Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

Delegenin çıkardığı hâdiseler yüzünden yeni rejim dün ilân edilemedi IBaştarafı l incı sahtfedei Türklerin bu vakur ve sakin duruş ları karşısında halk mümessilleri kendilerine diişen tek vazifeyi itidalle yapmışlar ve derhal Cenevrede Milletler Cemiye tine, Türkiye ve Fransa Cumhuriyetleri ne vaziyeti telgrafla ve şiddetle protesto etmişlerdir. Hâdiseler esnasında Antakya başkonsolosu Antaky?. Halkevinde bulunuyor du ve Hataylılan itidal© sevkediyordu. Halk, Halkevinin etrafmı kuşatmış: « Yaşasn Atatürk, yaşasın anava tan, yaşasın başkonsolos» diye bağınyordu. Bu esnada caddelerde ve mahalleler » deki taklar resmî elbiselı sivil rmemurlar tarafmdan yıktırıhyordu. Bayram resmen menedilmişti. îşte bu anda, süngülü zaptiyeler halkın uzerine hücum ettiler. Karışıklık yarım saat kadar sürdü. Halebden, Kırıkhandan ve bütün nahiye karakollarından getirilen askerî kuvetler, pek çirkin küfürlerle Türk kütlelerinir. üzerine yürüdü. Bütün bu vahşi hücumlara karşı, halk bir an sağlam itidalini kaybetmemiş ve süngülere göğsünü germis deldirmiştir. Bugünkü vak'alarda on iki kişi yara lanmıştır. Bunu müteakıb Halkevi bir heyet intihab etti. Yapmış oldukları programın heyet vasıtasile delegeye gönderilen hulâsası şudur: «Bayram Hatayın her yerinde yapıîacak, yirmi dört saat devam edecek, şehirde fener alayı yapılacak, şehidlerin me zarları ziyaret edilecektir. Şehrin muhtelif mahallerinde bir çok taklar yapılacak, her tarafta fişekler atılacak, umumî caddelerde konferanslar verilecektir. Spor ve musiki kulübleri, bandolarile caddeler de dolaşacak, Halkevinden bir heyet, Türkiye başkonsolosluğuna giderek teb rıkâtta bulunacaktır.» Saat üçte delegasyona giden heyet, bir buçuk saat müzakerede bulundu. Pro gramın kabul, yainız Türklerin diğer anasır mahallelerine girmemeleri, ve Köprü caddesinde yürüyüş yapmalarının, dele ge tarafmdan reddolunduğunu bildirdi. Delegenin bu hareketine diğer anasır nefret etmiştir. Bayramın men'inden evvel Alevî köyleri nahiye müdürlerine tebligat yapıldı. Şehre gelmeleri, gelmezlerse mes.ul olacakları bildirildi. Hükumetin bayrama iştirakten sarfı nazar etmesi üzerine nahiye müdürleri ikinci bir tebliğle Alevilerin Antakyaya gitmemelerini bildirmişlerdir. Memlekette bayram IBajtaraft 1 inci sahtfedel I bayrammın ehemmiyet ve kıymeti bir Cemiyet merkezinin meydana bakan Ikat daha artıyor ve dinliyenler bu karcephesinde, Türk bayrağının yanında deş yurdun hak ettiği bugünkü sevinci süzüle süzüle dalgalanan Hatay bayra kendi yüreklerinde daha iyi duyuyor ğı, yann kavuşacağı mubarek ülkenin ardı. hasretile çırpımyordu. Hararetle alkışlanan arkadasımızdan Bütün yakalarda da o vardı. Ve o, ö sonra Halkevi başkanı Ekrem Tur ha tede, hâlâ, bu bayram gününde bile bu zır bulunanlan, Hatay şehidlerinin halamadığı hürriyeti, burada, ana yurdda tıralarını taziz için bir dakika sükuta ona tutkun kalblerin üstünde bulmuş davet etti. olmanm gururile gozlere, bir müjde giSalonu dolduran kalabalık ayağa kaibi gülüyordu. karak ve başlarmı eğerek Hatay şehidSaat ikide koridorlara kadar, her ta lerinin aziz ruhlanna hürmeten bir daraf dolmuştu. kika derin bir sükun içinde kaldılar. Cemiyet reisinin nutka Müteakıben Hataylılar namma söze Bu sırada, Hatay Erkinlik cemiyeti başlıyan Antakyanın münevver genc reisi doktor Abdurrahman Melek (sa lerinden Hulki, samimî bir ifade ile. yın arkadaslar) hitabile söze başladı. Hatavm 18 sene evvelki kara günlere Her cümlesi sürekli alkışlarla karşı düşüşünü kalblere acı veren vak'aları lanan ve bütün Hataylılarm duyguları sıralıvarak anlattıktan sonra Hatayın na tercüman olan bu nutkunda doktor Millî Mücadeleye nasıl iştirak ettiğini şöyle demiştir: izahla sözlerini şöyle bitirdi: < Büyük Kurtarıcı Ulu önder Ata€ Hatayın istiklâle kavuştuğu bu türkün yarattığı sevgili Hatayımız, bu günde, Hatay gencliği omuzlarma yükgünden itibaren statü ve ana yasası lenen büyük, fakat şerefli yükün a nın mer'iyete girmesile istiklâline ka ğırlığmı ve kıymetini bilivor. vustu; dünya haritasında müstakil, ayBiz Hatay gencleri şimdive kadar olrı bir varlık olarak yer aldı. Uzun sü duğu gibi bundan sonra da feyzimizi ren çetin mücadelelerden çektiğimiz ankavadan alacağız Ve Hataym en binbir ıstırab, katlandığımız binbir ücra köselerine kadar Atatürk dünyamahrumiyetten sonra bu mes'ud hâdise sımn manasını ve azametini anlataca biz Hataylılarm kalbini sevincle, neşe gız. ve ümidlerle doldurdu. Kurtuluş bayraBize bu mutlu günü yaşatan En Bü mını, Hataydaki kardeşlerimiz, vatan yük Türke sonsuz minnet ve şükran.> daşlarımız gibi biz de burada kutlularOndan sonra söze baslıvan Hatavlı ken bize bugünü gösteren Atatürke hegenclerden Resad Mürsel de, istiklâline pimiz namına sonsuz minnet ve şük kavusan bir Türk ülkesinin bahtiyar bir ranlarımızı, candan bağlıh§ımızı tekrar çocuğu sıfatile konuşmaktan duyduğu etmeği mukaddes vazife bilirim. Mem sevinci anlatarak: leketimizin istiklâli için gerek bir se « Atatürk! Hataylı sana minnet bornedenberi kurmus olduğumuz cemiye cunu nasıl ödesin? Türk milleti, sana timizin, gerekse ötedenberi ana yurd şükran borcumuzu nasıl ödeyelim? Bizda bulunan Hataylı vatandaşlarımızın ler için her fedakârlığı göze alan sizler mensub olmakla iftihar ettiğimiz Türk değil misiniz? Bizi bizim kadar düşü milletinden gördükleri şefkat ve mu nen, bizi yoktan var eden siz değil mihabbete ebedî minnettarlıklarımm arz siniz? Fakat biz, başta Atatürk olmak ve ilân etmekle bahtiyarım. üzere Türk milletine ve bütün cihana Davamızı dünya muvacehesinde mü bu fedakârlıklara lâyık olduğumuzu dafaa etmek, haklarımızı istihsal ve mu göstereceğiz.> dedi. hafaza etmek hususunda fevkalâde hasMüteakıben, bu toplantıya huzurla sas olan Türkive hükumetine ve Türk rile şeref veren halka tesekkür eden matbuatına şükranlanmizı tekrar edeHalkevi başkanı Ekrem Tur merasime rim. nihayet verildiğini bildirdi. Arkadaslar! Varlığımızı Atamızm ve Hataya, Hataylılara karşı kalbleri ana vatanımızın himayesine sığınarak sevgi ile dolu halk, bir bayram neşesi kurtardığımızı, ve daima kurtarabilece içinde geç vakit dağıldı. ğimizi iyi bilmekle beraber bize ema Kadıköy Halkevinde net edildiğini takdir ettiğiniz Hatayın Merasimin 8,30 da başlıyacağı ilân yeni rejimini azamî bir hassasiyetle koedilmiş olmasına rağmen bir saat evvel rumak, onun ilim ve fedakârlıkla um^ ifr'Iİejf tarafı akın akın gelen halkla ranına, halkının refahıria çalışmak en dolmuş, birçokları yer bulamıyarak, büyük vazifemizdir. Bunun için Türk rîîe^ ülkeye bağhlıklarmı huzurlariinkılâbmdan örnek alarak ciddî mesa: le bir kere daha ispat edebilmek için neticesi feyizli randımanlarla az zamanhavanm bozukluğuna bile aldırmıyarak da memleketimizi yükselteceğimizi kuvdısanda bekleşiyorlardı. vetle umarım. Evin içi gibi dışı da bayraklarla süsVicdanlarımızda taşıdığımız manevî lenmiş, her taraf elektrikle tenvir ve mes'uliyetlerden kendimizi kurtarabil tezyin edilmisti. Cepheye gerilmiş bümek için Hatata, orada açılan geniş me yük bir bandda (yaşasın Hatay, var olsai sahasma bir gün evvel koşmak ge sun Hataylılar) yazısı okunuyordu. rektir. Orada elbirliğile yapılacak her Merasim, Hataylılar namına söz s8yiş muvaffakiyetle neticelenir. liyen Hataylı genclerin hitabelerile başArkadaslar! Hatayın istiklâli hepimi ladı. ze kutlu olsun. Bizimle beraber bugünü Bunlardan Edib Türkmen ve Dürdakutluluyan ve cemiyetimize gelmek lut ne Yahşi Hatayın bugüne kadar çektiği funda bulunan zevata, gazeteci arka dayanılmaz ıstırab ve sonunda erdikler daşlara tesekkürler ederim.> büyük saadeti çok güzel anlatmışlar lıyanlan, Akdeniz sularile kucaklaşan şirin kıyılan vardır. Fakat onun, uzun esaret yıllarmm o yaman acısile yan mış bir de tertemiz, size adı bilinmemiş bir aşkla bağlı kalbi vardır ki, işte ben, bugün size onun, Büyük Kurtarıcımızın müjdesile acısı dinmiş, hürriyete ka vuşmuş ve sevgi ile titriyen bahtiyar sesini getiriyorum.> Hataylılarm bu samimî duvgularına Kadıköy ortamekteb direktörü Nahid Kemal cevab vererek, hazır bulunanları son derece mütehassis eden bir nutuk 1 irad etmiş ve İffet Halimin de hitabps dinlendikten sonra Kadıköv Kalkevi cazı ortalığı neseve boğmustur. Bu arada Hataylı gencler memleket havalarmı söyliverek millî oyunlar oynamışlar ve cok alkışİanmi'îlardır. Kardeş Hatayın en büvük bavrammı öz bavramları büen Kadıkövlüler sa baha kadar büyük bir sevinc içinde dans etmişler ve ortalık a&arırken (kardeş Hataya selâm!) seslerile da ğılmışlardır. CUMHURÎYET 30 Ikinciteşrin 1937 Londra müzakereleri başladı (Baştarafi 1 tnct sahUeâe) Kral Georges, Fransız devlet adam " larını yann öğle yemeğine davet etmiş olduğu için Fransız sefarethanesinde verilecek olan öğle yemeğinden vazgeçilmiştir. Müzakereler başladı tskenderurtda îskenderun 29 (A.A.) Hatayın yeni rejimi için hazırlanmış bulunan taklar 28/11/937 saat 15 te Fransız delegesinin talebi üzerine müsellâh kuvvetler tarafmdan yıkhnlmış ve parçalan kışlaya nakledilmiştir. Halkevine Iskenderun Türk ve îran konsoloslan gelerek tebrıkâtta bulunmuşlar ve muhtelif anasırdan birçokları bu tebrikâta iştira1: etmişlerdir. Yannki salı günü, Türk Alevilerinin nümayişlerine mukabil Fransızlann teş vikile diğer anasır tarafmdan Suriye bayrağı isteriz şeklinde mukabil bir nümayiş hazırlandığı aynca haber alınmıştır. Azmi C. H. Partisine gelen telgraflar Ankara 29 (A.A.) Bugün Hatay rejiminin meriyete girmesi dolayısile H a ' taydan ve yurdun muhtelif yerlerinden C. H. Partisine minnet ve şükran telgrafIan gelmiştir. Bunlardan birkaçını neşrediyoruz: Beylân 29 Varlığmızla kavuştuğumuz bugünü kutlularken minnetlerimizi sunarız. Beylân Halkevi başkanı S. Uğuz ••' Kırıkhan 29 Hatay davasındaki büyük himmeti şükranla anar ve derin saygılarımızı sunanz. Kınkhan Halkevi başkanı Kadri Nursel Eminönü Istanbul 29 Bugün Hatay bayramı münasebetile cemiyetimiz merkezinde yapılan toplantıda, Hatayın istiklâli için Partinin göstermiş olduğu mesaiye şükranlanmizı sunmakla bahtiyanz. Hatay Erginlik Cemiyeti merkezi başkanı Dr. Abdunahman Melek Londra 29 (Hususî) Maiyetle rinde büyük bir heyet olduğu halde dün Londraya gelen Fransız Başvekili M. Camille Chautemps ile Hariciye Nazın ! M. Yvon Delbos beyne Tİlel siyasî meseleler hakkında bugün Ingiliz Başvekili M. Neville Chamberlain ve Hariciye Nazırı M. Anthony Eden ile müzakerelerde bulunmuşlard:r. Chamberlain, Eden, Chautemps ve Delbos arasındaki müzakerelere, mukar rer olduğu veçhüe saat 1 1 de Hariciye Nezaretinde 11 numarah dairede başlanmıştır. Bugün akşama kadar yapılacak olan müzakerelere yann da devam edilecektir. Müzakereler bittiği zaman bir tebEminönü Halkevinde Dün gece Eminönü Halkevinde Ha liğ neşredileceği tahmin edilmektedir. tavda yeni reiimin tatbikı dolayısile bir Fransa Hariciye Nezareti umumî kâtibi tören yapılmıştır. Leger, siyasî işler müdürü Massigli, FranTörene saat 20.30 da başlanmı^tır sız sefiri Corbin ve Ingiltere Hariciye Konferans salonunu Hataylı ve Türk Nazereti daimî müsteşan Sir Robert Van gencleri doldurmus bulunuvorlardı. Sittart, müzakerelerde bulunmaktadırlar. Doktor Salim Ahmed kürsüve gele Fransız devlet adamlarını görmek için rek bu büvük gün dola^ısüe dinlevicikalabalık bir halk kütlesi. sokakta birik leri bir dakika ayakta sükuta davet etmişti. miş ve: Ingiliz ve Fransız devlet adamlarının < HatavMar bayrammız kutlu ol sun, Atatürk gazan mubarek olsun, konuşmalarına yann da devam oluna Türk milleti payidar olsun» diye baslı caktır. van atesin bir hitabe ile Hatavm coŞ Salâhiyettar mehafüde Ingiltere ile rafî ve tarihî vaziyetlerinin bir hulâ Fransanın haricî siyasetinde esaslı hiç bir sasını vapmıştır. tebeddülât yapılmıyacağı kat'î surette teBundan sonra Hatavlı gencler kendi yid edilmektedir. aralarmda güzel vatanlannm bu büyük Bugünkü mülâkatta Çin Japon ihtigünü etrafmda konuşmalar yapmışlar ve tören bu suretle geç vakte kadar de lâfı ile bilhassa Şanghay'ın vaziyeti tet kik ve müzakere edılmiştir. vam etmiştir. Ankarada merasim Ankara 29 (Telefonla) Hatayın bayramı, Türkivede bulunan Hataylı lar tarafmdan bugün memleketin her tarafında heyecanla kutlulandı. Bütün Halkevlerinde Hataylılar şenlikler ve müsamereler tertib etmişlerdir. Bu a rada bugün ve bu gece Ankara Halkevinde de Hatavlılar tarafmdan parlak şenlikler yapıldı ve Atatürke tazimler sunuldu. Ankaradaki Hataylılar grup halinde Atatürkün heykeline gelerek çelenk koydular. Ortası kırmızı beyaz çiceklefle Hatav bayrağı şeklinde olan çelengin üzerinde (Atatürke Hatayın şükranı) ibaresi vardı. Bu münasebetle <Ulus> meydanında Hatavlı gencler tarafmdan heyecanlı nutuklar söylendi. tngiliz gazetelerinin neşriyatı dostane Şamda menfî nümayişler Şarn 29 (A.A.) Bugün Arablar Şamda ve bütün Suriyede yeni Hatay rejiminin tatbika konulmasını protesto için umumî grev ilân etmişlerdir. Humusta halk ile polis arasında çarpışmalar olmuştur. Kütle halinde büyük Arab nüma yişlerinin vuku bulması bekleniyor. Şam 29 (A.A.) Yeni Hatay re jiminin ilânı münasebetile bugün için Is kenderun ve Antakyada yapılması mu karrer merasimin kanşıklıklar çıkması endişesile yapılmıyacağı ilân olunur. Londra 29 (Hususî) Başta Times olmak üzere Ingiliz gazeteleri Almanya ile teşriki mesai lehinde yazılar yazmaktadırlar. Times gazetesi Almanyayı tecrid etmek doğru olmıyacağmı kaydederek 70 milyonluk bir milletle teşriki mesainin her bakımdan faideli olacağını yazıyor. Ayni gazete, Çekoslovakya hükumetini Alman ekalliyet meseles!nl Almanya ile anlaşmayı kolaylaştıracak bir şekilde halle davet etmektedir. Observer ve Sunday Times gazeteleri de Almanya ile teşriki mesai lüzumunu hararetle müdafaa ediyorlar. , Berlin 29 (Hususî) Berliner T a geblatt gazetesinin Londra muhabiri Ingiliz ve Fransız Nazırlarının beynelmilel bütün meseleleri tetkik etmekte oldukla rını bildirerek, aşağıdaki meselelerin başlıca müzakere mevzuu teşkil ettiklerini kaydediyor: Bayrama tekaddüm hâdiseler eden Meğer Hataya aid vazifelerimiz bitmemiş imiş! IBaşmakaleden devam] Hatayın istiklâli için Milletler Cemiyetince alınan kararlan tatbik ettirecek resmî otoritenin, yani Fransanın Suriye ve Hataydaki memurlan sanki buraya Cenevre mukarreratını birer birer çürüte rek suya düşürmek vazifesile gelmişler gibi hareket ediyorlar ve ezcümle bu maksadla Hataydaki unsurları yekdiğeri aleyhine tahrik ederek kendi ellerile yaratmağa çalıştıklan tefrikayı orada bir idare düsturu haline koymağa çalışıyor lar. Bu sadece bir cinayettir. Demek ki Hatay meselesi henüz hallolunmamıştır ve demek ki bizim oraya aid vazifelerimiz henüz bitmemiştir. Vaziyetin delâlet ettiği açık mana bundan başka ne olabilir? Hatay davamızdan dolayı Suriyelilere diyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Vaktile Türk Hatay için biz bugün dahi Suriyede mandater devlet olan Fransa ile bir muahede akdetmiştik. Milletler Cemiyeti kararile hükmü yerine getirilmek lâzım gelen taahhüd, işte o taahhüddür. Müstevli bir kuvvetin kahrı altında kendi istiklâllerinin serabile ne yaptıklarını ve ne yapacaklarını bilmiyen, fakat haklan olan bu istiklâle bir an önce ve hakkile kavuşmaları en samimî temennilerimiz cümlesinden bulunan Suriyeliler bu Hatay işinde bize muhatab olamazlar. Bu meselede Fransayı dürüst hareket sahibi bir devlet olarak görmek ıztırar ve ihtiyacındayız. Tek mesele budur. Hâlâ müstemleke memurları metropol Fransasmın düşündüğünden başka yollarda mı hareket ediyorlar? Fransa gibi büyük bir devleti kendi şeref ve haysiyetile telifi müşkül böyle bir efsane ile malul görmekliğimize imkân yoktur. Yegâne haricî davamız olarak kalan millî Hatay işimizde yeniden yeniye tereddiler husule gelmeden Cumhuriyet hükumetimizi çok basiretli ve çok azimli davranmağa davet ederiz. Milletler Cemiyeti karanndan sonra meselenin hak ve adalet dairesinde hallolunduğuna inanmış olan efkârı umumiyemiz, şimdi vaziyeti tıpkı eski şeklindeki tezvir ve ifsad hareketlerile mağşuş görmenin çok sjddetli aksülâmelile pek fazla müteessirdir. Edirnede tezahürat Antakya 29 (Hususî muhabirimiz bildiriyor) Ayın yirmi yedisinde, Fransız delegesi Roger Garreau, halktan bazılarını davet etmiş ve bunlarla pazarlığa girişir gibi konuşarak demiştir ki: « Hükumet dairesinde, Belediyede jandarma dairesinde Suriye bayrağı çekeceğiz. Başka yerlerde bayrak çekilmiyecek. Siyasî mahpus ve firarileri affedeceğiz. Kont de Martel ayın yirmi dokuzunda Hataya gelecektir.» Bunu işiten halk, Suriye bayrağı çekilecek olursa, Hatayın her tarafında lâakal 5060 bin Hatay bayrağı çekilece ğini ve bu karardan kendilerini hiçbir kuvvetin menedemiyeceğini bağırarak söylemiştir. Bu vazîyet karşısında, delege, bayramm ohnıyacağını, Kontun Sancağa gelmiyecğini, içtimaların menedildiğini ilân eylemiştir. Belediye tarafmdan hazırlanan taklar sökülmüş, delege halkm köprü üzerinde kurduğu takm da kaldırılmasını emret miştir. Halk bu tebliği dinlemediğinden bizzat delegenin huzurile, polis, Reyhaniyeden getirilmiş süvari milisler ve birkaç manga müsellâh Suriye askeri tarafmdan baltalanarak yıkılmıştır. Halk bu garib sahneyi müstehzi gülüşmelerle uzaktan seyredi yordu. Takın tahtaları bir ganimet mali imiş gibi askerî arabaya yüklenerek ve dört manga süngulü askerin muhafazasma almarak kışlaya nakledilmiştir. Delege, beraberinde, Havas ajansı munabiri olduğu halde çarşıyı dolaşmış, tesadüf ettiğı takların da kaldırılmasını söylemiştir. Mösyö Garreau mütemadi yen: Kont gelmiyecek! diyordu. Halk: « Biz bu taklan, Kont gelecek diye değil, kendi bayramımızı kutlulamak için kurmuştuk» cevabını vermekte idi. 28 ikinciteşrinde Halkevine gelen de lege Garrau, halka, hükumetin bayrama iştirak etmiyeceğini, Sancakta Surive bayrağı çekilmiyeceğini, Türklerin kendi mıntakalarında bayram yapmakta serbest olduklannı, bayramın yainız Antakyada yapılıp diğer kaza ve nahiyelerde yapıl mıyacağını söylemiştir. Taksim abidesinde Nutuk coşkun tezahüratla ve alkış larla sona erince Hataylılarm bugünkü sevinclerini, minnet ve şükranlanm büyüklerimize arzetmek karan verilmlş, ve Ankaraya, Cumhurreisi Atatürke, Büyük Milîet Meclisi riyasetine, Başvekâlete, Hariciye ve Dahiliye Vekâlet lerine telgraflar çekilmiştir. Bunu müteakıb hep birlikte otomo billerle Taksime gidilmiştir. Orada, Büyük Kurtancımn timsali huzurunda saf kuran Hataylılar, üze rinde (Ulu Öndere Hataylılarm sevgi ve saygısı) ithafım ta^ıyan büyük bir celengi, derin bir vecd içinde, bütün Hataylı kardeşleri adına abideye koymuslardır. Cemiyet reisî, abidenin hahra deflerine de duygulanm şu cümle ile kay detmiştir: <Hataym istiklâlini yaratan, Hatay hları da kurtaran Ulu Önder Atatürke Hatay Erkinlik cemivetinin ve bütün Hataylılarm minnet ve şükranları.> Burada nihayet bulan gündüzkü merasimi, İstanbuldaki bütün Halkevlerinin ayrı ayrı tertib ettikleri gece top lantıları takib etmiştir. dır. Bilhassa Necmi Kâtibin şu sözleri sürekli alkışlarla karşılandı: « îçinizde belki Hatayı bilmiyenler vardır. Onlara şu kadar söyliyebilirim: Hatay, damarlarında kanınızı taşıyan, dilinde dilinizi taşıyan, kalbinde sevglnizi taşıyan, bir kelime ile sizden kopmuş, Türklük camiasından zorla koparılmış kardeşlerin#18 jnldır gözyaşı döke döke inledikleri bir ülkedir, ki bugün varlığına, istiklâline kavuşan o da sizin gibi, bütün Türkler gibi, bütün Türk lüğün En Büyüğü, bütün Türklügün Atası önünde minnet ve şükranla dize gelmiş bulunuyor. Hatayın da tıpkı ana yurd gibi zümrüd yaylalan, mümbit ovalan, feyizli tarlaları, bağları, bahçeleri, coşkun çağ Edirne 29 (Hususî muhabirimizden) Hatayın bugün kavuştuğu büyük millî istiklâlini candan ve yürekten selâmlamak ve kutlulamak için Halkevinde toplanan Edırnedeki Hataylılar ve E dirneliler bu büyük günün sevinci içinde kardeş Türk yurdunun kurtuluşuna Uzakşark ihtilâfı, îngiliz îtalyan candan bağlanan büyükleri hararetle münasebatı, Ispanya meselesi, Akdeniz bir kere daha andılar. deki vaziyet, Alman müstemlekeleri işi, *** crta Avrupa statükosu. Dün memleketin her tarafmdan aldığımız telgraflarda, Hatay bayramınm, tktısad Vekâletinden tebliğ büyük tezahüratla tes'id edildiği bildiedilen bir tashih rilmektedir. Ankara 29 (A.A.) îktısad Ve Suriye Başvekili Pariste kâletinden: Yeni pamuk ipliği fiatlarmın Paris 29 (A.A.) Havas ajansı 22 ikinciteşrin 1937 tarihinden itibaren meriyete girdiği ilân edilmiştir. Halbuki bildiriyor: Suriye Başvekili Cemil Mardam Bey, bu husus hakkında alâkad.irlara yapılan bu sabah, Fransa Hariciye Müsteşarı tamimde tüccarlann ria\ete mecbur ol M. de Tessan ile bir görüşmede bulun dukları hükümlere aid mevaddın «I» fıkmuştur. Bu hafta içindg iki devlet adamı rasında yeni fiatların meriyet tarihi arasında, Suriyeyi alâkadar eden siyasî, 22/10/1937 olarak göstermişlerdir. Bu tarihin doğrusu tamimin başmda da ekonomik, malî me*elelerin heyeti umumiyesi üzerinde müteaddid görüşmeler işaret edildiği gibi, 22 jkinciteşrin 1937 dir. yapılmıştır. M. Mac Donald'ın cenazesinin Londraya naklı Beyoğlu Halkevinde YUN'IS NADl Merasim salonu erkenden dolmuştu. Baskan Ekrem Tur istiklâline kavu şan Hataym büyük bayramı şerefine yapılan bu toplantıyı, sözü îsmail Hâ mive vererek açtı. Hatib Hatayın çok eski günlerini, çok güzel buluşlarla uzun uzadıya izah ederek ve bu sütbesüt Türk yurdunun kurtuluşunu selâmlıyarak alkışlar arasmda sözünü bitirdi. Kürsüye gelen arkadaşımız Feridun Osman uzun bir esaret devresi geçiren Hataym şu anda heyecanla kutluladı ğımız büyük bayrama hiç de kolay eremediğinf anlatarak, bugünün değerini gözlerde bir kere daha canlandırdı. Hatay davasmın nasıl başladığı, bu yolda rasgelinen sayısız müşkülâtm naCenubî Amerikaya giderken yolda ölen M. Mac Donald'ın cenazesi sıl. büyük bir sulhseverlikle bertara? Apollo kru\a7örile Lon1 aya get ; .ılmiş ve defnedâlmiştir. Resimler cenazenin edildiği, nihayet aylarla süren çetir kruvazörden cıkarıbsun ve ı " ' "i cocuklarını gösteriyor. mücade^lerden sonra nasıl zafere va ı bu sıiff^e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog