Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 13 Mart 1937 cekTolursanır^hem'ailenizefradınalveîherrr'. İzT ziyarete gelen ! r dostların«ıTfnemnurt redece|İTnize derhâl Inanınızj» BıT &b.lze büiün dünyanın^ programlarııiL fSü\ ı kla •ueşreder*, verişlidiı*Tki,^Jjedelini'farkına varmadaıı ödeyebilifsinizt Ayda 12 liralık küçiik bir tatsitle hakiki R.ıCArjadyosuna^sabip olabilirİiniz.> R\Cf A. Dünyanın en BüyüE Radio Teşlîilâtına sahiptirl M»v« % »3b £ ^ m m vv ,« f/A i ^ 1 Halledilen muamma! POKERPUY EN SERT SAKAU BİLEKANATMADAN \TRAS EDER. SAKAÜNIN SERT OLDUĞUNDAN ŞİKÂYET EDENLERO E R H A L BİR.P0KER.P1AY2 ALINIZ. MtMNUN BEYKOZ DERi VE KUNDURA Fabrikası En tabiî, en leziz şarabıdır ŞARABI İstanbul Emniyet Direktörlüğünden: RADYOLİN Diş macunile günde iki defa fırçalanan dişler sağlamlığını, beyazlığını ve zarafetini bütün hayat müddetince kaybetmez. Paslanmaz ve çürümez. Şirketimizin umumî heyeti alelâde olarak aşağıda ruznamede yazılı işleri müzakere için 26 mart 937 cuma günü saat 11 de Sümer Bank İstanbul şubesi binasında toplanacaktır. Mezkur heye ti teşkil eden zevatın esas mukavele namemizin 41 inci maddesine tevfikan bu içtimada hazır bulunmalan ilân o lunur. TUrk Anonim Şirketi Beyoğlu Biçki ve Dikiş Yurdu Sıdıka Evcim Noemi Asadoryan En son ve kolay Fransız metodile altı ay zarfında biçki ve dikişe aid her şey bütün inceliklerile öğretilip devre sonunda Kültür Direktörlüğünden tesdikli şehadetname verilir. Kayıdlara başlanmış olduğundan istiyenler pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 10 dan 16 ya kadar Yurd Direktörlüğüne müracat edilmesi. B. O. îstiklâl caddesi Ağacami köşesinde No. 1, 2 nci kat. Adalar sulh icra dairesinden: Kınalıadada Yarbaşı sokak 5 No. da sakin iken ikametgâhı meçhul Antuvan Medoviçe: Mahcuz olup paraya çevrümesine karara verilen 5 karyola, bir aynalı konsol, bir hasır masa, bir elektrik abajur, iki şezlonk ikinci arthrma suretile 22/3/937 pazartesi günü saat 10 dan itibaren KıMüzakere Ruznamesi: nalıada Narçiçeği sokak 81 No. lı ev ö1 İdare meclisi ve murakıb rapor nünde satılacaktır. O gün ve saatte malannm okunması ve idare meclisinin halli mezkurda hazır bulunmadığınız takdirde gıyabımzda satış yapılacağı ibrası, 2 Bilânço ve kâr ve zarar hesab tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. lannm tetkiki, 3 İdare meclisi azalannm huzın ücretlerinin tesbiti, Makina Ve Endüstri 4 Müddeti hitam bulan murakıb lığa münasibinin intihabile ücretinin işleri T. A. Ş. tayini. Zabıta memurları için 214 takım sivil elbise ile 214 sivil şapkanın imali kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Elbise ve şapkalar birlikte beher takımının muhammen fiatı 24 lira ve muvakkat teminatı 385 lira 20 kuruştur. Eksiltme 19/3/1937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Vilâyet Muhasebecilik dairesinde yapılacaktır. Teklif mektublan ihale tarihi olan 19/3/1937 günü saat on dörde kadar kabul edilecektir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve nümuneleri görmek üzere Direktörlük Muhasebesine müracaat leri. (1161) dikkat ve IYİ HAZEM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahriş ederler. Ve EKŞÎLÎK, HAZIMSIZLIK, ağırLk ve baş dönmeleri hissederler. M i D EN İZ E General Dr. Besim Ömer Akalm'ın BAZI ESERLERİ: Kuruş Kısırhk 50 Kaduı hastalıkları Halk için 120 Kızlarımız için Korunma 25 Gencliği koruma, çok yaşama 25 Yüz yıl yaşamak için 20 Üzüm ve üzümle tedavi 50 Türk çocuğu yaşamalıdır 80 Bir harem ağasmın aşkı (Türkceden fransızcava tercüme) 50 Sahîb ve Bapmuharrtrt: Yunus Nadı Omumi neşrtyati idare eden Yazı /}ierı Müdürü'. Hikmet Münif "ATAK,, Şirket hissedarlar umumî heyeti 31 mart 1937 çarşamba günü saat 10 da Ankara Selânik caddesi 21 No. daki şirket merkezinde adi olarak toplanacaktır. Toplantıya iştirak edecek hissedarlann esas mukavelename mucibince toplantıdan en az yedi gün evvel şirket merkezine müracaatleri rica olunur. Ruzname 1 îdare meclisi ve murakıb raporlarının okunması, 31/12/1936 bilânçosunun ve kâr ve zarar hesabının umumî heyete bildirilmesi, 2 İdare meclisinin ve murakıbın ibrası. \HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve ' YANMALARINI GiOERiR. M A Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. MAZON MEYVA TUZU İNK1BAZI defeder. Bugünden bir şişe MAZON alımz. Hiçbir mümasil müstahzarla kıyas kabul etmez. Akay İşletmesinden: Istanbul Universitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: 1 Tıb Fakültesi İkinci Hariciye Hastalıklar Kliniğine alınacak olan ve muhammen bedeli 5558 lira tutan tıbbî alât 29/3/1937 tarihinde Üniversite Rektörlük binasında toplanacak Komisyonda kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Bu işe aid liste ve şartnameler hergün Rektörlükte görülebilir. Taliblerin ihale saati olan 15 ten bir saat evvel 417 liralık muvakkat teminat ve teklif mektublarile Ticaret Odası vesikalarını bir zarf içerisinde makbuz mukabili Rektörlüğe vermiş olmaları lâzımdır. (1415) Cumhunyeı matbaast 1 Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan otelin ahşab mobilyasile perdeleri kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Eksiltmiye aid evrak şunlardır: A Münakasa şartnamesi B Ahşab mobilya listesi C Perde listesi D Ahşab mobilya fennî tarif listesi E Fennî şartname F Müfredatı münakasa şartnamesinde yazılı plânlar. 3 Eksiltme Karaköyde İdare Merkezinde Şefler Encümeninde 22 mart 937 tarihli pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 4 İkinci maddede yazılı evrak ve plânlar iki lira mukabilinde idare veznesinden alınabilir. " Taliblerin yazılı günde nihayet saat 15 e kadar tekliflerini Encumen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzundır. (1049)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog