Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

3ü Ikinciteşrin 1937 CUMHURİYET Dr. Ihsan Satni T i FO A Ş ISI Tifo ve paratifo hastalıklanna tutulmamak için tesiri kat'î, muafiveti pek emin taze aşıdır Her ecza* nede bulunur Kutusu 45 kuruştur Hali tasfiyede K A Ş E SON MODA RENKLERDE Yeni Venüs Rujları DUHAN I Hali tasfiyede «Dühan» Türk Anonim şirketi hissedarları 31 kânunuevvel 1937 tarihine musadif cuma günü saat 11 de şirketin Galatada Asikurazioni SATILIĞA ÇIKAEILAN GAYBİMENKULLEBİN : Cenerali hanında birinci katta 2 numaTamamma rada kâin merkezinde içtimaa davet oMevkii Cinsi HUDUDU Miktarı konan ORANJ, MANDARtN, RU lunurlar. M.2. kıvmet Bİ, KAPUSÎN, PURPURVE Lira Ruznamei müzakerat: Saray caddesi Maadükkân mağaza Şark yol, şimal yol ve 381 KIRMIZI renklerde her •ima7500 1 Tasfiye memurları ve murakıbm Belediyeye aid 2/115 ya yaraean ve yakısan VE • raporu. dükkân, garb Saray caddesi ve kısmen BeNÜS Rujları reklâm fiatına 2 Tasfiye memurlanna verilecek lediveye aid 2/115 satışa çıkarılmıştır. Çok sabit ücretlerin tayini. dükkân. cenub yol. ve cazibeli ve şayanı tavsiye Şark Belediyeye aid 78 1000 Ahşab dükkân 3 Tasfiyenin kapatma hesabları. 1/115 mağaza, şimal bu yeni VENÜS Rujlarım 4 Tasfiye memurlarınm tebriyesi. yol, garb Sarav cadLâakal pn hisseye malik olan hisse muhakkak tecrübe ediniz. desi, cenub Beledive ye aid 1/115 mağaza. darlar, heyeti umumiye içtimamdan bir Nureddin Evliya Zade Şark, şimal, garb, ce 825 4000 hafta evvel hisse senedlerini şirket vez13 ahşab dükkân Müessesesi, Îstanbul ve arsa nub yolla mahdud. nesine veya maruf bir bankaya tevdi Ahşab dükkân Şark Saray caddesi, 38 1000 etmeleri ve ona mukabil bir duhuliye ROMANYA SEYRİSEFAİN İDARESİ şimal Hüsevin oğlu varakası almaları icab eder. Hakkıya aid 24/64 Hareket edecek vapurlar: dükkân, garb Behice Tasfiye memurları DAÇİA vapuru 1 kânunuevvel çar ve Zehraya aid 2/64 şamba saat 9 da (Pıre, İskenderiye, dükkân ve 4/64 cami • Hayfa ve Beyrut) a. Eski üslubda mobilya ve avlusu, cenub Çeşme sokağı ve kısmen BeROMANÎA vapuru 4 kânunuevvel her nevi antika hice ve Zehraya aid cumartesi saat 13 te (Köstence) ye. Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, 2/64 dükkân. Tenzilâtlı fiatlarla Berlin, Breslau bakır, Beykoz ve sair işlerle eski îki dükkân ve arsa Şark yol, şimal 7/108 447 500 Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, yağlı boya tablo, gravür, porselen, çeşme ve 6/108 pazar Lwow ve Warszawa için doğru biletier, fayans vazo ve biblolar, bronz heyyeri, garb Süleyman bütün Romanya için eşyayi ticariye keller, her nevi salon tezyinat eşoğlu Aliye aid 2/108 sevkiyatı, gayet elverişli yeni tarifc yası ve Lui Kenz, Lui Sez, Ampir mağaza ve Belediyemucibince Tuna limanlan için, Türk ye aid 5/108 mezarlık gibi eski üslublarda mobilyalar aRumen itilâfı mucibince şarkî ve merarsası, 6/108 pazar yeüyorum. kezî Avrupa için tenzilâtlı fiatlar ri, cenub yol. Beyoğlunda Istiklâl caddesinde la sevkiyat. Fazla tafsilât için Gaîstanbul Şark 9/25 mekteb av 529 3500 Müstemttâtile çifte eski Polonya sokağında Merkez lata Yolcu Salonu karşısmda Talusu ve kısmen yol, apartımanı (2) numaralı daireye hirbey hanında îstanbul umumî acenşimal îstanbul Edirmüracaat. ne caddesi ve kısmen alığına müracaat. Telefon: 4944949450 12/25 umumî halâ, garb yol ve kısmen 10/25 çeşme, cenub 9/25 mekteb avlusu. Şark David oğlu M o 440 3500 Kârgir bir odah Edirne salon reno vesalreye aid 11/127 dükkân ve kısmen Kirkor oğlu Mosese aid arsa, şimal ; hazineye aid 25/127 arsa, garb Belediyeye aid 13/127 elektrik fabrikası, cenub Is BİR BAYANIN tanbul caddesi. AŞK VE Arttırmamn yapılacağı yer, gün, s a a t : GÜZELLİK Ilk arttırma.lOyi/938 pazartesi günü saat 14 16 da ve o gün kammî şartlar dairesinde satış yapılmazsa ikind arttırma 25 ikincikânun 938 «ah R Ü Y A S I günü saat 14 16 da Çorlu İcra Memurluğu odasmda yapılacaktır. 1 Çorlu kasabasında kâin olan işbu gayrimenkullerin şartnameleri ayrı ayrı olarak 15/12/937 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler bu şartnamelere ve memuriyetimize müracaat etmelidirler. 2 Arttırmıya iştirak için muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın mektubu tevdi edilecektir. 3 İpotek sahibi alacakhlarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiblerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair idialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. Aksi halde hakları TaESANS. LOSYON pu «icillile sabit olmadıkça satış bedelinin pavlaşmasmdan haric kalırlar. PUDRA, SABUN 4 Gösterilen günde arttırmıva iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 5 Tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırüdıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış istiyenin alacağma rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlann o gayrimenkul ile temin edilmiş PARFÜMÖRİ L . T . P İ V E R Istanbul Şubesİ. alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü Otımn Bey. Abm«t B«y Mkak N». 68 İSTANBUL baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid olunur. On beşinci günü ayni saatte yagılacak arttırmada bedel satış istiyenin alacağma rüchanı olan diğer alacaktiların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mec muundan fazjaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. 6 Gayrimenkul kendisine ihale edilen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel 1 Muhammen bedeli 2500 lira olan 10 aded katana pazarlık suretile en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olurperakende ve toptan satın alınacaktır. sa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmıya 2 İstekliler haftanm pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat çıkanhp en çok arttırana ihale edilir. îki ihale arasındaki fark ve geçen 10 ilâ 12 arasında müessesede müteşekkil Satınalma Komisyonuna gelebi günler için yüzde beşten hesab olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hüklirler. me hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 3 Şartnamesi arzu edenlere her zaman verilir. «486» (8055) Mozkur gayrimenkullerin 10 ikincikânun 1938 tarihinde Çorlu îcra memurluğu odasmda işbu ilân ve gösterilen arttırma şartnameleri dairesinde satılacağı ilân olunur. (8069) Yedikule Ermeni hastanesi karşısındaki sebze bahçesi hastanenin sebze ihtiyacmı temin etmek üzere üç sene müddetle kiraya verilecektir. Bahçe münbit bol suyu ve elektrik tesisatını haizdir. Talib olanlann Çakmakçılar Büyükyeni han No. 48/51 yazıhaneye müracaatleri ilân olunur. Grip, Baş ve Diş Ağrılan, Nevralji, Artritizm, Romatızma Türk Anonim Şirketi Çorlu îcra Memurluğundan: Inhisarlar Umum Müdürlügünden: \ 5.000 aded 20 Vz m/m II nci sigara kâğıdı tBalin» 120.000 aded 28 m/m II nci sigara kâğıdı «Balin» 17.500 top 660 X 700 eb'ad 30 tefrikli sigara kâğıdı. I Yukarıda cins ve miktarı yazılı sigara kâğıdı şartnameil mueibinee pazarhkla satın alınacaktır. II Pazarlık 10/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabâ tâşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacakttf, IH Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen çubeden alınabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenmfl paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri İlân olunur. (7789); •M.ı Miktarı C INS İ 1000 aded Molens makinelerint aid zincir baklası 2000 » Molens makinelerine aid çelik tırnak 2000 » » » , Eb'adı P.m 63 19 P.m 53 . 14 P.m 58 13 Saat Reve d'or 2 kilo Çelik saç kordelâ 152 X 0,15 m/m ) 400 » Şerid halinde çelik saç 56 X 0,2 250 60 X 0,2 80 95 X 0,2 15 250 100 X 0,15 200 150 X 0,15 200 115 X 0,21 100 56 X 0,20 1 Yukarıda cins ve miktarlarile eb'adı yazilı çelik malzeme nümuneleri mudbince pazarlıkla satm alınacaktır. 2 Pazarlık 8/XII/937 tarihine rashyan çarşamba günü yukarıda hl zalannda yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 3 Nümuneler hergün s3zü geçen şubeden almabiîir. 4 isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlfirde adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. «M.» (7790) I Tütün paketleme makinelerinin paket kısmı için şartnamesi mueiblnce 1,5 beygir kuvvetinde beheri 170 lira muhammen bedelli 6 aded ve 0.5 bey» gir kuvvetinde beheri 125 Hra muhammen bedelli 6 ki cem'an 12 aded redük Biyonlu elektrik motörü açık eksiltme usulile «atm ahnacaktır. II 12 motörün muhammen bedeli 1770 lira ve muvakkat temmatı 132,75 liradır. III Eksiltme 4/1/938 tarihine rastlıyan salı gunü saat 15 te Kabataşt* Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV ~ Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektub ve katâloklarını eksiltme eününden üç gün evveline kadar înhisarlar Tütün Fabri « kalar Subesme vermelerl lâzımdır. VI îsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 gü • venme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve »aatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7811) <B. I Şartname ve nümunesf mucibince 15000 kilo bel Ipî pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 9/XII/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 16 d* Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüa • caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, IV İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur, (8020)' I îdaremizin Cibali Tütün Fabrikası etrafına şartnamesi mucibince yapılgcak trotvarla binanın haricî badana işi pazarlık usulile eksiltmiye konulmuştur. II Keşif bedeli 986 lira 32 kuruş v^ muvakkat teminatı 73 98 liradrr. m Pazarlık 7/XH/937 tarihine raslıvan salı günü saat 14 te Ka batasta Levazım ve Mubavaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve keşifnameler 5 kuruş bedelle hergün sözü geçen şubedra alınabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte vukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7867) I îdaremizin Muğla Müstakil Müdürlüğünde şartnmae ve projesî mucibince yaptırılacak karabarut deposu insaatı 16/XI/937 de isteklisi çıkmadığmdan yeniden ve pazarlık usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 2943 lira 39 kuruş ve muvakkat teminatı 220.80 liradır. III Pazarlık 7/XII/937 tarihine rashyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubavaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve projeler 15 kuruş mukabüinde hergün Inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat şubesile Muğla Müstakil Müdürlüğünden alı • nabilir. V Eksiltmiye iştirak edeceklerin bu gibi işleri yapmış olduklanna dair vesikalarını inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları Iâzımdır. VI İsteklilerin pazarlık için tavin edfien gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisvona oelmeleri ilân olunur. «B.» (7883) I îdaremizin Ankara Barut deposunda şartname ve projesi muci bince yaptınkcağı satış yeri ve memur ikametgâhı inşaatı açık eksiltmiye konulmuştur. II Keşif bedeli 4.622 lira 33 kuruş olup muvakkat teminatı 346.63 III Eksiltme 10/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüa caktır. IV Şartname ve projeler 23 kurus bedel mukabilinde înhisarlar TTmum Müdürlüğü înşaat Şubesile Ankara Basmüdürlüğünden almabilîr. V Eksiltmiye iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaiki înhisarlar înşaat şubesine ibraz ederek bu işe girmek için aynca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. VI İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 gBvenme paralarile birilkte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» *7878) L.T. PIVER PARIS Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: SIRKETIHAYRIYEDEN » Sayın Yolcularımızın Nazari Dikkatine: m Yedikule Ermeni Hastanesinden: 1 11 ilkkânun 937 tarihinde meriyete geçecek bir aylık fevkalâde tenzil'âtlı abonman kartlarınm gelecek ayın birinden itibaren tdarei Merkeziye Kontrol Müdiriyetile Köprü Boğaziçi gişelerinde satışma başlana caktır. Birinci ve ikinci kânunlarla şubat ve mart kış aylan için Paşa bahçe, Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle ve Kavaklara kadar tenzilât nisbeti % 35 ten 40 a çıkanlmıştır. 2 1 ilkkânun 937 sabahmdan itîbaren Harem, Salacak ve Üsküdardan Beşiktaş ve Kabataşa ve Beşiktaş ve Kabataştan Harem, Salacak ve Üsküdara tek bilet fiatlan 2 şer kuruş tenzil edilmiştir. rPROFiLAKSiN| • ^ Belsoğukluğu ve frengiden korur. J Elektrik tşleri İlânı Atça Kasabası Belediye Riyasetinden: 1 Musaddak projemiz mucibince on dokuz bin dokuz yüz yirmi sekiz lira elli kuruş keşifli Atça kasabası elektrik tesisatından şimdilik beş bin sekiz yüz elli lira keşifli makine techizatı ve ayrıca iki bin beş yüz yirmi sekiz lira keşifli elektrik techizatı ve santral binası kablo çıkış tertibatı açık eksiltmiye konulmuştur. * 2 Eksiltme 15/12/937 çarşamba günü saat 15 te hitam bulacak ve ihale Atça kasabası Belediye Encümeninde yapılacaktır. 3 Bu işe aid evrak ve projelerin birer kopyaları îstanbul Taksim Beyoğlu Şark apartımanmda yüksek eîektrik mühendisi Bay Hasan Hâlet Işıkpmardan ücreti mukabüinde almabilir. 4 Eksiltmiye iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ve iha leyi müteakib yüzde on beşe iblâğ teminatlarile ihaleden bir saat evveline kadar müracaat etmeleri Iâzımdır. 5 Eksiltmiye talib olanlann şartnameye göre eksiltmiye girebilmek şartl&nnı haiz olmalan lâzımdır. 6 Fazla izahat almak istiyenler Atça Belediyesine veya adı geçen Hasan Hâlet Işıkpınara müracaat edebilirler. (7944) Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma Komisyonundan: 1 Müessese şubelerine satın alınacak muhammen bedeli 16220 lira 75 kuruşluk alât ve kimvevî maddeler 18/12/937 cumartesi günü saat 11 de kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 2 Muvakkat teminat 1216 lira 56 kuruş olup şartname ve listesi Komisyondan hergün parasız olarak almabilir. 3 İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecekeri kapalı teklif mektublannı en geç belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabüinde vermeleri. «4385» (8054)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog