Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

BKS ANKARA Beynelmilel kömür sergisi . .enR İSTANBUL CAGALOĞLU t yil S3]fl! 4UUD Telgraf ve mektub adresi: Cızmlıurlyet, İstanbul Posta kutusu: fstanbnl, No 246 Telefon: Başmuharriı ve evl: 22366. Tahrir heyetl: 24298. tdare ve matbaa fasnu 24299 24290 umhuri M ü j d e bayrağı İmalâtevlnln ,ya çıkardığı kanunî ev(Ayyüdıza kendin:ma) rengi ve metajanti yerli malı şall\vl Türk bayraklannı kui'lânJbak her Türk lçin millî bir^razifedir. Fiatlar rekabetfcabul etmlyecek derecede ucuzdur. Toptan ve perakende slparis kabul edilir. Adres İstanbul, Divanyolu Turbe karsLsı 135 Türk Bayrağı İmalâtevl telefon: 23026. J Perşembe 11 Mart 1937 Denizciliğimizin Beklediği teşekkül: Deniz Bank Bu müessese, büyük sermayesi ve biitiin deniz işlerini ve hizmetlerini bir araya toplıyan kudretli teşekkülile şimdiye kadar yapılamıyan işleri de başarabilir Halay anayasasına dair lürlc projesi üzerinde çalışmağa devam ediyor Dün Bayır, Bucak ve Hazine nahiyeleri hakkında müsahidlerîn mütaleaları dinlenildi prensiplerin tetkikine devam eylemiştir. Bu suretle, komite, Sancağın haricî işlerinin müstakbel idaresine, beynelmi lel anlaşmaların imzasile kat'iyet kes bedişine ve Suriye devletile para sistemi ittihadma dair olan meseieleri nazan dik katten geçirmiş tir. Komite, bugün, müşahidlerin Ba yır, Bucak ve Hazine nahiyeleri hakmütalealannı dinliyecek Eksperler komitesi Büyük Şef Ankaraya muvasalat etti Atatürk hararetle istikbal edildi Başvekilimizle Hariciye Vekilinin 15 nisanda Belgrada hareket edecekleri umuluyor Ankara 10 (Telefonla) Cumhurreisimiz Atatürk bugün öğleden sonra saat 14,5 ta Ankarayı şereflendırdi. Başvekil îsmet Inönü ile Ankara Valisi Cumhurreisimizi vilâyet hududundan karşılamışlardır. Mareşal Fevzi Çakmak, Vekiller, askerî erkân, meb'uslar ve büyük bir halk kütlesi Büyük Önderi istasyonda hararetle istikbal ettiler. Atatürk çok beşuş bir çehre ile karşılayıcılarm ayn ayn ellerini sıkarak alkışlar arasında gardan çıktı ve otomobillerine Başvekili alarak şehirde kısa bir dolaşmadan sonra Çankayaya gitti. sin, Adana, Tarsus ve Dörtyolda bir tetkik ve tefriş seyahati yaparak gerek umumî, gerek mahallî memleket meseleleri üzerinde halk topluluklarile temaslarda ve hasbıhallerde bulunan Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya bu sabah beş buçukta Toros ekspresile Ankaraya döndü. umhuriyetin sah günkü sayısmda Ankara muhabirimiz, teşkili kararlaştınlan Deniz Bank hakJcındaki kanun projesinin Başvekâletten Devlet Şurasına gönderildiğini bildiriyor ve Deniz Bankm göreceği işlere, kanun lâyihasının esaslarına dair malumat veCenevre 10 (A. riyordu. A.) Anadolu Ajansının hususî Bu tafsilâta göre Deniz Bank, 50 muhabiri bildiriyor: jnilyon lıra sermayeli bir devlet müesseSancağın statü sesi olacaktır. Memlekette, denizler, göller, limanlar, kıyılar ve nehirlerle alâka sünü ve teşkilâtı edar nekadar müessese ve teşekkül varsa, sasiye kanununu haJıepsi Deniz Banka geçecektir. Deniz zırlamakla mükel Yollan, Akay, Fabrika ve Havuzlar, lef olan eksperler istanbul ve İzmir Limanlan, Tahlisiye, komitesi, dün öğle Kılavuzluk ve Romorkörcülük, Van gö den sonra mesaisine lü işletmesi idareleri bütün imtiyazlan, devam etmiştir. Komite, kendisi hakları, vecibeleri, sermayelerile Deniz ne çizdiği çalışma Banka devredileceği gibi, Fenerler İdadairesinde resi imtiyazında devlete aid olan haklar usulü Numan Menemencida, Bankaya verilecektir. oglu tarafından tevBöylece Deniz Bank vapur işletecek, di edilen ve komiteBıtaraf muşahıd heyeti famir edecek ve yapacak, mevcud liman nin çalışma unsurlalan idare ve yeni limanlar inşa edecek, nndan birini teşkil eden projenin lüzum suretile konsey tarafından 17 kânunusa kındaki kılavuzluk ve romorkörcülük deniz tah lu ve esaslı hükümlerini müzakere etmek nide tasvib edilmiş bulunan rapordaki tir. lisiye işlerini eline alacak, hulâsa denizcilık mevzuuna dahil her türlü işleri yapacakür. Bundan başka, deniz, göl, liman ve nehir münakalâtının mütemmimi olarak kara yollannda da kamyon ve otobüs naklıyatı yapmak, turizm işlerinin denize aid kısımlarile uğraşmak, deniz sıhhî ve içtimaî yardım teşkilâtı vücude getirmek ve işletmek, nihayet her türlü bankacılık muameleleri yapmak salâhiyetini de haiz olacaktır. i Başvekilimiz Belgrada 15 nisanda gidecek Belgrad (Hususî) Başvekilimiz îsmeL Inönü ile Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Arasm Belgrad ziyaretlerinin 15 nisanda yapılması resmen takarrür etmiştir. Dahiliye Vekili Ankaraya döndü Ankara 10 (Telefonla) Mer Türkçeden başka dil konuşan vatandaşlar Bunların hars sahasında diğer Türk kardeşleri derecesine getirilmesi için Parti esaslı bir programla faaliyete geçiyor Ankara 10 (Telefonla) Ana dili olan türkçeden başka dil konuşan Türklerin harsî ve içtimaî sahada di ğer Türk kardeş lerinin mevkiine gelmeleri için esaslı bir program altmda çahşılması takarrür etmiştir. Bu mühim memleket işinin de mahallî ve mevziî tedbirler yerine alâkah her sahada ça lışılarak kısa zaman Üzüm kongresi açıldı Iktısad Vekili mühim bir nutuk söyledi Kömür sergisinin tehiri muhtemel Yolda bulunan emtia zamanında Ankaraya yetişemiyecek Sözün kısası, Türkiyede, denize, suya müteallik her iş, Şirketi Hayriye ile Halic vapurlan ve hususî şilepler müstesna Deniz Bankm eline geçecektir. Bu suretle bütün bu işler, ayn ayn ellerle idare edıimiyerek tek bir müessesede Ankara 10 (Tetoplanmış, temerküz etmiş olacaktır. lefonla) Üzüm Sümer Bank, devletin endüstri banka kongresi; üzüm müssı olduğu gibi, Deniz Bank ta devletin tahsilleri, tacirleri, denizcilık bankası olacak demektir. Fa ihracatçıları tarafın •kat Deniz Bankm faahyet sahası, Sümer dan gönderilen mü Bankinkmden daha geniş ve daha büyük messillerin ve üzüm tür. Sümer Bank, yalnız yeni devlet fab yetiştirici mıntakala likalarını kurduğu, mevcud devlet fab meb'uslarının ve dirikalannı işlettiği, bazı hususî sanayi mü ğer alâkadarların işesseselerine yardım ettiği ve millî endüs tiraklerile bu sabaV triyi kurarken İş Bankasıle Ziraat Ban onda ıktısad Vekâkası gibi, diğer millî müesseselerle de iş leti konferans salo birliği yaphğı halde, Deniz Bank, mem nunda toplandı. Ikleketin bütün denizciliğine, tekbaşma, tısad Vekili Celâl hâkim olacak, deniz ticaretinin her şube Bayar kongre çalış Ce al BCj si, Deniz Bankın eline geçecektir. Lâyi malannı şu mühim nutkile açtı: hada yalmz balıkçılıktan bahis yoktur; « Her birinizin muhitinde, şüphesiz fakat Deniz Bankın büyük mikyasta baki, çok mühim ve kıymetli işleri vardı. hkçılık ve balık endüstrisi yapmasma, Kongrenin ehemmiyetini düşünerek, menmeselâ mükemmel balık konserve fabri.. ~ , faatlerini hesablıyarak,, bu işlerinizi bırakaları tesis etmesine bir mâni de yoktur. umMMiıVııVnîıııiı'ınnnnniMiniMMiıı'ıııiHMiııınıııııı ıııııııııııııı Birkaç sene içinde, memlekette kuvvetli bir endüstri kurmağa muvaffak olan Sümer Bankm verimli çalışmasından cesaret alarak kurulmak istenilen Deniz Bank ta, ayni başancı kudreti gösterirse » k bunun için hiçbir mâni yoktur yur•i dun, biraz geri kalmış olan denizciliği de muhakkak, büyük bir inkişafa mazhar olur. «Standardizasyonu bir moda işi telâkki etmiyorum. Amatör insanlar değiliz. Maddî menfaat getireceği için buna ehemmiyet veriyoruz» kıp, buraya kadar gebniş bulunmanız dan dolayı her birinize ayrı ayn teşekkür etmek borcumdur. Toplantımıza iş tirak etmiş olan ecnebi ihracatçı tüccarlarrmıza, gösterdik leri alâkadan dolayı, tahassüs ve teşek kürlerimi, aynca ifade etmek isterim. Arkadaşlar, Ticaret ve Sanayi Odalarının, son dördüncü umumî kongresinde, ihracat mallarımızm teşkilâtlandı nlması ve her birinin hususiyetlerine göre standardize veya tipize edilmesi, uzun [Arkası Sa. 7 sutun 1 de] ııııııııııııııı ııııı ıııııııı ıııııııııı ııııı Ankara 10 (Telefonla) Beynelmilel kömür sergisinde teşhir edecek'eri mallan vapurlara yükletmiş olan bazı müesseseler denizlerdeki fırtma dola}psile memleketimize muvasalatlannın gecike ceğini ileri sürerek Iktısad Vekâle^ne müracaatte bulunmuşlardır. Bu arada Doyçe Levant Liniye kumpanyasımn Androsi vapuru da sergiye mühim miktarda teşhir melzemesi yüklü olarak yolda bulunmakta ise de gecikmesi ihtimaline binaen alâkadar firmalar Vekâlete m'jracaatle serginm mümkünse tehirini rica etmişlerdir. Vekâletin bu talebi tervic edeceği zannedilmektedir. Ilk faal komıtenin teşekkül edeceği Adana Halk Partisi lan vilâyet komitesine bağlanması takarrür etmiştir. Şimdiden teşkil edilmiş vaziyette olan bu komite ile lüzum görülen diğer vilâ « yetlerde teşkil edilecek komiteler rrer kezî komiteye bağlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi umumî idare heyetinin önümüzdeki 17 martta yapa • cağı toplantıda bu mühim mevzuun gb rüşülerek karara bağlanacağı anlaşıl maktadır. Alman İngiliz müzakereleri tekrar başlıyor Von Ribbentrop yeni talimatla Londraya gitti Londra 10 (A. A.) Press Association'un bildir diğine göre, von Ribbentrop, Lon draya gelir gelmez Hariciye Nezare tine giderek Eden ile iki memleketi müşterek surette alâkadar eden me seleler hakkında görüşecektir. Lon Von Ribbentrop dra resmî mehafili, von Ribbentrop'un hususî talimat ile Londraya dönmekte [Arkası Sa. 1 sütun 3 te] da başanlacağı muhakkak addediliyor. Bu mevzu üzerindeki çalışmalan An karada Parti umumî merkezinde teşkil edilecek bir komite idare edecektir. Da hiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın Adana Halke\inde Adanalılarla yaptığı hasbıhalin sonunda bu yolda faaliyete geçmek üzere bir kaza komitesi teşkili ve kaza komitesinin Seyhan meb'uslannın da dahil olacak Barselon kışlaları bombardıman edildi Ihtilâlciler Madrid cephesinde ilerliyorlar, Ispanyada 15,000 muharib Italyan varmış Asya paktı ilkbahar sonlarında imzalanacak Irak elçisinin mühim beyanatı Denizcilik, onu muvaffakiyetle başaran memleketlere, servet ve şöhret temin eder. Uzaklara gitmeğe hacet yok; •komşumuz Yunanistanın en büyük zenginlik kaynaklarmdan biri denizciliğidir. Ankara 10 (Telefonla) ViyanaiYunan vapurlan, bütün Okyanuslarda da bulunan kardeşile görüştükten sonra AB1D1N DAVER refikasile Parise, oradan Nise giden [Arkası Sa. 3 sutun 3 tel dost Irak elçisi Naci Şevket Ankaraya dönmüş ve muhtelif meseleler hakkmda ki suallere şu cevablan vermiştir: 3 üncüde: Rakamlar doğrudur. « Asya paktı yani «Misakı Rubai» A. D. nin esasları iki sene evvel hazırlanmış ve 5 incide: İstanbul sokaklarmda çürii pakt o zaman Cenevrede bulunmuş olan yen bir nesil dört devlet Hariciye Vekilleri arasmda Kandemir parafe edilmişti. O zamandanberi imza Ruslann Maginot hattı için müsaid bir fırsat beklenmektedir. 6 ncıda: Aktör Karakaşla bir ko Muhterem Tevfik Rüştü Arasm paktm imzası için Bağdadı ziyaret ettikten sonnuşma ra Irak Hariciye Nazırile Tahrana ge M. S. çeceklerini sanıyorum. Efganistan HariSpor [Arkasz Sa, 7 sutun 4 tel «Türkiye ile Irak arasmdaki münase* betler çok samimî ve tatlıdır > IÇ SAHIFELERDE Türkkuşu bayramı Pazar günü Yeşilköyde büyük uçuşlar yapılacak Bu pazar günü Yeşilköyde yapılacak olan büyük Türkkuşu bayramı için icab eden bütün hazırhklar bitirilmek üzeredir. O gün Sirkeci garından kalkacak sekiz katar halkı mutad ücretlerden yüzde elli tenzilâtla Yeşilköye taşıyacaktır. Bundan başka Taksim, Sirkeci ve Eyübden lArkası Sa. 6 siıtun 6 da\ General Llano ordusunun bataryaları Salamanca 10 (A.A.) R'euter Ajansı muhabirinden: Burada söylendiğine göre, asi kuvvetler, 3 kilometro genişliğınde bir cephede 16 kilometro kadar ilerlemişlerdır. Guardalajara'nm bugün veya yann düşmesine intizar edilmektedir. jara cephesinde başlıyan büyük taarruzu, dün durmadan devam etmiştir. Geceleyin, tayyareciler, düşman mevzilerini muvaffakiyetle bombardıman etmiş ve bunu müteakıb piyade kıt'alan hücuma geçmiştir. Düşman, mevzilerini terkederek Franco kuvvetlerine birkaç Madrid cephesinde muharebeler kilometro derinlikte arazi bırakmıştır. Bu Salamanca 10 (A.A.) Franco çekiliş bilhassa Madrid Cuenca şoseSİ lArkası Sa. t sütun 4 fc] kuvvetlerinin pazartesi sabahı Guardala Irak elçisi Nacı ğevjsei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog