileBir aylık 150 * Yoktur rim.» kârlıklardan dolayı tebrik ederiz. ECNEBİ MEHAFİLDE Alman elçisi Ankaraya döndü Cumhuriyet Abone şeraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog