Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

BKS ANKARA Beynelmilel kömilr sergisi Jfll İSTANBUL CAGALOĞLU ^ . " 1Q U rt 1097 cn S3Jflı' 4bUl Telgraf ve mektub adresl: Cumhuriyet, tstanbnl Posta tutasvk Istsuıbnl, No 248 uUIH3n6SI lü M3n \\idl Telefon: Başmubarrlr ve evi: 22368. Tahrlı hejretl: 24298. İdare ve matbaa tosnu 24299 24290 umhuriyet IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII lllllllllllll lllllllllillllllllllllllllllllllllllllll IIIH lllllllll llllllllllllll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllll II IIIIIIIIIIIIIM Reşad N GÖK YüZü BUyük edib ReM Nurinin en yeni bir t a h ^ romanı Tanesi 100 cildli 125 A. Halid Kitabevi Akdenizde hakimiyet kavgası Jürklerin mal ve canlarının Italya ile Ingiltere arasında helâl olduğıı lelkin ediliyor yeni bir muaraza başladı İtalyanın Pantelleria adasını tahkimi Britanyada fırtına kopardı. İngiliz denizcileri «İtalya belâsını bulacaktır» diyor llllllllllllll Hatayda Caniyane Bir Propaganda Başladı 11 11 lllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII t II IIIIIIIIIIIIMIII lllltllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIinilllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII Türk köylerine tecavüz, mal musaderesi, günden güne şiddetlenmektedir Hama 12 (Hususî) Kuseyr'deki Arablar Vatanî tahrikâtı neticesi olarak öküzlermi ve mallarını satap silâh satın almaktadırlar. Kuseyr'in bazı köylüleri bu suretle adeta cihada ve gazaya davet edilmektedir. Birçok Arab hocaları köylere dağılmışlardır. Bunlar Türklerin mallannm ve canlarmm halâl olduğunu bildirmektedirler. Bu suretle yapılan propagandalar gitgide ehemmiyet peyda etmektedir. Çünkü Türkler silâhsızdırlar. Mahalli hükumetin teşvikleri Mütemadıyen ta kvıye edilen İngiliz filosu ve Panteîle ria adası Avrupada yeniden Silâh yarışı Roma 12 ( A . A ) Mussolini, bu sabah Pola kruvazörile Tobruk limanına gelmiştir. Birinci deniz fabrikasının gem|leri, kruvazöre refakat etmekte idiler. Lîbya limanlanndaki îtalyan filosu, Duçe'yi selâmlamak için top atmış ve tayyare filolan, harb gemilerinin üstünde uçuşlar yapmışlardır. üçücük Belçıka bile millî müUzun zamandanberi, Musolini'nin bu Citta die Genova vapurile dün Tob dafaası için Belçika frangı o yolu, askerî bir ihtiyacdan değil, ancak ruk'a 140 îtalyan ve ecnebi gazetecisi larak mılyarla ifade edilen [Arkası Sa. 5 sülun l de] gelmiştir. fedakârhklar ihtiyar ediyor, hem de bitaraflık yoluna döküldükten sonra. Bitaraflığın tecrübesini Büyük Harbde pek acı olarak tatmış bulunmasına rağmen Belçika milletlerarası taahhüdlerle maceralara sürüklenmekten hazer ettiği içindir ki kendi müdafaasmı kendi üzerine alarak başma daha büyük belâlar davet edebilecek alâkalardan uzak kalmağı tercih ettiğini bundan üç dört ay önce Kralı lisanile ifade ve ilân etti. Alman ya bu bitaraflığı tanımak ve ona riayet misakı akdine engel addetmektedir. etmek azminde olduğunu ihsastan hâli İtalyanın îngiliz notasına cevabt kalmamışhr ve kalmamaktadır. Fransa Roma 12 (A.A.) İtalyan hükumetiile Ingiltereye gelince onlar Belçika vanin, Ren paktı hakkındaki 17 teşrinisani ziyetinin mahfuziyetine kendi menfaat1937 tarıhli İngiliz notasına cevabı yaleri itibarile hâlâ en büyük eheımniyeti kmda verilecektir. atfetmekte bulunuyorlar. Bununla beraLondra 12 (Hususî) Garb misakı Bu cevab, Londrada Hariciye Nezaber Belçika kendi müdafaasma aid ter hakkındaki Alman cevabı bugün Ber retine Alman cevabile ayni günde tevtibleri en büyük itina ve ihtimamlarla ileri lindeki İngiliz elçisine tevdi edilmiştir. di olunacaktır. Esasen iki notanın meali de birbirine götürüyor. Çünkü, ne olursa olsun, mil Londradaki Alman elçisi Von Ribbenpek müşabih bulunmaktadır. letlerin varhklarında emniyet meselesi bi trop yarm Hariciye Nazırı Eden'i ziyaAlman müstemlekelerini rinci ve en hayatî ehemmiyet derecesini ret ederek bu mesele hakkmda görüşecektir. haizdir. Dünyanm öyle bir devrinde yaiade meselesi Salâhiyettar mehafile göre, Almanya, şıyoruz ki onda küçük büyük her millet Londra 12 (A.A.) Dün Avam Kaha deyince kendini müdafaa edecek va Sovyet Fransız paktıru yeni bir garb lArkast Sa. 6 sütun 5 te] ziyette bulunmahdır. Başhğımızda silâh yanşımn yeniden meydan almış bir şeklinden bahsetmek istiyor gibiyiz. Halbuki bu sahada yeni yapılmış bir iş yoktur, çoktanberi hemen bütün milletler, ardıarası gelmiyen bir tehalükle silâhlanmağa devam ediyorlar. Kaç seneler var ki her millet tıpkı pusuya yatan yırtıcı hayvanlar sürüsü gibi karanlıkta diş gıcırdatıp duruyorlar, ve herkes dişini, tırnağmı bilemekle meşguldür. Yalnız İngiliz devletinin aldığı silâhlanma kararıdır ki bu sahada yeni bir vaziyet teşkil etti. Londra 11 (Hususî) Nevyork Taymis gazetesinin buradaki muhabiri gazetesine gönderdiği bir telgrafta, İtalyanın Maltanm yanmdaki Pantelleria adasını tahkim teşebbüsünü İngiliz mah fillerinin iki devlet arasında Akdeniz için öyle görünüyor ki bu gi imza edilen centilmen anlaşjnasına mu dişle bu Avrupanın başı halif olarak telâkki etmekte olduklannı na bir gelecek vardır. Me bildirmiştir. Ayni muhabir, îngiliz askerî mahfiüerme göre, bu adanın tahkimin * ğer ki 8ÎlâH* yarıçlan den îtalyamn takib ettiği gaye, İngiliz nın muvazenesi cesaretle donanmasma karşı Akdenizi kapatmak ri kırarak herkesi kendi ve bu suretle hem denizden hem de Tukabuğundan taşmamağa nustan Mısıra kadar yaphrdıklan büyük askerî yol vasıtasile karadan Mısıra hü mecbur etsin. cum edebilmelerini kolaylaştırmak oldu ğunu bildirmektedir. Brüksel: 10 mart Mussolini dün Bingaziye vardı Trablus limanlarında büyük tezahürat yapıldı Haleb 12 (Hususî) Antakya istihbarat zabiti üç gün evvel Kuseyr'e giderken yolda otomobili Arablar tara fından taşa tutulmuştur. Bu tecavüz ü zerine otomobil durmuş ve Fransız za biti Arablarla görüşmeğe başlamıştır. Arablar otomobilin içinde bir Türk bulunduğunu sandıklan için tecavüz ettiklerini söylemişler, kumandana arzı itizar etmişlerdir. Zabit bu neticeden memntm olmuş ve Türkler aleyhmde yapılacak tecavüzkârane muameleleri tasvib ederek ve gülerek seyahatine devam etmiştir. Mahallî hükumetin ve manda zabitlerinin himayesini gören bu gibi ştmank lıklar teaddüd etmektedir. Silâhlı Arab halkı jandarma karakollarmın önünden müsellâh olarak geçmekte ve bu hal hiçbir İRZtbat âmirinin de nazan diUcatini celbetmemektedir. Halbuki Türklerin bir küçük tabanca ve bıçak bile taşımalan memnudur. Solda Hatayda Türklük aleyhinde tahrıkât yapan "bir yobaz, ortada u*ae son günlerde mühim hâdiselere sahne cilan Ktrikhan, aşağıda Reyhaniye, sağda da Kuseyrden manzaralar Türk senbolü yasak Kırıkhanda, bir Türk genci yakasında rozet taşıdığı için işkenceye uğradı kalanacak ve şiddetli cezalara çarptınlacakbr.» Bir hayirhahlık nümunesl Lâzkiye 12 (Hususî) Kırıkhanda yakasmda bir rozet bulunan bir Türk genci polis tarafından tecavüze uğramışbr. Fakat bu tecavüze rağmen Türk genci yakasmdaki rozeti çıkarmıyacağmı söylemişrir. Bunun üzerine bir müfreze tarafından tevkif edilerek karakola sevkolunmuştur. Karakola gelen istihbarat zabiti Türk gencini bizzat sopa ile ağır surette dövmüş, sonra da ellerine kelepçe vurarak hapishaneye göndermiştir. Surîyede devcun eden safsata Cenevrede heyet reisimiz, Şekib Aslanın mülâkat teklifini reddetmiş Türk köylerine' yapılan tecavazler Almanya garb misakı hakkmda cevabını verdi İtalya da, Belçikanın emniyetine dair cevabını Londraya bildirdi Humus 12 (Hususî) Sancaga aid bazı köylerde Türk halkırtm evlerine tecavüz edilmektedir. Hayvanlan sürüler halinde alınıp götürülmektedir. Kurya köyünde ve Reyhaniyenin Kadriye, Bayır ve Bucak nahiyelerinde Müsrifiye ve Ayrancı köylerinde birçok menfi propagandalar evler basılmış, ambarlar zaptolunmuş, eşLazkiye 12 (Hususî) Evvelce yalar ve hayvanlar gasıblar tarafından aSancağa bağh olduğu halde hernedense lınıp götürülmüştür. Türk köylerinin gaFransızlar tarafmdan bilâhare Lâzkiyeye sıblardan şikâyet yollu müracaaftleri maraptedilen Bayır, Bucak ve Hazne na hallî hükumet tarafından nazan itibara hiyelerinde son zamanlarda mahallî hüalınmamıştır. kumete ve Suriyelilere mensub propagandacılar büyük bir faaliyet göstermekte Şam 12 (Hususî) İstihbarat za dirler. Bunların gayesi aslen halis Türk biti Reyhaniyede bir çok kimseleri top olan Alevileri Türklerin ajeyhine kış kırtmak ve Hataylılara karşı cephe al Iamış ve onlara şöyle ihtarda bulunmuşdırmaktır. Harıcıye Umumî Katibımız Numan turı Rifat Menemencioğlu Maamafih bütün gayretlere rağmen « Hiçbir kimse yakasma Türk semAleviler bu menfi propagandaya kapıl Haleb (Hususî muhabirimizden) bolünü en az ihrimalle de olsa andıran mamakta ve Hatay davasmı kendi dava Burada çıkan Suriye gazeteleri Hatay bayrak ve altıok gibi rozet takamıyacak lan gibi takib etmekten geri durmamak meselesini mevzuu bahsederek Türkiye [Arkası Sa. 6 sütun 4 te] tır. Bunları takanlar polis tarafından ya tadırlar. Alman elçisi von Ribbentrop bugün İngiliz Hariciye Nazırı Eden'le mühim bir mülâkat yapacak Türk Sembolü yasak Atatürk Dün Dil Kurumunda meşgul oldular Ankara 12 (A.A.) Rei«icumhur Atatürk bugün öğleden sonra saat 16 buçukta Türk Dili Tetldk Kurumu merkezini şereflendirmişler ve fennî terimler üzerinde Terim kolu üyelerile 6 saat aleddevam çalışmışlardır. Atatürk saat 2 3 te Kurum merkezinden müfarekatle ma iyetlerinde Terim kolu üyeleri olduğu halde köşklerine avdet buyurmuslardır. Ispanyada yüz bin Alman ve îtalyan askeri varmış İhtilâlci kuvvetler, bütün gayretlere rağmen ilerlemekte devam ediyorlar Yeni yolcu salonu Müsabaka dün neticelendi, 23 maketin üçü birinci; dördü de ikinciliği kazandı İngiltere alelâde harb bütçesini 400 milyon İngiliz liralık yeni bir tahsisatla teyid ve takviyeye karar vermce bütün dünyanm gözü faltaşı gibi açıldı. Bu işin nihayet bu şeklile gelip çatacağını pek iyi bilen Şimalî Amerika Birleşik CumMüsabakaya giren mâketlerden ıkisi huriyetleri Birliği bile İngiliz karanndan mütehaddis yeni vaziyeti inceden inceye Istanbulda yeniden yapılması düşünü kalan yirmi maketten yedi tanesini tavsibütün etrafile öğrenmeğe lüzum gördü. Ien yolcu salonu için açılan müsabaka ye etmişti. Dün Güzel San'atlar AkadeMuvazenenin muhafazası hesabma ken dün neticelenmiştir. Tâli komisyon; mü misinde İstanbul Valisinin riyasetinde sabakaya iştirak eden yirmi üç maketten toplanan jüri heyeti birçok münakaşalarYUNUS NADt lArkası Sa. 6 sütun 5 te] lArkast Sa. 5 sütun 3 te} üçü evyelce bertaraf edildiğinden geriye Antonesco'nun Ankara ziyareti programı Ankara 12 (Telefonla) Romanya ihtilâlci kuvvetlerden müfreze Hariciye Nazırı Viktor Antonesco'nun Avila 12 (A.A.) Havas Ajansı1 Guadalajara'nın şimali, Ankarayı zıyaretine aid resmî program nın muhabiri bildiriyor: 2 Alcala de Henares'in cenubu. Hariciyece hazırlandı. Franco kuvvetleri, dün taarruzlarına Taarruz, sel gibi yafan yağmura rağAntonesco 16 mart salı günü saat 14 devam etmişlerdir. Taarruzun istikamet men devam etmektedir. . te Köstenceden îstanbula gelecek ve [Arkası Sa.\6 sütun 1 de] İArkası Sa, 6 sütun 6 da] leri şunlardırı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog