Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

İÇ SAHÎFELERDE 3 üncüdet Büyük davalar Suden Romîer 9 üncüde: Hikfiye: Misafir beklerken Murad Sertoğlu 5 incide : Şehid pilot Ekremle İzmirden tstanbula bir uçuş. Abidin Daver Ondörduncu yıl sayı: 4842 umhuriye İSTANBUL CAĞALOGLtl T eigraf Telefon: Başmuharrlr ve evl: 22366. Tahriı heyetl: 24298. tdare ve matbaa tasmı 24299 24290 J&NLAR İÇIN ^ AÖELE EDİNtZ jÇjhnhuriyet PEK YAKINDA ÎNTİŞAREDİYOR 248 Perşembe 4 Ikinciteşrin 1937 İki mektebli merhum Ekremin resmini bir tayyare pervanesi üzerinde taşıyorlar Genc şehidlerin tabutları eller üstünde İzmit fehidliğine götürülürken Bu resimler sureti mahsusada giden arkadaşımız Foto Zeki tarafından alınmîştîr * Hatay davamızın tıalli arifesinde Ankara: 3 ıkinciteşrin Milletler Cemiyetinin tatdik ettiği rejimin tatbikatta alacağı istiklâl şekli Türk memleketi halkına temin olunacak ırki ve milli hukukla çerçevelenecektir. Yeni Hatay rejimi tayin olunurken doğrudan doğruya bu gayeye gidilmek lâzım geldiğini tebarüz ettirmek vazifemizdir. Izmitteki hazin merasim Hava şehidlerimiz gözyaşları arasında dün defnedildiler ((Onlar Atatürk çocuklarına hâs olan büyük fedakârlıklarla gözlerini hayata kapamıştır» Ankaradan bir tetkik Heyeti hâdise Mahalline gidiyor 9. lar konferansı dün Brüksel'de içtima etti Reis M. Spaak, açıç nutkunda konferansın Japonyayı muhakeme için degil, ihtilâfın halli maksadile toplandığını söyledi umhurreisimiz son büyük nutkunda yeni Hatay rejiminin meriyete girmesine kısa bir zaman kaldığını haber verdikten sonra bu meselenin iyi bir şekilde hallinin en dostane inkişaflara mazhar olmak yolunda bulunan Türk Fransız münascbetleri İzmit 3 (Hususî muhabirknizden te üzerinde müessir bir amil olacağına işaret buyurdular. Fılhakika içinde bulun lefonla) Karamürsel civannda şid duğumuz sonteşrin ayınm nihayetinden detli sis yüzünden yolunu şaşırarak bir itibaren yeni Hatay rejiminin fıliyatta ta tepeye çarpan ve parçalanan Can 5 hakkukunu temin edecek muamelelerin yolcu tayyaresi pilotu Ekrem Ermekle ifasına başlanacak ve ezcümle yeni reji telsizci Sami Demirel'in cenaze merasi mı tesis edecek olan intıhablar yapıla mi, bugün kesif bir halkın iştirakile çok caktır. Bu münasebetle Türk milletinin hazin bir şekilde yapıldı. îzmit, böyle bübu Hatay rejimine atfettiği büyük ehem yük bir merasime ilk defa şahid oluyormiyeti hatırlatmakla söze başlamak iste du. riz. Davamızın prensipini Milletler Ce \ Vali Hâmid, Amiral Hulusi, Beledimiyeti halletmiştir. Tatbikatm bu esaslı ye reisi Kemal Öz, Havayolları idaresi Şehidlerin mezarı başında bir an sükut adalet fıkrine uygun olarak tahakkuk et Yeşilköy istasyonu müdürü Abdullah, mesi lâzımdır. Bu hususta Fransanm bir tüm ve alay kumandanları, kara, hava ve Ermekin kırık bir kanada baglanmış, çi yolları işletme idaresi, Atatürk Cumhu taraftan hakka ve hakikate, dığer taraf deniz subayları, askerî kıt'alar, mekteb çeklerle süslü resmini taşıyorlardı. Ala riyet rejiminin emrettiği büyük ödevden tan Türk Fransız dostluğunun kuvvet liler, sporcular, cemiyetler mümessilleri, yın geçtiği büyük caddenin iki tarafında birini yapmak üzere çalışırken, evvelki bulmasına ifa edeceği hizmetin biz Türk devair erkân ve memurları da bu hazin ki evlerden hıçkırıklar, ağlamalar işitili gün iki hava kurbanı vermiştir. Bunlar dan birisi, çok değerli pilotlarımızdan lerce büyük bir hassasiyetle takıb oluna ıhtifalde hazır bulunuyorlardı. yordu. cağını kaydetmek muvafıktır. Meseleye Cenaze alayı, saat 11,15 te şehir me ve candan sevdiğim pilotluk arkadaşım Merasim başlarken... Milletler Cemiyetince el konulmuş olDaha sabahm çok erken saatinde Fev zarlığına varmış bulunuyordu. Şehidleri «Ekrem Ermek» diğeri de çok değerli makla beraber Hatayda tesis olunacak ziye camisinin etrafı insan kalabalığile ö miz için mezarlıkta hususî bir yer ayrıl telsiz makinistlerimizden «Sami Demirel;> hususî ve millî rejimin esasen bir Fransız rülmüştü. Cenaze merasiminde bulunacak mıştı. Genc hava şehidleri, ebedî istira dır. Türk havalarında yaz ve kış her türtaahhüdünü tatbikata geçirmekten ibaolanlar, saat ona doğru Fevziye camisine hatgâhlarına tevdı edıldıkten sonra Na lu hava şartları dahilinde hava münakaret olduğu unutulamaz. Ankara itilâfnafıa müdürü İsmail orada bulunanlaıın lâtını temin etmek ve hava yollarının tegelmeğe başladılar. mesinden başlıyarak muhtelif muahedeSaat tam 1 1 de cenazeler, Deniz ban gözyaşları arasında kısa birkaç söz söy mellefini sağlamlaştırmak için bütün varler Hatayın hususî bir rejime mazhariyedosunun çaldığı matem havasile camider, liyerek Atatürk çocuklarına hâs olan hklarile çalışan bu asil Türk oğulları niH esasını kabul ve teyid eylemiştir. Milhayet evvelki gün çok fena hava şeraiti fedakârlığı tebarüz ettirdi. alındı. letler Cemiyetinin tasdik ettiği bu rejiile karşılaşarak bulutlar arasında saatlerNafıa Müdürünün hitabesi Hava şehidlerimizin tabutları, Tüık min tatbikatta alacağı istiklâl şekli bu ce mücadeleden sonra girdikleri çok fena « Saym hüzzar! bayrağına sanlmıştı. Cenaze ajaymın öTürk memleketi halkına temin olunacak Nafıa Vekâletine bağlı Devlet Havanünde, iki kücük mektebli, pilot Ekrem [Arkast Sa. 7 sütun 1 del ırkî ve miflî hukukla çerçevelenecektir. Yeni Hatay rejimi tayin olunurken doğrudan doğruya bu gayeye gidilmek lâzım geldiğini tebarüz ettirmek vazifemizdir. Hatayın hususî rejimi üzerindeki münakaşalar çok çetin oldu. Meselenin prensipi en yüksek bir adalet fikrile halledilmiş olduğu cihetle artık bundan sonraki muamelelerde tekrar hisleri tahriş edecek hal ve hareketlere meydan bırakılmıyacağı kuvvetle umud olunur. Cumhurreisimiz bu umudu en ufak şüpheye yer vermiyen bir kat'iyetle izhar buyurmuslardır. Başbuğun açış nutkunda bu bahse temas eden cümleleri aynen ve tekrar gözden geçirmekliğimiz faydasız değildır. Cumhurreisimiz vaziyeti şöyle ifade buyurmuşlardır: M. Dünkii toplantıda söz söyliyenlerden Spaak M. Eden M. Norman Davis alâkadar devletlerin iştirakile Uzakşark ihtilâfmı halle çalışacağını söylemiş, Japonya ile Almanyanm konferansa iştirak etmediklerini teessüfle kaydederek ileride bu iki devletin de konferansla teşriki mesaide bulunacağmı ümid ettiğini bildir miştir. lArkası Sa. 7 sütun 5 «ei Brüksel 3 (Hususî) Uzakşark meselesini gölüşecek olan Dokuzlar konfe ransı, bugün Akademiler sarayında me rasimle açılfnıştır. Konferansa Belçika Hariciye Nazırı M. Spaak reis seçilmiştir. M. Spaak açılış nutkunda konferansın Japonyayı muhakeme etmek için toplanmadığını, ancak Ingiltere ihtilâlcilere Konsolos mu gönderiyor • ^ Franco, «Harb kazanılmıştır, İspanyollar uyanacaklar ve harbin sona erdiğini göreceklerdir» diyor Londra 3 (A.A.) Daily Tele graph gazetesinin yazdığma göre, Ingiltere hükumetile Franco hükumeti deklarasiyon yapmak suretile karşılıklı olarak konsolosluklar kuracaklardır. Ingilizler Franco İspanyası îçin umumî bir mümessil tayin edecekler ve yanına da birkaç arkadaş vereceklerdir. Mümessillik Burgos'da olacaktır. Buna mukabil Ingiltere de Franco'nun konsoloslarını tanıyacaktır. Maamafıh bunun, Franco hükumetinin hukan tanmması demek ol madığı tasrih edilmektedir. lArkası Sa. 3 sütun 5 tei lllltlllllllllllllllllllllllllininillllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllMlltniHIIMIflllltllfltlllMlllllllllllltllllllHllllllllltııııılflllMMIMHMIMnillllMnillll Japon kuvvetleri müşkül Yeni meb'us namzedleri Yeni imzalanacak şerait altında ilerliyor ticaret anlasmaları Münhal meb'usluklara sabık Başvekâlet Kalemi Mahsus Müdürü Vedid ve Sıhhiye müsteşarı Hiikumet birçok ticaret heyetlerile görüşüyor Hüsameddinin de seçilmeleri muhtemeldir Çinliler mühim bir geçidi istirdad etti, bir Japon kıt'ası da ihata edildi Ankara 3 (Telefonla) Üç mÜH hal meb'usluğa Parti tarafından gösterilecek namzedlerin önümüzdeki hafta zarfmda ilân edilecekleri anlaşıhyor. Hükumetimiz, yeni ticaret anlaşmalar1 akdi hususundaki mesaisine devam et mektedir. Almanya ve Sovyet Rusya gibi ticaret muvazenemizde mühim yer a lan iki memleketle yapılan anlaşmalardan sonra yeniden ticaret anlaşmalan yapıl mak üzere müzakereler başlamış bulun maktadır. Ezcümle Ankaraya geler Italyan ticaret heyetile müzakereler baş lamıştır. Diğer taraftan Letonya ile de yeni bir ticaret anlaşması yapılacaktır. Romanya ile yeni esaslar dahilinde bir ticaret anlaşması akdi takarrür etmiştir. Iktısad Vekâleti Müsteşarı Faik Kurdoğlunun riyaseti altındaki bir heyetin gelelArkası Sa. 1 sütun 6 da] Münhallere Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâleti Müste|arı doktor Hüsa meddin, sabık Başvekâlet hususî kalem müdürü Vedidin namzed gösterilmeleri kuvvetli bir ihtimal halindedir. Üçüncü « Yeni Hatay rejiminin meriyete münhale de sabık meb'uslardan birinin girmesine kısa bir zaman kaldı. namzed gösterilmesi muhtemeldir. «Bu rejimi, kendilerile en dostane bir Miinhal meb'usluklara namzed Lâyîhalarm mtizakeresi zihniyetle emek birliği yapmış olduğugösterilecekleri anlaşılan Meclisin bu cuma günkü toplantısında muz Fransızlarm, iyi niyetle ve amacBay Vedid Bay Hüsameddin seçilecek encümenler derhal toplanarak yihaları üzerinde müzakerelere başlıya YUNUS NADt YArkası Sa. 7 sütun 4 te] kendilerine havale edilmis olan kanun lâ caklardır4 TienTsin şehrine giren ilk Japon askerleri (Yazuı son haberler sütunumuzdal
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog