Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 39 Ikincitesrin 1937 Vilâyet Ziraat işleri Kaza ziraat memurları, her köye senede en az dört defa gideceklerdir Vilâyet ziraat işlerinde birkaç senedenberi büyük bir inkişaf görülmektedir. Evvelce hazırlanan mesai programına geçen sene de devam olunmuştur. Vilâyet Ziraat Müdiirü Tahsin, kendisile görüşen bir muharririmize vilâyetin ziraî işleri errafında ve vilâyet çiftçilerine yapılan yardım hakkında şu izahatı vermiştir: « Büyükdere meyva ıslah istasyonundan 45,000 aded iyi cinsten muhtelıf aşılı meyva fidanı tevzi ettirilmiş ve dıkbrilmiştir. Hususî fidanlıklar istihsalâtmdan da vilâyet dahilinde mühim miktarda satış ve garsiyat yapılmıştır. Elverişli bir mıntaka olması itibarile §ile kazasında birkaç senedenberi fmdık ağacı yetiştirilmesinin tamimine çalışılmaktadır. Geçen yılda köylere 71,400 aded fmdık fidanı dağıtılmış ve diktirilmiştir. Fennî surette meyva bahçesi tesisine ye bakımma muktedir bahçıvanlar yetiştirmek maksadile Büyükdere meyva ıslah İstasyonunda açılan yurdda vilâyet köylerinden celbedilen ve amelî ve nazari meyvacılıkla, köylerinde ve gittikleri yerlerde kendilerine çok lüzumlu olacak diğer ziraat san'attan öğretilen genclere ehliyetname verilmeğe ve bunlardan köyleline avdetle meyvalıklar tesis edeceklere jrardım edilmeğe başlanmıştır. Yeniden bağ yetiştirmek isrjyenlere Beykozda yetiştirilen aşılı asma fidanlarından bir miktar tevzi edildiği gibi Halkalıda Istanbul Ziraat mektebi fidanlığından 43,000 aded köklü Amerika asma çubuğu ve Göztepe Amerika asma fidanhğından da 56,060 aded köklü ve 27,771 aded aşılı ve köklü Amerika asma fidanı dağıtılmış ve vilâyet merkez ve mülhakatında dikilmiştir. ; Bağcılık ve meyvacılıktan başka vilâyetimizde hububat ziraatinin de ıslahına çalışılmaktadır. Mevcud tohumluklann, çok verimli ve kurağa tahammüllü tohumluklarla tebdili için bir iki senedir Şile kazasında yapılan tecrübeye bu yıl da devam edilmiş ve Adapazan tohum ıslah istasyonunda yetiştirilen Binver buğday tohumundan beş bin kilo tedarik edilerek tavizan köylüye dağıtılmıştır. Bu sene de vilâyet bütçesine konulan teşvıkat tahsisatile mezkur ıslah istasyo nundan daha yirmi bın kiloluk Binver buğdayı mubayaa ve celbedılerek on bin kilosu Beykoz ve Cumhuriyet köyüne, mütebakisi de diğer kazalar çiftçilerine dağıtılmış ve ektirilmiştir. Gene Adapazan tohum ıslah istasyo nunda yetiştirilen ıslah edilmiş ve kurağa mütehammil mısır tohumundan tedarik e" dilen iki bin kilodan bin kilosu Çatalca kazasına, bin kilosu da Yalova kazasına tecrübe suretile ektirilmiş ve bu yıl yaz mevsiminin kurak geçmesine ve yerli mı sırlann müteessir olmasına rağmen bu cins mısır tohumundan çok iyi netice almmış ve bu yıl daha genig bir surette ektirilmesine çalışılmakta bulunulmuştur. ( Şehir ve Memleket HaberBeri ) Fransız İtalyan zıddiyeti ngiltere, bir taıaftan Almanya, diğer taraftan İtalya ile anlaşmak için çok ciddî teşebbüslerde bulunurken İtalya ile Fransanın arası gıttikçe açılıyor. Her ikisi de Lâtin ırkına mensub olup aralarında kültür karabcti de bulunan ve ayni zamanda karada ve Akdenizde birbırine yakm komşu o'an îtalyanlarla Fransızların samimî dost olmalan icab ederken siyasî emellerı arasmdaki derin zıddiyet Akdenizin iki büyuk milletini birbirine can düşmanı vapTistır. n Emlâk Bankası Rasatane müdiirü Elden giden on bin hatasını düzeltti Fatinîn seyahati liralık apartıman Mütekaid, dul ve yetimlerden fazla faiz alıntnıyacak Mütekaidin, eytam ve eramilin bay1 amdan evvel maaş alabilmelerin teminen Emlâk ve Eytam Bankasının 25 teşrinianiden itibaren iskonto muamelesine baş.sdığını, fakat banka mutad üç aylık fazden başka maaş sahibleıinden ayrıca on eş günlük fazla faiz kestiği için bu haeketin büyük bir teessür uyandırdığını azmıştık. Mesele birçok mütekaid ve dullarla bu memlekete kanlarını fedı ederek hizmet tmiş malullerin menfaatine taalluk ettiği çin gazetemiz bu işle ciddî surette alâadar olmuş ve banka nezdinde tekrar ahkikatta bulunmuştur. Bu tahkikatımız snasmda memnuniyetle öğrendık ki neşiyatımızı nazari dikkate alan banka, bu efer maaşlan mutaddau erken iskonto ttiği halde fazla faiz tahakkukatma nihaet vermiştir. Esasen, millî bir müessese lan ve bu itibarla memleket işlerini kendi menfaatinin üstünde tuttuğu şüphesiz buunan Emlâk Bankasından da başka türhareket beklenemezdi. Bankanın on beş güniük fazla faiz alması maaş iskontolanna aid faiz baremi nin on beşer günlük devTelere ayrılmış olmasından ileri gelmiştir. Buna sebeb olaak da maaş iskontolarınm ticarî iskontoarla kıyas edilemiyeceğı ileri sürühnek edir. Filhakika ticarî iskontolarda borçlu muayyen vade sonunda borcunu ödemeze banka protesto etmek suretile teahhur günlerine aid faiz hakkını, emniyet altına alabilir. Fakat iskonto edilen bir maaşın maliyeden hangi gün ahnacağını kat'iyettesbit etmek mümkün değildir. Çünkü bu tahsilât her malmüdürlüğü ile ayn ajr mutabakat tesisine mütevakkıftır ve bu mutabakat hesablannda fark olursa tahilâtın birkaç gün gecikmesi de mümkündür. Bundan başka, mal ve varis bırak madan ölen mütekaidlerle dul ve yetim erin bankaca iskonto edi'miş maaşlan da bankanın zaranna kalmaktadır. Aldığım mütemmim malumata göre bankanın tstanbul şubesine maaşlarını :skonto ettirenlerın adedi dokuz bin kişi kadardır ve bu sefer maaşlann birkaç gün evvel iskonto edilmesi sebebile faiz far kmı kaybedenler mahdud bir kısım mü ekaidlerdir. Henüz iskonto için müra caat etmemiş ve yahud müracaat edip de henüz muamele günü gelmemiş olanlar ise ekeseriyeti teşkil etmekte olup bun ardan mutad faizden fazla birşey ahn mıyacaktır. Üstad, son iki aylık tetkikîerini anlatıyor Garbî Anadolu da bes kişiden mürekkeb bir heyetle iki ava yakm müddet zarftndajeofizik tetkiklprde bulunan Rasa^ha ne müdürü Fatin, Uşakta arz cazibesi ve arz miknatısı ve diğer mahallerde de yalnız arz miknatısı tetkikle ri vapıldı^ını söv Rasadhane mndülemiş ve şu izahatı rümüz üstad Fatin vermiştir: € Uşakta Harita Umum Müdürlü ğü astronomi postası bir baz ölçü vordu. Bu. harita kanavasma esas o lacak. büvük müsellesler grurjunun bir tanesinin kaidesidir. İşte bu bazın bir ucundaki arz cazibesi miktarını ve arz miknatısı elemanlarım (inhirafı mevli siddet) tayin ettik. Kütahva, Bahke^ir Manisa ve İzmirde arz miknatısı ele manlanm tavin ettik. Hava müsaade ettiği takdirde yakında Trakvada da bir iki noktada rasadlar yaparak pek sey rek de olsa yurdumuzun garbmda bir kaç noktai miknatısıyeti tayin etmiş olacağız. Memlekette harita işinin tam kemalı bunların bilinmesine bağlıdır. Yaptığı bir plânı veya kullandığı bir harita paftasını cihete koymak istiyen bir mü* hendis, oradaki miknatıs inhiraf mik tarını bilmezse bu işi doğru olarak yapamaz ve meseleyi ancak uzun sürecek bir hey'î rasad halledebilir. Bu ra sadları, memleketimizde bin kadar noktada yapmak lâzımdır. Medenî memieketler bundan yüz, yüz elli sene ewe' bu işe başlamışlar ve bitirmişlerdir Biz geçen sene tekrar eden birçok seri rasadlarla Rasadhanenin cazibesini beynelmilel hareketi itibar edilen Potes dam Rasadhanesine bugün vanlan bu incelik dahilinde raptettik. Şimdi de (Uşak) ı Rasadhaneve raptedivoruz Daha bövle birkaç nokta alınarak a raları tâli noktalarla dolduruluyor. Bu işlerin mühim tatbik sahası da maâen arama işidir. maden arama metodlan, bugün jeolojik olduğu kadar ieofizik leşmiştir de.. Yerine göre cazibe mik natısı zelzele ve elektrik taharri usulleri veya bunların hep bir arada tatbiV maden arama işinde en esaslı bir cıhet halini armıştır. Hasılı bir broşür halinde neticelerini vereceğimiz bu işlerin bir memleketin gerek esaslı, hayatî ihtiyaclan ve ge rek kültürel ihtivaclarını birden tatmin eder olduğunu söylemeğe hacet yok tur.> Mal sahibi, mahkemede satış senedinin saKte olduğunu söyledi Şerife Kamer admda bir kadınm, uhdesinde bulunan Beyoğiıında Ağahamamındaki Hayırlı apartım3nını, satılmış gr bi göstererek, İstanbul ik'nci noteri huzurunda kendi üzerine çevirtmekten suçlu Rifat aleyhine açılan davaya dün birinci asliye ceza mahkemesmde bakıldı. Da\acı Şerife Kameı B^yoğlundakı apartımanının haberi olmadan yapılan sah{e bir senedle, işlerini takibe memur ettiği Rifatin üzerine çîvlrtilJiğini, kendi yazıp okuması olmad'ğmdan evraka parmağını bastı^ını, yapılan nr.uameleden hiç haberi olmadığını sövlüyo'du. Suçlu ise, muamelenin noterden tas dikli olduğunu ve on bin lira mukabilin de bu apartımanı kendısîpe sattığına da ir Şerife Kamer elinden bir sened alın dığını iddia etmekte idi. Suclu vekili; Rifatin, bir müddet Şerife Kamerle bir arada vaşamı» olduklarr nı ve bu yüzden mahal'ede bazı dedikodular baslayınca, Şerife Kamerin soran lara, Rifat için: «Bu, Lenim yeğenim dir!» dedığini söyledi. Mahkeme reisi bunun üzerine, kadı na; suçluyu göstererek: Akraban mıdır? diye sordu. Kadın da: Hayır! Akrabam değildir. Bazı işlerimi takib ederdi. Meğerse, beni do landırmak içinmiş. Apart'manm bütün kiralarını da kendisi topkr. on parasını bana vermezdi, dedi. Reis, bu sefer suçluya sordu: Bu kadın, senin neyindir? Suçlu Rifat da ayni cevabı verdi: Hiçbir s<eyim değildir! Verdiğin ifadede akrabamdır, demişsin. Hayır, kabul etm*m. Akrabası değilim amma, Şerife Kamer, bana yakm akrabam olduğunu söyler, dururdu. lnsan, yakın akratasını tanımaz mı? Tanımıyorum. Ben başka yerde büyümüşürn. O, başka yerde büyümüş. Davacı vekili Narmi Nuri, »uçlu Ri fatin MevlutJ,' Mehmed, Hüseyin, Çelebi Ahmed gibi ad!ar altında, sahtekârlık, dolandırıcıl:k ve daha buna ben zer birçok suçlar işlediğini, polisteki sa bıka kayıdlarını ortaya dökerek izah ettıkten sonra; adaletin yerine getirilmesini istedi. Suçlu vekili Cemil de müdafaasında; hâdisenin hukukî mahiyeüe bir iş olduğunu ileri sürerek, davanın hukuk mahkemesinde görülmesini istedi. Mahkeme, bu talebi k^ıbul etmiyerek, yeniden bazı şahidlerin dinlenilmesi için muhakemeyi baska bir eüne bırakh. D Vilâyet Ziraat Müdiirü Tahsin zarardan vikayesi için zararlı böceklerin ve hayvanlann itlâfına ehemmiyetli surete çalışılmıştır. Bu cümleden olmak üzere Çatalca, Silivri ve Bakırköy kazalannın bazı köylerinde zuhur eden çekirgeler ve arla fareleri tamamen imha edilerek zarar vermelerine meydan bırakılmamıştır. Üsküdar ve Kadıköy havalisinde de 6000 ağacın tırtıl keseleri toplattırılmış tır. Diyasis haşeresine karşı Yalovanm sekiz köyünde yapılan mücadelede 77,060 aded dut, 83 erik, 230 söğüd, 618 şeftali. 45 ceviz ağacı ilâclatılmıştır. Gene Yalova kazasınm 16 köyünde 204,116 aded zeytin ağacı 23 defa ilâclanmak suretile zeytin sineği mücadelesi yapılmıştır. Kartal kazasında mevcud zeytin ağaclanndaki zeytin sineklerile de mücadele olunmuştur. Vilâyetin her kazasında muzır hayvan mücadelesi yapılarak 995 yaban domuzu. 10,406 karga, 226 tilki. 443 çakal, 24 porsuk, 132 kurt, 7 aded yaban kedisi, 2 gelincik, 23 sansar, 5 susamuru, 24 vahşi kuş ve 2 kunduz öldürülmüştür. Vilâyetimizde kümes hayvanlarının ıslahı için vilâyet bütçesine mevzu tahsisatla Halkalıda tesis edilen tavukçuluk müessesesinde ve bir mütehassısın idare ve nezaretinde yetiştirilen iyi cinsten damızlık tavuk,, horoz, piliçlerle kuluçkalık yumurtalar gerek köylere ve gerekse tavuk yetiştiricilere dağıtıîmak suretile tavuk neslinin ıslahına çalışılmıştır. Beykoz ağaclama fidanlığında yetiştirilen yaprağını döken ve dökmiyen orman fidanlarr e vilâyetin çıplak sahalarının ağaclanmasına devam edilmektedir. Fidan istihsalâtımız her sene daha bir miktar artmakta olduğundan bu seneden itibaren ehven bedellerle halktan arzu edenlere tevzii de mümkün olacaktır. Aradaki z'ddivetin birçok sebebleri vardır: Bunların başmda, ttalyanın coğrafî vaziyeti itibarile kendsıne aid olması icab eylediği kanaatinde bulunduğu denizin ve hinterlândın'n mühim yerlerinin Fransa tarafından e\* gevirilmiş ol ması gelir. Meselâ tam Sicilya'nın kar sısında olup 150,000 Italyanın yaşadığı Tunus Beylıçinin Fransız hımayesi al tına almmış olma^ı ''raiıîanın büyük düşmanı Almanva ile îtalyamn tam otuz üç sene müttefık yaşamasnda başlıca âmil olmuştu. Umumî Harbde Italva, Avusturyadaki ırkdaşlannı kurtarmak fırsatı gejdiği düşüncesile, lâkin hakikatte Akdenize aid emellerinın tahakkukuna Fransanın ve İngilterenin ahdî vaidlerde bulunmala rına aldanarak eski müttefiklerinı bırak mış, bunların tara^na geçmışti. Umumî Harbin sonunda, îtalya Avusturyadaki îtalyanların kurtulması müstesna olarak adeta eli böğründe kaldıj^ından gene Almanyaya teveccüh etti. Avusrurya meselesinden dolayı Al manya ile arası açıhr gibi olduğu zaman Stressa konferansında tekrar Fransaya vc îngiltereye yaklaşh. Bu müsaid havadan istifade etmek istiyen eski Fransız Baş vekil ve Hanciye Nazır: Laval Trablusgarb hududunun Sudanm içerilerine kadar tevsi edilmesi ve Kızıl denizin cenub ağzındaki Babülmendeb Boğazının Af rika sahiline hâkim Dumeireh adası ve sevahilinin îtalyaya bırakılması ve Tu nustaki İtalvanlarn tabiiyetlcrini muhafaza etmeleri gibi müsaadelerde bulun « muş ve bunlarla îtalyay büsbütün Fransaya bağlamak istemişti. Lâkin Fransada faşi/mîn düşmanı solların gittikçe vaziyete hâkim olmalan, Fransanın Sovyetlerle ittıfak akdetmesi, Habeş meseîesinde Fran'anm îngtltere nin hatırı için zecrî tedbirlere pek istemiyerek de olsa, iltihak evlemesi ve Ital* yanın nıhayet Almanya ile kat'î surette anlaşarak askerî ve siyasî gaye ve men faatlerinin siklet merkezini Akdenize nakletmesi, îtalya ile Fransayı gene birbirine düsman bir hale getirmiştir. îtalya, îngiltere ile uzlaşmağa taraf « tardır. Çünkü politikada ve askerlikte arkasmı verdiği Almanya böyle istiyor. Ayni zamanda, îngilterenin Akdenizdeki menfaati, îngiliz împapator!uğunun en kısa ana yollarmın buradan geçmesinden ibarettir. Akdeniz, îtalya için öz can meselesi ve îngiltere için şab damarıdır. îki devlet bu esas üzere malum centilmen ler anlaşmasını yapmışlavdır. Gene bu esas üzere aralanndaki bütün meseleleri hal letmek istiyorlar. Geçen yıl bütçesine mevzu tahsisatla kaza ziraat fen memurlanmıza birer moDENÎZ tSLERl tosiklet temin edilerek kendileri seyyar bir Limandaki toplantı vaziyete getirilmiş ve mıntakalarındaki Liman işlerine aid iş talimatnamesini her köye senede en az dört defa gitmeğe hazırlıyan Şefler encümeni dün tali mecbur tutulmuşlardır. Bu suretle fen matnamenin son kısmını da gözden gememurlarımız çiftçilerimizin bütün ihtiçirerek kabul etmiştir. yaclarile çok yakmdan alâkadar olmakta Ziraat Vekâleti îzmir fidanlığından ve yeni ziraat usulleri kendilerine öğretil Sirkecide açılacak sundurma getirtilen okaliptüs fidanlan berayi tecrü mektedir. Aybaşmda açılması mukarrer olan Sirkecideki yeni sundurmanm açılmas' be muhtelif yerlere diktirilmiştir. BORSALARDA 15 gün geri kalmıştır. Bu şekle göre, Beyoğlu kazasmm Alibey köyüne on vapurlardan çıkacak eşya dinamolu a kilo Sudan çayı tohumu verilmiş ve iyi Altın fiatları rabalarla dışarı çıkarılacaktır. Bu ara netice alınmıştır. Ordu vilâyeti tohum ısAltın fiatları Borsa haricinde, dün de balar için asfalt yol yapılmaktadır. Li lah istasyonundan mubaaya ve celbedilen yükselme hareketine devam etmiş, bir man idaresi Galatadaki yeni yolcu sa ve ehemmiyetli bir bağ nebatı olan 210 Osmanlı ve Cumhuriyet altını evrakı lonunda valizlerin vapurdan salona kakilo soya fasulyesi Yalova, Silivri, Ça nakdiye ile 1105 1106 kuruş üzerinden dar devvar bir dişli otomatik yolla çı talca, Kartal, Beykoz kazalanna dağıtıl muamele görmüştür. karılmasmı tetkik etmektedir. Bu devmiş ve ektirilmiştir. İyi netice almdığı takvar yola aid projeler Amerikadan istenmiştir. dirde tamimine çalışılacaktır. Beykoz kazasınm Polonez köyünde ekilen ve o havaliye uygun gelen patatesten tohumluk olarak kazanm diğer höylerine de verilmiştir. Şile kazasına dere kenarındaki arazinin sulanması için nümune olarak iki aded su dolabı verilmiş ve aynca ancılık alât ve levazımı temin olunduğu gibi diğer kazaların arıcılıkta ehemmiyetı olan köylerine de nümunelik fennî kovanlar dagıtılmıştır. Mezruatm ve ağaclann ADUYEDE İstanbulda % 20 nisbetinde Telefon idaresi Tahsilât âmiri tevkif edildi ucuzlatılabilecek Bundan bir müddet evvel Trakya Umumî müfettişliği istanbulda mezbaha resminin pahalı olmasından dolayı Trakya hayvancılığının büyük zarar gördüğünü bildirmiş ve Dahiliye Vekâletinin bu nokta üzerine nazan dikkatini celbetmişti. Et fiatları Yeni yolcu salonu tezyinatı Liman işletmesi 3reni yolcu salonu nun tezyinatı için Türk mimarlan arasmda bir müsabaka açmıştır. İstanbu lun deniz cihetinden kapısını teşkil edecek olan bu binada modern Türk mima risinin en yüksek hususiyetlerinin bu lunması arzu edilmektedir. Müsabakanm sonunda kazanacak mi mara bu kısma aid inşaata nezaret hakkile ayrıca bir ücret verilecektir. Akaym devri meselesi Akay idaresinin devri meselesi üze rinde Ankarada tetkikler devam etmektedir. Akay müdürü Cemil Ankarada bulunduğu esnada bu hususta bazı görüşmeler yapmı^tır. Fakat Belediyeye devir işi henüz resmen ele almmış değildir. Bu, şimdilik sadece bir cereyan mahiyetindedir. Akaym Belediyeye devri işi, îstanbul Belediyesinin Dahiliye Vekâletine yaptığı bir müracaat üzerine meydana çıkmıştır. Tarihî Karamanda imar faaliyeti HALKEVLERtNDE Konferans Üniversite doçentlerinden Muhlîs Ete bu akşam 8 buçukta, Beyoğlu Halkevinin Tepebaşmdaki merkezinde «para mevzularu üzerinde bir konferans verecektir. Herkes gelebilir. Bir düzeltme Pazar günkü sayımızda, İstanbul İkinci Noteri aleyhinde bir ihbar yapıldı ğma dair neşrettiğimiz havadis, yanlışlıkla Beyoğlu noteri şeklinde gazeteye <?ecmistir. Düzeltiriz. Karaman (Hususî) Selçuk oğulları zamanında Anadolunun en büyük kültür ve medeniyet merkezi olan şehrimiz son senelercte büyük bir imar faaliyetine sahne olmaktadır. Orta zamandan kalma, hiçbir tarihî kıymeti olmıyan köhne çarşı ortadan kaldırılmış, yerine yep yeni bir çarşı kurulmuş tur. Bundan başka yer yer yapı faaliyetine tesadüf edilmektedir. Şehrimiz deki tarihî eserler bilhassa eski Türk mimarisinin çok karakteristik çizgi lerini taşımaktadırlar. Fakat buniarın pek çoğu bakımsız bir haldedir. Meselâ resmini gönderdiğim meşhur Kaı anıan kalesi acınaç^k bir haldedir. Ramazan 26 Salı Ak«san Yats. İmsak Eıan'ı Zevalî S. D. S. D. 7 21 9 46 12 02 14 28 S. D. 12 16 42 S. D. S. D.l 1 ^7 12 37ı 18 19 5 20İ ! Telefon şirketi hesabına alınan paraFransa ise Akdenizi llalya gibi öz can lardan mühim bir kısmını, ihtilâs etmek suçile evvelce, sorgu hâkimliğine ve meselesi saymaktadır. Çünkü Fransanın rilmiş ve sorgu neticesinde serbest bı yarısı Akdeniz mailesindidir. Akdenizin rakılmn olan Telefon şirketi Tahsilât cenub yani Afrika sahiÜeri, Trablusgarb âmiri Âdilin dün birinci sorgu hâkim ve Mısır müstesna kâm'len Fransanın e liğince tevkifine karar verilmiştir. lindedir. Bu zengin yerlrrin gerisindeki Âdilin ihtilâs ettiği para miktariTun geniş arazi Belçika Kongosuna, Gine seİstanbulda etin memîeketin her tara on bin liraya yaklaştığı söylenmekte vahiline ve Nijer nehrin? kadar Fransaya fından pahalı olması dolayısıle İstanbul dir. aiddir. İki büyük Fransa Akdenizin iki halkmın çok az et yediği de bilinmektedir. Aklına esmiş! tarafına kurulmuştur. Şu vaziyet üzerinde ehemmiyetle duran Ömerli köyünde oturan Osma nisminKorsika adası bu iki muazzam imparahükumet, İstanbulun eti ve dolayısile hayde biri, dün, Kıs^klı camisine giderek vancılığımız üzerinde tetkikler yapürtma cemaat arasmda bir müddet oturmuş torluk arasında bir köprü teşkil ediyor. ğa başlamıştır. sonra da aklma esmis olacak ki, ayağa Fransanın Lübnan ve Suriyede ittifaka Iktısad Vekâleti müşaviri Vander kalkarak, yüksek sesle arabca ezan o tahvil edilmek üzere bu'unan manda alâPorten münhasıran bu işe memur olarak kumaSa başlamıştır. Osman, vakalana kası ve büyük siyasî ve askerî menfaatleri : şehrimize gelmiş bulunmaktadır. Müte rak Adliyeye verilmiştir. Aklî vazivet Akdenizin şarkmda dahi tutunmasına hassıs, ilk tetkiklerinde îstanbulda et fiat süüheli görülen suçlu, dün Adliye ta vasıta teşkil ediyor. larınm yüzde 20 derecesinde ucuzlatıla bibi Enver Karan tarafından muavene İşte Akdenizde Lâtin ırkma mensuK edilmiş ve Tıbbıadliye sevkine lüzum iki büyük millet birbirin>n rakibi ve en bileceği kanaatine varmışhr. Şimdi bu ugösterilmistir. Osman, dün Adlive ko geli olduklarından ufak bir hâdise, aralacuzluğun temini için ne gibi tedbirler alınridorlarında, önüne gelene, hatta bu ar:nda yatışmış görünen zıddiyeti derhal ması zarurî olduğu noktalan üzerinde du rada gazetecilere: rulmaktadır. « Osmanlıca vazın! Havalevi os körüklemektedir. Fransa Bahriye Nazın Korsika'lı Sampinchi'nin Bunapart va Öğrendiğimize göre, şehirde fazla o manhca yapınf» d'vp söyleniyordu. purunda söylediği iddia olunan nutkun Ian kaçak et kesiminin sureti kat'iyede öGalatasaraym emekli mualmumaileyh tarafından resmen tekzib edilnüne geçilmek ve bu surelle mezbaha vamesine rağmen, İtalyada Fransa aleyhine limi Fehmi vefat etti ridahnı çoğaltmak, soğuk hava deposu ücretini azaltmak, alınacak tedbirler meyaGalatasaravm emektar muallimlerin azim galeyan uyandırmış olması, ancak den Fehmi Ultay dün vefat etmiştir. yukarıda çok kısa olarak hulâsa edilen nmdadır. Eski Galatasaray Sultanisinde 30 sene Akdenizi paylaşamamaktan mütevellid ÜNİVERSİTEDE muallimlik etmiş olan merhum, arabca derin zıddiyet ve rekabctle izah olunabive ilmi kelâm okutmus, bu müddet için lir. Bu zıddiyet Avrupa politikası üze Fakülte imtihamnda muvaf de vatana binlerce talebe yetiştirmis rinde daima müessir olacaktır. fak olamıyanların askerlik tir. Bilhassa, serbest fikirlerile talebe Muharrem Fevzi TOCAY sinin sevgisini kazanmış olan Fehnr dersleri Ultav, Galatasaraylılar arasırda Da Üniversitede askerlik derslerini nor zıradazır lâkabile anılmıştır. Bu lâkab mal bir şekilde takib eden talebe, fa * merhumun talebeve «dazırada^tr ceza külte imtihamnda muvaffak olamazs? vazarım» demek itiyadından doğmu? Nüshası 5 kuruştur. gelecek sene yeniden askerlik dersler tur. { Türkiye Haric ne devam etmek mecburiyetindedir. Cenazesi, bugün Evübde Bostaniske 1 icin için Binaenaleyh 936 937 ders senesinde lesi caddesindeki evinden kaldırılarak askerlik derslerine devam eden ve fa öğle namazını müteakıb Bahariyedek' Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. Altı aylık 750 1450 • külte imtihanlarında muvaffak olamı Sehidliğe defnedilecektir. Üç avİık 400 » 800 » yan talebenin bu sene de askerlik dersKederdide ailesînin derin acılar"3 BU aylık 150 » Yoktur lerine devam etmesi lâzımdır. Hstirak ederiz. Cumhuriyet Mıone seraiti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog